DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 66     <-- 66 -->        PDF

H. Marjanović, M. Z. Ostrogović, G.Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir1,A. Peressotti, D. Vuletić: DINAMIKA Šumarski list – Posebni broj (2011), 59-73
64
Mikrometeorološka metoda daje nam kao rezultat
NEE, odnosno NEP(NEP
a
= – NEE). Kod kombini-
rane metode, najprije smo izračunali NPP, te smo po-
moću procijenjene R
h
dobili NEPkao njihovu razliku
(NEP
b
= NPP– R
h
).
Konačna neto bilanca ugljika ekosustava (NECB) do-
bije se kada se od NEPoduzme ona količina ugljika koja
se iz sastojine uklanjasječom (H)jer se ugljik iz uklonje-
nog drveta prije ili kasnijevraća u atmosferu u obliku CO
2
(spaljivanjem ili dekompozicijom proizvoda od drveta;
NECB=NEP-H). Zahvati prorede u regularnim sastoji-
nama obavljaju se u pravilu jednom u deset godina. Stoga
bi za procjenu prosječne godišnje NECB trebalo proma-
trati sastojinu najmanje deset godina, ili bi trebalo proma-
trati niz jednakih sastojina u kojima se svake godine na
jednoj obavlja proreda. Na taj način dobila bi se procjena
NECB za promatranitip sastojine za jedno životno razdo-
blja sastojine (u našem slučaju mlađe
dobi). U našem slučaju, niti jedna od ove
dvije opcije nije bila moguća.
Iznos prosječne godišnje NECB, u
desetgodišnjem razdoblje koje obuh-
vaća jednu proredu, ili je manji od iz-
nosa stvarne godišnje NECB (kada
nema prorede), ili je drastično veći
(kada se provede proreda).Situacija se
dodatno komplicira kada se proreda ne
obavlja na cjelokupnom području utje-
caja (engl.footprint), jer je teško prec-
izno odrediti koliki doprinos ukupnim
tokovima dolazi iz područja gdje je pro-
reda provedena. Kako bi ipak procijenili
prosječnu NECB, iskoristili smo činje-
nicu da je na dijelu područja oko stanice
u 2007. godini obavljena proredakojom
je uklonjeno približno 6,2 %biomase u
odsjeku 37a, u kojemu je stanica (tabli -
ca 1). Kako su plohe u tom dijelu po-
stavljene tijekom 2006. godine, bilo je
moguće izračunati, na temelju eviden-
cije o posječenim stablima, koliki je
prosječno uklonjeni volumen po povr-
šini. Nadalje, godišnji mortalitet u sa-
stojini je teško procijeniti, a osim toga
osušena stabla se prilikom proreda u
pravilu sijeku, pa smo za potrebe ovoga
rada pretpostavili da je u volumenu pro-
rede sadržan i volumen svih osušenih
stabala na plohama na kojima je bila
proreda.
Dio posječene nadzemne biomase i
cjelokupna podzemna biomasa stabala
ostaje nakon sječe u sastojini te se
potom razlaže u pravilu nepoznatom br-
zinom.Dio biomase, koji ostaje u sasto-
Metoda vrtložne
kovarijance
Eddy covariance
Evidencija posječe-
nih stabala (po ha)
Harvested trees
(per ha)
Dendometarske trake
i visinomjeri
Dendrometers &
hypsometers
Košare za
lišće
Litterfall
traps
Sustav za mjerenje
respiracije tla
Soil respiration
systems
Slika2. Shematski prikaz načina izračuna bilance ugljika. V
h
– volumen posječenog
drva (m
3
ha
-1
); H (+M)
10%
– prosječno godišnje uklanjanje ugljika iz sastojine
zahvatima sječe u što se uključuju i suha stabla (gC m
-2
god
-1
); i
v
– volumni pri-
rast (m
3
ha
-1
); ANPP, BNPP, LNPP – produkcija nadzemne drvenaste, po-
dzemne i lisne biomase (gC m
-2
god
-1
); SR – respiracija tla (gC m
-2
dan
-1
); R
h

heterotrofna respiracija (gC m
-2
dan
-1
); . – gustoća drva (g cm
-3
); CF – konver-
zijski faktor, tj. maseni udio ugljika u suhoj tvari drveta; R:S – omjer po-
dzemne i nadzemne drvne biomase.
Figure 2 Scheme of carbon balance calculation procedure. Vh – volume of harvested
wood (m3 ha-1); H (+M)10% – average yearly amount of carbon exported from
forest through tinning including snags (gC m-2 year-1); iv – volume increment
(m3 ha-1); ANPP, BNPP, LNPP – aboveground woody, belowground and leaves
Net Primary Production (gC m-2year-1); SR – soil respiration, (gC m-2day-1); Rh
– heterotrophic respiration (gC m-2day-1); . – basic wood density (g cm-3); CF –
Conversion Factor, i.e. carbon content of wood; R:S – root-to-shoot ratio.
jini kao drvni ostatak, procijenjen je na 10%, pa je dobi-
veni prosječni volumen trebalo pomnožiti s faktorom
0,9.Tako dobivena vrijednost posječenog i odvezenog
drveta pomnožena je s pripadajućim bazičnim gusto-
ćama drveta (Mg
suhe tvari
/m
3
svježe biomase
) za pojedinu vrstu
(IPCC 2006) i prosječnim udjelom ugljika u suhoj tvari
drveta CF(CF=0,5; slika 2).Tako dobivena ukupna ko-
ličina ugljika koji je uklonjen iz sastojine,odgovara ko-
ličini koja se uklanja jednom u 10 godina (H(+M)).
Kada bi pretpostavili da se proreda, umjesto svakih
deset, obavlja svake godine, prosječno bi se sjekla jedna
desetina onoga što se posječe uobičajenom proredom.
Sukladno tomu, prosječni godišnji utjecaj proreda
(H(+M)
10 %
) na NECB, tada biiznosio približno 10%od
H(+M). Za izračun prosječnog godišnjeg NECB kakav
bi bio u sastojinama sličnim sastojinama koje su pred-
met istraživanima koristili smo upravo tu pretpostavku.