DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 64     <-- 64 -->        PDF

H. Marjanović, M. Z. Ostrogović, G.Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir1,A. Peressotti, D. Vuletić: DINAMIKA Šumarski list – Posebni broj (2011), 59-73


2007). Nalazi se u sastojini hrasta lužnjaka, na rubuod-govi (Crataegussp.), svib(CornussanguineaL.), trusjeka
37a,u neposrednoj bliziniodsjeka 36a, 40a i 41a. šljika (RhamnusfrangulaL.) i crni trn(Prunusspinosa
Sva četiri odsjeka sumeđusobno slična po strukturi i L.). Fitocenološki gledano, riječ je ozajednicama hrasta
starosti. Prema gospodarskoj osnovi, starosti sastojina lužnjaka i velike žutilovke s drhtavim šašem (Genisto
kreću se od 35(37a, 40a, 41a)do 40 godina (36a). Uz elatae-Quercetum roboriscaricetosumbrizoides Horv.
hrast lužnjak (Quercus robur L.) od ostalih vrsta drveća 1938) u odsjecima 36a, 37a i 40a te zajednici hrasta lužu
značajnoj mjeri prisutni su obični grab (Carpinusbe-njaka i velike žutilovke s rastavljenim šašem (Genisto
tulus L.), crna joha (Alnusglutinosa Gaertn.) i poljski elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Horv.
jasen (FraxinusangustifoliaL.) dok se vez (Ulmuslae-1939) u odsjeku 41a.Tla se kreću od močvarno glejnog
vis Pall.), divlja kruška (Pyruspyraster (L.) Burgsd.), do pseudogleja, naglašene slabe vertikalne propusnosti
topole(Populussp.) i lijeska (CorylusavellanaL.) po-za vodu (Mayer 1996).
javljuju sporadično. U sloju grmlja zastupljeni su glo-


MATERIJALI I METODE – Materials and methods


Izmjera neto produkcije ekosustava (NEP) mikrometeorološkom
metodom vrtložne kovarijance –


Measurements of Net Ecosystem Production (NEP) with
micrometeorological method of eddy covariance


Istraživačka stanica prati razmjenu COizmeđu šum-i latentna toplina (LE) izražavaju se kao polusatni pro


2


skog ekosustava i atmosfere primjenom metode vrtložne sjeci. Primijenjena metodologija temelji se naEuroFlux
kovarijance. Konačni rezultat mjerenja i obrade poda-protokolu (Aubinet et al.2000)s dodatnim korekcitaka
je NEE - neto razmjena CO2između atmosfere i
jama kao što jeWebbPearmanLeuning(WPL) korekekosustava
(prema engl.NetEcosystemExchange), u je-
cija (Webb et al. 1980). Obrada podataka obavlja se


-2 -1


dinicama gC mdan.Varijabla NEE označava neto ko-
koristećiEdiReračunalni program (Sveučilište u Edinličinu
CO koji je napustioatmosferu(tj. ugrađen je u


burgh-u),a osiguranje kvalitete – QAi kontrola kvalibiomasu)
ili je otpušten nazadu atmosferu.Vrijednosti


2


tete – QC obavljaju se prema Foken i Wichura
NEE su negativnog predznaka kada je količinaugljika


(1996). Koncentracije CO na 6 različitih visina od tla


2


koji je otišao iz atmosfere i vezao se u biomasi šumskog


(1, 2, 4, 8, 16 i 23m) mjere se svakih 6 minuta koristeći
ekosustava veća od količine ugljika, koji je oslobođen iz


infracrveni plinski analizator (IRGA, SBA-4, PP-Sys ekosustava
zbog procesa respiracije.Varijabla NEPod-
tem). NEE se računa prema Aubinet et al. (2000).
govara neto količini ugljika koji je vezan u ekosustavu u


IRGAdaje nedostatne i netočne podatke za trajanja nepromatranom
razdoblju,i izravno je povezana s NEE.


povoljnih vremenskih prilika (kiša) ili u slučaju konŠtoviše,
NEP= - NEE.


denzacije vode na optičkim lećama instrumenata
Istraživačka stanica je detaljno opisana u radovima


(magla, rosa), posebice u jesen. Posljedica toga je poMarjanović
et al. (2009) i Marjanović et al. java odstupanja (ekstremnih skokova u podacima),
(2011). Ukratko, mjerna visina stanice je 23 m, odnosno


zbog čega se primjenjuje algoritam za analizu odstupa3–
5 m iznad krošanja stabala. Sustav vrtložne kovari-
nja koji prihvaća ili odbacuje podatke prije QA/QC anajance
čine ultrazvučni anemometar (81000 V, Young,
lize. U slučaju kada QA/QC kriterij nije bio zadovoljen
USA) i infracrveni plinski analizator otvorenog tipa ili kada je zamijećen nedostatak dovoljno snažnog vrt(
LI-7500, Li-Cor, USA). Podaci se bilježe učestalošću ložnog prijenosa (turbulentnog transporta) zraka, koriod
20 puta u sekundi (tj. 20 Hz) pomoću malog prijeno-štena je procedura nadopunjavanja praznina u
snog računala(Matese et al.2008).Tokovi CO eko-podacima(engl.gap-fillingprocedure) premaReich


2


sustava, količina gibanja (engl.momentum), osjetna (H) stein et al.(2005).


Meteorološka mjerenja – Meteorological measurements
U okviru istraživačke stanice postavljena je i meteo-(na 5 i 15 cm) pomoću četiri pločasta senzora za mjererološka
stanica koja obavlja izmjeru brojnih parame-nje protoka topline (HFT3, REBS) i ukupne oborine


tara kao što su: temperatura tla termometrima na tri (52.202 tipping bucket rain gauge, R.M.Young). Kodubine
(5, 15 i 25 cm),udio vlage u tlu (0–30 cm) kori-rekcija površinskih vrijednosti protoka topline tla
steći dva reflektometra (CS616, Campbell Scientific), obavlja se premaOchsner et al.(2007) iCava et al.


dolazno kratkovalno zračenje(CMP3, Kipp i Zonen), (2008). Sve varijable se mjere pri frekvenciji od 0,1 Hz
gustoća toka dolaznog i reflektiranog fotosintetskog pomoću CR1000 datalogera (Campbell Sci. Inc. Linzračenja
(PPFD) (LI-190SL quantum sensor, Li-Cor), coln Nebraska, USA) te se dobivaju polusatni prosjeci.
neto zračenje (NR-LITE, Kipp i Zonen), temperatura i
vlaga zraka (HMP45AC,Vaisala), protok topline u tlu