DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 197     <-- 197 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 190-201


Prsni promjer
Figure 195 % confidence intervals for DBH (in 42nd year after trial establishment) on Slatki Potok locality


Slika 1. 95 % interval pouzdanosti za promjere u 42. godini na lokalitetu Slatki Potok.


33


cija Shady Cove (0,32 m) iz Oregona, koja se statistički (0,83 m) iz Britanske Kolumbije, na temelju čega za


značajno razlikuje od svih provenijencija osim od pro-ključujemo kako su to najslabije provenijencije što se


3


venijencije SalmonArm (0,33 m) iz Britanske Kolum-tiče proizvodnje drveta na ovome lokalitetu. Iz ovih pobije.
Na temelju ove analize te dvije provenijencije se iz-dataka može se donijeti i zaključak kako najniže vrijeddvajaju
kao najlošije na ovom lokalitetu, prema svim nosti promjera na lokalitetu Slatki Potok pripadaju
analiziranim parametrima. provenijencijama iz Britanske Kolumbije i Oregona.


SalmonArm se još statistički ne razlikuje od prove-Za podatke volumena analiziranih na lokalitetu Mi


3


nijencija Corvalis (0,82 m) iz Oregona i Merville Black kleuška utvrđeno je kako ne postoji statistički značajna
razlika između četiri postojeće pro-


Tablica 5.Rezultati jednofaktorske analize varijanci za volumen na lokalitetu


venijencije. Rezultati jednofaktor-


Mikleuška


ske analize varijanci za volumen


Table 5 Results of ANOVA for volume on Mikleuška locality


Suma
kvadrata
Sum of
squares
Stupnjevi
slobode
Degrees
of freedom
Varijanca
Variance F p
SS d.f. MS F p
Provenijencija
Provenance 785,61 3 261,869 0,949 0,4186
Greška
Error 39164,86 142 275,809
Godine
Years 157,81 3 52,603 511,312 <0,0001
Godine*Prov
Years*prov 0,21 9 0,023 0,227 0,9906
Greška
Error 43,83 426 0,103


prikazani su uTablici 5.
Koristeći Tuckeyev Post Hoc
test za volumen na ovome lokalitetu
dokazano je kako između svih
godina postoji statistički značajna
razlika, što se moglo i pretpostaviti
s obzirom na veliki vremenski
interval između pojedinih mjerenja
(10 godina – podaci za 1980.,
1990., 2000. i 2010). Deskriptivna
statistika za ovaj lokalitet prikazana
je uTablici 2, a 95% interval pouzdanosti
za volumen u 45. godini na
Slici 2.