DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 62     <-- 62 -->        PDF

H. Marjanović, M. Z. Ostrogović, G.Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir1,A. Peressotti, D. Vuletić: DINAMIKA Šumarski list – Posebni broj (2011), 59-73


2007), vremenu promatranja (Goulden et al. 1996), sti pri kvantifikaciji razmjene CO, vodene pare i to


2


klimatskim prilikama (Valentini 2003) te posrednom
i neposrednom antropogenom djelovanju. Ugljik se u
šumskom ekosustavu akumulira u živoj nadzemnoj i podzemnoj
biomasi, mrtvoj organskoj tvari i organskoj
tvari tla (Simončič et al.2007).


Godišnji volumni prirast sastojine i godišnja produkcija
lista korespondiraju s tokovima ugljika,koji se
konvencijom označuju kao pozitivni jer povećavaju
količinu ugljika u ekosustavu. Tokovi ugljika koji su
rezultat procesa autotrofnog disanja i dekompozicije
organske tvari konvencijom se označuju kao negativni,
jer oslobađaju ugljik iz šumskog ekosustava. Suma navedenih
(pozitivnih i negativnih) tokova ugljika predstavlja
neto produkciju ekosustava – NEP(prema engl.
NetEcosystemProduction)i to je jedna od temeljnih
varijabli koja nam govori da li i kojom brzinom ekosustav
sprema ugljik (Schulze et al.2005).


U gospodarskim šumama, uz respiratorne procese
kojima se oslobađa ugljik, odvija se i sječa. Zahvati sje če
u konačnici također rezultiraju oslobađanjem ugljika,
bilo da se on oslobađa sagorijevanjem posječene biomase
ili njenim propadanjem nakon kraja vijeka trajanja
određenog drvnog proizvoda,pa je to potrebno uzeti u
obzir kada se promatra cjelokupni ciklus ugljika. U tom
kontekstu, upotrebljava se termin neto bilanca ugljika
ekosustava– NECB (prema engl. Net Ecosystem Carbon
Balance) kojim se, osim respiratornih, uzimaju u
obzir i odliv ugljika iz ekosustava zbog zahvata sječe
(Chapin et al. 2006, Schulze 2006). NECBpredstavlja
neto razliku pohranjene i oslobođene količine
ugljika na razini cijelog ekosustava.Precizno utvrđivanje
bilance ugljika, odnosno praćenje svih tokova
ugljika u šumskom ekosustavu predstavlja veliki izazov
za istraživače.


Metoda vrtložne kovarijance (engl. Eddy covariance)
je mikrometeorološka metoda (Swinbank
1951) koja se u agronomskoj i šumarskoj znanosti kori


pline između atmosfere i ekosustava.To je statistička


metoda kojom se analiziraju podaci skalarnih veličina


(koncentracije CO i vodene pare, temperature zraka)


2


te smjera i brzine vjetra (u 3D) koji se prikupljaju visokom
učestalošću (10 – 20 puta u sekundi) kako bi se
dobili tokovi spomenutih skalarnih veličina (Burba i
Anderson2010).


Na čitavom nizu različitih lokacija u svijetu se metodom
vrtložne kovarijance obavljaju izmjere protoka
ugljika između ekosustava i atmosfere,te se računa bilanca
ugljika kopnenih ekosustava(Baldocchi2003).
Istraživačke postaje na kojima se koristi metoda vrtložne
kovarijance povezane se kroz globalnu mrežu
FLUXNET, u okviru koje se prikupljaju, obrađuju i dijele
podaci od nekoliko regionalnih mreža (Baldocchi
et al.2001).


Metoda vrtložne kovarijance je financijski izazovna,
jer zahtijeva uporabu skupih instrumenata (vrlo brzi
CO/HO analizator, 3D anemometar, dataloger itd.)


22


koje je potrebno postaviti iznad razine krošanja (najčešće
je riječ o nekoj vrsti metalne konstrukcije ili tornja),
zbog čega je njena primjena ograničena. Podaci dobiveni
s jedne stanice najčešće se odnose na relativno usko
područje oko tornja, i to od nekoliko stotina metara do
nekoliko kilometara, ovisno o visini tornja.Posljedično,
izražena je potreba za metodom utvrđivanja NEP-a na
neki drugi način, po mogućnosti jeftiniji i barem približno
pouzdan kao metoda vrtložne kovarijance.


Cilj ovoga rada je procijeniti bilancu ugljika u mladoj
sastojini hrasta lužnjaka (QuercusroburL.)(1);i
usporediti dvije metode procjene NEP-a:mikrometeorološku
metodu vrtložne kovarijance i kombiniranu
metodu koja uključuje biometrijsku izmjeru šumske
biomase i periodičko mjerenje respiracije tla(2). Dobiveni
kvantitativni rezultati bilance ugljika trebali bi
omogućiti ocjenu podudarnosti rezultata dobivenih pomoću
dvije nezavisne metode.


DOSADAŠNJAISTRAŽIVANJAI TEORIJSKAPOZADINA


Previous research and theoretical background


Kopneni ekosustavi imaju značajnu ulogu u kontekstu
globalnog kruženja ugljika (IPCC 2000), stoga je
razumna potreba za utvrđivanjem njihove bilance
ugljika. Očekivane klimatske promjene koje se ogledaju
kroz promjene u temperaturi i rasporedu padalina
(Bates et al.2008), vrlo vjerojatno će imati utjecaj na
bilancu ugljika šumskih ekosustava. Kakolužnjakove
šume značajno sudjeluju u ukupnoj šumskoj površini
Republike Hrvatske (ŠGOP 2006), uspostavljanje
kontinuiranog praćenja procesa kruženja ugljika u tim
ekosustavima je od iznimnog značenja.


Prema Valentini et al. (2000), Schulze et al.
(2005) i Schulze (2006) osnovni tokovi ugljika u
šumskom ekosustavu su asimilacija CO procesom fotosinteze,
tzv. bruto primarna produkcija – GPP (prema
engl. Gross Primary Production) i respiracija ekosustava
–R , koja obuhvaća autotrofnu respiraciju – R


eco a


(respiracija nadzemnog dijela biljke, korijena, mikorize
itd.) i heterotrofnu respiraciju – R (respiracija mikroor


h


ganizama odgovornih za dekompoziciju organske tvari i
ostale faune). Uslijed praktičnih razloga, respiracija
ekosustavačesto se dijeli na nadzemnu respiraciju i respiraciju
tla(Luo i Zhou 2006). Nadzemnu respiraciju
je praktički nemoguće mjeriti, osim na malim segmentima
biljke (npr. dio lista, dio debla i sl.), a izmjerom
respiracije tla dobiva se sumarno doprinos autotrofnog i
heterotrofnog dijela, što predstavlja izazov prilikom
procjene doprinosa pojedinih tokova u ukupnoj bilanci


2