DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 71     <-- 71 -->        PDF

H. Marjanović, M. Z. Ostrogović, G.Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir1,A. Peressotti, D. Vuletić: DINAMIKA Šumarski list – Posebni broj (2011), 59-73


Iz slike 5 može se vidjeti da je slaganje između vrijednosti
NEP dobivenih različitim metodama vrlo
dobro sve do kraja srpnja. Do odstupanja dolazi u drugom
dijelu ljeta i jeseni kada prestaje debljinski prirast,
ali stabla očito i dalje aktivno spremaju ugljik. Ovo
potkrepljuje od raniju poznatu hipotezu da stablo tijekom
vegetacijske sezone najprije alocira resurse u rast
lista, potom debla, a na kraju sezone na rast korijena.


Navedenu hipotezu pokušali smo iskoristiti na
način da modeliramo pohranu ugljika u korijen pomoću
linearnog modela temeljenog na poznatoj produkciji
listinca. Na taj način uspjeli smo gotovo
izjednačiti vrijednosti za NEPza 2008. godinu, dok je
za 2009. i dalje prisutna značajna razlika između dvije
metode.


Razlog razlike u 2009. godini leži djelomično u činjenici
da je za visinski prirast u 2009.g. korištene vrijednosti
visinskog prirasta iz 2008.g. Mjerenja visine u
proljeće 2010.g. pokazala su da je prosječni visinski
prirast u 2009. godini uistinu veći od onog kojega smo
pretpostavili, no u vrijeme pisanja ovog rada nije bilo
vremena da se ponovo obave svi proračuni.


ZAKLJUČCI
Istraživane sastojine hrasta lužnjaka značajan su
spremnik ugljika koji aktivno pohranjuje ugljik. Vrijednosti
NEP-a variraju od vegetacije do vegetacije, a


-2 -1


ovisno o metodi iznose 384 i 584 gC m god (mikro


-2 -1


meteorološka metoda), odnosno 339 i 404 gC m god
(kombinirana metoda) što je u skladu s vrijednostima
za Europu (Luyssaert et al. 2007).U obje sezone
procjena NEP-a kombiniranom metodom daje manje
vrijednosti,što se dobivavrtložnom kovarijancom, i to:
za 11,7%u 2008., odnosno čak 30,7 %u 2009. godini.
Međutim razlika u NEP-u između dvaju metoda na godišnjoj
razini manja ješto je to razlika NEP-a između
dvaju vegetacija (po vrtložnoj kovarijanci) tako da se
ne mogu donositi konačni zaključci.


Nastavak praćenja kroz više vegetacijskih sezona
omogućit će procjenu varijabilnosti NEPizmeđu vegetacija,
kao i testiranje razlika u metodama. Potrebno je
nastaviti istraživanje respiracije tla te empirički utvrditi
udio R u ukupnoj SR,kako bi se poboljšala pouzdanost


h


Unutarsezonske razlike u NEP-ovima vjerojatno su


posljedica naše pretpostavke o stalnom udjelu od 50%
R u ukupnoj SR. To vjerojatno nije točno, jer je se


h


omjer R:SR mijenja tijekom vegetacije ovisno o do


h


stupnosti vode, svjetla i temperaturnih razmjera.Tijekom
ljeta, posebice u vrijeme sušnih razdoblja udio R


h


u ukupnom SR opada zbog limitirajuće vode. Nadalje,
poznato je da gustoća drveta varira tijekom vegetacije
(rano drvo – kasno drvo), što nije uzeto u obzir.


Iz svega navedenoga,vidljiva je važnost kontinuiranog
nastavka postojećih istraživanja, ali i potreba za
dodatnim istraživanjima. To se posebice odnosi na
istraživanje respiracije tla čija emisija CO predstavlja


2


drugi najveći tok ugljika u kopnenim ekosustavima,od


-1


približno 50-75 Pg C god (Raich iSchlessinger
1992). U sklopu tih istraživanja posebnu težinu trebalo
bi dati na razlučivanje porijekla respiracije (autotrofna
vs.heterotrofna). Na temelju tih spoznaja moći će se izradili
novi ili bolje parametrizirati postojeći modeli,
koji svoju primjenu u praksi već nalaze u razvijenim
zemljama prilikom vođenja bilance ugljika za potrebe
izvješćivanja po Kyotskom protokolu.


– Conclusions
rezultata. Naime, uz nepouzdanost povezanu s omjerom


R:S, najveću nepouzdanost u procjenu NEP-a kombiniranom
metodom unosi procjena udjela R u ukupnoj re-


h


spiraciji tla.
Promatramo li utjecaj proreda na bilancu ugljika, na
osnovi zabilježenog intenziteta može se zaključiti da proreda,
gledano na razini razdoblja od 10 godina, u manjoj
mjeri utječe na njegovu ukupnu bilancu. Proreda negativno
utječe na bilancu ugljika, naizgled smanjujući brzinu
kojom se ugljik akumulira u sastojini za približno 5
do 8 %. Međutim, to “smanjenje” treba uzeti s oprezom,
jer bi izostanak proreda sigurno doveo do povećanog
mortaliteta, a slijedom toga i do smanjenja NEP-a, odnosno
NECB-a.To upućuje na zaključak da prorede ovakvog
intenziteta, osim što donose korist zbog vrijednosti
užitog drveta te pozitivno utječu na strukturu sastojine,
moguće u konačnici nemaju značajniji(negativni) utjecaj
na NECB. Ovu hipotezu trebalo bi dalje istražiti i proširiti
istraživanja na sastojine kroz cijelu ophodnju.


ZAHVALE– Acknowledgements


Predstavljeni rad je rezultat istraživanja u sklopu projekta
“Bilanca i kruženje ugljika u mladim sastojinama
hrasta lužnjaka”, koji je bio nastavak projekta “Načini
uključivanja u tržište ugljikom kao dodatni izvor prihoda”,
a koje su financirale Hrvatske šume d.o.o. Oprema stanice
za praćenje kruženja ugljika nabavljena je 2007. godine u
sklopu Interreg IIIB/CARDS projekta Carbon-Pro.


Zahvaljujemo dr. sc. Gemini Delle Vedove,Michel
Zulianiju i Diego Ciaba na pomoći pri uspostavi i održavanju
stanice.


Zahvaljujemo djelatnicima Hrvatskih šuma d.o.o.,
upravitelju šumarije Jastrebarsko Milanu Oreškoviću,
dipl. inž. šum., NinoslavuTurčinu, dip. inž. šum., DomagojuTrohi,
dipl. inž. šum. te drugima na pomoći pri
radu na terenu.


Zahvaljujemo dvojici anonimnih recenzenata na korisnim
sugestijama kojima su doprinijeli poboljšanju
ovoga rada.