DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 184     <-- 184 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list – Posebni broj (2011), 182-189


UDK 630* 539 (Arbutus unedo L.)


DRVNAI LISNAMASAU MAKIJAMAPLANIKE (Arbutus unedo L.)
NAPODRUČJU VRGORCA


WOODAND FOLIAGE MASS IN STRAWBERRYTREE (Arbutus unedo L.)
MAQUIS ON THEAREAOF VRGORAC


1


Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Goran JELIĆ


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati izmjera zelene drvne i lisne mase
iznad površine tla u makijama planike (Arbutus unedo L.). Istraživanja su
obavljena i uzorci prikupljeni na trajnoj pokusnoj plohi na području Vrgorca.
Ploha je veličine 1 ha, a podploha broj 15, koja je izlučena i na kojoj su obavljene
izmjere na vegetaciji i utvrđeni njeni osnovni strukturni podaci, veličine je
100 m2(10 x 10 m). Pokrovnost na podplohi iznosi 69,61 %, a srednja visina izbojaka
planike je 1,61 m (maksimalna 2,30 m). Drvna i lisna masa na pokusnoj
plohi odvojeno je mjerena za svaki grm kao težina i volumen, a nezavisni procjenitelji
bili su visina grma, promjer krošnje i broj izbojaka na panju. Težina
drva i lista mjereni su u kg, volumen u m3, visina grma i promjer krošnje grma u
metrima. Volumen drva u istraživanim makijama, na površini od 100 m2iznosi
0,095 m3, a volumen lista 0,074 m3. Važan dio ovih istraživanja obuhvaća i prikaz
modela za brzu i pouzdanu procjenu drvne i lisne mase u ovim šumskim ekosustavima.
Opće linearno modeliranje korišteno je za razvoj modela.Dobiveni
modeli prikladni su za brzu i pouzdanu procjenu drvne i lisne mase u makijama
planike. Rezultati istraživanja pokazuju da promjer krošnje objašnjava
70,7 % (ß = 0,846; p<0,0001) varijabilnosti težine i volumena drva i 79,0 %
(ß = 0,893; p<0,0001) varijabilnosti težine i volumena lista.


Ključne riječi:drvna i lisna masa, makija planike, težina i volumen dr va,
težina i volumen lišća, promjer krošnje, visina grma, broj izbojaka na panju


UVOD – Introduction


Utvrđivanje biomase u šumskim ekosustavima i razdunca
i crnike, šikarama bijelog i crnog graba, te panjavoj
modela za njezinu brzu procjenu, važan su dio istračama
planike (Topić iŠupe 1996, Topić idr.2000,
živanja u šumarstvu, posebice na kršu (Matić iRauš 2006, 2008, 2009).Stoga je istraživanja koja su prove1986,
Krpan 1996,Anić idr.2007). Kako u šumardena
u prethodnom razdoblju potrebno, s obzirom na postvu
na sredozemnom krškom području Hrvatske ima stignute rezultate u cijelosti nastaviti i proširiti na ostale
vrlo malo egzaktnih znanstvenih spoznaja potrebnih za šume s različitim stupnjem degradacije, kako bi što potspecifičan
način gospodarenja ovim šumama koje bi punije i cjelovitije istražili ovu problematiku. Istraživanja
mogle služiti za potrebe proizvodnje biomase, to je u tom će se usmjeriti prema temeljnim spoznajama o strukturi
cilju Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u biomase nadzemnih dijelova stabalaca i izbojaka naših
Splitu, odnosno njegov Odjel za šumarstvo, i započeo najzastupljenijih vrsta u degradiranim šumama na kršu.
ova istraživanja. Istraživanja se provode na trajnim po-Osim dobivanja podataka o drvnoj i lisnoj masi, važan
kusnim plohama u eumediteranskom i submediterandio
ovog istraživanja obuhvatit će i razvoj regresijskih
skom području Hrvatske, području šuma hrasta crnike i modela za brzu i pouzdanu procjenu biomase iznad povrhrasta
medunca. Dosadašnjim istraživanjima utvrdile su šine tla, na temelju nezavisnih procjenitelja, koji se sa zase
vrijednosti drvne i lisne mase u panjačama hrasta medovoljavajućom
točnošću mogu mjeriti na terenu.
1
Osnovni cilj ovog rada je utvrditi drvnu i lisnu masu u
Dr. sc.Vlado Topić, mr. sc. Lukrecija Butorac,
Goran Jelić, dipl. ing. šum., Institut za jadranske kulture i
makijama planike i pronaći najbolji regresijski model za
melioraciju krša – 21000 Split, vlado.topic@krs.hr
njezinu procjenu.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 185     <-- 185 -->        PDF

V. Topić, L. Butorac, G. Jelić: DRVNAI LISNAMASAU MAKIJAMAPLANIKE ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 182-189


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Istraživanja u makijama planike obavljena su na


trajnoj pokusnoj plohi kodVrgorca. Ploha je veličine
1 ha, a podploha broj 15, koja je izlučena i na njoj
obavljane izmjere na vegetaciji i utvrđeni njeni osnovni


2


strukturni podaci, veličine je 100 m (10 x 10 m).
Ploha broj 15 u makijama planike nalazi se zapadno
odVrgorca u katastarskoj općini Ravča, lokalitetu Re-
bine glavice,iznad sela Kokorići zaseokVukšići, na nadmorskoj
visini od 320 m. Izgrađena je od krednih
vapnenaca, s plitkim i jako skeletnim smeđim tlom (kalcikambisol).
Pokrovnost na plohi iznosi 69,61 %, a sred nja
visina planike je 1,60 m (maksimalna 2,30 m). Ovo
područje, prema sastavu šumskog pokrova, ima karakteristike
nešto oslabljenog eumediterana, što je zasigurno
rezultat klimatskih i reljefnih prilika. Mediteranski utjecaji
prodiru iz doline Neretve preko polja Jezero i Rastok
i najizrazitiji su u Dusini,Vrgorcu i Ravči,gdje su
eumediteranski florni elementi izmješani sa submediteranskim
listopadnim vrstama. Osim mogranja, koji se
javlja u čitavom području od Metkovića prema Prologu i
dalje na zapad, nazočna je zelenika, lemprika i crnika, a
kao još termofilniji element i planika (Arbutus unedoL.)
koja stvara na području Ravče guste i neprohodne makije
(Topić iVrdoljak 1984).
Pokusna ploha je izmjerena i obilježena na terenu
(slike 1 i 2). Mrežom kvadrata sačinjena je skica u ko joj
je na milimetarskom papiru ucrtan i numeriran
svaki primjerak grma s projekcijom krošanja.Time je
omogućeno planimetrijsko određivanje površine zastrtosti
tla krošnjama svakog grma.Terenski tlocrt projekcije
krošanja na milimetarskom papiru skeniranjem je i
digitaliziranAuto Cad programom. Izmjerene su visine
grmova, promjer krošanja i utvrđen broj izbojaka na
svakom panju, a nakon sječe odvojen je list od drva
(slika 3) i izmjerena njihova težina kod svakog grma.
Potom je terenskim ksilometrom u makijama utvrđena
specifična težina drva i lista na nekoliko uzoraka pla-


Slika 2. Pokusna ploha 15 nakon sječe vegetacije, Šumarija
Vrgorac


Figure 2Experimental plot 15 after cutting down of vegetation,
Forestry office Vrgorac


nike, kako bi se dobili podaci o odnosu između težine i
volumena. Svi podaci upisani su u terenske obrazce, a
u uredu uneseni u računalo, odnosno u bazu podataka.
Težina drva i lista mjereni su u kg, volumen u m , visina
grma i promjer krošnje u metrima. Promjer krošnje
računat je kao aritmetička sredina najvećeg i najmanjeg
promjera krozsredište grma.


Bazična statistika uzoraka nezavisnih i zavisnih varijabli
i korelacijski koeficijent prikazani su u tablicama
2 i 3. Utvrđena je ovisnost varijabli zelene
biomase (drva i lista) planike o visini grma, promjeru
krošnje i broju izbojaka na panju, kao nezavisnih varijabli,
koristeći opći linearni model


y = b+ b. x


o ii


gdje je y zavisna varijabla (težina drva, težina lista,
volumen drva, volumen lista), x su nezavisne varijable


i


(visina grma, promjer krošnje grma i broj izbojaka na
panju) i b i bsu parametri jednadžbe pravca. Sve stati


oi


stičke analize napravljene su koristeći statistički paket
STATISTICA7.1 (StatSoft, Inc.2006).


Slika1. Pokusna ploha 15, označena mrežom kvadrata, prije sječe Slika3. Odvajanje lista s izbojaka planike, na plohi 15, Šumarija
vegetacije, ŠumarijaVrgorac Vrgorac


Figure 1Experimental plot 15, divided by square net, before Figure 3Dividing leaves from Strawberry tree sprouts on plot 15,
cutting down of vegetation, Forest office Vrgorac Forestry office Vrgorac
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 186     <-- 186 -->        PDF

V. Topić, L. Butorac, G. Jelić: DRVNAI LISNAMASAU MAKIJAMAPLANIKE ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 182-189


REZULTATI ISTRAŽIVANJAS RASPRAVOM – Research results with discussion


2


Osnovni strukturni podaci o istraživanim makijama kodVrgorca, površine 100 m , u makijama planike poplanike
prikazani su u tablici 1. Uz planiku na pokusnoj krovnosti 69,61 % (planika 61,97 %) i srednje visine
plohi pridolaze i ostale vrste drveća i to: hrast crnika, 1,84 m (planika 1,60 m, maksimalne 2,30 m), volumen


33


lemprika, zelenika, smrdljika. Prema podacima utvrđe-drva iznosi 0,0947 m, a volumen lista 0,0737 m.
nim na pokusnoj plohi 15 na lokalitetu “Rebine glavice”


Tablica 1. Podaci o drvnoj i lisnoj masi u makiji na pokusnoj plohi broj 15


Table 1 Wood and foliage mass in maquis on experimental plot 15


Broj
plohe
Plot
number
Vrsta drveća
Tree
species
Površina plohe, 100 m
2
/Plotarea100 m2
Broj
panjeva
Number
of stumps
Broj
izbojaka
na panju
Number
of sprouts
in stump
Srednja
visina Pokrovnost Težina Težina
izbojka plohe drva lista
Medium Plot Wood Foliage
height coverage weight weight
of sprouts
m % kg kg
Volumen
drva
Wood
volume
m
3
Volumen
lista
Foliage
volume
m
3
Planika
Arbutus
unedoL.
36 520 1,60 61,97 89,959 49,949 0,0810 0,0666
Hrast crnika
Quercus
ilexL.
1 16 1,70 2,00 3,225 2,011 0,0029 0,0023
15
Lemprika
Viburnum
tinusL.
1 12 2,30 2,40 6,775 2,711 0,0061 0,0036
Zelenika
Phillyrea
latifoliaL.
1 9 1,70 1,98 4,140 0,645 0,0037 0,0007
Smrdljika
Pistacia
terebinthusL.
1 2 1,90 1,26 1,080 0,415 0,0010 0,0005
. 40 559 1,84 69,61 105,175 55,731 0,0947 0,0737


Univarijatnom i multivarijatnom regresijskom ana-blici 2 prikazane su opisane statističke vrijednosti izlizom
utvrđena je ovisnost težine, odnosno volumena mjerenih grmova planike, a u tablici 3 korelacijski koedrva
i lista o broju izbojaka na panju, visini grma i pro-ficijenti između promatranih varijabli.
mjeru njegove krošnje, kao nezavisnih varijabli. U ta-


Tablica 2. Statistika izmjerenih varijabli na pokusnoj plohi 15


Table 2 Statistics of measured variables on experimental plot 15


Variable
DescriptiveStatistics(Ploha 15, makija planike.sta)
Valid
N Mean Sum Minimum Maximum Variance Std.
Dev.
Standard
Error
Broj izbojka na panju
Number of sprouts in stump 36 14.44444 520.0000 1.000000 41.00000 115.7397 10.75824 1.793040
Visina grma - Height of bush(m) 36 1.61389 58.1000 0.900000 2.30000 0.1149 0.33903 0.056506
Promjer krošnje -Crown diameter(m) 36 1.24167 44.7000 0500000 2.10000 0.2168 0.46560 0.077600
Težina lista - Foliage weight(kg) 36 1.38747 49.9490 0.150000 5.09500 1.2331 1.11045 0.185075
Težina drva - Wood weight(kg) 36 2.50164 90.0590 0.210000 7.90100 3.9182 1.9743 0.329906
Volumen lista -Foliage volume(m
3
) 36 0.00184 0.0661 0.000200 0.00680 0.0000 0.00149 0.000249
Volumen drva -Wood volume(m
3
) 36 0.00246 0.0886 0.000200 0.00790 0.0000 0.00198 0.000329
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 188     <-- 188 -->        PDF

V. Topić, L. Butorac, G. Jelić: DRVNAI LISNAMASAU MAKIJAMAPLANIKE ...
Šumarski list – Posebni broj (2011), 182-189


Tablica 4. Parametri univarijantne i multivarijantne regresije za težinu i volumen drva i listau makijama planike


Table 4
Parameters of univariate and multivariate regression for weight and volume of wood and foliage in
strawberry tree maquis


Univarijatna regresija –Univariate regression


Nezavisne varijable (x) Zavisne varijable -Dependent variables (y)
Independent variables (x) Težina drva Težina lista
Wood weight Foliage weight
kg
Volumen drva Volumen lista
Wood volume Foliage volume
m
3
Broj izbojka na panju –Numberr of sprout in stump (x)
R
1
0,6108 0,7775 0,6131 0,7755
prilagođeni –adjusted(R
2
) 0,3547 0,5928 0,3576 0,5896
procjena reg. parametra –estim. regres. parameters (ß) 0,6108 0,7775 0,6132 0,7755
t 4,4989 7,2087 4,5269 7,1616
p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
b
o
0,8781 0,2283 0,0008 0,0003
b
1
Visina grma – Height of bush(x)
0,1124 0,0802 0,0001 0,0001
R
2
0,6194 0,6103 0,6188 0,6078
prilagođeni –adjusted(R
2
) 0,3655 0,3540 0,3648 0,3509
procjena reg. parametra –estim. regres. parameters (ß) 0,6194 0,6103 0,6188 0,6078
t 4,6006 4,4922 4,5940 4,4629
p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
b
o
-3,3348 -1,8386 -0,0034 -0,0025
b
1
3,6164 1,9989 0,0036 0,0027
Promjer krošnje –Crown diameter(x)
R
3
0,8459 0,8926 0,8463 0,8926
prilagođeni –adjusted(R
2
) 0,7072 0,7907 0,7079 0,7908
procjena reg. parametra –estim. regres. parameters (ß) 0,8459 0,8926 0,8463 0,8926
t 9,2482 11,5431 9,2636 11,5445
p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
b
o
-1,9637 -1,2568 -0,0020 -0,0017
b
1
3,5962 2,1288 0,0036 0,0029


Multivarijatna regresija– Multivariate regresion


Visina grma – Height of bush(x
1
)
Promjer krošnje –Crown diameter(x
2
)
R
4
2
0,8531 0,8946 0,8533 0,8944
prilagođeni – adjusted R 0,7112 0,7883 0,7117 0,7879
procjena reg. parametra –estim. regres. parametres(ß 1
) 0,1422 0,0781 0,1409 0,0739
procjena reg. parametra –estim. regres. parametres(ß 2
) 0,7562 0,8433 0,7574 0,8459
t
1
1,2146 0,7792 1,2043 0,7367
t
2
6,4575 8,4106 6,4734 8,4300
p
1
0,2332 0,4414 0,2371 0,4665
p
2
0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
b
o
-2,8299 -1,5227 -0,0029 -0,0021
b
1
0,8304 0,2559 0,0008 0,0003
b
2
3,2146 2,0112 0,0032 0,0027
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 189     <-- 189 -->        PDF

V. Topić, L. Butorac, G. Jelić: DRVNAI LISNAMASAU MAKIJAMAPLANIKE ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 182-189
187
Na temelju obrade prikupljenih podataka s pokusne
plohe u makijama planike na područjuVrgorca i obav-
ljenih analiza utjecaja visine grma, promjera krošnje i
broja izbojaka na panju u makijama planike, kao neza-
visnih varijabli, na volumen, odnosno težinu drva i
lista, mogu se donijeti sljedeći zaključci:
Slika4. Regresijska analiza ovisnosti težine i volumena drva i lista o promjeru krošnje i broju izbojaka na panju, te odnosu između težine
drva i težine lista na pokusnoj plohi 15
Figure 4 Regression analysis of dependence of wood and foilage volume on crown diameter and number of sprouts on the stump, and the
relation between wood weight and foliage weight on experimental plot 15
Volumen drva -Wood volume (m
3
)
Težina drva - Wood weight (kg)
Težina drva - Wood weight (kg)
Težina lista - Foliage weight(kg)Težina lista - Foliage weight(kg)
Volumen lista -Foliage volume(m
3
)
ZAKLJUČCI – Conclusions


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 187     <-- 187 -->        PDF

V. Topić, L. Butorac, G. Jelić: DRVNAI LISNAMASAU MAKIJAMAPLANIKE ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 182-189


Tablica3.Korelacijski koeficijenti između izmjerenih varijabli


Table 3 Correlation coefficients between measuredvariables


Variable
Correlations (Ploha 15, makija planike.sta)
Marked correlations are significant atp < .05000
N=36 (Casewise deletion of missing data)
Broj
izbojka
na panju
Number
ofsprouts
instump
Visina
grma
Height
of bush
(m)
Promjer
krošnje
Crown
diameter
(m)
Težina
lista
Foliage
weight
(kg)
Težina
drva
Wood
weight
(kg)
Volumen
lista
Foliage
volume
(m
3
)
Volumen
drva
Wood
volume
(m
3
)
Brojizbojka napanju - Number of sprouts in stump 1.00 0.44 0.70 0.78 0.61 0.78 0.61
Visina grma - Height of bush (m) 0.44 1.00 0.63 0.61 0.62 0.61 0.62
Promjer krošnje - Crown diameter (m) 0.70 0.63 1.00 0.89 0.85 0.89 0.85
Težina lista - Foliage weight (kg) 0.78 0.61 0.89 1.00 0.89 1.00 0.89
Težina drva - Wood weight (kg)0.61 0.61 0.62 0.85 0.89 1.00 0.89 1.00
Volumen lista - Foliage volume (m
3
) 0.78 0.61 0.89 1.00 0.89 1.00 0.89
Volumen drva -Wood volume (m
3
) 0.61 0.62 0.85 0.89 1.00 0.89 1.00


Iz tablice 3 vidljivo je da je težina i volumen drva u
jakoj korelaciji s brojem izbojaka na panju (r = 0,611) i
visinom grma (r = 0,619) te vrlo jakoj korelaciji s promjerom
krošnje (r = 0,846).Težina i volumen lista su u
jakoj korelaciji s visinom grma (r = 0,61), a vrlo jakoj s
brojem izbojaka na panju (r = 0,775) i promjerom krošnje
(r = 0,892). Na osnovi broja izbojaka na panju,
visini grma i promjera krošnje, kao nezavisnih varijabli,
procijenjeni su težina i volumen drva i lista planike univarijatnom
i multivarijatnom regresijskom analizom.


U tablici 4 i slici 4 prikazani su regresijski modeli za
procjenu težine i volumena drva i lista planike na pokusnoj
plohi 15. Univarijatnom regresijskom analizom
utvrđena je signifikantna ovisnost težine i volumena
drva i lista s brojem izbojaka na panju, visinom grma i
promjerom krošnje. Rezultati pokazuju da broj izbojaka
objašnjava 35,5 % (ß =0,611; p<0,0001), visina
grma 36,5 % (ß= 0,619; p<0,0001), a promjer krošnje
70,7 % (ß= 0,846; p<0,0001) varijabilnosti težine i volumena
drva. Broj izbojaka na panju objašnjava 59,2 %
(ß= 0,777; p<0,0001), visina grma35,4 % (ß= 0,610;
p<0,0001) i promjer krošnje 79,0 % (ß = 0,893;
p<0,0001) varijabilnosti težine i volumena lista. Na
slici 4 uz regersijsku analizu ovisnosti težine i volumena
drva i lista o broju izbojaka na panju i promjeru
krošnje date su jednadžbe regresijskog pravca uz razinu
značajnosti od 5 %.


Analizom varijance utvrđeno je da su ovi modeli
dobri i primjenjivi u praksi, posebice model s
promjerom krošnje T-(F = 85,53;p<0,0001)


d (1,34)


T-(F = 133,24; p<0,0001).


(1,34)


Multivarijatnom regresijskom analizom (tablica 4)
utvrđena je signifikantna ovisnost težine i volumena
drva i lista s promjerom krošnje T-( ß = 0,756;
p<0,0001), T-( ß = 0,843; p<0,0001), dok za visinu


d


l


grma signifikantnost nije utvrđena T-( ß = 0,142;


d


p<0,233),T-(ß= 0,078; p<0,441). Rezultati multivarijatne
regresijske analize pokazuju da promjer krošnje i
visina grma objašnjavaju 71,1 % varijabilnosti težine i


l
2


volumena drva (R = 0,711) i 78,8 % varijabilnosti te


2


žine i volumena lista (R = 0,788).
Na osnovi izračunatih parametara jednadžbe multiple
regresije za težinu i volumen drva i lista u makijama
planike moguće je izraziti kao:
T = - 2,8299 + 0,8303* h + 3,2146* d


d gk


T = - 1,5227 + 0,2559* h + 2,0112* d


l gk


V = - 0,0029 + 0,0008* h + 0,0032* d


d gk


V = - 0,0021 + 0,0003* h + 0,0027* d


l gk


gdje je Ttežina drva, Ttežina lista, V volumen


dld


drva, V volumen lista h visina grma i


lg


d promjer krošnje.


k


Analizom varijance utvrđeno je da su ovi modeli
dobri i primjenjivi u praksi,jer varijabla promjera kroš nje
statistički značajno objašnjava zavisne varijable
(težina i volumen drva i lista)T-(F = 44,10;


d (2,33)


p<0,0001), T-(F = 51,96; p<0,0001).


l (2,33)
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 190     <-- 190 -->        PDF

V. Topić, L. Butorac, G. Jelić: DRVNAI LISNAMASAU MAKIJAMAPLANIKE ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 182-189


2


1.Umakijama planike na površini od 100 m pokrovnosti
69,61 % i srednje visine grma 1,84 m


3


(planike 1,60 m), volumen drva iznosi 0,095 m


3 33


(9,47 m/ha), a volumen lista 0,074 m (7,37 m/ha).


2. Univarijatnom regresijskom analizom utvrđena je
signifikantna ovisnost težine ivolumena drva i lista
s brojem izbojaka na panju, visinom grma i promjerom
krošnje.


Promjer krošnje objašnjava 70,7 % (ß= 0,846;
p<0,0001) varijabilnosti volumena i težine drva, a
79,0 % (ß= 0,893; p<0,0001) volumena i težine lista.
Visina grma objašnjava 36,5 % (ß = 0,619;
p<0,0001) varijabilnosti težine i volumena drva, a
35,4 % (ß= 0,610; p<0,0001) težine i volumena
lista, dok broj izbojaka na panju objašnjava35,5 %
(ß = 0,611; p<0,0001) volumena i težine drva, a
59,2% (ß= 0,777; p<0,0001težine i volumena lista.


LITERATURAAnić, I., M. Štimac, S. Matić, M. Oršanić,
2007: Šume panjače ličkog područja kao izvor
biomase za energiju. U: S. Matić (ur.), Poljoprivreda
i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih
izvora energije. Zbornik radova znanstvenog
skupa, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
63–74, Zagreb.
Krpan, A.P.B., 1996: Biomasa za energiju – zbilja
hrvatskoga krša? Hrvatsko šumarsko društvo,
Skrb za hrvatske šume od 1946.do 1996., Knjiga
2, Zaštita šuma i pridobivanje drva, 211–215,
Zagreb.
Matić,S., Đ.Rauš,1986: Prevođenje makije i panjače
hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog
oblika. Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje
2: 79–86, Zagreb.
Topić,V., Ž. Vrdoljak,1984: Program gospodarenja
šumama i šumskim zemljištima vrgoračkog
užeg područja krša za razdoblje 1994.–1993,
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša,
1–66, Split.
Topić,V., D.Šupe,1996: Ispaša i brst koza u šikarama
submediteranskog krškog područja Hrvat


3. Multivarijatnom regresijskom analizom utvrđena je
signifikantna ovisnost težine i volumena drva i lista
s promjerom krošnje (T (ß = 0,756; p<0,0001),


d


T-(ß= 0,843; p<0,0001), dok za visinu grma signi


l


fikantnost nije utvrđena (T-(ß = 0,142; p<0,233),
T- (ß = 0,078; p<0,0001).
dVisina grma i promjer


l


krošnje objašnjavaju 71,7 % varijabilnosti težine i


2


volumena drva (R = 0,711), a 78,8 % težine i volu


2


mena lista. (R = 0,788). Objašnjenju ovog regresij


skog modela najviše pridonosi, kod težine i


volumena drva i lista, promjer krošnje.


4. Svi modelimogu se primjenjivati za brzu i pouzdanu
procjenu zelene drvne i lisne masepojedinih
grmova (drva i lista) u makijama planike, posebno s
varijablompromjerakrošnje grma.


– References


ske. U: B. Mayer (ur.), Unapređenje proizvodnje
biomase šumskih ekosustava, Znanstvena knjiga


1:377–384, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb.
Topić, V., O. Antonić, Ž. Španjol, Ž. Vrdoljak,
2000: Regression models for estimating
biomass of resprouted pubescent oak (Quercus
pubescensWilld.), Italian oak (Quercus frainetto
Ten.) and holm oak (Quercus ilexL.). Glasnik za
šumske pokuse 37: 123–131, Zagreb.
Topić,V., L.Butorac, S.Perić,2006: Biomasa šikara
bijelog graba (Carpinus orientalisMill.) u
submediteranskom dijelu Hrvatske. Radovi Šumarskog
Instituta Jastrebarsko, izvanredno izdanje
9: 139–147, Jastrebarsko.
Topić, V., L. Butorac, G. Jelić, S. Perić, R.
Rosavec, 2008: Biomass of hop hornbeam
(Ostrya carpinifolia Scop.) shrub on Velebit.
Periodicum biologorum 110 (2): 151–156.
Topić,V., L.Butorac, G.Jelić,2009: Biomasa u


panjačama planike(Arbutus unedoL.) na otoku
Braču. Šum. list 133 (1–2): 5–14, Zagreb.


SUMMARY: Stating of biomass in forest ecosystems and development of models
for its quick estimation is an important part of investigation, especially on
karst. During many years of research on research projects the authors have collected
and partly published data about biomass for some important species on
Mediterranean karst area of Croatia.


This paper presents the results of green wood and foliage mass measurement
above soil level in maquis of strawberry tree (Arbutus unedoL.). Research was
made and samples collected on permanent experimental plot on Vrgorac area.
The plot has dimensions of 1 ha, the subplot number 15, which was excluded
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 191     <-- 191 -->        PDF

V. Topić, L. Butorac, G. Jelić: DRVNAI LISNAMASAU MAKIJAMAPLANIKE ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 182-189


and on which measurements on vegetation was made and its basic structural
data stated, has 100 m2(table 1). Canopy on subplot amounts to 69,61%, the
medium height of sprout of strawberry tree is 1,61 m (maximal 2,30 m). Wood
and foliage mass on experimental plot was measured separately for every bush
as weight and volume, the independent estimation were the height of the bush,
diameter of the crown and number of sprouts on the trunk. The weight of wood
and leaf was measured in kg, the volume in m3, the height of the bush and diameter
of bush crown in m. The volume of wood in research maquis, on the area
of 100 m2, amounts to 0,095 m3, the volume of leaf 0,074 m3. The important part
of the research also comprises the model for quick and reliable estimation of
wood and leaf mass in these forest ecosystems. General lineal modelling was
used for development of the model.


In table 3 it is evident that the height and wood volume is in strong correlation
with number of sprouts on the trunk (r = 0,611) and bush height (r = 0,619)
and in very strong correlation with crown diameter (r = 0,846). The weight and
leaf volume are in strong correlation with bush height (r = 0,610), in very
strong with number of sprouts on the trunk (r = 0,775) and crown diameter
(r = 0,892). On the basis of number of sprouts on the trunk, bush height and diameter
of the crown, as independent variables, the weight and wood and leaf volume
of strawberry tree were estimated by univariate and multivariate
regression analysis. In table 4 and figure 4 the regression models for estimation
of weight and volume of wood and foliage of strawberry tree on experimental
plot 15 are shown. By univariate regression analysis the significant dependance
on weight and volume of wood and leaf with number of sprouts on the trunk,
height of bush and crown diameter was stated. The results show that the number
of sprouts explains 35,5% (ß = 0,611; p<0,0001), the height of the bush 36,5%
(ß = 0,619; p<0,0001), the crown diameter 70,7% (ß = 0,846; p<0,0001) the
variability of the weight and wood volume. The number of sprouts on the explains
59,2% (ß = 0,777; p<0,0001), the height of the bush 35,4% (ß = 0,610;
p<0,0001) and crown diameter 79,0% (ß = 0,893; p<0,0001) of variability of
leaf weight and volume. In figure 4, besides regression analysis of dependance
of weight and volume of wood and leaf on number of sprouts on the trunk and
diameter of the crown the equations of regression line beside the level of significance
of 5% were given.


By multivariate regression analysis (table 4) the significal dependance of
weight and tree volume and leaf with crown diameter was stated Td-(ß = 0,756;
p<0,0001), Tl-(ß = 0,843; p<0,0001), while the significance for bush height
was not stated Td-( ß = 0,142; p<0,233), Tl-( ß = 0,078; p<0,441).


The results of multivariate regression analysis show that the crown diameter
and height of bush explain 71,1% of variability of weight and volume of wood
(R2= 0,711) and 78,8% variability of weight and leaf volume (R2= 0,788).


All models can be applied for quick and reliable estimation of biomass of
species (wood and leaf) in maquis of strawberry trees, especially with variables
of crown diameter.


Key words:wood and leaf mass, maquis of strawberry tree, weight and
wood volume, weight and foliage volume, crown diameter. number of sprouts
on the trunk.