DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 63     <-- 63 -->        PDF

H. Marjanović, M. Z. Ostrogović, G.Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir1,A. Peressotti, D. Vuletić: DINAMIKA Šumarski list – Posebni broj (2011), 59-73


ugljika. Postoji niz metoda (Subkeet al.2006) za odre


đivanje udjela R u ukupnoj respiraciji tla,od kojih se u


h


šumskim ekosustavima primjenjuju najčešće metode: i)
eliminacija utjecaja korijena (opkopavanja plohe rovom
- engl. trenching;prstenovanje stabala na plohi - engl.
treegirdling); ii) indirektne tehnike (regresija R s bio


h


masom korijena; masena bilanca - kada se pretpostavlja
da je unos C u tlo putem listinca i korijena jednak količini
C koji se iz tla gubi respiracijom); iii) označavanje


13


izotopima ( C u pokusima s umjetno povećanom koncentracijom
CO u zraku; pokusi s uzorcima tla teme


2


.13


ljeni na razlici C omjera uzrokovanog različitim me


.14


taboličkim procesima C3 i C4 biljaka; analiza C radioaktivnogizotopa,
čija prisutnost je posljedica testiranja
nuklearnog oružja tijekom 1950-1960-tih).


Bilancu ugljika ekosustava (NECB) moguće je procijeniti
poznajući neto produkciju ekosustava (NEP) i
količinu posječenog i izvezenogdrva i otpada. NEPje
razlika GPP-a i respiracije ekosustava i može se dobiti
izravno metodom vrtložne kovarijance.


Ukupna produkcija šumske biomase – NPP(prema
engl.Net Primary Production) razlika je GPP-a i autotrofne
respiracije. NPP predstavlja vrijednost koja se
može procijeniti klasičnom šumarskom izmjerom na terenu
uz određene pretpostavke (npr. procjenu rasta korijena,
sitnih grana i sl.). Poznavanje R omogućuje da se


h


iz vrijednosti NPP-a procijeni NEP. Da bi se izračunao
NECB,potrebno je znati koliko je ugljika napustilo ekosustav
s drvetomodvezenim iz šume nakon prorede (H).
U proredama se u pravilu obaraju i odvoze i suha stabla
(barem ona većih dimenzija), a u zrelim sastojinama
sječa sušaca provodi se i na godišnjoj razini.Volumen
sušacakoji se odveze iz sastojine, u odnosu na volumen
sušaca (posječenih ili dubećih) koji ostaje u sastojini,
najčešće nije poznat.To je posebno slučaj u mlađim sastojinama,
pa je volumen odvezenih sušaca, tj. količinu
ugljika u njima radiizračuna NECB-a potrebno procijeniti.
Radi konzervativnije procjene NECB-a, može se
pretpostaviti da seugljik u volumenu svih sušaca (M)
uklanja iz ekosustava prilikom proreda. Na taj način je u
volumenu proreda sadržan i volumen svih stabala koja
su se posušila u periodu između proreda (H(+M)).Slika
1 prikazuje glavne tokove ugljika u ekosustavu nakon
što je u procesu fotosinteze ugrađen u organsku tvar.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA –


Istraživanje je provedeno u šumskom kompleksu Pokupskog
bazena, u gospodarskoj jedinici “Jastrebarski
lugovi“ (šumarija “Jastrebarsko“, UŠP Karlovac), u
mladim prirodnim sastojinama hrasta lužnjaka. Klima
ovogapodručja je umjereno topla kišna klima, a obilježava
se oznakomCfwbx” tip prema Köppenovoj klasi fikaciji
(Seletković i Katušin 1992). Srednja
godišnja temperatura, premameteorološkoj postaji u Jastrebarskom,
za razdoblje od 1981. do 2007. godine, je


6 CO
2
+ 6 H
2
O C
6
H
12
O
6
6 O
2
Slika1. Glavni tokovi ugljika u šumskom ekosustavu. GPP –
ukupna primarna produktivnost, tj. bruto asimilacija
ugljika iz CO u procesu fotosinteze u promatranom raz


2


doblju; NPP– ukupna produkcija šumske biomase, odnosno
neto količina ugljika koji je ugrađen u biomasu u
promatranom razdoblju; NEP– neto produkcija šumskog
ekosustava, odnosno neto količina ugljika koji je vezan u
ekosustavu u promatranom razdoblju; NECB – neto (tj.
stvarna) bilanca ugljika šumskog ekosustava; Ra i Rh –
autotrofna i heterotrofna respiracija; H(+M) – ugljik u
masi posječenog drva i sušaca.


Figure 1.Main carbon fluxes in forest ecosystem. GPP - Gross Primary
Production, i.e. gross assimilation of atmospheric
carbon dioxide through the process of photosynthesis during
the observed period; NPP - Net Primary Production,


i.e. net amount of carbon stored in biomass in the observed
period; NEP - Net Ecosystem Production, i.e. net
amount of carbon stored in ecosystem during the observed
period; NECB - Net Ecosystem Carbon Balance; Ra
and Rh – autotrophic and heterotrophic respiration;
H(+M) – carbon in harvested trees and snags.


Puno je radova koji obrađuju problematiku kruženja
ugljika te određivanja zaliha ugljika u različitim sastavnicama
šumskog ekosustava (Bornkamm i Bennert
1989,Dewar 1991,Ziegler 1991,Dewar i
Cannel 1992, Weber i Burschel 1992, Burschel
et al. 1993, Cannel i Milne 1995, Harrison
et al.1995,Böswald1996,Farkaset al.2011),
no na području jugoistočne Europe, u visokoproduktivnim
nizinskim šumama hrasta lužnjaka, neposredna izmjera
tokova ugljika do sada nije provedena.


Tokovi ugljika značajno ovise o stanišnim i okoliš nim
uvjetima (Aubinet et al.2000) stoga je detaljan
opis šumske vegetacije i klimatskih parametara područja
istraživanja neophodan u kontekstu razmatranja rezultata
u odnosu na istraživanja provedena u sličnim
uvjetima.


Research area


10,4 °C, a srednja vegetacijska temperatura (travanj –
rujan) 16,9 °C. Srednje mjesečne temperature kreću se
od-0,2 °C u siječnju do20,7 °C u srpnju.Prosječne godišnje
padaline su oko 900 mm, od toga u vegetacijskom
razdoblju padne oko 500 mm. Teren je nizinski s nadmorskom
visinom u rasponu od 107do 130 m.


Istraživačkastanica za praćenje kruženja ugljika (N


45° 37’ 10’’, E 15° 41’16’’)postavljena je u sklopu međunarodnog
projekta Carbon-Pro (Marjanović et al.