DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 196     <-- 196 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Posebni broj Šumarskog lista, (2011), 1-3


cija izWashingtona (Tenino - 36,5 cm promjera i 26,5 m


visine;Alder - 36,1 cm promjera i 26,5 m visine; Elma


po promjeru - 35,4 cm promjera i Matlock po visini


-26,1 m) i Europe (Šipka, Bugarska - 36,5 cm promjera
i 27,1 m visine; Rovinj - 25,4 cm promjera i 25,5 m vi-
sine). Najbolja provenijencija Hvidilde iz Danske po volumenu
se statistički značajno ne razlikuje samo od


provenijencija Šipka (1,45 m3) iz Bugarske i Tenino


3


(1,41 m) izWashingtona, na temelju čega se ove tri navedene
provenijencije mogu izdvojiti kao najuspješnije
provenijencije po svim analiziranim parametrima na lokalitetu
Durgutovica.


Najslabiji uspjeh na ovome lokalitetu prema svim
analiziranim parametrima pokazala je provenijencija
Salmon Arm iz Britanske Kolumbije (26,1 cm pro


3


mjera, 20,7 m visine, te 0,64 m volumena). Ona se statistički
značaj no razlikuje od svih pro venijencija s
ovoga lokaliteta,osim od provenijencije Skrad iz Del


3


nica (29,7 cm promjera, 22,0 m visine, te 0,80 m volumena).
Na temelju ove usporedbe zaključujemo kako
se ove dvije provenijencije prema svim ana liziranim
parametrima izdvajaju kao najlošije na ovome lokalitetu.
Međutim, hrvatska provenijencija Skrad pokazuje
još i interakciju (što znači da nema statistički značajne
razlike) po visini i volumenu s provenijencijom Shady
Cove iz Oregona, te po promjeru sa svim ostalim provenijencijama
iz Britanske Kolumbije (Elk River Falls,
Merville Black i SalmonArm), čime se provenijencije
iz Britanske Kolumbije izdvajaju lošim debljinskim
prirastom od ostalih provenijencija na ovome lokalitetu.
Grafički prikaz podataka priložen je samo za volumen,
s obzirom da je to parametar koji najbolje
pokazuje uspjeh pojedine provenijencije.


Za lokalitet Slatki Potok utvrđeno je kako postoji statistički
značajna razlika svih analiziranih parametara
(prsni promjer, visina, volumen, p< 0,05) između prove


vrijednosti pojedinih godina te interakcija provenijen


cija x godina. Ovo ukazuje da provenijencije nisu imale


jednaku dinamiku debljinskog rasta. Koje se provenijencije
međusobno razlikuju utvrđeno je za sve analizirane
parametre koristećiTuckeyev Post Hoc test. Prosječna
vrijednost promjera na ovome lokalitetu iznosi 27,9 cm,


3


visine 23,5 m, a volumena 1,00 m (Tablica 2).
Provenijencija s najvišim srednjim vrijednostima
promjera i visina je Elma (32,8 cm i 27,5 m visine) iz
Washingtona. Ona se statistički značajno razlikuje od
svih provenijencija osim provenijencija iz Washingtona
(Castle Rock (24,2 cm promjera, 32,2 m visine),
PeAll (25,6 cm i 31,0 m visine), Shelton (25,2 cm i
30,4 m visine),Tenino (25,0 cm promjera i 29,8 m vi-
sine) i Yelm (29,4 cm promjera), te provenijencije
Šipka (24,5 cm promjera i 30,2 m visine) iz Bugarske i
Hvidilde iz Danske (30,9 m visine). Na temelju ovih
podataka može se zaključiti kako su washingtonske
provenijencije te europske (Bugarska i Danska) najuspješnije
po prsnim promjerima i visinama. 95% interval
pouzdanosti za promjere za ovaj lokalitet prikazan
je na Slici 1.
Provenijencije s najvišom srednjom vrijednosti volumena
su Elma izWashingtona i Castle Rock iz Oregona


3


sa gotovo jednakim vrijednostima (1,40 m). One se značajno
razlikuju samo od provenijencija s najmanjim volu


3


menom Shady Cove (0,32 m) iz Oregona i SalmonArm


3


(0,33 m) iz Britanske Kolumbije, koje su se pokazale neprikladnima
za ovo stanište. Sa svim ostalim provenijencijama
nema statistički značajne razlike. Na temelju svih
navedenih podataka može se zaključiti kako je provenijencija
Elma izWashingtona, te općenito provenijencije
izWashingtona i europske provenijencije iz Bugarske i
Danske najbolje pokazale na ovome lokalitetu.


Najmanji srednji promjer i visine imaju provenijencije
SalmonArm (18,5 cm promjera i 18,2 m visine) iz
Britanske Kolubije i Shady Cove iz


Tablica 4. Rezultati jednofaktorske analize varijanci za volumen na lokalitetu


Oregona (18,7 cm promjera i 15,3 m


Slatki Potok


Table 4 Results of ANOVA for volume on Slatki Potok locality


Suma
kvadrata
Sum of
squares
Stupnjevi
slobode
Degrees
of freedom
Varijanca
Variance F p
SS d.f. MS F p
Provenijencija
Provenance 68,409 13 5,262 13,254 <0,0001
Greška
Error 314,447 792 0,397


nijencija u 40. godini starosti pokusa. Rezultati jednofaktorske
analize varijanci za volumen na lokalitetu Slatki
Potok prikazani su uTablici 4. Na temelju izmjere
prsnih promjera u 2007. i 2010. godini analiza je pokazala
kako postoji statistički značajna razlika i između
visine). Provenijencija SalmonArm
iz Britanske Kolumbije statistički se
značajno razlikuje po promjeru od
svih provenijencija osim od provenijencije
Shady Cove (18,7 cm) iz
Oregona i Castle Rock (32,2 cm) iz
Washingtona. Iz ovih po dataka mo že
se zaključiti kako naj niže vrijednosti
promjera na lokalitetu Slatki
Potokpripadajuprove ni jen ci ja maiz
Britanske Ko lumbije, Or egona i


provenijencija Castle Rock izWashingtona.
Provenijencija SalmonArm se po visini statistički
razlikuje značajno sa svima,osim sa provenijencijom
Shady Cove (najlošijom po visini), Rovinj (21,9 m)
iz Hrvatske, te Castle Rock (24,2 m) iz Washingtona.
Najmanju srednju vrijednost volumena ima provenijen