DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 193     <-- 193 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 190-201


Dosadašnji rezultati praćenja trajnih pokusnih ploha
Hrvatskog šumarskog instituta ukazali su na zelenu duglaziju
(Pseudostuga menziesii Mirbel Franco) kao na
alohtonu vrstu,koja se svojim uspjehom najbolje pokazala
od svih ispitivanih vrsta crnogorice u Hrvatskoj
(Perić i dr.2005;OrlićiPerić2005; Orlići dr. 1997;
Orlić i Ocvirek 1996; Komleno vić i dr. 1995;
Orlić 1994; Orlić i Ocvirek 1994; Orlić i Ocvirek1990;
OrlićiKomlenović1988;Orlić 1985).


Zelena duglazija je jedna od najvrjednijih i najzna ča j nijih
vrsta za pridobivanje drveta u svijetu (Larson
2010). Kombinacija drveta dobre kvalitete i njezina vi-
so ka produktivnost postavila je duglaziju u sam vrh
svjetske proizvodnje drveta. U zemlji prirodnog ras p ro stranjenja
ovo je dobro istražena vrsta, dok je u Europi
istraživana većinom u uvjetima podizanja kultura (Heini
dr. 2008; RitchieiHamann2007). Zelena dug la
zija je vrsta umjerenog pojasa. Njezin prirodni areal
ra sprostire se u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike. Pre maHermannuiLavenderu(
1999)ova vrsta uspješno
je introducirana u gotovo sve predjele umjerenog pojasa
u svijetu (Europa, južni dio Južne Amerike, jug
Australije) te na području Novog Zelanda. Osnivanje ku ltura
duglazije osobito je zastupljeno u SjevernojAme rici,
gdje je i područje njezinog prirodnog rasprostranjenja.


Zelena duglazija se uspješno prilagođava na široki
spektar stanišnih uvjeta, zadržava visoke priraste, te osigurava
proizvode visoke kvalitete (Weise i dr.2001;
Kenk i Thren 1984). Uspijeva u različitim kli mat-
skim uvjetima. Osobito joj pogoduju duboka, pro zračna


MATERIJAL I METODE
Istraživanje uspijevanja rasta zelene duglazije u različi
tim bioklimatima provedeno je u četrdesetim godinama
sta rosti pokusa na lokalitetima Durgutovica (Šumarija
Mi kanovci, UŠP Vinkovci), Slatki Potok
(ŠumarijaVeliki Gr đevac, UŠPBjelovar) te Mikleuška
(Šumarija Kutina, UŠPZagreb). Pokusi su osnovani u
razdoblju od 1966–1970. godine. Šumarski institut, Jastrebarsko
(danas Hr va t ski šumarski institut) je 1965.
godine nabavio uzorke sje mena različitih provenijencija
kojima su uzgojene sadni ce u rasadniku Instituta. Pokusi
su osnovani u randomizi ranom blok dizajnu u 4 ponavljanja.
Na svim lokaliteti ma u pokusima sudjeluje
ukupno 23 različite pro venijencije (Durgutovica 14, Slatki
Potok 14, Mikleuška 4). Ukupno ima 19 provenijencija
uglavnom s nižih na dmorskih visina,s područja prirodnoga
areala duglazije (6 iz Oregona, 3 iz Britanske
Kolumbije, te 10 izWashi n g tona), te 4 europske provenijencije
(2 iz Hrvatske – Rovi nj i Skrad; 1 iz Bugarske


–Šipka; 1 iz Danske – Hvidilde).
Pokusi na lokalitetima Durgutovica i Slatki Potok os no
vani su sadnicama starosti 2 + 1, s razmakom sadnje


bilja ka zelene duglazije 4 x 4 m, između kojih su sađene
sadnice obične smreke (Picea abiesKarst.),odnosno eutla,
sa pH 5 do 6, dok na teškim tlima s ve ćom količinom
vode ima slabiji uspjeh (Hermann i Lavender
1999). Iako je duglazija vrsta koja razvija duboki korijenov
sustav, morfologija korijenskog susta va ovisi o tlu.
U kontekstu klimatskih promjena pre ma Teuffelu i
dr. (2004) zelena duglazija se čini iz uzetno zanimljivom
komercijalnom vrstom za središnju Europu zato što se
lakše prilagođava na uvjete povećanja temperature
zraka i smanjenja količine oborina tijekom vegetacijskog
razdoblja, te bi mogla biti superiorna običnoj smre ci
koja je trenutno najznačajnija ekonomska vrsta središnje
Europe. Ove karakteristike, s dobrim dosadašnjim
rezultatima uspjeha,čine zelenu du glaziju prikladnom
vrstom za osnivanje šumskih kultura na slobodnim šumskim
i nešumskim površinama u Hrvatskoj.


U Hrvatskoj zelena duglazija kao komercijalna vr sta
trenutno ne zauzima značajnije mjesto. Zastupljena
je uglavnom u okvirima znanstvenih istraživanja na pokusnim
plohama. Iz navedenih razloga dio istraživanja
u okvirima projekta usmjeren je na analizu uspjeha
provenijencija zelene duglazije. Cilj ovoga istraživanja
je ispitati uspjeh različitih provenijencija zelene duglazije
na tri lokaliteta kontinentalnog dijela Hrvatske, te
dati preporuke za osnivanje kultura ove vrijedne vrste
ne samo u znanstvene, već i u gospodarske svrhe. U
okvirima projekta obavljeno je i istraživanje uspjeha
provenijencija zelene duglazije s područja Istre koje
nije uvršteno u ovaj rad,jer su podaci objavljeni 2009.
godine (Perić i dr.2009).


– Material and methods
ropskog ariša (Larix europea L.). Pokus na lokalitetu
Mikleuška osnovan je sadnicama zelene duglazije starosti
1+ 1, uz manji razmak sadnje (2 x 2 m). Broj biljaka
pojedine provenijencije zelene duglazije prilikom osnivanja
pokusa na lokalitetima Durgutovica i Slatki Potok
bio je 100 koma da (4 ponavljanja x 25 komada), dok je
na lokalitetu Mi kleuška iznosio 196 komada (4 ponav ljanja
x 49 koma da).
Osnovni podaci o porijeklu i zemljopisnom položaju
provenijencija na istraživanim lokalitetima predstavljeni
su uTablici 1. Ovdje su navedeni podaci o porijeklu samo
za one provenijencije za koje su podaci dobiveni prilikom
nabave sjemena, jer je naknadno točnost podataka o porijeklu
teško jamčiti.
Na lokalitetu Durgutovica izmjereni su prsni promje ri
i visine u 40. godini starosti pokusa, na lokalitetu Slat ki
Potok u 42. godini, a na lokalitetu Mikleuška u 45. godini.
Ukupno je izmjereno 1979 stabala. U ovome radu prikazani
su dendrometrijski parametri (promjer i visi na) na
temelju kojih je izračunat volumen koristeći Schumacher-
Hallovu formulu. Razlike između svih anali ziranih pa ra


metara za lokalitet Durgutovica, te visina i vo lumena za
lokalitet Slatki Potok,testirane su jednost r u kom analizom