DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 194     <-- 194 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Posebni broj Šumarskog lista, (2011), 1-3


varijance(ANOVA–SokaliRohlf1995.).Os ta lipa-iz terenskih obrazaca sakupljanih u okviru rada Odjela za


rametri i lokaliteti uspoređeni su analizom varijanci po-uzgajanje i ekologiju šuma. Koje provenijencije se stati


novljenih mjerenja (promjeri na lokalite tu Slatki Potok za stički razlikuju,određeno jeTukey post hoc testom za sve


2007. i 2010. godinu, te drvna masa i njezin trend na loka-parametre provenijencija na svim lokalitetima. Podaci su


litetu Mikleuška za godine 1980., 1990., 2000., te 2010. statistički obrađeni u programskom paketu STATISTICA
Izvorni podaci izmjera visina i promjera na temelju kojih 7.1. (StatSoft, Inc. (2010).
je izračunat volumen za godine 1980. i 1990. preuzeti su


Tablica 1. Osnovni podaci o provenijencijama na svim istraživanim lokalitetima


Table 1 Basic information on provenances for all localities presented in paper


Lokalitet DURGUTOVICA(Šumarija Mikanovci, UŠPVinkovci)


Oznaka Provenijencija
Nadmorska visina
m
Geografske koordinate
Geographic coordinates
Sigh Provenance Height above s. l.
m
širina
width
duljina
length
C SHADYCOVE, Oregon 1350 42° 36’N 122° 50’W
D TENINO,Washington 100–200 46° 45’N 122° 40’W
E ELMA,Washington 100–200 47° 00’N 123° 30’W
F ELK RIVER FALLS, Brit. Columbia ---
G MATLOCK, Washington 0–50 --
H ALDER, Washington 300 --
I MERVILLE BLACK, Brit. Columbia 15 --
J HVIDILDE, Danska ---
K REPUBLIC, Washington 850 --
L SALMONARM, Brit. Columbia 450–600 50° 50’N 119° 10’W
P SKRAD, Delnice, Hrvatska 700–900 --
R ŠIPKA, Bugarska 650–780 42° 43’N 25° 20’E
S ROVINJ, Hrvatska ---
T CASTLE ROCK,Washington ---


Lokalitet SLATKI POTOK (Šumarija Veliki Grđevac, UŠPBjelovar)


A SHELTON, Washington 30–150 47° 11’N 123° 10’W
B CORVALIS, Oregon 75 44° 35’N 123° 16’W
C SHADYCOVE, Oregon 1350 42° 36’N 122° 50’W
D TENINO,Washington 100–200 46° 45’N 122° 40’W
E ELMA,Washington 100–200 47° 00’N 123° 30’W
F ELK RIVER FALLS, Brit. Columbia ---
I MERVILLE BLACK, Brit. Columbia 15 --
J HVIDILDE, Danska ---
L SALMONARM, Brit. Columbia 450–600 50° 50’N 119° 10’W
M PEALL,Washington 150–300 46° 45’N 123° 15’W
N YELM,Washington 0–150 46° 45’N 122° 40’W
R ŠIPKA, Bugarska 650–780 42° 43’N 25° 20’E
S ROVINJ, Hrvatska ---
T CASTLE ROCK,Washington ---


Lokalitet MIKLEUŠKA(Šumarija Kutina, UŠPZagreb)


1 CORTAGE GROVE, Oregon 550 --
2 CENTRALIA, Washington 100–200 --
3 CASCADIA, Oregon 250–300 --
4 ASHLAND, Oregon 650–700 --


REZULTATI – Results
Za sve lokalitete i analizirane parametre naprav-čki značajna razlika između pojedinih provenijencija
ljena je deskriptivna statistika (Tablica 2).


po svim analiziranim parametrima (promjeru, visini i
Statističkom analizom podataka prikupljenih na lo


volumenu, p<0,05). Rezultati jednofaktorske analize
kalitetu Durgutovica utvrđeno je kako postoji statisti-varijanci za volumen prikazani su uTablici 3.