DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 92     <-- 92 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


UDK 630* 232.3 Pinus nigra Arn. (001)


UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERAI DOZA SPOROTOPIVOG
GNOJIVANARAST I FIZIOLOŠKE PARAMETRE SADNICA
CRNOG BORA(Pinus nigra Arn.)


INFLUENCE OF VARIOUS CONTAINER TYPESAND SLOW-RELEASE FERTILIZER
DOSES ON GROWTHAND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS
OF BLACK PINE (Pinus nigra Arn.) SEEDLINGS


1 12


Ivan SELETKOVIĆ, Nenad POTOČIĆ , Vlado TOPIĆ ,


22 3


Lukrecija BUTORAC , Goran JELIĆ, Anamarija JAZBEC


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati pokusa u kojemu se ispitivao utjecaj
različitih tipova kontejnera i doza sporotopivog gnojiva (Osmocote Exact Standard
5–6 M) na rast i fiziološke parametre sadnica crnog bora (Pinus nigraArn.).


Pokus je postavljen u proljeće 2007. godine u rasadniku Omiš, Hrvatske
šume d.o.o. Zagreb, randomizirani blok u četiri ponavljanja. Tretmani su se
razlikovali u primjeni različitih kontejnera (HIKO V–150, HIKO V–265, QPD
12T/18) i doza gnojiva (2, 4 i 6 g/l supstrata). Sadnicama je određena koncentracija
dušika, fosfora, kalija, kalcija i magnezija u iglicama, izmjerene visine
i promjeri vrata korijena, a korijenov sustav analiziran pomoću softverskog
paketa WinRhizo.


Gnojidba s Osmocote Exact gnojivima utjecala je pozitivno na koncentracije
dušika i fosfora, a negativno na koncentracije kalcija u iglicama. I doza i
tip kontejnera utjecali su na rast u visinu i rast promjera vrata korijena. Kod
razvoja podzemnog dijela osobito je izražen utjecaj tipa kontejnera. Od promatranih
parametara korijenovog sustava, doza gnojiva je utjecala samo na
duljinu i volumen korijena.


Ključne riječi:crni bor (Pinus nigraArn.), kontejnerski uzgoj, Osmocote
Exact Standard 5–6M, visine sadnica, promjer vrata korijena, stanje is-


Dr. sc. Ivan Seletković, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno


hrane, WinRhizo
Crni bor (Pinus nigraArn.) je jedna
od najvažnijih vrsta za pošumljavanje
UVOD – Introduction
osnivaju se sad njom, posebno na erodiranim terenima,
dok sjetvu kao metodu pošumljavanja koristimo na
suhih i kamenitih terena u po dru čju
stjenovitim šum skim staništima ili napuštenim
submediterana. Kulture crnog bora
poljoprivrednim tlima. Sadnja daje brže i bolje rezultate
pa ima prednost kod pošumljavanja (Vidaković
1993,Barčić et al.2011).


naselje 41, 10450 Jastrebarsko, ivans@sumins.hr


Harmonična ishrana osnovni je preduvjet proizvod


1


Dr. sc. Nenad Potočić, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje
41, 10450 Jastrebarsko


nje sadnica šumskih vrsta drveća (Rastovski i


2


Dr. sc. Vlado Topić, Institut za jadranske kulture i melioraciju


Komlenović 1993, Komlenović 1995). Istražikrša,
Put Duilova 11, 21000 Split


vanjaKomlenovića (1992a,b,c, 1994, 1995, 1997)


2


Mr. sc. Lukrecija Butorac, Institut za jadranske kulture i


pokazala su kako se primjenom odgovarajućih mineral


melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split


2


Goran Jelić, dipl. ing. šum., Institut za jadranske kulture i nih gnojiva može u značajnoj mjeri utjecati na kvalitetu
melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split


sadnica. Gnojidba je jedna od najvažnijih uzgojnih


3


Dr. sc. Anamarija Jazbec, Šumarski fakultet Sveučilišta


mjera u pošumljavanju, osobito kod sadnica proizvede


u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 93     <-- 93 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


nih u kontejnerima čiji ograničeni volumen značajno
ograničava njihov rast (Oliet i dr.2004, premaLandis,
1989). Gnojidba može ubrzati rast nadzemnog i
podzemnog dijela biljaka, modificirati sadržaj hraniva u
tkivima i količinu dostupnih rezervi, poboljšati zakorjenjivanje
i kapacitet za rast nakon presadnje, te povećati
otpornost biljaka na vodni stres, niske temperature i bolesti
(van den Driessche 1992).


Uzgoj sadnica četinjača na posebnim supstratima
nije novost(Komlenović 1969;Dokuš1969;Ras tovski
1979).Unatoč tomu, postoje nepoznanice kada
se radi o različitim kombinacijama vrsta supstrata, tipova
kontejnera i vrsta i doza gnojiva (Oliet i dr.2004,
Dominguez-Lerena i dr.2006).Na primjer, malo
se zna o mogućnosti reguliranja biljnohranidbenih svojstava
tresetnih supstrata (Komlenović,Rastovski
iMarkoja1980). Posebno se to odnosi na proizvodnju
sadnica u priobalnom području.


Kontejnerska proizvodnja donosi niz prednosti: pro duženo
vrijeme sadnje, kraća proizvodnja, veća kvaliteta
i dr. (Matić i dr. 1996). Takva proizvodnja
ne moguća je bez primjene odgovarajućih mineralnih
gnojiva kojima se obogaćuje tresetni sjetveni supstrat.
Gnojidba drvenastih biljaka uzgajanih u kontejnerima
treba biti prilagođena korištenom supstratu (Šrámek i
Dubský2002). Osnovni problem kod primjene klasičnih
mineralnih gnojiva je laka topivost, što može dovesti
do pojave toksične koncentracije otopine supstrata. S
druge strane, hraniva se slabo vežu na koloidni i adsorpcijski
kompleks,pa se iz supstrata lako ispiru, što za posljedicu
ima njihov čest nedostatak. Također, kod
prihranjivanja dušik može na vlažnom lišću izazvati
palež. Svi ti problemi rješivi su uporabom gnojiva s produženim
djelovanjem. Hraniva iz ovih gnojiva otpuštaju
se iz granula postupno i na taj način tijekom čitave vegetacijske
sezone ravnomjerno ops krbljuju biljke nizom
makro i mikrohraniva (Komlenović 1995). Osmocote
je stan dardno sporotopivo gnojivo koje se koristi u
rasadničkoj praksi. Primjena Osmocotea daje bolje rezultate
nego prihrana brzotopivim i tekućim gnojivima
te jednake ili bolje rezultate u odnosu na druge vrste
sporotopivih gnojiva (Šrámek i Dubský 2002).
Duže trajanje otpuštanja hraniva (12–14 umjesto 5–6
mjeseci, op.a.) treba osigurati pristupačnost hraniva za
vrijeme cijelog proizvodnog ciklusa, kao i mogućnost
da se hraniva nastave otpuštati po presadnji (Reddell i
dr. 1999). Prema tome, gnojiva s produženim djelovanjem
mogu nam pružiti financijski pristupačan i jednostavan
način za osiguravanje hraniva šumskim
sadnicama u niskotehnološkim rasadnicima, u isto vrijeme
osiguravajući kontrolu pristupačnosti hraniva
(Donald 1991).


U ovom radu prikazani su rezultati pokusa u kojemu
se ispitivao utjecaj različitih tipova kontejnera i doza
sporotopivog gnojiva (Osmocote Exact Standard 5–6 M)
na rast i fiziološke parametre sadnica crnog bora.


MATERIJALI I METODE –


Materials and methods


Pokus je postavljen u proljeće 2007. godine u rasadniku
Omiš,Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, kao randomizirani
blok u četiri ponavljanja.Tretmani su se ra z likovali
u primjeni različitih kontejnera (HIKO V–150, HIKO
V–265, QPD 12T/18) i doza gnojiva (2, 4 i 6 g/l sup-
strata). Osmocote standard 5–6 M je mineralno gnojivo s
produženim djelovanjem, sastava 15%N, 9%PO, 9 %


25


KO, 3%MgO, 0.02 %B, 0.05 %Cu, 0.40%Fe, 0.06 %


2


Mn, 0.02 % Mo, 0.015%Zn i vremenskim trajanjem dje-
Tablica 1. Kemijski sastav supstrata


Table 1 Chemical composition of substrate


lovanja gnojiva od 5–6 mjeseci. Proizvođač, Scotts Professional,
Heerlen, Nizozemska, www.scottsprofessional.
compreporučuje koncentraciju od 4 g gnojiva po
litri supstrata kao optimalnu. Karakteristike supstrata
Humofin dane su uTablici 1. Crni bor vrsta je adaptirana
na različite tipove tala. Zahvaljujući izraženom adaptivnom
mehanizmu tolerira širok raspon pH, a najbolje mu
odgovaraju pH vrijednosti 6–8.


Supstrat
Substrate pH (H
2
O) pH (CaCl
2
) E.C., mS/cm
N ukupni, %
N total%
P
2
O
5
% K
2
O %
Organska tvar, %
Organic matter, %
Humofin 6,98 6,50 0,439 2,57 0,18 0,20 82,0


Iglice su za kemijske analize uzorkovane tako,da je
u mjesecu studenom 2007. godine uzet prosječni
uzorak 5 biljaka srednje visine po tretiranju i po na v -
ljanju.Uzorci su sušeni na 105 °C do konstantne mase.
U usitnjenim uzorcima određen je ukupni dušik na
elementarnom analizatoru Leco CNS 2000. Za analize
ostalih biogenih elemenata (AOAC, 1996) usitnjeni
uzor ci spaljeni su mokrim postupkom kon centriranom
sumpornom kiselinom (HSO) uz dodatak ka ta li


24


zatora, perklorne kiseline (HClO). U uzor cima su


4


odre đeni: fosfor kolorimetrijski na UV/VIS spek t ro fotometru
PE Lambda 1A, a kalij, kalcij i mag nezij
iz ravnoizfiltratanaatomskomapsorpcijskomspe k t ro fotometruPE3110.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 94     <-- 94 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


Visine i promjeri vrata korijena izmjereni su u mjesecu
listopadu 2007. godine i izračunate srednje vrijednosti
za svako tretiranje/ponavljanje. Po pet sadnica u
svakom ponavljanju x tretiranju najbliže tim srednjim
vrijednostima po visini, a zatim po promjeru, uzorkovane
su radi određivanja karakteristika korijenskog
sustava. Korijen je ispran vodom, osušen celuloznom
staničevinom i skeniran. Za analizu pomoću softverskog
paketa WinRhizo (http://www.regentinstruments.
com/products/rhizo/Rhizo.html) odabrani su
sljedeći parametri: ukupna duljina korijena, prosječni
promjer, broj vrhova, broj korjenčića, oplošje korijena i
volumen.


Za sve analizirane varijable napravljena je deskriptivna
statistika i za sva testiranja grešku tipa I (a)od 5%
smatrali smo statistički značajnom. Za sve analizirane parametre
razlike između tretiranja testirali smo dvofaktorskom
analizom varijance (ANOVA). Efekt kontejnera i
efekt doze testirali smo kao fiksne efekte kao i njihovu interakciju.
Ukoliko su se razlike u tretiranjima za neke od
analiziranih parametara u analiza varijanci pokazale statistički
značajne,Tukey-evim post hoc testom ustanovili
smo koja su to tretiranja koja se međusobno statistički
značajno razlikuju (Sokal iRohlf, 1995). Statističke
analize i svi grafički prikazi napravljeni su koristeći statistički
paketSTATISTICA7.1 (StatSoft, Inc., 2003).


REZULTATI ISTRAŽIVANJAS RASPRAVOM –


Results and discussion


Koncentracije biogenih elemenata u iglicama –


Concentrations of mineral nutrients in needles


Osnovni zakoni biljne ishrane vrijede za sve biljke, a njihovi odnosi u lišću omogućuju nam uvid u stanje isdobar
i zdrav rast možemo postići samo ako su svi čim-hrane stabala u smislu njihovog nedostatka ili previsoke
benicirasta dovoljno prisutni i nalaze se u pravilnom od-koncentracije, u apsolutnom iznosu ili u odnosu na konnosu
(Baule iFricker,1971). Stanje ishrane bilj ke centracije drugih elemenata(De Vries idr.2000).
odražava stupanj u kojemu je rezerva hraniva u tlu (sup-


Usvojena praksa interpretacije rezultata analiza biljstratu)
sposobna odgovoriti zahtjevima biljaka za ishra


nog materijala zasniva se na usporedbi koncentracija s
nom u određenim uvjetima. Koncentracije elemenata i


graničnim vrijednostima (Raitio,1993). Stoga rezul-


Tablica 2.Rezultati analize varijance i post-hoc testa za koncentracije biogenih
elemenata u iglicama.Vrijednosti u zagradama nisu značajno različite.


Table 2
The results of variance analysis and post-hoc test for concentrations of mineral
nutrients in needles. Values in brackets are not significantly different.


Dušik –Nitrogen F p post hoc
kontejner –container 5,57 0,0094 (H2,Q)(H1,Q)
doza –dose 9,99 0,0006 (2,4)(6)
kontejner*doza -container *dose 2,75 0,0489
Fosfor–Phosphorus F p post hoc
kontejner –container 0,89 0,423
doza –dose 5,81 0,008 (2,4)(6)
kontejner*doza -container *dose 1,34 0,2815
Kalij –Potassium F p post hoc
kontejner –container 0,03 0,9673
doza –dose 3,05 0,0642
kontejner*doza -container *dose 0,43 0,7856
Kalcij –Calcium F p post hoc
kontejner –container 2,53 0,0984
doza –dose 5,72 0,0085 (2,4)(6)
kontejner*doza -container *dose 0,71 0,5934
Magnezij –Magnesium F p posthoc
kontejner –container 2,47 0,1031
doza –dose 0,75 0,4809
kontejner*doza -container *dose 2,11 0,1066


tate analiza biljnog materijala dajemo
u usporedbi s koncentracijama
dušika, fosfora, kalija, kalcija i magnezija
u iglicama sadnica crnog
borau pokusima u lončićima (kontej
nerima) koje daje Van den
Burg (1990).


Ako su prisutni i drugi čimbenici
rasta, dušik odlučuje o veličini
biljne proizvodnje, pa time i o prirastu
drveta (Baule i Fricker
1971,Mengel iKirkby 2001).
Više biljke za potrebe svoga rasta
pre tvaraju velike količine dušika iz
mi neralnoguorganski oblik(Meng
eliKirkby,2001).


Koncentracije dušika razlikuju
se prema tipu kontejnera i dozi gnojiva,
ali sve se vrijednosti nalaze u
rasponu od adekvatne do optimalne
opskrbljenosti dušikom (Van den
Burg,1990).


Najveće vrijednosti zabilježene
su pri uporabi doze od6 g gnojiva
po litri supstrata, i te se vrijednosti
značajno razlikuju od vrijednosti
du šika dobivenih pri nižim razinama
gnojidbe. Najniža vrijednost
zabilježena je pri najmanjoj dozi
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 95     <-- 95 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


gnojiva u kontejneru najmanjeg volumena
(HIKO V–150, Slika 1). U
tom tipu kontejnera optimalna vrijednost
dušika u iglicama postiže se tek
pri najvećoj upotrijebljenoj dozi gnojiva.
Kod kontejnera HIKO V–265
optimalne su vrijednosti postignute
bez obzira na dozu gnojiva. Slično
kao u pokusu Hathaway i Whit-
comb (1984) teOliet i dr.(2004)
u većini slučajeva koncentracije dušika
rastu s dozom gnojiva. Kao što
navodi Bergmann (1992) koncentracija
dušika u lišću se mijenja
sa starošću biljke i akumuliranom
biomasom. Koncentracije dušika u
kontejneru QPD 12T/18 pri dozi od
4 g/l gnojiva niže su od očekivanih,
što se odrazilo i na visinski i debljinski
rast sadnica.Dušik je utjecao na
visinu sadnica (Slika 6) i duljinu,
broj vrhova i oplošjekorijena(Tabli ca
3) kod kontejnera HIKOV–150.
Utjecaj dušika također je snažan


kada se radi o visinskom i debljins kom
rastu sadnica u kontejnerima
HIKOV–265, međutim kod doze od
6 g/l dušik se koristi za izgradnju nadzemnog
dijela biljke,a smanjen je
razvoj korijena, što je vidljivo iz
smanjenog volumena korijena, broja
vrhova itd.(Tablica 3). Pri tome se
koncentracije dušika kreću u ras ponu
od 20–27 mg/g, što je prema
Van den Burgu (1990) raspon
optimalnih vrijednosti.


Nedostatakfosfora u biljaka relativno
je česta pojava, a biljke koje
pate od nedostatka fosfora zaostaju
u rastu (Mengel iKirkby 2001,
Bergmann 1992). Kod fosfora
utvdili smo značajnu razliku koncentracija
unutar istog tipa kontej-


Slika1. Koncentracije dušika (mg/g suhe tvari) u iglicama crnog bora prema tipu kontejnera
i dozi gnojiva. Okomiti stupci predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


Figure 1Nitrogen concentrations (mg/g DW) in black pine needles by container type and
fertilizer dose. Vertical bars represent 0,95 confidence intervals.


nera, gdje su dobivene razlike


Slika2. Koncentracije fosfora (mg/g suhe tvari) u iglicama crnog bora prema tipu kontej


između doza gnojiva od 2 i 4 g/lu


nera i dozi gnojiva. Okomiti stupci predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


odnosu na 6g/l (Tablica 2).Statisti-


Figure 2 Phosphorus concentrations (mg/g DW) in black pine needles needles by contaički
značajne razlike između tipova ner type and fertilizer dose. Vertical bars represent 0,95 confidence intervals.
kontejnera nisu utvrđene. Najveće
koncentracije fosfora u iglicama utvrđene su kod tretira-Osim u tretiranjuHIKO V–150 s2 g/l Osmocote,
nja s najvišom dozom gnojiva. Zanimljivo je kako se u gdje su utvrđene adekvatne vrijednosti fosfora (prema
volumenom najmanjem kontejneru HIKOV–150kon-Van den Burg 1990), u svim ostalim tretiranjima vrijedcentracija
fosfora pod utjecajem gnojidbe kretala od naj-nosti su optimalne.Ipak, s obzirom na općenito nizak saniže
do najviše utvrđene vrijednosti za cijeli pokus, dok držaj biljkama pristupačnog fosfora u tlima, poželjno bi
kod ostalih tipova kontejnera utjecaj gnojidbe nijetoliko bilo u rasadničkoj kontejnerskoj proizvodnji sadnica naizražen.
mijenjenih za pošumljavanje koristiti gnojiva s većim
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 96     <-- 96 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


udjelom fosfora (Oliet i dr.2004).
Uz to, fosfor se akumulira u korijenu
te služi kao rezerva hraniva za sljedeću
vegetaciju, što znači da će
biljke dobro opskrbljene fosforom
lakše preživjeti šok presadnje.
Puertolas,Gil iPardos (2003)
utvrdili su kako je koncentracija dušika
i fosfora u iglicama alepskog
bora (Pinus halepensisMill.) značaj no
utjecala na rast sadnica u prvom
vegetacijskom razdoblju nakon presadnje.


Kod kalija vidljiv je porast koncentracija
u iglicama s povećanjem
doze gnojiva u sva tri tipa kontejnera
(Slika 3, usporedivo s Oliet i dr.
2004), iako signifikantne razlike
nisu utvrđene. Sličan rezultat dobili
suiGracaiHamilton(1981) na
sadnicama Cotoneaster divaricata
Rehd. &Wils., gdje je primjena sporotopivog
gnojiva značajno utjecala
na povećanje koncentracija dušika i


fosfora, ali ne i kalija u lišću. U
našem istraživanju najviša vrijednost
utvrđena je u kontejneru QPD,
pri gnojidbi sa 6 g/l. Dobivene se
vrijednosti nalaze unutar raspona
op timalnih vrijednosti za sadnice
(Van den Burg1990). Ove više
koncentracije u našem slučaju ne
predstavljaju problem u smislu
eventualnih antagonizama s magnezijem,
jer Osmocote gnojiva sadrže
magnezij. Antagonizam s kalcijem,
iako očigledan, ipak nije izazvao deficijenciju
kalcija (Slika 4).


Odziv koncentracija kalcija na
gnojidbu (Slika 4) razlikuje se bitno
od dušika, fosfora i kalija.Statistički
značajne razlike utvrđene su
između najveće i ostalih doza gno-


Slika3.
Koncentracije kalija (mg/g suhe tvari) u iglicama crnog bora prema tipu kontejnera
i dozi gnojiva. Okomiti stupci predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


Figure 3 Potassium concentrations (mg/g DW) in black pine needles by container type
and fertilizer dose. Vertical bars represent 0,95 confidence intervals.


jiva, dok razlike između koncentra-


Slika4.
Koncentracije kalcija (mg/g suhe tvari) u iglicama crnog bora prema tipu kontej


cija kalcija u iglicama borova


nera i dozi gnojiva. Okomiti stupci predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


uzgojenih u različitim kontejnerima


Figure 4 Calcium concentrations (mg/g DW) in black pine needles by container type and
nisu utvrđene.HathawayiWhi -fertilizer dose. Vertical bars represent 0,95 confidence intervals
t comb(1984) u svom su istraživanju
na japanskom crnom boru (Pinus thunbergi Parl.) našem slučaju, uz dušik, na koncentracije kalcija očito
dobili suprotan učinak povećanja koncentracija kalcija su antagonistički djelovali i kalij i magnezij, međutim
s dozom sporotopivog gnojiva, ali u njihovom slučaju u do deficijencije kalcija nije došlo. Sve se dobivene vrisupstrat
je bio dodan dolomit.Usvajanje kalci ja, uz do-jednosti nalaze u rasponu adekvatne opskrbljenosti –
stupnost kalcija u otopini, određeno je i nega tivnim ipak, premaVan den Burgu(1990) optimalna oputjecajem
ostalih kationa, ponajprije amo nijevog iona skrbljenost nije utvrđena niti u jednoj kombinaciji tret(
Bergmann 1992, prema Geraldson 1971). U mana.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 97     <-- 97 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


Gnojidba je imala najmanji negativan
utjecaj u volumenom najvećim
kontejnerima (QPD 12T/18),
a najviše je negativno djelovala na
koncentracije kalcija u najmanjim
kontejnerima (HIKOV–150).


Statistički značajne razlike u
koncentracijama magnezija u iglicama
nisu utvrđene, kako za doze,
tako niti za tipove kontejnera. Međutim,
uočavamo da je kod kontejnera
HIKOV–150 došlo do izrazitog
porasta koncentracija Mg s
povećanjem doze gnojiva (Slika 5),
koje u ovom slučaju znači i razliku
između nedostatne i adekvatne opskrbljenosti
biljaka magnezijem.
Suprotan učinak utvrdili su Walker
i Huntt (2000) naPinusjeffreyi
Grev. & Balf, gdje su negnojene
biljke imale veće koncentracije


Slika5.
Koncentracije magnezija (mg/g suhe tvari) u iglicama crnog bora prema tipu
kontejnera i dozi gnojiva. Okomiti stupci predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


kalija, kalcija i magnezija u igli-


Figure 5 Magnesium concentrations (mg/g DW) in black pine needles by container type


cama od gnojenih, bez obzira na tip


and fertilizer dose. Vertical bars represent 0,95 confidence intervals


i dozu sporotopivog gnojiva.


Visine biljaka i promjer vrata korijena –


Height of plants and root collar diameter


Tablica 3.Rezultati analize varijance i post-hoc testa za visine biljaka i promjer vrata korijena.Vrijednosti u zagradama nisu
značajno različite.


Table 3
The results of variance analysis and post-hoc test for height of plants and root collar diameter. Values in brackets
are not significantly different.


Promjervrata korijena -root collar diameter F p post hoc
kontejner –container 45,08 <0,001 (H1,Q)(H2
doza –dose 43,68 <0,001 (2)(4)(6)
kontejner*doza -container *dose 30,25 <0,001
Visina biljaka - Heights of plants F p post hoc
kontejner –container 54,01 <0,001 (H1)(H2)(Q)
doza –dose 87,98 <0,001 (2)(4)(6)
kontejner*doza -container *dose 12,33 <0,001


Rast sadnica u prvoj godini je od posebnog značaenja
za kasnije preživljenje i razvoj biljaka (Larsen
2007). Najveće visine biljaka postignute su kod doze
gnojiva od 6 g/l, a po tipu kontejnera najpovoljniji se
pokazao HIKOV–265(Slika 6). Utvrđene su statistički
značajne razlike u visinama biljaka između različitih
doza gnojiva i tipa kontejnera.


Dokazano je kako visina sadnica najbolje predviđa
rast, a promjer vrata korijena preživljenje sadnica
nakon presadnje (Walker i Huntt, 1999, prema
MexaliLandis,1990).Utvrdili smo statistički značajne
razlike u promjerima u ovisnosti o dozi gnojiva,


za razliku od pokusaJacobs,HaaseiRose(2005)
koji nisu gnojidbom sadnica duglazije (Psudotsuga me n
ziesii (Mirb.) Franco) sporotopivim gnojivom dobi li
statistički značajno povećanje promjera vrata korije na,
već su razlike dobivene samo u odnosu na ne gnojene
sadnice.


U našem istraživanju također se razlikuju promjeri
vra ta korijena biljaka uzgojenih u kontejneru HIKO V–
265 u odnosu na ostala dva tipa kontejnera.Kod kontej nera
HIKOV–150 pri najvećoj dozi gnojiva pre vladava
rast u visinu nauštrb rasta promjera.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 100     <-- 100 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


12 i 13). Kod volumena korijena
utvrđene su statistički značajne razlike
i između doza gnojiva od 2 i 6
g/l. Za usporedbu, Jacobs, Haase i
Rose (2005) nisu dobili statistički
značajno povećanje volumena korijena
sadnica duglazije s povećanjem
doze sporotopivog gnojiva.


Slika9.
Prosječni promjer korijena sadnica
crnog bora (mm) prema tipu
kontejnera i dozi gnojiva. Okomiti
stupci predstavljaju 0,95 interval
pouzdanosti.


Figure 9 Average diameter of root of black
pine seedlings (mm) by container
type and fertilizer dose. Vertical
bars represent 0,95 confidence
intervals.


Slika10. Broj vrhova korijena sadnica
crnog bora prema tipu kontejne ra
i dozi gnojiva. Okomiti stupci
predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.Slika11.
Broj sitnog korijenja sadnica
crnog bora prema tipu kontejnera
i dozi gnojiva. Okomiti
stupci predstavljaju 0,95 interval
pouzdanosti.


Figure 10 Number of tips of root of black
pine seedlings by container type
and fertilizer dose. Vertical bars
represent 0,95 confidence intervals.


Figure 11 Number of fine roots of black
pine seedlings by container type
and fertilizer dose. Vertical bars
represent 0,95 confidence intervals.

ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 104     <-- 104 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


phosphorous the concrentrations were rising with dose especially in HIKO
V–150 containers (Fig. 2). Fertilization had a negative influence on calcium
concentrations, but the deficiency of calcium was not established, regardless
of applied fertilizer dose (Fig. 4).


Both dose and container type influenced significantly the development of
height and root collar diameter of seedlings (Table 3, Figs. 6 and 7). Maximum
height and root collar diameter of seedlings were recorded in HIKO
V–265 containers at the highest fertilizer dose. With HIKO V–150 containers
the highest dose will favor height growth at the expense of root collar diameter.
The type of container was decisive for the development of roots. Fertilizer
dose had a significant influence on lenght and volume of roots, but not on the
number of fine roots or number of root tips. The influence of fertilizer on fine
root development is most pronounced with HIKO V–150 containers, where
seedlings fertilized with the largest dose developed the highest number of active
roots in comparison with other container types.


Key words:black pine (Pinus nigraArn.), containers, Osmocote Exact
Standard 5–6M, seedling height, root collar diameter, nutritional status,
WinRhizo
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 98     <-- 98 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


Slika6.
Visine sadnica crnog bora (cm)
prema tipu kontejnera i dozi gnojiva.
Okomiti stupci predstavljaju
0,95 interval pouzdanosti.


Figure 6 Height of black pine seedlings
(cm) by container type and fertilizer
dose. Vertical bars represent
0,95 confidence intervals


Slika7.
Promjer vrata korijena sadnica
crnog bora (mm) prema tipu kontejnera
i dozi gnojiva. Okomiti
stupci predstavljaju 0,95 interval
pouzdanosti.


Figure 7 Root collar diameter of black
pine seedlings (mm) by container
type and fertilizer dose. Vertical
bars represent 0,95 confidence
intervals.


Morfološka svojstva korijena –


Root morphological properties


Dobro ishranjena biljka i kvalitetni korjenov sustav bez obzira na količinu gnojiva, u tom tipu kontejnera
važne su varijable i dobra pretpostavka budućeg pre-duljina korijena statistički je značajno manja od duljine
življavanja i rasta sadnica nakon presađivanja (Poto-
u druga dva tipa kontejnera.
čić i dr. 2009). Kod ocjene kvalitete sadnice veliku


Statistički značajne razlike za promjer korijena
važnost ima razvijenost i kvaliteta korjenovog sustava.


utvrđene su između tipova kontejnera,gdje se kontejNajveća
ukupna duljina korijena postignuta je u


ner HIKOV–150 razlikuje od ostalih tipova. Iz Slike 9
najvećem kontejneru pri najmanjoj dozi gnojiva (Slika


vidi se kako je prosječni promjer korijena u tom tipu
8). Kod kontejnera HIKO V–150 s povećanjem doze


kontejnera najviši, što je negativna karakteristika jer
gnojiva povećava se ukupna duljina korijena, što znači


upućuje na razvoj skeletnog korijenja nauštrb sitnijeg,
aktivnog korijenja.


da u tom tipu kontejnera pri najmanjoj dozi gnojiva
prostor za razvoj korijena nije limitirajući čimbenik, Broj vrhova korijena raste s dozom gnojiva u kontejveć
je to količina hraniva za izgradnju korijena. Ipak neru HIKOV–150, dok u kontejnerima HIKOV–265 i
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 99     <-- 99 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


Tablica 4.Rezultati analize varijance i post-hoc testa za morfološka svojstva korijena.Vrijednosti u
zagradama nisu značajno različite.


Table 4. The results of variance analysis and post-hoc test for root morphological properties. Values
in brackets are not significantly different.


Ukupna duljina -Total height F p post hoc
kontejner –container 50,59 <0,0001 (H2,Q)(H1)
doza –dose 3,86 0,0229 (2,4)(4,6)
kontejner*doza -container *dose 2,27 0,0637
Prosječni promjer-Mean diameter F p post hoc
kontejner –container 10,72 <0,0001 (H2,Q)(H1)
doza –dose 0,89 0,4108
kontejner*doza -container *dose 1,45 0,2197
Broj vrhova - Number of tips F p post hoc
kontejner –container 6,28 0,0023 (H1,Q)(H2,Q)
doza –dose 0,27 0,7648
kontejner*doza -container *dose 2,5 0,0442
Broj korjenčića -Number of fine roots F p post hoc
kontejner –container 3,09 0,0484 (H1,Q)(H2,Q)
doza –dose 0,36 0,7006
kontejner*doza -container *dose 3,01 0,02
Oplošje -Surface area F p post hoc
kontejner –container 16,5 <0,0001 (H2,Q)(H1)
doza –dose 2,22 0,1115
kontejner*doza -container *dose 1,38 0,2436
Ukupni volumen -Total volume F p post hoc
kontejner –container 1,62 0,213
doza –dose 0,61 0,5429
kontejner*doza -container *dose 0,82 0,5165


Slika8.
Ukupna duljina korijena sadnica crnog bora (cm) prema tipu kontejnera i dozi
gnojiva. Okomiti stupci predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


Figure 8 Total lenght of root of black pine seedlings (cm) by container type and fertilizer
dose. Vertical bars represent 0,95 confidence intervals.


QPD 12T/18broj vrhova pada s povećanjem
doze gnojiva.To se može
objasniti na način da korijen prilagođava
svoju veličinu prema dostupnosti
hraniva u supstratu
(Bagherzadeh i dr.2008). Statistički
značajne razlike utvrđene su
između tipova kontejnera HIKOV–
150 i HIKO V–265, dok razlike u
broju vrhova pri različitim dozama
gnojiva nisu utvrđene (Tablica 3).


Broj sitnog korijenja ponaša se
slično broju vrhova, to jest razlike
su utvrđene između tipova kontejnera,
dok između doza gnojiva nisu
utvrđene.


Kod oplošja i volumena korijena
utvrđene su značajne razlike
između kontejnera HIKO V–150 i
ostala dva tipa, gdje u kontejneru
HIKOV–150 korijen ima najmanje
oplošje i volumen (Tablica 4, Slika
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 101     <-- 101 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


Slika13. Ukupni volumen korijena sad


3


nica crnog bora (cm) prema
tipu kontejnera i dozi gnojiva.
Okomiti stupci predstavljaju
0,95 interval pouzdanosti.


ZAKLJUČCI
S obzirom da je u ovom pokusu ispitivan biljni materijal
predviđen za sadnju na kršu, sama visina sadnica
nije jedini čimbenik za ocjenu kvalitete sadnica, kao što
je to uobičajeno u praksi. Ocjena kvalitete mora se zasnivati
na uravnoteženom razvoju biljaka,koje uz normalan
rast nadzemnog dijela moraju imati dobro
razvijen i aktivan korijenski sustav,kao i uskladištenu
odgovarajućurezervu hraniva u tkivima. Prema tome, u
ispitivanje i ocjenjivanje kvalitete sadnica treba, uz mor fološke,
uključiti i fiziološke parametre.
Gnojidba s Osmocote Exact gnojivom utjecala je na
koncentracije biogenih elemenata u iglicama sadnica
crnog bora. Najizrazitiji je pozitivan utjecaj gnojidbe na
koncentracije dušika u biljnom materijalu. Kod fosfora
najizraženije je povećanje koncentracija u iglicama s
dozom gnojiva u kontejnerima HIKOV–150. Gnojidba


Slika12. Oplošje korijena sadnica crnog


2


bora (cm) prema tipu kontejnera
i dozi gnojiva. Okomiti
stupci predstavljaju 0,95 interval
pouzdanosti.


Figure 12 Surface area of root of black pi ne
seedlings (cm2) by container
type and fertilizer dose. Verti cal
bars represent 0,95 confidence
intervals.


Figure 13 Total volumen of root of black
pine seedlings (cm3) by container
type and fertilizer dose. Verti cal
bars represent 0,95 con fidence
intervals.


– Conclusions
je negativno utjecala na koncentracije kalcija u iglica ma,
međutim, bez obzira na primijenjenu dozu gnojiva,
nedostatak kalcija nije utvrđen.
Što se tiče razvoja nadzemnog dijela sadnica, i doza i
tip kontejnera utjecali su na rast u visinu i rast promjera
vrata korijena. Najveće visine i promjeri postignuti su u
kontejnerima HIKO V–265 pri najvećoj dozi gnojiva.
Kod kontejnera HIKOV–150 pri najvećoj dozi gnojiva
prevladava rast u visinu nauštrb rasta promjera.
Kod razvoja podzemnog dijela osobito je izražen
utjecaj tipa kontejnera. Od promatranih parametara
doza je utjecala na duljinu i volumen korijena, ali ne i
na broj korjenčića ili broj vrhova. Utjecaj gnojidbe na
razvoj korijena izražen je jedino kod kontejnera HIKO


V–150, gdje biljke pri najvećoj dozi gnojidbe razvijaju
najveći broj aktivnog korijenja.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 102     <-- 102 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


LITERATURA – References


AOAC, 1996: Official methods of analysis of AOAC
International, Association of Official Analytic
Chemists International,Arlington,VA.


Bagherzadeh,A., R.Braumme,F.Beese,2008:
Biomass and nutrients allocation in pot cultured
beech seedlings: influence of nitrogen fertilizer.
Journal of Forest Research 19(4): 263–270.


Barčić,D., Ž.Španjol, R.Rosavec, 2011:Utjecaj
na stanište i razvoj šumskih kultura crnoga
bora (Pinus nigraJ. F.Arnold) na krškom submediteranskom
području (Impact on Site and
Development of Black Pine (Pinus nigraJ.F.Arnold)
Forest Cultures in the Submediterannean
Karst Area).Croatian Journal of Forest Engineering
32(1): 131–140.


Baule,H., C.Fricker,1971: Đubrenje šumskog drveća.
Jugoslovenski poljoprivredno šumarski
centar, Dokumentacija za tehniku i tehnologiju u
šumarstvu br. 78.


Bergmann,W.(Ur.), 1992: Nutritional Disorders of
Plants – Development,Visual and Analytical Diagnosis.
Gustav FischerVerlag Jena etc., 361 pp.


De Vries,W.,G.J.Reinds,M.S.van Keerkvoorde,
C.M.A.Hendriks,E.E.J.M.Leeters,


C.P. Gross, J.C.H. Voogd, E.M. Vel, 2000:
Intensive Monitoring of Forest Ecosystems in Europe,
FIMCI, EC–UN/ECE, Brussels, Geneva.


Dokuš,A., 1969: Uzgoj biljaka na iglicama obične


smreke. Radovi J. institut za četinjače br. 2, 5–16.
Dominguez–Lerena S., N.Herrero Sierra, I.
Carrasco Manzano, L. Ocana Bueno,


J.L.Penuelas Rubira,J.G.Mexal,2006.
Container characteristics influence Pinus pinea
seedlingdevelopment in the nursery and field.
Forest Ecology and Management 221:63–71.


Donald,D.G., 1991: Nursery fertilization of conifer
planting stock. U: (van den Driessche, R., ur.),
Mineral nutrition of conifer seedlings. CRC
Press, str. 137–168.


Graca,M.E.C., D.F.Hamilton, 1981:Effects of con-
trolled-release fertilizer on root and shoot growth of
Cotoneaster divaricata Rehd. & Wils. Scientia
HorticulturaeVolume 15, Issue 1, p. 87–91.


Hathaway,R.D., C.E.Whitcomb,1984: Nutrition
and Performance of Container-Grown Japanese
Black Pine Seedlings. J. Environ. Hort. 2(1):9–12.


Jacobs, D. F., D. L. Haase, R. Rose, 2005:
Growth and Foliar Nutrition of Douglas-Fir Seedlings
Provided with Supplemental Polymer-
Coated Fertilizer. Western Journal of Applied
Forestry, Volume 20,Number 1, pp. 58–63.


Komlenović,N., 1969: Neki rezultati primjene mineralnih
gnojiva kod uzgoja sadnica četinjača na
posebnim supstratima. Radovi J. institut za četinjače
br. 2, 27–36.


Komlenović,N., 1992a: Fiziologija i prehrana šumskog
drveća. U:Rauš, Đ. (ur.), Šume u Hrvatskoj:
121 –130, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i˝Hrvatske šume˝, p.o. Zagreb, Zagreb.


Komlenović,N., 1992b: Primjena gnojiva s produljenim
djelovanjem u proizvodnji sadnica primorskih
borova. Šum. list(1–2): 19–27, Zagreb.


Komlenović,N., 1992c: Primjena gnojiva s produženim
djelovanjem u proizvodnji šumskih sadnica.
Rad. Šumar. inst. 27(2): 95–104, Jastrebarsko.


Komlenović,N., 1994: Utjecaj gnojiva “Osmocote
Plus” na uspijevanje i kvalitetu biljaka crnog
bora (Pinus nigraArn). Rad. Šumar. inst. 29(1):
103 – 109, Jastrebarsko.


Komlenović,N., 1995: Primjena kompleksnih gnojiva
u uzgoju šumskih biljaka obloženog korijenovog
sustava. Rad. Šumar. inst. 30(1): 1–10,
Jastrebarsko.


Komlenović,N., 1997: Utjecaj gnojiva “Osmocote
Plus” na uspijevanje i kvalitetu sadnica poljskog
jasena (Fraxinus angustifolia Wahl). Rad.
Šumar. inst. 32(1): 67 – 75, Jastrebarsko.


Komlenović, N., P. Rastovski, Đ. Markoja,
1980:Rast biljaka crnog bora (Pinus nigra var.
austriacaAsch. et Gr.) i brucijskog bora (Pinus
brutia Ten.) prema upotrebljenim sjetvenimsupstratima
i mineralnim gnojivima. Šumar. list
(11/12):461–470, Zagreb.


Larsen J.Bo, 2007:The influence of light, lime, and
NPK-fertilizer on photosynthesis, respiration,
transpiration and water use efficiency of different
beech provenances (Fagus sylvaticaL.). U:
Improvement and Silviculture of Beech Proceedings
from the 7th International Beech Symposium,
IUFRO Research Group 1.10.00, 10–20
May 2004,Tehran, Iran.


Matić,S., N. Komlenović, S. Orlić, M. Oršanić,
1996:Rasadnička proizvodnja hrasta lužnja ka.
U:Klepac, D. (ur.),Hrast lužnjak u Hrvatskoj:
159–166, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
i“Hrvatske šume”, p.o. Zagreb, Zagreb.


Mengel,K., E.A.Kirkby,2001: Principles of Plant
Nutrition. International Potash Institute, Bern.
Oliet,J., R.Planelles,M.L.Segura,F.Artero,


D.F. Jacobs, 2004: Mineral nutrition and
growth of containerized Pinus halepensis seedlings
under contlolled–release fertilizer. Scientia
Horticulturae 103: 113–129.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 103     <-- 103 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Jazbec: UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVAKONTEJNERA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 90-102


PotočićN., I.Seletković, M.Čater,T.Ćosić, Šrámek,F., M.Dubský,2002: Influence of fertili-


M. Šango, M. Vedriš, 2009: Ekofiziološki zation application and growing substrate on conodziv
suncu izloženih sadnica obične bukve tainer-grown woody ornamentals. Rostlinná
(Fagus sylvaticaL.) pri različitim razinama gnjo -wýroba 48(10) 448–457.
jidbe. Šum list (5–6): 289–230, Zagreb.


Van den Burg,J., 1990: Foliar analysis for deter


Puertolas,J., L.Gil,J.A.Pardos,2003: Effects mination of tree nutrient status – a compilation
of nutritional status and seedling size on field of literature data. Literature 1985–1989. “De
performance ofPinus halepensisplanted on for-Dorschkamp”, Institute for Forestry and Urban
mer arable land in the Mediterranean basin. Ecology. Wageningen.
Forestry 76(2): 159–168.


van den Driessche,R., 1992: Changes in drought


Raitio,H., 1993: Chemical needle analysis as a dia-resistance and root growth capacity of container
gnostic and monitoring method. U: Nilsson, seedlings in response to nursery drought, nitro-
L.O., R.F. Huettl i U.T. Johansson (Ur.), gen and potassium treatments. Can.J.For.Res.
Nutrient Uptake and Cycling in Forest Ecosy-22, 740–749.
stems.: 197–202, Kluwer, Dordrecht.


Walker,R.F., C. D.Huntt,1999: Growth and Nu-


Rastovski,P.,1979: Utjecaj N, Pi K hraniva na rast trition of Containerized Singleleaf Pinyon Seebiljaka
obične smreke (Picea abies Karst.) uz ga-dlings in Response to Controlled Release
janih na posebnom supstratu. Agrohemija, No Fertilization.Arid Soil Research and Rehabilita3–
4, Beograd. tion, 13: 123–132.


Rastovski, P., N. Komlenović., 1993: Proizvo-Walker, R. F., C. D. Huntt, 2000: Production of Condnja
šumskih sadnica primjenom novih metoda i tainerized Jeffrey Pine Planting Stock for Harsh
uzgoja mineralnih gnojiva. Rad. Šumar. inst. Sites: Growth and Nutrition as Influenced by Con28(
1–2): 147–156, Jastrebarsko. trolled-Release Fertilization.Western Journal of Ap


plied Forestry, Volume 15,Number 2, pp. 86–91.


Reddell, P., M.J. Webb, D. Poa, D. Aihuana,
1999: Incorporation of slow–release fertilizers Vidaković, M.1993: Četinjače – morfologija i variinto
nursery media. New For. 18; 277–287. jabilnost. U: (Vidaković,M.). Grafički zavod


Hrvatske, Zagreb i “Hrvatske šume”, Zagreb.


Sokal RR, F. J. Rohlf, 1995: Biometry, Freeman
and Company, New York. WinRhizohttp://www.regentinstruments.com/products/
rhizo/Rhizo.html.


StatSoft, Inc., 2003: Electronic Statistics Textbook.
Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.
com/textbook/stathome.html.


SUMMARY: Although growing of conifer seedlings in containers is nothing
new, our knowledge is deficient when it comes to various combinations of
substrates, container types and different fertilizers and fertilizer doses, especially
with tree species aimed at planting in the coastal zone of Croatia.


This paper presents the results of the experiment testing the influence of
various types of containers and doses of slow-release fertilizer (Osmocote
Exact Standard 5–6 M) on the growth and physiological parameters of Black
pine (Pinus nigraArn.) seedlings.


The trial was set up in the nursery Omiš, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, as a
randomized block in four repetitions. Treatments were different container
types (HIKO V–150, HIKO V–265, QPD 12T/18) and fertilizer doses (2,4 or
6 g/l of substrate). Concentrations of nitrogen, phosphorous, potassium, calcium,
magnesium were determined in the needles of seedlings. Seedling
heights and root collar diameters were measured at the end of the first vegetation
season, and root traits were analysed with software package WinRhizo.


Fertilization with Osmocote Exact had an influence on concentrations of
mineral nutrients in black pine needles. The most marked positive influence of
fertilization can be seen in nitrogen concentrations in needles (Fig. 1). With