DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 241     <-- 241 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 239-247


UDK 630* 232.3 (Fagus sylvatica, Quercus robur)


PRIMJENJIVOST PREPARATAZAFOLIJARNU PRIMJENU HUNGAVIT
U SVRHU POVEĆANJAKVALITETE SADNICAOBIČNE BUKVE
(Fagus sylvatica L.) I HRASTALUŽNJAKA(Quercus pedunculata L.)
U RASADNIČKOJ PROIZVODNJI


USEABILITY OF HUNGAVIT,A PREPARATION FOR FOLIARAPPLICATION, FOR
ENHANCEMENT OF QUALITY OF COMMON BEECH (Fagus Sylvatica L.)
AND PEDUNCULATE OAK (Quercus Pedunculata L.)
SEEDLINGS IN NURSERY PRODUCTION


1 12


Ivan SELETKOVIĆ, Nenad POTOČIĆ , Mario ŠANGO


SAŽETAK: U radu se prikazuju rezultati rasadničkog pokusa, u kojemu se
ispituje utjecaj preparata za folijarnu primjenu Hungavit na kvalitetu sadnica
obične bukve i hrasta lužnjaka golog korijena. Pokusi su postavljeni kao randomizirani
blok s tri tretmana i tri ponavljanja. Utvrđen je pozitivan utjecaj
Hungavita na uspijevanje sadnica. Kod bukve, najveći je utjecaj Hungavit
imao na povećanje koncentracija kalija, kalcija i magnezija u lišću, biomasu
lišća i stabljika te porast broja vrhova korijena. Optimalna koncentracija za
proizvodnju sadnica bukve je 2 %. Kod hrasta lužnjaka utjecaj Hungavita je
nešto manje izražen, u smislu da je optimalna koncentracija 1 %, a Hungavit
je djelovao pozitivno na koncentracije kalija, kalcija i magnezija u lišću te
biomasu lišća i stabljika.


Ključne riječi:Hungavit, hrast lužnjak, obična bukva, rasadnik, stanje
ishrane, biomasa, korijen


UVOD – Introduction
Moderna istraživanja na području mineralne ishrane Već su prva naša istraživanja na običnom boru
šumskog drveća i ekofiziologije u Hrvatskoj započinju (Komlenović 1967) pokazala da se primjenom odšezdesetih
godina prošloga stoljeća, nakon osnivanja govarajućih mineralnih gnojiva može znatno utjecati
Jugoslavenskog instituta za četinjače u Jastrebarskom i na kvalitetu sadnica. Istražuju se najpovoljnijitipovi,
njegovog Odjela za pedologiju i prehranu s pedološko-doze i načini primjene mineralnih gnojiva u rasadnifiziološkim
laboratorijem.Uz vrste, doze, najpovoljni-čkom uzgoju obične smreke (Komlenović 1975),
jeg vremena i tehnike primjene mineralnih gnojiva, crnog bora (Komlenović 1993, 1994) i hrasta lužistražuje
se utjecaj različitih oblika hraniva na uspije-njaka (Potočić iSeletković2001). Kod jednakih
vanje šumskog drveća, odnos ishrane i otpornosti na uvjeta gnojidbe uspoređivana je reakcija sadnica razliutjecaj
nepovoljnih biotskih i abiotskih čimbenika, čitih vrsta drveća (Komlenović, Rastovski i
odnos rasta i sadržaja hraniva u tlu i biljci. U novije vri-Markoja1980, Komlenović1993, Komlenojeme
istražuje se primjena različitih supstrata i gnojiva vić i Rastovski 1986, 1988, Komlenović,
s produženim djelovanjem u kontejnerskoj proizvodnji GračaniRastovski1988).Istraživana je ishrana
šumskih sadnica. šumskih sadnica na raznim tipovima tala (Komlenović
1967, 1969) te primjena sporotopivih gnojiva


1


Dr. sc. Ivan Seletković, Hrvatski šumarski institut,


(Potočić i dr.2009,Seletković i dr.2009,Poto-


Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, ivans@sumins.hr


1


Dr. sc. Nenad Potočić, Hrvatski šumarski institut,
čićiSeletković2001), kao i utjecaj gnojidbe jed-
Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko


nostavnim gnojivima na rast i razvoj sadnica hrasta


2


Mario Šango, dipl. ing., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,


lužnjaka golog korijena (Seletković 2006).


Svetošimunska 25, 10000 Zagreb