DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 205     <-- 205 -->        PDF

S. NovakAgbaba, N. Ćelepirović, M. Ćurković Perica: ZAŠTITAŠUMA PITOMOG KESTENA Šumarski list – Posebni broj (2011), 202-210


benik za dobivanje kvalitetnih kestenovih sastojina.
Uzročnik raka kestenove kore je gljivaChryphonectria
parasitica(Murrill) Barr. Rak kore dolazi u tri forme:
aktivni rak, površinski rak (površinska nekroza kore) i
kalusirajući rak.C. parasiticamože biti inficirana s hipovirusom
koji reducira virulentnost gljive i formira
blaže oblike rakastih tvorevina. Prirodno širenje hipovirusa
s površinskih nekroza na aktivni rak dovodi do zacjeljivanje
rak-rana i pojavu kalusirajućih rakova. Ta
pojava predstavlja osnovu za biološku kontrolu bolesti i
zaustavljanje sušenja zaraženih stabala.


Zaštita kestenovih šuma danas se bazira na mehaničkoj
i biološkoj kontroli bolesti. Za pospješivanje prirodne
biološke zaštite razvijena je tehnika unošenja
hipovirolentih sojeva gljiveC. parasiticaumjetnom inokulacijom,
koja je u Hrvatskoj pokusno započeta 1983.
godine (Halambek,Novak Agbaba1993).


U dosadašnjim istraživanjima (Novak Agbaba
1999, 2000, 2006) analizirao se i utjecaj načina gospo-


MATERIJALI I METODE RADA –


Za područje istraživanja odabrana je kestenova sastojina
u Upravi šuma podružnica Sisak Šumarija Hrvatska
Kostajnica, u gospodarskoj jedinici Šamarica I,
šumski predjel Palež, u odjelu/odsjeku 91a.Prema Šumskogospodarskoj
osnovi područja vodi se u uređajnom
razredu pitomog kestena.To je mlada kestenova panjača
s primjesom hrasta, bukve i graba koja zauzima povr-


Slika 1. Kestenova sastojina prije prorede


Figure 1Chestnut stand before thinning


šinu od 39,77 ha. Šumsku zajednicu čini šuma kitnjaka i
pitomog kestena. Starost sastojine je 10 godina. Sastojina
nije njegovana, na panjevima ima više izbojaka
(slika 1i 2). Za smjernice gospodarenja sastojine propisano
je čišćenje. Sastojina se nalazi na južnoj ekspoziciji,
blagog nagiba 5 – 20°, na nadmorskoj visini 160 do
darenja na zdravstveno stanje kestenovih sastojina te se
ustanovilo da način gospodarenja značajno utječe na
intenzitet zaraze rakom kore, a time i na kvalitetu kes te
novihstabala.


Predmet ovog rada je istraživanje utjecaja različitih
načina gospodarenja pitomim kestenom s različitim intenzitetima
prorede i mjerama zaštite na zdravstveno
stanje i pojavu različitih tipova rakastih formacija.
Osim toga predmet istraživanja je i određivanje populacijske
strukture gljiveC. parasiticau lokalnoj sastojini
na području Šumarije Hrvatska Kostajnica i
dokazivanje prisutnosti hipovirusa u izoliranim sojevima
gljive.


Cilj istraživanja je poboljšanje zdravstvenog stanja
sastojine,kao i povećanja kvalitete stabala, povećanje
prsnih promjera odnosno povećanje proizvodnje drvne
mase te povećanje proizvodnje ploda. Osim toga cilj je
osnivanje kolekcije bijelih sojeva gljiveC. parasitica
za korištenje u biološkoj kontroli bolesti.


Materials and methods


kusnoj plohi I provedena je jaka proreda i čišćenje. Na
panju su ostavljena 1 do 2 stabalca(slika 4 i 5).Posječena
su suha stabla, stabla zaražena jakim aktivnim
rakom(slika 3) te stabla loše kvalitete. Sastojina je očišćena
od neprohodnog grmlja lijeske, graba, bagrema i
drugih vrsta raslinja. Na pokusnoj plohi II ostavljena su
na panju 3 do 5 kestenovih stabalaca uz provođenje


245 m. Za ophodnjuove kestenove sastojinepredviđeno


je 60 godina (Hrvatske šume 2006).


U sastojini su osnovane dvije pokusne plohe i kon-


Slika 2. Kestenovi izbojci zaraženi rakom
trolna ploha. Svaka ploha je veličine 50 x 100m. Na po-Figure 2Infected chestnut sprouts