DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 190     <-- 190 -->        PDF

V. Topić, L. Butorac, G. Jelić: DRVNAI LISNAMASAU MAKIJAMAPLANIKE ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 182-189


2


1.Umakijama planike na površini od 100 m pokrovnosti
69,61 % i srednje visine grma 1,84 m


3


(planike 1,60 m), volumen drva iznosi 0,095 m


3 33


(9,47 m/ha), a volumen lista 0,074 m (7,37 m/ha).


2. Univarijatnom regresijskom analizom utvrđena je
signifikantna ovisnost težine ivolumena drva i lista
s brojem izbojaka na panju, visinom grma i promjerom
krošnje.


Promjer krošnje objašnjava 70,7 % (ß= 0,846;
p<0,0001) varijabilnosti volumena i težine drva, a
79,0 % (ß= 0,893; p<0,0001) volumena i težine lista.
Visina grma objašnjava 36,5 % (ß = 0,619;
p<0,0001) varijabilnosti težine i volumena drva, a
35,4 % (ß= 0,610; p<0,0001) težine i volumena
lista, dok broj izbojaka na panju objašnjava35,5 %
(ß = 0,611; p<0,0001) volumena i težine drva, a
59,2% (ß= 0,777; p<0,0001težine i volumena lista.


LITERATURAAnić, I., M. Štimac, S. Matić, M. Oršanić,
2007: Šume panjače ličkog područja kao izvor
biomase za energiju. U: S. Matić (ur.), Poljoprivreda
i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih
izvora energije. Zbornik radova znanstvenog
skupa, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
63–74, Zagreb.
Krpan, A.P.B., 1996: Biomasa za energiju – zbilja
hrvatskoga krša? Hrvatsko šumarsko društvo,
Skrb za hrvatske šume od 1946.do 1996., Knjiga
2, Zaštita šuma i pridobivanje drva, 211–215,
Zagreb.
Matić,S., Đ.Rauš,1986: Prevođenje makije i panjače
hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog
oblika. Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje
2: 79–86, Zagreb.
Topić,V., Ž. Vrdoljak,1984: Program gospodarenja
šumama i šumskim zemljištima vrgoračkog
užeg područja krša za razdoblje 1994.–1993,
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša,
1–66, Split.
Topić,V., D.Šupe,1996: Ispaša i brst koza u šikarama
submediteranskog krškog područja Hrvat


3. Multivarijatnom regresijskom analizom utvrđena je
signifikantna ovisnost težine i volumena drva i lista
s promjerom krošnje (T (ß = 0,756; p<0,0001),


d


T-(ß= 0,843; p<0,0001), dok za visinu grma signi


l


fikantnost nije utvrđena (T-(ß = 0,142; p<0,233),
T- (ß = 0,078; p<0,0001).
dVisina grma i promjer


l


krošnje objašnjavaju 71,7 % varijabilnosti težine i


2


volumena drva (R = 0,711), a 78,8 % težine i volu


2


mena lista. (R = 0,788). Objašnjenju ovog regresij


skog modela najviše pridonosi, kod težine i


volumena drva i lista, promjer krošnje.


4. Svi modelimogu se primjenjivati za brzu i pouzdanu
procjenu zelene drvne i lisne masepojedinih
grmova (drva i lista) u makijama planike, posebno s
varijablompromjerakrošnje grma.


– References


ske. U: B. Mayer (ur.), Unapređenje proizvodnje
biomase šumskih ekosustava, Znanstvena knjiga


1:377–384, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb.
Topić, V., O. Antonić, Ž. Španjol, Ž. Vrdoljak,
2000: Regression models for estimating
biomass of resprouted pubescent oak (Quercus
pubescensWilld.), Italian oak (Quercus frainetto
Ten.) and holm oak (Quercus ilexL.). Glasnik za
šumske pokuse 37: 123–131, Zagreb.
Topić,V., L.Butorac, S.Perić,2006: Biomasa šikara
bijelog graba (Carpinus orientalisMill.) u
submediteranskom dijelu Hrvatske. Radovi Šumarskog
Instituta Jastrebarsko, izvanredno izdanje
9: 139–147, Jastrebarsko.
Topić, V., L. Butorac, G. Jelić, S. Perić, R.
Rosavec, 2008: Biomass of hop hornbeam
(Ostrya carpinifolia Scop.) shrub on Velebit.
Periodicum biologorum 110 (2): 151–156.
Topić,V., L.Butorac, G.Jelić,2009: Biomasa u


panjačama planike(Arbutus unedoL.) na otoku
Braču. Šum. list 133 (1–2): 5–14, Zagreb.


SUMMARY: Stating of biomass in forest ecosystems and development of models
for its quick estimation is an important part of investigation, especially on
karst. During many years of research on research projects the authors have collected
and partly published data about biomass for some important species on
Mediterranean karst area of Croatia.


This paper presents the results of green wood and foliage mass measurement
above soil level in maquis of strawberry tree (Arbutus unedoL.). Research was
made and samples collected on permanent experimental plot on Vrgorac area.
The plot has dimensions of 1 ha, the subplot number 15, which was excluded