DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 65     <-- 65 -->        PDF

H. Marjanović, M. Z. Ostrogović, G.Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir1,A. Peressotti, D. Vuletić: DINAMIKA Šumarski list – Posebni broj (2011), 59-73


Izmjera respiracije tla (SR) automatskim sustavom komora –


Measurements of soil respiration (SR) with automated chamber system


Respiracija tla (SR) obuhvaća respiraciju korijena


živih biljaka, mikorize, mikroorganizama u zoni kori


jena te respiraciju mikroorganizama i ostale faune u tlu
odgovornih za dekompoziciju listinca i organske tvari
tla (LuoiZhou2006). Dio istraživačke stanicečini i
automatski sustav od dvije komore kojim se kontinuirano
tijekom cijele godine, svaka 4 sata, obavlja izmjera
respiracije tla. Preliminarna analiza prostorne
varijabilnosti SR u sastojinama u dohvatu stanice (Balenović
et al.2008) ukazuje da se vrijednosti izmjerene
na plohi uz stanicu ne razlikuju statistički
značajno od prosjeka SR u šumskom području interesa.


Sustav korišten za mjerenje SR spada u tip dinamič kih
zatvorenih sustava(Livingston iHutchinson
1995), izvorno opisan u radu Delle Vedove et al.
(2007). Komore se sastoje od čeličnog obruča (d = 16 cm,
h = 8 cm) i čeličnog poklopca koji se automatski zatvara.
Orijentirane su na način da je poklopac okrenut na sjever,
jer u tom slučaju, kada je dignut, ne zasjenjuje komoru.


Tijekom mjerenja, zrak cirkulira između komore i CO


2


-1


analizatora, pri stalnom protoku od 0,5 l min . Vlaga
zraka, tlak i temperatura mjere se dodatnim senzorima.
Na temelju brzine porasta koncentracije CO unutar ko


2


-2 -1


more računa se tok COiz tla, u µmol m s.


2


Popunjavanje praznina u podacima i razdjeljivanje
izmjerenog toka na autotrofni i heterotrofni dio obavljeno
je koristeći model Reichstein et al. (2003).
Prema Tang i Baldocchi (2005) udio respiracije
korijena u ukupnoj respiraciji tla u savani hrasta i travnate
vegetacije kreće se između 39% i 41%, dok se
premaHanson et al.(2000) taj udio kreće od 10%do
čak 90 %. Iz rezultata meta-analize koju su proveli
Subke et al.(2006; tablica 1 i slika 2) proizlazida je
prosječni udio R u ukupnoj SR za šume listača umje


h


rene klime oko 53,6%,uz standardnu pogrešku od oko
4,0%. U nedostatku boljih podataka, za potrebe ovoga
rada pretpostavili smo da udioR u ukupnoj SR50 %.


h


Izmjera neto primarne produktivnosti (NPP) biometrijskom metodom –


Measurements of Net Primary Productivity (NPP) with biometrical method


Tijekom 2007. i 2008. godine postavljeno je ukupno
65 trajnih kružnih ploha, radijusa 8-10 m, sa centrom
ploha na sjecištima mreže 100x100m.Obavljena je izmjera
prsnog promjera svih živih stabala i sušaca (d >2


1,3


cm) s preciznošću od 1 mm i visina svihstabala(d >5


1,3


cm) instrumentomVertex III hypsometer (Haglof Instruments)
te je pritom određena i zabilježenapozicija svih
stabala(d >5 cm). Izmjera visina provedena je počet


1,3


kom i krajem 2008. godine s ciljem utvrđivanja visinskog
prirasta. Izračunat je ukupni volumen (do 3 cm)
koristećifunkciju Schumacher – Hall-a (1933) slokalnim
parametrima za pojedine vrste (Špiranec 1975,
Cestar i Kovačić 1982, Cestar i Kovačić
1984). Na temelju preliminarne analize područja utjecaja
(engl.footprint), od ukupnog broja pokusnih ploha
odabrane su 24 plohe u užem području dohvata stanice
(radijus oko 500 m). Na njima je postavljeno ukupno
643 dendrometarskih traka (Keeland i Young 2006)
na sva stabla prsnog promjera iznad 7,5 cm.Tijekom vegetacije
2008. i2009. godine obavljana je tjedna izmjera
kumulativnog prirasta opsega elektronskim pomičnim
mjerilom, s preciznošću od 0,01 mm ipogreškom mjerenjaprocijenjenom
na 1%od vrijednosti odgovarajućeg
debljinskog prirasta (Marjanović 2009).Vrijednosti


kumulativnog prirasta opsega korigirane su sobzirom
na zakrivljenost debla tepretvorene u debljinski prirast
(Marjanović 2009) i konačno uvolumni prirast (koristeći
parametre za ukupan volumen). Uz pretpostavku
da udio tankih grana i grančica (d<3 cm) čini oko 5%
ukupne nadzemne biomase (Balboa-Muriaset al.2006)
procijenjena je neto produkcija ukupne nadzemne biomase
–ANPP(prema engl.AbovegroundNetPrimary
Productivity). Neto produkcija podzemne biomase –
BNPP(prema engl.BelowgroundNetPrimaryProductivity)
procijenjena je koristeći omjer podzemne i nadzemne
biomase R:S (prema engl. root to shoot)od
0,257 (Cairns et al.1997). U svrhu utvrđivanja neto
produkcije biomase lišća – LNPP(prema engl.LeafNet
PrimaryProductivity) postavljeno je 12 košara u centar
nasumično odabranih ploha s dendrometarskim trakama.
Udio ugljika u navedenim sastavnicama dobiven
je množenjem biomase suhe tvari s konverzijskim faktorom
od 0,5 (IPCC 2003, 2006). Pritom su za dobivanje
biomase suhe tvari iz volumena svježeg drveta korištene
vrijednosti osnovne gustoće drveta dane u IPCC-ovom
priručniku (IPCC 2006, tablica 3A.1.9-1). Konačna
vrijednost NPP dobivena je kao zbroj ANPP, BNPP i
LNPP.


Izračun neto bilance ugljika ekosustava (NECB) –


Calculation of Net Ecosystem Carbon Balance (NECB)


Neto bilanca ugljika mlade sastojine hrasta lužnjaka
dobivena je korištenjem dviju metoda: mikrometeorološke
metode vrtložne kovarijance, kao standardni
način utvrđivanja neto razlike tokova CO između atmosfere
i ekosustava(a);i kombinacijom biometrijske
izmjere šumske biomase i periodičke izmjere disanja
tla automatskim sustavom komora(b), koja je radi kratkoće
nazvana kombinirana metoda(slika 2).


2