DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 199     <-- 199 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 190-201


ni jencija s najvišim drvnim volumenom je Hvidilde iz


3


Da nske (691,6 m /ha), za kojom slijede provenijencije


3


Mat lock iz Washingtona (673,2 m /ha), provenijencija
Šip ka (670,6 m
3/ha) iz Bugarske iTenino (668,4 m
3/ha) iz
Wa shingtona, što je u skladu s dosadašnjim istraživanjima
(Or lić iOcvirek 1996, Orlić i Ocvirek 1994).
Uk o liko se proizvodnja drvnog volumena usporedi s među
narodnim publikacijama, uspjeh ovih provenijencija
mo že se zaključiti kao izuzetno dobar. Naime, prema
dostu pnim podacima o proizvodnji volumena zelene duglazi
je po hektaru (Klepac 1962) koje su preuzete i prilagođene
iz publikacija s područja prirodnog raspro stranjena
ove vrste (Sjeverna Amerika) proizvodnja
dr vnog volumena u starosti od 40 godina kreće se od 148


3


do 525 m/ha (ovisno o bonitetnom razredu I doV), a u


3


starosti od 50 godina od 199 do 710 m/ha. Prema istom
navodu ukupna proizvodnja drvnog volumena u kulturama
na europskom području u 50. godini ukazuje na sli


33


čan rezultat (Hummeli Christi785 m/ha do 1094 m/ha,


33


Schober508 m/ha do 940 m/ha). S obzirom da je na
ispitivanim pokusnim plohama obavljena proredna sječa
kojom je umanjen broj stabala,iznosi drvnog volumena
za ovaj lokalitet su umanjeni. Noviji podaci o ukupnom
volume nu iz Francuske (Ponette i dr.2001) uka zuju na


3


1100 m /ha u 60. godini, što ukazuje i na velik ras pon pro iz
vodnosti u ovisnosti o stanišnim uvjetima u Eu ropi. Pre ma
navoduOrlića iPerić 2005.analiza pro izvodnje
volumena na Krndiji također je u skladu s činje nicom da
su provenijencije iz Danske i Bugarske poka zale najbolji
usp jeh, zajedno s provenijencijama iz oba lnog područja
save zne države Washington (13. i 27. go dina starosti po ku
sa). Prema istom izvoru Salmon Arm se pokazala kao
najlošija provenijencija i na ovome lokalitetu.


Drvni volumen na lokalitetu Slatki Potok općenito je
nešto niži od volumena na lokalitetu Durgutovica (ukoliko
se uzme u obzir i vrijeme starosti pokusa u trenutku


3


izmjere). Kreće se od samo 43,8 m/ha (Castle Rock iz


3


Washingtona) do 608,7 m /ha (Elma iz Washingtona).
Prema podacimaOrlića iOcvireka 1994.vrijednosti
drvnog volumena u 13. i 22. godini starosti biljaka na
ova dva lokaliteta bile su više na lokalitetu Durgutovica,
što potvrđuje i ovo istraživanje. PremaKlepcu 1962.
zelenu duglaziju se preporučuje saditi na dubokim, rahlim,
svježim i toplim tlima,što je preduvjet za njezino
dobro uspjevanje.To je jedan od razloga boljeg uspjeha
na lokalitetu Durgutovica. Izuzetno niski drvni volumen
po hektaru u slučaju provenijencije Castle Rock uvjetovan
je niskim preživljenjem,koje se očituje u sve tri repeticije
(od 0 do 3 stabla po ponavljanju) na koje su utjecali
abiotski čimbenici,o čemu dr. Orlić piše već od prvih godina
starosti pokusa (Orlić i Ocvirek 1990). Osim
ove provenijencije, kao najlošije po proizvodnji drvnog
volumena izdvajaju se SalmonArm iz Britanske Kolum


33


bije (50,5 m/ha), Shady Cove iz Oregona (131,3 m/ha),


3


Corvalis iz Oregona (281,9 m/ha), te Rovinj iz Hrvatske


3


(294,6 m/ha) koje se nalaze ispod prosjeka proizvodnje u


sličnoj starosti (Klepac 1962). Ipak, ukoliko se žele


dati smjernice za odabir provenijencija za osnivanje kultura
s ciljem proizvodnje drveta, svakako je potrebno
uzeti u obzir i preživljenje u prvim godinama osnivanja
pokusa,koje ukazuje na osjetljivost pojedine provenijencije
i prilagodljivost na abiotske i biotske čimbenike,koji
pak imaju odlučujući utjecaj na proizvodnju drveta.Tako
se o niskom preživljenju i lošem uspjehu provenijencija
govori više puta u svim već navedenim domaćim publikacijama.
Provenijencije s najvišom vrijednosti volumena
na ovome lokalitetu su Elma i Shelton iz Washingtona


33


(608,7 m/ha i 539,2 m/ha), te se mogu preporučiti za
osnivanje kultura na ovome području. Ovakav zaključak
u skladu je s rezultatima istraživanja Orlića i Ocvireka
(1996, 1994) prema kojima su se kao najbolje provenijencije
s nižih nadmorskih visina (do 300m) Savezne države
Washington pokazale i na sjeverozapadnom području Hrvatske.
Za ovim provenijencijama slijede provenijencije s
područja Europe (Hvidilde iz Danske i Šipka iz Bugarske),
te provenijencije iz Savezne državeWashington, a


33


kreću se od 414,5 m/ha do 488,3 m/ha,što je zadovoljavajuće
u usporedbi s podacima proizvodnje volumena u
kulturama iz Europe (Kantor 2008; Ponette i dr.
2001) i Sj.Amerike (Reukema1979).


S obzirom da na lokalitetu Mikleuška ne postoji stati
stički značajna razlika između volumena četiri analizi
ranih provenijencija,ne može se po proizvodnji po sebno
izdvojiti niti jedna od njih. Međutim, uspoređu jući
po datke volumena s podacima iz europskih pub li ka cija,
gdje je zelena duglazija unešena vrsta (Kantor
2008;Ponette i dr.2001) koji navode od 574 m/ha


3


do 747 m/ha u kulturama sličnih starosti (52.–58. go-
di na) može se reći kako srednji volumen na ovome lo


3


ka litetu od 703,62 m /ha ukazuje na dobru produktivno
st odabranih provenijencija na ovome području.
Us poredba s proizvodnjom volumena u kulturama na
području prirodnog rasprostranjena koja iznosi 296–


3


468 m/ha u 53. godini starosti kulture (Reukema
1979)također ukazuje na dobru produktivnost provenijencija
na ovome lokalitetu. Prema usporedbi trenda
proizvodnje volumena u razdoblju 1980. do 2010. go-
dine s podacima Orlića i Ocvireka 1991.može se reći
ka ko postoji kontinuitet u dinamici proizvodnje volume na
pojedinih provenijencija. Ipak, prema istom izvoru
pro venijencija Cascadia ima značajno veće preživljenje
u 15. i 25. godini,što ukazuje na bolju us kla đenost sa
sta ništem, dok smo u 45. godini utvrdili kako posjeduje


3


ve ći volumen od drugih 807,8 m /ha.
Provenijencije koje su izdvojene kao najlošije (opće
nito provenijencije iz južnih i sjevernih dijelova prirodnog
areala, a to su provenijencije iz Britanske


Ko lumbije i Oregona) ne bi se trebale koristiti prilikom


osnivanja kultura zelene duglazije na nižim nad mor


skim visinama kontinentalne Hrvatske.