DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 242     <-- 242 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, M. Šango: PRIMJENJIVOST PREPARATAZAFOLIJARNU PRIMJENU HUNGAVIT ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 239-247


U otežanim uvjetima obnove šumskih sastojina
proizvodnja sadnica od velikog je značenja. Obična
bukva (Fagus sylvatica L.) značajna je vrsta drveća
središnje i južne Europe gdje zauzima dominantno
mjesto i po površini i po gospodarskim te ostalim vrijednostima
(Matić,Oršanić iAnić 2003). U Hrvat
skoj bukva je ne samo najraširenija vrsta drveća
(bukove zajednice zauzimaju 744 796 ha), nego je i
prva po udjelu u drvnom fondu. Iako se bukva još uvijek
dobro prirodno pomlađuje (Anić iMikac 2011),
ipak svakim danom raste potreba za bukovim sadnicama
koja će biti još veća ako hrvatsko šumarstvo priđe
nužnim konverzijama šumskih kultura i degradiranih
šuma te intervencijama u prebornim bukovo-jelovim
šumama zbog povlačenja jele i stvaranja prostora za
bukvu (Matić,OršanićiAnić2003).


Hrast lužnjak (Quercus robur L.) najvrjednija je gospodarska
vrsta šumskog drveća u Hrvatskoj, a druga
vrsta po zastupljenosti u drvnom fondu Republike Hrvatske
(16%). U cilju potpomaganja prirodne ili kod
umjetne obnove,od velike je važnosti proizvodnja što
kvalitetnijeg sadnog materijala.Potočić iSeletković
(2001) na temelju dobivenih rezultata zaključuju
da gnojidba nije utjecala samo na rast sadnica,već i na


MATERIJALI I METODE –


Pokus je postavljen u rasadnicima Hajderovac
(bukva – B) i Lukavec (hrast lužnjak – H) poduzeća
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb početkom srpnja 2010.
godine, kao randomizirani blok s tri tretmana i tri ponavljanja.
Tretmani su bili sljedeći: B0, H0 – kontrola,


Tablica 1. Kemijski sastav tla


Table 1 Chemical composition of soil


promjenu kemijskog sastava biljne tvari. Iz rezultata
dvogodišnjeg istraživanja utjecaja vremena i metode
gnojidbe na uspijevanje sadnica hrasta lužnjaka korištenjem
gnojiva s produženim djelovanjem “Osmocote
Plus”zaključuju da je gnojidba pozitivno utjecala na
koncentracije biogenih makroelemenata u lišću dvogodišnjih
sadnica hrasta lužnjaka.


Prema navodima proizvođača (Biolife 2000, d.d.,
Keszthely, Mađarska), preparati Hungavit nisu gnojiva,
već biološki preparati za kondicioniranje biljaka na bazi
aminokiselina, huminskih kiselina, enzima, koenzima i
mikroelemenata.Hungavit je biološki proizvod i može
se koristiti u šumarstvu, svim granama poljoprivrede te
na područjima koja se vode kao rezervati prirode, parkovi
prirode, nacionalni parkovi itd. Do sada preparati
Hungavit nisu ispitani u šumarskoj praksi, ali iskustva s
primjenom u voćarstvusu pozitivna (povećanje rodnosti,
opće stanje stabala). U ovom trenutku nemamo
spoznaja o drugim istraživanjima utjecaja pre parata
Hungavit provedenim na znanstvenoj osnovi. U ovome
radu prikazat ćemo rezultate ispitivanja utjecajapreparata
Hungavit U i G na kvalitetu sadnica bukve i hrasta
lužnjakagolog korijena.


Materials and methods


B1, H1 –1 %Hungavit, B2, H2 – 2 %Hungavit. Preparati
su primijenjeni svaka dva tjedna u razdoblju od 1.
srpnja 2010. do 15. kolovoza 2010. godine, s tim što je


1.i 15. srpnja korišten Hungavit U, a 1. i 15. kolovoza
Hungavit G.


Lokalitet –Locality pH (H
2
O) pH (CaCl
2
) N% P
2
O
5
% K
2
O % Humus, %
Hajderovac 5,57 4,23 0,04 8,47 18,77 1,10
Lukavec 5,52 4,16 0,14 5,54 10,82 2,39


Listovi biljaka za kemijske analize uzorkovani su
tako da je krajem ljeta uzet po jedan potpuno razvijeni
list sa svake biljke u tretmanu i ponavljanju. Uzorci su
sušeni na 105°C do konstantne mase te izvagani na vagi
točnosti 0,01 gram, a masa izračunata na bazi 100 lis tova.
U usitnjenim uzorcima određen je ukupni dušik na
elementarnom analizatoru Leco CNS 2000. Za analize
ostalih biogenih elemenata (AOAC, 1996) usitnjeni
uzorci su spaljeni mokrim postupkom koncentriranom
sumpornom kiselinom (HSO) uz dodatak katalizatora,


24


perklorne kiseline (HClO). U uzorcima su određeni:


4


fosforkolorimetrijskinaUV/VISspektrofotometruPE
Lambda1A, akalij, kalcijimagnezijizravnoizfiltrata


naatomskomapsorpcijskomspektrofotometruPE3110.


Visine i promjeri vrata korijena izmjereni su krajem


vegetacije i izračunate srednje vrijednosti za svaki tret


man/ponavljanje. Pet sadnica u svakom ponavljanju x
tretmanu najbliže tim srednjim vrijednostima po visini,
a zatim po promjeru, uzorkovane su radi određivanja
biomase lišća i stabljike koja je određena kao masa


0


suhe tvari nakon sušenja na 105 C do konstantne mase.
Korijen je ispran vodom, osušen celuloznom staničevinom
i skeniran. Pomoću softverskog paketa WinRhizo(
http://www.regentinstruments.com/products/rhizo/
Rhizo.html) analizirana je ukupna duljina korijena, površina
projekcije, oplošje korijena, prosječni promjer,
volumen i broj vrhova.