DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 192     <-- 192 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list – Posebni broj (2011), 190-201


UDK 630* 232:233 + 120


REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE
U EKOLOŠKI RAZLIČITIM PODRUČJIMA
KONTINENTALNE HRVATSKE


RESULTS OF RESEARCH ON DOUGLAS FIR PROVENANCES IN
ECOLOGICALY DIFFERENT CONTINENETAL PARTS OF CROATIA


23


Sanja PERIĆ1, Martina TIJARDOVIĆ, Anamarija JAZBEC


SAŽETAK: Osnivanje šumskih kultura u Hrvatskoj započelo je sedamdesetih
godina 20. stoljeća. Otada je udio šumskih kultura u šumskom fondu Hrva t ske
varirao tijekom godina, a danas iznosi oko 3 %. Nove znanstvene spozna je
ukazuju na postojanje opravdanih razloga daljnjeg te povećanog os nivanja
šumskih kultura u Hrvatskoj (posebice spontano povećanje prikladnih površina
za njihovo osnivanje). U ovome radu prikazani su rezultati istraži vanja
provedenog u okvirima projekta “Gospodarenje kulturama če tinjača”. Brojni
pokusi koji su osnovani s ciljem odabiranja najprikladnijih vrsta i provenijencija
za podizanje šumskih kultura u Hrvatskoj, do sada su osigurali rezultate za
prvih 30 godina njihove starosti, prema kojima se uspjehom osobito is taknula
zelena duglazija. Ona pridolazi u širokom spektru ekoloških uvjeta, što je čini
pogodnom vrstom za osnivanje kultura na slobodnim šumskim i nešu m s kim površinama.
Iz navedenih razloga dio istraživanja usmjeren je na ana lizu uspjeha
provenijencija zelene duglazije 40 ili 45 godina nakon osniva nja pokusa
na tri lokaliteta kontinentalnog dijela Hrvatske (rezultati s pod ru čja Istre su
objavljeni). Statističkom analizom svih parametara (promjer, vi sina, volumen)
istaknule su se provenijencije iz Savezne države Washington (El ma) i Europe
(Danske i Bugarske) kao najuspješnije za osnivanje šumskih ku ltura u kontinentalnoj
Hrvatskoj, te bi se trebale koristiti za osnivanje novih kultura.


Ključne riječi:obična smreka, zelena duglazija, supstitucija, provenijencija,
Hrvatska.


UVOD – Introduction
Osnivanje šumskih kultura u Hrvatskoj u većoj je obič na smreka 15%, američki borovac 9 %, običan bor
mjeri započelo sedamdesetih godina 20. stoljeća (Gra-8 % te OC 16 %). Nove znanstvene spoznaje ukazuju na
čan1984). Otada udio šumskih kultura u šumskom postojanje novih opravdanih razloga povećanja osnivafondu
Hrvatske varira tijekom godina, a danas prema nja šumskih kultura zelene duglazije u budućnosti,kao
podacima iz Šumsko-gospodarske osnove područja što su proizvodnja biomase, smanjenje opterećenja na
(2006–2015) ona iznosi oko 3 % od ukupne površine prirodne šume zbog proizvodnje drveta, ispunjavanje
pod šumama. Od toga iznosa 26% odnosi se na kulture uvjeta postavljenih Kyoto Protocolom, te ostale polistača,
a 74% na kulture crnogorice (crni bor 26%, voljne karakteristike vrste (npr. otpornost na elementarne
nepogode, prilagodljivost na različite stanišne
uvjete, dobra regeneracija nakon požara i dr.) (Larson


1 Dr. sc. Sanja Perić, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41,
2010, Ferron i Douglas 2010, Griesbauer i
10 450 Jastrebarsko, Kontakt e-mail: sanjap@sumins.hr
Green 2010,Fischer i dr.2010). U prilog poveća2
Dipl. ing. šum. MartinaTijardović, Hrvatski šumarski institut,
Cvjetno naselje 41, 10 450 Jastrebarsko, nju površina šumskih kultura u Hrvatskoj posebice se
Kontakt e-mail: martinat@sumins.hr
treba uzeti u obzir i spontano,kontinuirano povećanje
3 Izv. prof. dr. sc. Anamarija Jazbec, Šumarski fakultet Sveučilišta
površina pogodnih za njihovo daljnjeosnivanje (zapuš u
Zagrebu, Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb,
Kontakt e-mail: jazbec@sumfak.hr
tena poljoprivredna zemljišta).