DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 68     <-- 68 -->        PDF

H. Marjanović, M. Z. Ostrogović, G.Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir1,A. Peressotti, D. Vuletić: DINAMIKA Šumarski list – Posebni broj (2011), 59-73


cama područja koja su dali Twine et al.(2000) i Wil-mreže sličnih stanica za vrtložnu kovarijancu.Pregled
son et al. (2002) na temelju podataka iz FLUXNET tokova ugljika dan je u tablici 2.


Tablica 2. Tokovi ugljika procijenjeni metodom vrtložne kovarijance; izmjerom respiracije tla i dendrometarskim trakama.


Table 2. Carbon fluxes estimated using Eddy covariance method; soil respiration measurements and band dendrometers.


Godina
GPP Reco SR R
h
NEP
a
NEP
b
H(+M)10%
*
NECB
a*
NECB
b*
Year gC m
-2
god
-1
(gC m-2 year-1 )
2008 1428 1044 876 438 384 339 35
*
349 304
2009 1633 1049 882 441 584 405 35
*
549 370


Napomena: R – ukupna respiracija ekosustava. Za pojašnjenje ostalih varijabli vidi sliku 1 i sliku 2. a – dobiveno uz korištenje mikrometeoro


eco


loške metode; b – dobiveno uz korištenje kombinirane metode; * Utjecaj prorede (uključujući posječene sušce) je procijenjen radi procjene prosječne
godišnje NECB za sastojine poput promatranih.Vrijednosti H(+M)10% navedene u tablici ne odgovaraju stvarnoj sječi te godine (tj.
ugljiku uklonjenom u proredi) već predstavljaju procjenu utjecaja prorede na prosječnu godišnju NECB.


Note: Reco– total respiration of the ecosystem. For explanation of other variables refer to figures 1 and 2. a – data obtained using micrometeorological
method; b – data obtained using combined method; * Influence of thinning (including felled snags) was needed for the assessment of theaverage annual NECB for such stands . Values of H(+M)10%reported in table are not actual harvest in that year ( i.e. removed carbon amount dueto thinning), but are assessment of the influence that thinning have on average annual NECB.


Prikazane vrijednosti za NEE u
istraživanom razdoblju dobivene su
koristeći oko 58%izmjerenih podataka
vrtložnog toka. Oko 42%podataka
koji su izmjereni trebalo je
odbaciti, jer nisu bili zadovoljeni
preduvjeti metode vrtložne kovarijance
(nedovoljno miješanje zraka,
tj. manjak vjetra), odnosno došlo je
do kondenzacije na prozoru CO


2


analizatora (rosa ili kiša). Nastale
praznine u vremenskim serijama podataka
toka nadopunjavane su modelomReichsteina
et al.(2005).


Na slici 3 dan je grafikon dnevnih
vrijednosti izmjerenog NEE iz kojega
se očituje godišnji hod s neto otpuštanjem
(emisijom) CO tijekom zime i


2


neto pohranom CO tijekom ljeta.


2


Vrijednosti NEE tijekom zime kretale
su se uglavnom oko nule ili nešto
iznad nule (emisija CO) jer se vege


2


tacija bila u stanju mirovanja (nema
fotosinteze), a visoka zasićenost tla
vodom, odnosno djelomična poplavljenost
terena i niske temperaturereducirali
su respiraciju tla.


Slika3. Vrijednosti bruto primarne produkcije (GPP), respiracije ekosustava (R ) i neto


eco


razmjene (NEE) CO2 između atmosfere i mlade sastojine hrasta lužnjaka u razdoblju
od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2009. godine.


Figure 3Values of gross primary production (GPP), ecosystem respiration (Reco) and net
ecosystem exchange (NEE) between the atmosphere and young pedunculate oak
stand, in the period 1 January 2008 - 31 December 2009.


Sastajališta šumarstva praktičnije je govoriti o neto
produktivnosti ekosustava (NEP= – NEE) pa se u nastavku
koristiti ta varijabla. Maksimalna dnevna neto pro


-2 -1


duktivnost iznosila je 10,7 gC m dan u 2008. godini,


-2 -1


odnosno 12,2 gC m dan u 2009. godini. Sumiranjem
dnevnih vrijednosti dobivene su godišnje vrijednosti


Respiracija tla –


Ukupno respiracija ekosustava procijenjena je na
temelju periodičkih izmjera respiracije tla. Dnevni tok
CO uslijed respiracije tla korelira s temperaturom tla i
iskazuje eksponencijalnu ovisnost (nije prikazano).


-2 -1


NEP, i to 384 gC m god za 2008. godini, odnosno


-2 -1


584 gC m god za2009. godinu,iz kojih je razvidno da
su sastojine u dohvatu mjerne stanice u obje godine bile
neto spremnik ugljika.Ukupno bruto primarna proizvo


-2 -1


dnja (GPP) iznosila je 1428 gC m god u2008. odno


-2 -1


sno 1633 gC m god u 2009. godini.


Soil respiration


Ko risteći model dnevne respiracije tla od Reichsteina
et al.(2003) popunjavane su praznine u poda


cima za razdoblje prije 8.5.2008. g. kada sustav za


respiraciju još nije bio postavljen (što je uzrok za 13,3 %