DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 146     <-- 146 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


Slika 8. Izgled i položaj prve akumulacije na starom koritu Česme


Figure 8First water acummulation on the old Česma riverbed


ćanja sušenja šuma. Izgrađena kanalska mreža uz šumske
prometnice, povezana na stare vodotoke kao glavne
recipijente, djeluje također i na ubrzano površinsko
otjecanje vode iz šume nakon većih oborina,te se samo
jedan dio uspijeva zadržati u tlu. Kao što smo svjedoci
u proteklom desetljeću, kao posljedica globalnog zatop


lje nja pojavljuju se sve ekstremniji
klimatski događaji (toplin ski udari,
ek stremne oborine) što do vodi do poja
čanja prirodnih nepogo da, kao što
su suše i poplave (Pilaš et al.
2010). Iako u godišnj em prosjeku
temperature i oborine ne odskaču
značajno od vi šegodišnjih vrijednosti,
sve je izraženija nere gularnost
po jave i stupanj in tenziteta, što neupitno
izaziva stres kod svih organiza
ma koji sačinjavaju ni zinske šumske
ekosustave.


Kao jedna od mogućih mjera
sprječavanja štetnih posljedica, ponajprije
s obzirom na sušu, a poučeni
dugogodišnjim iskustvom u
vodno-šumskim odnosima, nametnula
se izgradnja pregrada na isušenim
vodotocima, kako bi se voda
što više zadržala unutar šume. Na
temelju zaključaka iz prethodno


Figure 10 Dynamics of seasonal radial increment
on two group of trees,
nearby lake and control (no effect)


Slika 9. Izgrađena prva akumulacija na starom koritu Česme


Figure 9 First accumulation on the old Česma riverbed


obavljene analize ekološko-vodnih uvjeta u šumi
Česma, a u suradnji između šumarske znanosti i prakse,
na dijelu korita stare Česme u 2007. godini izgrađena
je pregrada s preljevnicom (slika 8). Tijekom
zi mskog razdoblja došlo je do punjenja gornjeg dijela
vo dotoka vodom,čime je stvorena akumulacija (umjet no
jezero) u starom koritu u dužini od dva kilometra.


Slika10.
Dinamika sezonskog debljinskog
rasta na prsnoj visini na
grupama stabala uz jezero i korito
(kontrola).