DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 70     <-- 70 -->        PDF

H. Marjanović, M. Z. Ostrogović, G.Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir1,A. Peressotti, D. Vuletić: DINAMIKA Šumarski list – Posebni broj (2011), 59-73


Produktivnostsitne granjevine stabala (<3 cm) proci-Produkcija listinca, sjemena i sitnog drvnog otpada
jenjena je na 5% od produktivnosti nadzemnog dijela (LNPP) unekoliko se razlikovala između dvije sezone


debljeg od 3 cm, a produktivnost korijena na 25,7%od


ukupne produktivnosti nadzemnog dijela (uključujući i
sitne grane). Na taj način dobivene su vrijednosti za pro


3 -1 -1


duktivnost granjevine od 0,82i 0,90 mha god, odno


3 -1 -1


sno 4,23i 4,65 m ha god za produktivnost korijena u
2008.,odnosno 2009. godini.
Zbrajanjem svih dijelova dobivena je ukupna
produktivnosti drvenaste biomase (bez listinca) u iz


3 -1 -1


nosu od20,69 m ha god za2008. godini, odnosno


3 -1 -1


22,72 mha god za 2009. godinu.
Sve navedene vrijednosti prevedene su u jedinice


-2 -1


gC m god.


-1-1 -1-1


te je iznosila 3,98t ha god i 4,17 t ha god suhe


-2-1 -2-1


tvari, što iznosi 199 gC m god i 209 gC m god u
2008. godini, odnosno 2009. godini.


-2


Dobivene su vrijednosti zaANPPod 460 i 507 gC m


-1 -2-1


god te za BNPP u iznosu od 118 i 130 gC m god za
2008. godini, odnosno 2009. godinu. Kada se uzme u
obzir i produktivnost lista (LNPP) dobiva se ukupan NPP


-2-1 -2


od 777 gC m god u 2008. godini, odnosno 846 gC m


-1


god u 2009. godini.
Neto produkcija ekosustava (NEP) dobiva se kao


-2 -1
h


razlika NPPi R te iznosi 339 i 405 gC m god za
2008. godinu, odnosno 2009. godinu (slika 5).


Usporedba neto produkcije ekosustava dobivenih


mikrometeorološkom i kombiniranom metodom –


Comparison of net primary productivity obtained with
micrometeorological and combined method


Vrijednosti NEP dobivene pomoću dvije različite


ab


metode (NEP - mikrometeorološka metoda; NEP –
kombinirana metoda) tijekom vegetacijskih razdoblja
2008. i 2009. godine prikazana je na slici 5. Kod kombinirane
metode korištena je pretpostavka da stablo od
početka kolovoza do kraja listopada sprema zalihe u
podzemnim dijelovima za sljedeću sezonu listanja. Brzina
spremanja ugljika modelirana je jednostavnim linearnim
modelom ovisnosti o vremenu, a ukupna
količina ugljika spremljenog u rezerve procijenjena je
na temelju LNPP.


Na slici 6 prikazana je korelacija vrijednosti NEP
dobivenih pomoću dvije neovisne metode. Dobiveno je
vrlo dobro slaganje za 2008.godinu, dok je za 2009. godinu
slaganje nešto slabije,ali još uvijek izraženo.


ab


Slika 6.Korelacija NEP (mikrometeorološka metoda) i NEP
(kombinirana metoda).


Figure 6Linear correlation between NEPa (micrometeorological
method) and NEPb(combined method).


Proreda – Thinning


-2


U poglavlju materijali i metode opisano je kako je 353 gC m. S obzirom da se prorede obavljaju svakih
procijenjen utjecaj prorede. U odsjeku 37a proredom je deset godina, procijenili smo da u našem slučaju utjecaj


3 -1


posječeno približno 208 mhadrvne mase u 2007. go-prorede na prosječnu godišnju NECB iznosi 10%od


-2 -1


dini. Uzimajući u obzir vrste i udio drvnog ostatka, proi-ukupne prorede, odnosno približno 35 gC mgod.
zlazi da je proredom iz sastojine uklonjeno približno


RASPRAVA – Discussion
Biokemijski ciklusi, poput ciklusa kruženja ugljika, Kao što smo i pretpostavljali, mlade sastojine lužnjaka
izuzetno su kompleksni jer uključuju veliki broj aktera i aktivno spremaju ugljik, a vrijednosti NEPod 384 odno


-2 -1


njihovih međusobnih odnosa. U ovom istraživanju, po sno 584 gC m god blizu su prosjeka za Europu koji iz


-2 -1


prvi puta u Hrvatskoj, utvrđeni su vrijednost i veličina nosi 311 ± 38 gC m god za listopadne šume
tokova ugljika između pojedinih sastavnica ekosustava. umjerenog pojasa Europe (Luyssaert et al. 2007).