DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 147     <-- 147 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148
145
Radi sagledavanja utjecaja koji je
naveden zahvat imao na šumu, ti-
jekom 2008. i 2009. g. izabrane su
dvije grupe od po pet stabala hra-
sta lužnjaka unutar stare rubne sa-
stojine, gotovo podjednake sta rosti,
na kojima je provedeno praćenje
sezonskog prirasta. Jedna grupa
stabala nalazila se u području zah-
vata, odnosno uz retenciju, dok se
druga grupa stabala (kontrola) na-
lazila nizvodno izvan utjecaja uz
staro korito. Rezultati praćenja se-
zonskog rasta prikazani su na slici
9. Osim sezonskog prirasta izvr-
šeno je i praćenje vodostaja u aku-
mulaciji za isto razdoblje (Slika 9).
Iako mjereno na relativno malom
broju uzoraka stabala, iz ovih preli-
minarnih rezultata vrlo je očitokako
je izgrađena akumulacija imala vrlo
pozitivan utjecaj na rast okolnih sa-
stojina hrasta lužnjaka. Povećana za-
liha vode te smanjenje eksfiltracije
vode iz tla kao rezultat izgrađe ne
akumulacije, rezultirala je os jetno
većim sezonskim prirastom kao i
produljenjem rasta u vegetacijs kom
razdoblju. Dodatna zaliha vo de u
akumulaciji, kojom je omo guće na
opskrba okolnih sastojina vo dom
Slika 11. Vodostaji na akumulaciji u 2008. i 2009. g.
Figure 11Water levels on accumulation in 2008 and 2009
zbog vjerojatnog podizanja razina podzemnih voda, dje-
lovala je na sezonski rast u znatno većoj mjeri,što je vi-
dljivo iz usporedbe s kontrolnom plohom izvan tog utje-
caja.Iz ovih rezultata možemo utvrditi kako postoji vrlo
pozitivan učinak izgrađene retencije na rast šuma u zao-
balju. Osim samog učinka na rast sastojina, povratkom
vode u šumu u značajnoj mjeri se djelovalo i na poveća-
nje njene biološke funkcije.Voda je omogućila naseljava-
nje različitog hidrofitnog bilja te vodenih organizama,
tako da je povećana bioraznolikost na tom prostoru. Isto
tako tijekom 2008. godine izvršeno je poribljavanje, čime
je stvorena i mogućnost ribolova kao jednog od značajnih
socioekonomskih,odnosno rekreativnih elemenata.
Nakon procjene navedenog zahvata i njegovog vi-
šestruko pozitivnog učinka na šumu, tijekom 2009.g.
na donjem dijelu starog toka Česme, napravljena je
Slika 12a. i b. Druga akumulacija na vodotoku Česme
Figure 12a and b Second dam and accumulation in Česma riverbed