DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 267     <-- 267 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek: STRANE I INVVRSTE FITOFAGNIH KUKACAU ŠUMAMA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 264-271


AZIVNE Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 1-3


Pernek i Matošević 2009; Matošević i sur.
2010). Neke od njih su se samo udomaćile, a neke
imaju potencijal postati ozbiljni šumski štetnici.


Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koje su se invazivne
vrste štetnih kukaca, nakon prvog nalaza,udomaćile
u šumama i dati prognozu njihove šetnosti. U
Hrvatsku je uneseno još nekoliko invazivnih vrsta kukaca
kojima su domaćini drvenaste biljke (Matošević
2007b), ali su to uglavnom ukrasne ili one koje
rastu u urbanim područjima (drvoredi, parkovi i sl.) te
one nisu bile predmet ovog istraživanja.


MATERIJALI I METODE RADA –


Materials and methods


Tijekom istraživanja koje je trajalo 5 godina (2006 do
2010. godine) kukci su sakupljani na lokalitetima(Tablica
1) u kontinentalnom, submediteranskom i mediteranskom
području Hrvatske (podjela prema Rauš
1987).


Potencijalne biljke domaćini redovito su pregledavane
kako bi se utvrdila prisutnost invazivnih vrsta
kukaca. Kada su pronađeni,kukci su sakupljani u različitim
razvojnim stadijima: imago, kukuljica, ličinka.
Sakupljane su i mine i šiške kod onih vrsta kukaca koji
stvaraju takve tvorevine i koje su pomogle u determinaciji.
U entomološkom laboratoriju Hrvatskog šumarskog
instituta determinirani su prema prema Hering
(1957);Csoka (2003);Gregor iPatočka (2001);
Patočka i Turčani (2005); Alford (1995); De
Prinsi De Prins(2005).


Za svaku nađenu vrstu navedeni su lokaliteti i
datum sakupljanjai biljka domaćin na kojoj je štetnik
nađen, što ne znači da su to sve moguće biljke domaćini,
posebice kod polifagnih štetnika. Za svaku nađenu
vrstu ocjenjivana je i njezina štetnost za biljku domaćina.
Ocjena štetnosti uključivala je utjecaj na:smanjenje
lisne mase, plodonošenje, estetski izgled biljke te je
na temelju te subjektivne procjene autora donesena


REZULTATI
Tijekom istraživanja potvrđena je prisutnost 7 vrsta
kukaca iz redova Hemiptera, Diptera, Lepidoptera i Hy


prognoza štetnosti u kategorijama od 1–4. (1-nije štetan;
2-redovito prisutan na biljkama domaćinima, ali
bez šteta, kod veće gustoće populacije utjecaj na estetski
izgled biljke; 3-potencijalni štetnik, trenutačno je
gustoća populacije takva da je kukac redovito nalažen i
čini vidljive štete na biljnim dijelovima, ali bez utjecaja
na zdravstveno stanje domaćina, kod velike gustoće
populacije može uzrokovati značajnije štete: gubitak
lisne mase, smanjeno plodonšenje, utjecaj na estetski
izgled biljke; 4-potencijalni opasni šumski štetnik, ut je
če na zdravstveno stanje stabala i plodonošenje).


Prognoza daljnjeg širenja i štetnosti napravljena je na
temelju biologije i ekologije određenog štetnika, istraživanja
o utjecaju prirodnih neprijatelja na populacije štetnika
(Matošević 2007a,Csokai sur.2009;Pernek
iMatošević 2009) i podataka iz literature (Strauss
2010;Moriyai sur.2003; Quacchiai sur. 2007).


Vrste nađene tijekom istraživanja svrstane su u kategorije:
strana ili invazivna.Te su kategorije određene
na temelju svih dostupnih podataka iz literature za
određenu vrstu: utjecaj prirodnih neprijatelja i drugih
čimbenika na njihovu gustoću populacije i vlastitih zapažanja
tijekom terenskih istraživanja.


– Results


menoptera u šumama Hrvatske, koji se mogu smatrati
stranim odnosno invazivnim vrstama kukaca (Tablica 1).


Tablica 1:Strane i invazivne vrste kukaca u šumskim ekosustavima Hrvatske nađene tijekom istraživanja od 2006–2010.
godine i procjena njihove štetnosti


Table 1: Alien and invasive insect species in Croatian forest ecosystems found during the research 2006–2010 and
estimates of their damage


Red/Vrsta kukca
Order/Insect
species
Datum
nalaza
Date of
collection
Lokalitet nalaza/regija
K-kontinentalne/Continental
SM-submediteranske/
Submediterranean
M-mediteranske šume/
Mediterannean forests
Biljka domaćin
Host plant
Procjena štetnosti/
Strana (S)/
Invazivna (I) vrsta
Estimate od damge/
Alien (S)/
Invasive (I) species
Hemiptera,
Heteroptera
Leptoglossus
occidentalis
22. 9. 2009.
5. 2. 2010.
10. 10. 2008.
5. 9. 2009.
11. 4. 2008.
Zagreb, Bijenička cesta/K
Zagreb, Maksimir/K
Jastrebarsko, Hrvatski šumarski institut/K
Krk, Šilo/SM
Ivanec, Gradski park/K
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra
3/S