DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 274     <-- 274 -->        PDF

ISTRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


UDK 630* 587


PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH
ISTRAŽIVANJAPRI INVENTURI ŠUMA U HRVATSKOJ


PAST, PRESENTAND FUTURE OFAPPLICATION OF REMOTE SENSING
METHODS IN CROATIAN FOREST INVENTORY


11


Miroslav BENKO , Ivan BALENOVIĆ


SAŽETAK: Zadatak inventure šuma je kvalitetno prikupljanje informacija,
što predstavlja temelj za donošenje pravilnih odluka u gospodarenju šumama.
Uz uobičajene terestričke načine prikupljanja podataka, podaci o šumama sve
se više prikupljaju i metodama daljinskih istraživanja, čijom se primjenom
smanjuje opseg terenskog rada te otvara mogućnost uštede vremena i novca.
Cilj rada je dati pregled dosadašnjih istraživanja te mogućnosti primjene metoda
daljinskih istraživanja u inventuri šuma u Hrvatskoj. Dosadašnja istraživanja
prikazana u radu dat će uvid u sadašnje stanje i ulogu daljinskih
istraživanja u inventuri šuma u Hrvatskoj, a zajedno s novim spoznajama
mogu poslužiti kao smjernice za buduća istraživanja i primjenu novih metoda
daljinskih istraživanja u inventuri šuma.


Ključne riječi: daljinska istraživanja, inventura šuma, aerosnimke,
satelitske snimke, digitalna fotogrametrija, LiDAR


UVOD – Introduction


Donošenje pravilnih odluka u gospodarenju šuma ma Prema postupcima pridobivanja snimaka metode datemelji
se na kvalitetno prikupljenim informacija ma. ljinskih istraživanja mogu se podijeliti na one koji kori-
Prikupljanjem informacija o šumama bavi se uređivanje ste fotografske postupke i one koje koriste nefotografske
šuma, odnosno inventura šuma. Ovisno o području pri-postupke (slika 1). Uređaji za snimanje mogu biti smjemjene
te s obzirom na preciznost i značenje potrebnih šteni na zrakoplovima, helikopterima, balonima, a u noinformacija
razlikujemo operativnu (pogonsku) inven-vije vrijeme i na malim bespilotnim letjelicama te na
turu, uređajnu inventuru, nacionalnu inventuru,te pose-satelitima i svemirskim letjelicama (Donassy i dr.
bne inventure šuma u koje ubrajamo razne vrste urbanih 1983, Weng2010).
izmjera, inventarizaciju oštećenosti šuma, estetske iz-


Stalnim razvojem i napretkom tehnologije proširilo
mjere i sl. (Pranjić iLukić1997).


se i nadalje se proširuje područje i mogućnosti primjene
Uslijed brzog razvoja tehnologije, u drugoj polovici metoda i tehnika daljinskih istraživanja. Šira primjena


20.stoljeća dogodile su se velike promjene u načinu pri-aerosnimaka u šumarstvu počela je nakon I. svjetskog
kupljanja podataka, posebice u razvijenijim zemljama rata, a posebice nakon II. svjetskog rata. Osim za karti(
Kalafadžić iKušan1991). Uz uobičajene terestri-ranja te kao pomoć pri orijentaciji u šumi, aerosnimke su
čke načine prikupljanja podataka, podaci o šumama sve se počele rutinski koristiti za inventure velikih šumskih
se više prikupljaju i metodama daljinskih istraživanja. površina u Sjevernoj Americi, Kanadi, Njemačkoj,
Primjenom metoda daljinskih istraživanja smanjuje se Skandinaviji i tropskim šumama (Benko1995,Laari
opseg terenskog rada teotvara mogućnost uštedea vre-Akça2007). Danas aerosnimke nalaze sve veću primena
inovca (Pernar iŠelendić2006). mjenu i u uređajnoj inventuri šuma.Tako su, primjerice


u Švedskoj i Norveškoj, metode fotointerpretacije i fotogrametrijske
izmjere aerosnimaka krupnijih mjerila po


1


Dr. sc. Miroslav Benko, Ivan Balenović, dipl. ing. šum.


stale njezin sastavni dio (Magnusson i dr. 2007,


Hrvatski šumarski institut, Zavod za uređivanju šuma i šumarsku
ekonomikuTrnjanska cesta 35, 10000 Zagreb
Nasset2002,Nasseti dr.1992).