DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 59-73


UDK 630* 120 + 114.2 (001)


DINAMIKAUGLJIKA U MLAĐIM SASTOJINAMA HRASTALUŽNJAKA
TIJEKOM DVIJE VEGETACIJE


CARBON DYNAMICS IN YOUNGER STANDS OF PEDUNCULATE OAK
DURING TWO VEGETATION PERIODS


1* 121


Hrvoje MARJANOVIĆ , Maša Zorana OSTROGOVIĆ, Giorgio ALBERTI , Ivan BALENOVIĆ,


11 21


Elvis PALADINIĆ , Krunoslav INDIR, Alessandro PERESSOTTI, Dijana VULETIĆ


SAŽETAK: Uradu je procijenjena neto produktivnost ekosustava (NEP)
i neto bilanca ugljika (NECB) u mladoj sastojini hrasta lužnjaka (Quercus
roburL.) pomoću dvije neovisne metode i to: a) mikrometeorološke metode
vrtložne kovarijance (EC) te, b) kombinirane metode koja je uključivala biometrijsku
izmjeru šumske biomase i periodičko mjerenje respiracije tla (SR).
Maksimalni NEP zabilježen vrtložnom kovarijancom iznosio je 10,7 gC m-2
dan-1u 2008.godine, odnosno 12,2 gC m-2dan-1u 2009. godini. Godišnje vrijednosti
NEP kretale su se od 384 gC m-2god-1u 2008. do 584 gC m-2god-1u
2009. Godini,iz čega je razvidno da su sastojine u dohvatu mjerne stanice u
obje godine bile neto spremnik ugljika.


Biometrijskom metodom praćenja prirasta i produkcije listinca i sitnog drvnog
otpada dobivenaje neto primarna produktivnost (NPP)od 777 gC m-2
god-1u 2008.godine, odnosno 846 gC m-2god-1u 2009. godini. Udio heterotrofne
respiracije (Rh) procijenjen je na 50% od izmjerene ukupne SR, pa je Rh
procijenjena na 438 gC m-2god-1u 2008.godini, odnosno 441 gC m-2god-1u
2009. godini. Kombiniranom metodom NEP je dobivena kao razlika NPP i Rh,
a iznosila je 339 i 405 gC m-2god-1u 2008.godini, odnosno 2009. godini.
Usporedba dvaju metoda procjene NEP-a daje dobro slaganje do srpnja za
obje promatrane godine. Do odstupanja dolazi u drugom dijelu ljeta i jeseni
kada prestaje debljinski prirast, ali stabla očito i dalje aktivno spremaju
ugljik. Kombinirana metoda daje manje vrijednosti NEP-a u odnosu na metodu
vrtložne kovarijance, iz više razloga npr.: udio Rh je manji od 50 %,
omjer podzemnog i nadzemnog dijela biomase; R:S je veći od 0,257,i sl. Potrebna
su daljnja istraživanja koja bi empirički odredila udio Rhu SR, omjer


R:Ste istraživanja količine ugljika u sastavnicama tla.


Ključne riječi:Metoda vrtložne kovarijance; respiracija tla; tokovi
ugljika; pohrana ugljika


UVOD– Introduction


ugljika. U posljednje vrijeme raste globalna svijest o
ski ugljik te imaju važnu ulogu u procesu kruženja
Šumski ekosustavi kroz proces rasta vežu atmosfer


važnosti točne i detaljne procjene uloge šumskih ekosustava
u pohranjivanju atmosferskog ugljika, posebice


1


Dr. sc. Hrvoje Marjanović, Maša Zorana Ostrogović, dipl. ing.


zbog potencijala kojega šumski ekosustavi imaju za


šum., Ivan Balenović, dipl. ing. šum., dr. sc. Elvis Paladinić,


ublažavanjeposljedica uzrokovanih antropogenom emi


mr. sc. Krunoslav Indir, dr. sc. Dijana Vuletić, Hrvatski šumarski
institut Cvjetno naselje 41, HR-10450 Jastrebarsko, Hrvatska
sijom stakleničkih plinova, poglavitoCO(Brown


2


2


Dr. sc. Giorgio Alberti, prof. dr. sc. Alessandro Peressotti,


2002).Generalno gledano, šumska sastojina može pred-


Department ofAgricultural and Environmental Sciences,


stavljati neto izvor ili neto ponor ugljika,ovisno ovrsti


University of UdineVia delle Scienze 208, I-33100 Udine, Italy


*


hrvojem@sumins.hr, tel. ++385 (0)1 6311580
šumske vegetacije, razvojnom stadiju (Magnani et al.