DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


UDK 630* 232 + 443 (Pinus nigraArnold) (001)


ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA
(Pinus nigraArnold) NA ZARAZU FITOPATOGENOM GLJIVOM
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dykoet Sutton U ISTRI


THE ROLE OF SITE IN PREDISPOSITION OFAUSTRIAN PINE
(Pinus nigraArnold) TO PATHOGENIC FUNGUS
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton IN ISTRIA(CROATIA)


Danko DIMINIĆ*, Nenad POTOČIĆ**, Ivan SELETKOVIĆ**


SAŽETAK: Provedenim istraživanjem 2001. godine utvrđeno je različito
zdravstveno stanje crnoga bora (Pinus nigraArnold) u Istri, od potpuno zdravih
stabala i kultura, do lokacija s izrazitim simptomima odumiranja izbojaka,
grana i krošnji. Na svim istraživanim lokalitetima utvrđena je prisutnost gljive
Sphaeropsis sapinea.Analizom zdravstvenog stanja borovih kultura utvrđena
je značajna uloga staništa u predispoziciji crnoga bora na zarazu ovom gljivom
u sušnim razdobljima. Utjecaj matične podloge i tipa tla kroz ishranu crnoga
bora posebice dolazi do izražaja u sadržaju dušika i kalija, te njihova
odnosa (N/K) kao važnog predisponirajućeg čimbenika. U takvim uvjetima
uloga kalija u biljci je važna s obzirom na njegov utjecaj na opskrbljenost
vodom, otpornost na sušu i patogene organizme. Najniže N/K vrijednosti utvrđene
su u iglicama borova na tlima flišne matične podloge, na lokalitetima na
kojima nisu zabilježeni simptomi odumiranja izbojaka i grana. Na tlima vapnenačko-
dolomitne matične podloge uz ishranu (utjecanu tipom tla), posebice
vidljivo s višim N/K vrijednostima, u kompleksnoj ulozi staništa dodatno
važnu ulogu igraju dubina tla, stjenovitost, ekspozicija i inklinacija u predispoziciji
crnoga bora na zarazu ovom gljivom.


Pokusom inokulacije sadnica crnoga bora potvrđena je patogenost gljive


S.sapineai utvrđena jednaka sposobnost da izolati dobiveni iz bolesnih i zelenih
organa crnoga bora (bez vidljivih simptoma bolesti) mogu prouzročiti
odumiranje kore. Prihrana borovih sadnica amonijevim sulfatom utjecala je
na povećanje visine biljaka i na dužinu nekroza kore, čime je potvrđena uloga
dušika u predispoziciji borova na nastanak i širenje bolesti.


Ključne riječi:Pinus nigra, kultura, zdravstveno stanje, odumiranje,
Sphaeropsis sapinea, stanište, suša


UVOD – Introduction
Fitopatogena gljivaSphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko gljivi posvećuje posebna pozornost od 1992. godine
et Sutton važan je uzročnik bolesti različitih vrsta crno-kada su zabilježena značajna odumiranja stabala crnoga
goričnog drveća, posebice borova. U Hrvatskoj se ovoj bora na području Istre (Diminić 1994). U svijetu je
ona poznata kao uzročnik oboljenja različitih biljnih or


*
gana njenih domaćina. U Hrvatskoj je tijekom provede-


Prof. dr. sc. Danko Diminić (ddiminic@sumfak.hr) Sveučilište
u Zagrebu Šumarski fakultet, Svetošimunska 25, Zagreb


nih istraživanja u zadnjih 15-ak godina utvrđeno da se


**


Dr. sc. Nenad Potočić, znanstveni savjetnik


gljiva razvija u iglicama, kori izbojaka, grana i debla, na


(nenadp@sumins.hr)


**
štitićima češera te u stanicama drva uzrokujući tzv. pla-


Dr. sc. Ivan Seletković, znanstveni savjetnik (ivans@sumins.hr)
Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko


vilo(Diminić 1999;Diminići sur.2004). Posebice
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 22     <-- 22 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


je opasna kada šireći se staničjem kore uzrokuje njeno
odumiranje (nekrozu). Kao tipični pertofitni organizam
svojim toksinima primarno usmrćuje stanice kore, a
potom ih naseljava svojim micelijem. Kao posljedica
njena širenja u oboljeloj kori, u krošnjama borova uočavaju
se tipični simptomi odumiranja grana od njihova
vrha od najmlađih izbojaka. Jako zaraženi borovi imaju
znatno reduciranu krošnju s izrazito vidljivim odumrlim
granama nepravilno raspoređenim u njoj. Nerijetko,
jako zaražena stabla odumiru.


Više autora utvrdilo je izrazito važnu ulogu predispozicije
borova na zarazu gljivom. Kao najčešći uzroci
stresa (predisponirajući čimbenici)navode se suša i neodgovarajući
stanišni uvjeti, te povišene depozicija dušika,
različita oštećenja (rane) od tuče, mraza, snijega,
kukaca, orezivanja grana i dr. (Swart i sur. 1987;
Chou i MacKenzie 1988; Nicholls i Ostry
1990; Van Dam i sur. 1990; De Kam i sur. 1991;
Stanosz 1994; Stiki 1994; Wingfield i Swart
1994; Van Dijk i sur.1992;Cech 1994;Diminić
1994, 1999;Zwolinski i sur.1995;Diminić i sur.
2003). Stanosz i sur. (2001) zabilježili su kako je
gljiva S. sapinea bila najprisutnija u biljkama američkog
crvenog bora (P. resinosaAit.) koje su pretrpile
najveći vodni stres.


U Hrvatskoj je do danas gljivaS. sapineazabilježena
na crnom boru (Pinus nigra Arnold), dalmatinskom
crnom boru (P. nigra ssp.dalmatica/Vis./ Schwz.), boru
munjiki (P. leucodermis Antoine), planinskom boru


(P. mugo Turra.), alepskom boru (P. halepensis Mill.),
brucijskom boru (P. brutiaTen.) i običnom boru (P. sylvestris),
te običnoj tuji (Thuja occidentalisL.) i zelenoj
duglaziji (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco var.
menziesii). Najosjetljivije vrste su crni bor u kulturama i
urbanim sredinama, te munjika u urbanim sredinama
(Diminić 1994, 1999).


Istražujući gljivu na crnom boru u Hrvatskoj od
1992. godine, zapaženo je također da se pojedine lokacije
značajno razlikuju prema njenom utjecaju na
zdrav stveno stanje domaćina. Na nekim lokacijama S.
sapineaje nađena samo na češerima, te ponegdje i na
otpalim iglicama (otpale grane, stelja), no bez ikakvog
štetnog utjecaja na zdravstveno stanje tih borova. S
druge strane zabilježeni su lokaliteti gdje je gljiva uzrokovala
značajna odumiranjaizbojaka, grana, dijelova
krošnji, pa i stabala.


Značajan prilog u rasvijetljavanju biologije i uloge
gljiveS. sapineasu novije spoznaje nekolicine autora.
JurciJurc(1995),Smithi sur.(1996),Stanoszi
sur. (1997) i Stanoszi sur.(2001) utvrdili su postojanje
endofitske (latentne) faze u razvojnom ciklusu ove
gljive. U ulozi (fazi) latentnog patogena gljiva nastanjuje
zelene (“zdrave”) stanice organa svojih domaćina,
ne uzrokujući simptome bolesti.


Dosadašnja istraživanja u nas ukazala su na veliki
utjecaj suše, a u pojedinim slučajevima i SO depozicija


2


kao predisponirajućim čimbenicima na nastanak i razvoj
bolesti (Diminić 1994, 1999; Diminić i dr.
2003). Prethodnim istraživanjima ove gljive utvrđen je
u Hrvatskoj, pa tako i u Istri, jedino agresivan morfotip
AgljiveS. sapinea(Diminić i sur.2004).


Istraživanja u ovom radu bila su usmjerena na rasvijetljavanje
njene patogenosti i posebice uvjeta koji povoljno
utječu na razvoj bolesti. U skladu s navedenim,
istraživanja su imala za cilj utvrditi sljedeće:


A)U kulturama crnog bora:


1. utvrditi pojavu i intenzitet simptoma bolesti;
2. utvrditi ulogu gljiveS. sapineau nastanku simptoma;
3. utvrditi ulogu staništa (matična podloga, tip tla)
kroz ishranu borova po pojedinim lokacijama, te
ostalih obilježja kao što su dubina tla, stjenovitost,
nagib terena i ekspozicija, kao mogućih predisponirajućih
čimbenika na pojavu simptoma
bolesti, odnosno zarazu gljivomS. sapinea.


Parametri koji nisu analizirani tijekom istraživanja
su dob borovih kultura (Tablica 1.), s obzirom da u pret hodnim
istraživanjima nisu utvrđene razlike u pojavi
simptoma (Diminić 1994;Diminići sur.1995; Diminić
i sur. 2003), te provenijencija stabala crnoga
bora glede nedostatka tih podataka. U skladu s dobi borova
odabrane su kulture koje se znakovito ne razlikuju,
osim u slučaju kultura Lesišćina iTrošti (Tablica1).


B)Kroz pokus inokulacije izolatima gljiveS. sapinea:


1. utvrditi da li i kakva patogena svojstva (sposobnost
da uzrokuju nekrozu stanica kore) imaju izolati
gljive dobiveni iz zdravih stanica, s obzirom
na utvrđenu endofitsku (latentnu) fazu ove gljive,
kao i iz oboljelih borova s različitim simptomima
odumiranja izbojaka i grana;
2. uz navedeno, cilj ovoga pokusa je ispitati da li
različita prihrana utječe na patogenost izolataS.
sapinea, s obzirom da su dosadašnja istraživanja
nekolicine autora utvrdila da povišene koncentracije
dušika utječu na veće štete kod biljaka zaraženih
ovom gljivom (De Kam i sur. 1991; Van
Dijki sur. 1992; Stanoszi sur. 2004).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


MATERIJALI I METODE RADA – Materials and methods


U tijeku istraživanja obavljen je zdravstveni pre-za fizikalno – kemijska ispitivanja Hrvatskog šumargled
11 lokaliteta u Istri i fitopatološka analiza saku-skog instituta u Jastrebarskom. Sve statističke analize
pljenih uzoraka borova u Laboratoriju za patologiju (ANOVA,Tukey HSD Test, Fischer LSD Test) i grafidrveća
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za čki prikazi napravljeni su primjenom programa STAutvrđivanje
stanja ishrane borova na lokalitetima istra-TIS TICA 8.0 (StatSoft, Inc. 2007).
živanja sakupljene iglice analizirane su u Laboratoriju


Zdravstveni pregled kultura crnoga bora


The health status of Austrian pine plantations


Zdravstveni pregled borovih kultura na području analizu obavljeni su u studenom 2001. Istraživane lo-
Istre, te sakupljanje uzoraka za patološku i kemijsku kacije (Slika 1) odabrane su na dva načina.Tri kulture,


Slika 1. Lokaliteti istraživanja u Istri.


Figure 1Research localities in Istria.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 23     <-- 23 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


Tablica 1. Lokaliteti istraživanja zdravstvenog stanja crnoga bora u Istri.


Table 1 Research localities of Austrian pine health status in Istria.


LokalitetLocality
Zdrav. kateg.
Health categ.
Pros. dob stablaAver. tree age
Povr. kulture
Plantation area
(ha)
EkspozicijaSite exposition
StjenovitostSite rockiness
%
Tip tla
Soil type
(prema /accordingtoŠkorić i sur. 1987)
(%)
Matični supstratSoil sub-typePaz I 40 2,62 W 0 - 10
Antropogeno tlo /Rigosol
Pseudoglej /Pseudogley
Rendzina /Rendzina
Eutrično smeđe /Eutric Cambisol
40202020
flišflisch
Prviž I 30 1,98
raznavarious 0 - 10
Antropogeno tlo /Rigosol
Pseudoglej /Pseudogley
Rendzina /Rendzina
Eutrično smeđe /Eutric Cambisol
40202020
Lesišćina I 20 11,77 S, SE, SW 5 - 10
Sirozem /Regosol
Rendzina/Rendzina;
Antropogeno tlo /Rigosol
603010
Trošti II 70 7,59
raznavarious 0 - 5
Crvenica lesivirana/Terra Rossa, luvi
Distrično smeđe/District CambisolSmeđe na vapn. i dolomitu/CalcocambisolLesivirano tlo/Luvisol
30302020
vapnenacdolomitlimestone-
dolomite
Kurbinobrdo
II 40 9,89 raznavarious 0 - 10
Crvenica lesivirana/Terra Rossa, luvic
Crvenica tipična/Terra Rossa, typical
Antropogeno tlo /Rigosol
403030
Vozilići III 30 9,06 SE 5 - 10
Crnica organomin. / Melanosol, organomin.
Smeđe na vapn. i dolomitu /Calcocambisol
6040
Mali Golji III 50 7,92 raznavarious 0 - 10
Smeđe na vapn. i dolomitu /CalcocambisolAntropogeno tlo /Rigosol
Crvenica tipična/Terra Rossa, typical
702010
Ripenda III 40 17,74 W, NW 10 - 25
Crnica organomin. / Melanosol, organomin.
Rendzina na dolomitu /Rendzina
Kamenjara /LithosolSmeđe na vapn. i dolomitu /Calcocambisol
40202020
LovranskaDraga IV 40 44,68 S, E 10 - 50
Crvenica tipična/Terra Rossa, typical
Crvenica lesivirana/Terra Rossa, luvic
Smeđe na vapn. i dolomitu /Calcocambisol
602020
Puntera IV 40 7,46 E, NE 10 - 25
Smeđe na vapn. i dolomitu /CalcocambisolKamenjara /Lithosol
Crvenica tipična/Terra Rossa, typical
503020
Sušnjevica IV 50 21,40 S, SW 25 - 90
Crnica organomin. / Melanosol, organomin.
Rendzina na dolomitu /Rendzina
Kamenjara /LithosolSmeđe na vapn. i dolomitu /Calcocambisol
40
202020
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


Lovranska Draga, Puntera i Šušnjevica odabrane su s
obzirom na utvrđene simptome odumiranja u prethodnim
istraživanjima (Diminić 1999; Diminić i dr.
2003). Preostalih osam kultura odabrano je na temelju
geografskog položaja, tla i matične podloge iz Pro-
grama gospodarenja za gospodarske jedinice UŠP
Buzet: Paz, Prviž, Lesišćina (GJ Planik 1996–2005);
Trošti, Kurbino brdo (GJ Motovun 1996–2005); Vozilići,
Mali Golji, Ripenda (GJ Smokovica 1994–2003);
Lovranska Draga (GJ Liburnija 1997–2006); Puntera
(GJ Presika 1999–2008); Šušnjevica (GJ Učka-Labin
1993–2002). Podaci o lokalitetima istraživanja dati su
u Tablici1.


Na temelju prisutnih simptoma bolesti: odumiranje
iglica, izbojaka i grana, dijelova krošnji i cijelih stabala
(Slike 2 i 3), obavljena je procjena ukupno zaraženih
stabala u borovim kulturama iosutost njihovih krošanja
(osutost prema ICPForests).


Slika 2. Odumrli vrh grane zbog zaraze gljivom S. sapinea.
Figure 2Dieback of a branch caused by fungus S. sapinea.


Slika 3. Odumrlo stablo zbog zaraze gljivom S. sapinea.
Figure 3Dieback of a tree caused by fungus S. sapinea.


U kulturama gdje su zabilježeni simptomi odumiranja ljena je uz korištenje svjetlosne stereolupe tip LEICA
sakupljani su uzorci višegodišnjih izbojaka i grana s obo-Leitz MZ8 i svjetlosnog mikroskopa tip LEICALaborljelih
borovih stabala. Ukupno je obrađeno 25 stabala cr-lux S, u povećanjima do 400 puta. U kulturama u kojima
noga bora. Sakupljeni uzorci iglica, izbojaka i grana, nisu zabilježeni simptomi odumiranja sakupljani su čeanalizirani
su standardnim laboratorijskim metodama. šeri zbog utvrđivanja eventualne prisutnosti plodnih ti-
Uzorci za analizu pripremani su na način da su držani na jela gljiveS. sapinea, te suhe 3 do 5 godina stare iglice sa
vlazi u petrijevim posudama kroz 48 sati.Analiza uzo-stabala. Ukupno je obrađeno 10 stabala crnoga bora.
raka u cilju identifikacije patogenih organizama obav-


Uzorkovanje i kemijske analize biljnog materijala


Sampling and chemical analyses of plant materials


Na svakom istraživanom lokalitetu sa pet stabala cr-od 0,01 g. U usitnjenim uzorcima određena je koncennoga
bora po lokalitetu, sakupljeni su kompozitni tracija ukupnog dušika (N) na elementarnom analizauzorci
ovogodišnjih i prošlogodišnjih iglica iz gornjih toruLECOCNS 2000. Za analize ostalih elemenata
dijelova krošnji. Uzorci su sušeni na 105 °C do kon-usitnjeni uzorci su spaljeni mokrim postupkom konstantne
mase i izvagani na elektronskoj vazi s točnosti centriranom sumpornom kiselinom uz dodatak katali
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


zatora, perklorne kiseline (AOAC 1996). U uzorcima (Ca) i magnezij (Mg) izravno iz filtrata na atomskom
su određivani fosfor (P) kolorimetrijski na UV/VIS apsorpcijskom spektrofotometru PE 3110.
spektrofotometru PE-Lambda 1A, a kalij (K), kalcij


Pokus inokulacije sadnica crnoga bora


Inoculation experiment of Austrian pine seedlings
U svrhu utvrđivanja patogenosti izolata gljiveS. sa-ljeno je prihranjivanje sadnica različitim koncentracipineaobavljen
je pokus inokulacije kore različito pri-jama amonijeva sulfata. Prihranjivanja su obavljanja
hranjenih sadnica crnoga bora amonijevim sulfatom 15. travnja, svibnja i lipnja, dvije godine uzastopno.
(NH)SO.


42 4 Formirane su 4 grupe po 4 kontejnera zdravih 3-go-


Sadnice crnoga bora uzgojene su u kontejnerima u diš njih borovih sadnica, bez vidljivih simptoma bo lerasadniku
Hrvatskog šumarskog instituta, Jastrebarsko. sti. Kontrolu su činile sadnice koje nisu bile
U uzgoju je korišten standardiziran supstrat (Tablica2) prihranjivane amonijevim sulfatom. Preostale 3 grupe
za crni bor u kontejnerskoj proizvodnji. Korišteno je 16 prihranjene su amonijevim sulfatom u koncentracijama:


2


kontejnera tipa “Bosnaplast”. Nakon prve godine obav-20, 40 i 80 g/m.


Tablica 2. Kemijski sastav supstrata za uzgoj sadnica crnog bora.


Table 2 Chemical properties of the Austrian pine seedlings substrate.


CaCO
3
(%)
pH-H
2
O pH-N KCl P
2
O
5
(mg/100g)
N
(mg/100g)
K
2
O
(%)
Organska tvar
Organic matter (%)
2,0 8,0 7,8 4,8 7,8 0,6 60,4


Korištena su tri izolata gljiveS. sapinea. Dva izolata
dobivena su iz uzoraka iglica oboljelih izbojaka istog
stabla crnog bora s lokaliteta Prtlog u Istri. Izolat DP
04-1 izoliran je iz uzorka sakupljenog 1992. godine sa


20.godina starog stabla crnog bora, utvrđenog sa simptomima
osutosti krošnje 40 % (osutost prema ICP
Forests). Simptomi su posebice bili izraženi na jednogodišnjim
izbojcima. Drugi izolat DP06-3 izoliran je iz
uzorka sakupljenog 1995. godine.Tada je to stablo bilo
u fazi oporavka, sa simptomima osutosti krošnje 5 %.
Zbog zaraze ranijih godina došlo je do intenzivnog prorijeđivanja
krošnje, te je ona bila reducirana za 50 % u
odnosu na stanje u vrijeme uzorkovanja 1992. godine.
Oba izolata dobivena su iz spora plodnih tijela iz bolesnih
iglica u Institute for Forestry and Nature Research
(IBN-DLO), današnjaAlterra,Wageningen, Nizozemska.
Drugi razlog za njihov odabir je u činjenici da su u
istraživanjima 20 izolata gljive (Diminić i sur.2004)
utvrđeni sa signifikantnom razlikom (p < 0,05) u brzini
rasta micelija na dvije temperature 20 i 25 °C, u kojima
je izolat DP06-3 pokazao sporiji rast.


Treći izolat gljive VIPAVAdobiven je iz zdrave, trogodišnje
iglice (Jurc 1996). Uzorci iglica za izolaciju
sakupljeni su na lokacijiVipava (Slovenija) sa zdravog
stabla crnoga bora, bez simptoma bolesti, u dobi od oko
60 godina. IzolatVIPAVA nalazi se u mikoteci Gozdarskog
inštituta Slovenije pod šifrom LJUFu3: 51, i u kolekciji
International Mycological Institute u Velikoj
Britaniji pod šifrom IMI 368260.


U pokusu je inokulirano ukupno 208 sadnica crnog
bora prema planu prikazanog uTablici3. Broj inokuliranih
biljaka po tretmanu (TR) bio je sljedeći:


TR0 (bez prihrane): 30 + 10 biljaka kontrole
(ukupno 40);


2


TR1 (prihrana s 20 g/m): 42 + 14 biljaka kontrole
(ukupno 56);


2


TR2 (prihrana s 40 g/m): 42 + 14 biljaka kontrole
(ukupno 56);


Tablica 3. Plan pokusa inokulacije sadnica crnog bora.


Table 3 Austrian pine seedlings inoculation experimental design.


T 0 T 1 T 2 T 3
Ř
D2 D2 D1 V Ř
D1 V
V D1 Ř
V D1 D2 D2 Ř


2222


Legenda: prihrana amonijevim sulfatomT0 = 0 g/m;T1 = 20 g/m;T2 = 40 g/m;T3 = 80 g/m


S.sapineaizolati D1 = DP04-1; D2 = DP06-3;V=VIPAVA
Ř
= kontrola


Legend: fertilization with amonium sulphate T0 = 0 g/m2; T1 = 20 g/m2; T2 = 40 g/m2; T3 = 80 g/m2


S.sapineaisolates D1 = DP 04-1; D2 = DP 06-3; V = VIPAVA
Ř
= control


2


TR3 (prihrana s 80 g/m): 42 + 14 biljaka kontrole dijela stabljike. Zarezana je i uklonjena kora promjera 3


(ukupno 56).Mjesto inokulacije bilo je približno 1 cm mm. U nastalu ranu umetani su diskovi micelija izolata


ispod prijelaza između dvogodišnjeg i jednogodišnjeg gljive zajedno s hranjivom podlogom Malt ExtractAgar
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


–MEA(Oxoid CM 59), promjera 3 mm. Nakon toga, Inokulirane sadnice crnog bora, svakoga tretmana,
mjesto inokulacije zatvoreno je vatom natopljenom u analizirane su nakon 20 dana. Prethodno je obavljena


®


destiliranoj vodi te zamotano trakom Parafilm M
(Sigma-Aldrich, Inc.). Nakon dva dana skinuta je vata s
mjesta inokulacije. Isti postupak ponovljen je na biljkama
kontrole, no s razlikom da su umjesto micelija s
agarom u rane umetani samo diskovi MEAagara promjera
3 mm (sterilan agar).


izmjera visina sadnica (nadzemni dio). Postupak analize
inokuliranih sadnica sastojao se u skidanju kore
skalpelom od mjesta inokulacije prema vrhu stabljike,
a zatim prema korijenu. Nakon toga mjerene su ukupne
dužine nekroza.


REZULTATI RADA– Results


Zdravstveni pregled kultura crnoga bora


The health status of Austrian pine plantations


Prilikom utvrđivanja zdravstvenog stanja zapaženo
je da postoje značajne razlike među kulturama podignutim
na različitim matičnim podlogama i tlima. Na
temelju obavljene procjene ukupno zaraženih stabala i
osutosti krošanja borove kulture svrstane su u četiri kategorije
zdravstvenog stanja:
I dobro zdravstveno stanje (nema simptoma


odumiranja);
II simptomi odumiranja u kulturi prisutni u malom


intenzitetu,


ukupno zaraženih stabala 5 %, osutost krošanja


5–15 %;
IIIsimptomi odumiranja u kulturi prisutni u osrednjem
intenzitetu,
ukupno zaraženih stabala 20–25%, osutost krošanja
5–30 %;
IVsimptomi odumiranja u kulturi značajno prisutni,


ukupno zaraženih stabala 40–70 %, osutost krošanja


5–100 %.


UTablici1 uz podatke o lokalitetima zabilježene su
utvrđene kategorije zdravstvenog stanja. Najbolje
zdravstveno stanje zabilježeno je u kulturama Paz,
Prviž i Lesišćina (I kategorija –dobro zdravstveno stanje,
nema simptoma odumiranja) (Slika4). Primijećeno
je da su krošnje borova u ovim kulturama malo prorijeđene
i da su internodiji redovito kraći. Simptomi odumiranja
izbojaka, grana i krošnji nisu zabilježeni, osim
suhih 3 do 5 godina starih iglica na pojedinim stablima.


U kulturama zdravstvenih kategorija II–IVzabilježeni
su simptomi odumiranja iglica, najmlađih i višegodišnjih
izbojaka, grana i cijelih stabala. Borove kulture
Trošti i Kurbino brdo (II kategorija) zabilježene su sa rijetkim
simptomima odumiranja iglica i izbojaka. U obje
kulture najizraženiji simptom utvrđen je u klorozi ovogodišnjih
iglica, te odumiranju pojedinih najmlađih izbojaka,
uglavnom u donjim dijelovima krošnji.


U kulturamaVozilići, Mali Golji i Ripenda (III kategorija)
zabilježeni su simptomi osrednjeg intenziteta. U
kulturiVozilići simptomi odumiranja višegodišnjih izbojaka
utvrđeni su uglavnom u donjim dijelovima krošnji.
Na lokaciji Mali Golji simptomi odumiranja
višegodišnjih izbojaka utvrđeni su većinom u donjim,
te na manjem broju stabala i u gornjim dijelovima krošnji.
U kulturi Ripenda simptomi odumiranja višegodišnjih
izbojaka utvrđeni su u različitim dijelovima
krošnji, od baze do vrha.


Loše zdravstveno stanje (IVkategorija) utvrđeno je
u kulturama Lovranska Draga, Puntera i Šušnjevica.
Na lokaciji Lovranska Draga na oboljelim stablima zabilježeni
su simptomi odumiranja različitog intenziteta
izbojaka i grana, u različitim dijelovima krošanja. Na
lokaciji Puntera utvrđeno je slično zdravstveno stanje,
a zabilježen je i manji broj odumrlih stabala. U najlošijem
zdravstvenom stanju je borova kultura Šušnjevica
(Slika 5). Zabilježen je veći broj odumrlih stabala, a većina
živih stabala ima izrazite simptome odumiranja iz


bojaka, grana i dijelova krošnji.Slika 5. Borova kultura Šušnjevica 2004. godine.


Slika 4. Borova kultura Prviž 2004. godine.


Figure 4Pine plantation Prviž in 2004. Figure 5Pine plantation Šušnjevica in 2004.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


Fitopatološka analiza uzoraka


Pathological analysis of samples


Laboratorijskom analizom oboljelih iglica istraživanih
lokaliteta (kulture zdravstvenog stanja II – IV),
utvrđena je dominantna prisutnost gljiveS. sapinea, te
6 vrsta:Hypoxylon serpens(Pers. ex Fr.) Kickx, Truncatella
hartigii (Tub.) Stay., Lophodermium pinastri
(Schrad. Ex Hook.) Chév.,Lophodermium seditiosum
Minter, Staley et Millar,Phomasp. iCyclaneusmasp.
Navedene gljive (osim S. sapinea) nisu utjecale na
zdravstveno stanje borova, odnosno nije utvrđena njihova
uloga u odumiranju borovih krošanja. U kulturama
I kategorije zdravstvenog stanja na suhim 3 do 5
godina starim iglicama, utvrđene suCyclaneusmasp.,


L.pinastriiT. hartigii. Zabilježene gljive nisu utjecale
na zdravstveno stanje uzorkovanih borova.


Laboratorijskim analizama u kori oboljelih izbojaka
i grana (kulture zdravstvenog stanja II – IV) utvrđena je
samo gljivaS. sapinea, kao uzročnik odumiranja izbojaka
i grana, i krošnji jako zaraženih stabala.S. sapinea
je također nađenai na lokalitetima dobra zdravstvenog
stanja, gdje je utvrđena samo na štitićima češera, ne
uzrokujući simptome bolesti u borovim krošnjama
(kulture Paz, Prviž i Lesišćina).


Kemijska analiza biljnog materijala


Chemical analysis of plant materials


Kemijskom analizom uzoraka iglica dobiven je uvid
u stanje ishrane borova istraživanih lokaliteta. U iglicama
borova koji su rasli na istom tipu tla zabilježene
su očekivano slične koncentracije kemijskih elemenata.
Uspoređujući lokalitete različitih tipova tala i matičnih
podloga utvrđene su razlike. Najuočljivije, razlike su u


koncentracijama dušikai kalija, bez
obzira na starost analiziranih iglica.
U koncentracijama ostalih elemenata
nisu utvrđene značajnije razlike
među borovim kulturama.
Opskrbljenost fosforom, kalcijem i
magnezijem u iglicama crnoga bora
zadovoljavajuća je na svim istraživanim
lokalitetima.


Najniže koncentracije dušika u
do optimalne (Slike 6i 7). Statističkom analizom uspoređene
su tri grupe lokacija:A– borove kulture na flišu,
I kategorije zdravstvenog stanja (Paz, Prviž i Lesišćina);
B – borove kulture na vapnencu i dolomitu, III kategorije
zdravstvenog stanja (Vozilići, Mali Golji i Ripenda); i
C – borove kulture na vapnencu i dolomitu, IVkategorije


granična opskrbljenost
critical values
Kurbino brdo
iglicama utvrđene su na lokalitetima
koji se nalaze na flišnoj matičnoj
podlozi (Paz, Prviž i Lesišćina). Na
lokalitetima vapnenačko-dolomitne
podloge (izuzev Kurbino brdo) kon


centracije dušika bile su adekvatne Figure 6Nitrogen concentrations in 1-year old Austrian pine needles.


granična opskrbljenost
critical values
Kurbino brdo
zdravstvenog stanja (Lovranska Dra ga,
Puntera i Šušnjevica). U slučaju
dušika utvrđeno je da se grupaA sig ni
fikantno razlikuje, ima značajno
ni že vrijednosti od grupa B i C, dok
se B i C međusobno ne razlikuju
(A-B p = 0,004637;A-C p = 0,000554;
B-C p= 0,465732) (Slika 8).


Vrijednosti kalija u iglicama bo-


Slika 6. Sadržaj dušika u 1-god. iglicama crnoga bora.


rova istraživanih lokaliteta generalno
su u rasponu adekvatnih
vrijednosti. U suprotnosti s dušikom,
koncentracije kalija su najviše na lokalitetima
flišne matične podloge i


Slika 7. Sadržaj dušika u 2-god. iglicama crnoga bora.


približavaju se optimalnim vrijedno-


Figure 7Nitrogen concentrations in 2-year old Austrian pine needles.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 29     <-- 29 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


Slika8. Dušik u 1- i 2-god. iglicama crnoga bora u kulturama različita zdravstvenog stanja.


Figure 8Nitrogen concentrations in 1- and 2-year old Austrian pine needles in plantations
with revealed different health status.


stima (. 7 mg/g), osim na lokaciji
Prviž.Na ostalim lokacija ma vrijednosti
u iglicama približava ju se ras po nu
nedostane opskrbljenosti kalijem
(Slike 9i 10). Statističkom analizom
također su uspoređene navedene tri
grupe lokacija:A, B i C. U slučaju kalija
utvrđeno je da se grupeAi B međusobno
signifikantno razlikuju, dok


Legenda:


A–borove kulture na flišu, I kategorije
zdravstvenog stanja
(Paz, Prviž i Lesišćina)


B –borove kulture na vapnencu i dolomitu,
III kategorije zdravstvenog stanja
(Vozilići, Mali Golji i Ripenda)


C –borove kulture na vapnencu i dolomitu,
IVkategorije zdravstvenog stanja
(Lovranska Draga, Puntera i Šušnjevica)


Legend:


A–
pine plantations on flisch, I health
category (Paz, Prviž i Lesišćina)


B – pine plantations on limestone-
dolomite, III health category
(Vozilići, Mali Golji i Ripenda)


C –pine plantations on limestone-
dolomite, IV health category
(Lovranska Draga, Puntera i Šušnjevica)


granična opskrbljenost
critical values
Kurbino brdo
se grupa C ne razlikuje odAi B. (A-B
p = 0,021386;A-C p = 0,205791; B-C
p= 0,445370) (Slika 11).


Za analizu stanja ishrane važan
je također i odnos dušika i kalija.
Statističkom analizom utvrđene su
signifikantne razlike između grupe
Ai grupa B i C. GrupaAima značajno
niže N/K vrijednosti i razlikuje
se od grupa B i C, dok se grupe
B i C međusobno ne razlikuju (A-B
p = 0,002004;A-C p = 0,004791;
B-C p= 0,892295) (Slika 12). Na
sli ci 13.vidljiv je taj odnos po pojedinim
lokalitetima, kao i trend povećanja
vrijednosti od borovih


kultura I do IV kategorije zdravstvenog
stanja. Najniže N/K vrijednosti
zabilježene su u iglicama
borova u Istri uzraslih na tlima fliš ne
matične podloge.


Slika 9. Sadržaj kalija u 1-god. iglicama crnoga bora.


Figure 9Potassium concentrations in 1-year old Austrian pine needles.


granična opskrbljenost
critical values
Kurbino brdo
Slika 10. Sadržaj kalija u 2-god. iglicama crnoga bora.


Figure 10 Potassium concentrations in 2-year old Austrian pine needles.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


Kurbino brdo
Slika11.
Kalij u 1- i 2-god. iglicama crnoga
bora u kulturama različita
zdravstvenog stanja.


Legenda:


A–borove kulture na flišu, I kategorije
zdravstvenog stanja
(Paz, Prviž i Lesišćina)


B –borove kulture na vapnencu i dolomitu,
III kategorije zdravstvenog stanja
(Vozilići, Mali Golji i Ripenda)


C –borove kulture na vapnencu i dolomitu,
IVkategorije zdravstvenog stanja
(Lovranska Draga, Puntera i Šušnjevica)


Legend:


A–
pine plantations on flisch, I healthcategory (Paz, Prviž i Lesišćina)


B – pine plantations on limestone-
dolomite, III health category(Vozilići, Mali Golji i Ripenda)


C –pine plantations on limestone-
dolomite, IV health category
(Lovranska Draga, Puntera i Šušnjevica)


Figure 11 Potassium concentrations in 1and
2-year old Austrian pine needles
in plantations with revealed
different health status.


Legenda:


A–borove kulture na flišu, I kategorije
zdravstvenog stanja
(Paz, Prviž i Lesišćina)


B –borove kulture na vapnencu i dolomitu,
III kategorije zdravstvenog stanja
(Vozilići, Mali Golji i Ripenda)


C –borove kulture na vapnencu i dolomitu,
IVkategorije zdravstvenog stanja
(Lovranska Draga, Puntera i Šušnjevica)


Legend:


A–
pine plantations on flisch, I healthcategory (Paz, Prviž i Lesišćina)


B – pine plantations on limestone-
dolomite, III health category(Vozilići, Mali Golji i Ripenda)


C –pine plantations on limestone-
dolomite, IV health category
(Lovranska Draga, Puntera i Šušnjevica)


Slika12.
Odnos dušika i kalija (N/K) u 1i
2-god. iglicama crnoga bora u
kulturama različita zdravstvenog
stanja.


Figure 12Nitrogen and potassium ratio(N/K) in 1- and 2-year old Austrian
pine needles in plantations
with revealed different
health status.


Slika13.
Odnos dušika i kalija (N/K) u 1i
2-god. iglicama crnoga bora po
lokalitetima istraživanja.


Figure 13Nitrogen and potassium ratio
(N/K) in 1- and 2-year old Austrian
pine needles according to
research localities.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 31     <-- 31 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


Pokus inokulacije sadnica crnoga bora


Inoculation experiment of Austrian pine seedlings


Obavljenim pokusom inokulacije zabilježena je pojava
prvih simptoma u vidu kloroze iglica nakon 12
dana kod sadnica inokuliranih trima izolatima gljive.
Nakon 20 dana analizom inokuliranih biljaka crnoga
bora utvrđene su razvijene nekroze staničja kore, iznad
i ispod mjesta inokulacije. Svaka od nekroza inokuliranih
sadnica prstenovala je stabljike. U kori svih sadnica
(osim jedne s izolatomVIPAVA), utvrđene su razvijene
piknide gljive S. sapinea. Analizom biljaka kontrole
nije zabilježena kloroza iglica, a ispod kore nije utvrđena
nekroza staničja ni u jednoj sadnici. Dužine nekroza
kore koje su prouzročila tri izolata statistički su
analizirane, a rezultati po tretmanima (TR) prikazani
na slikama 14.–17.Utvrđeno je da nema signifikantnih
razlika (p < 0,05) u patogenosti tri izolata za tretmane
TR0,TR1 iTR3, dok je jedina razlika zabilježena kod
TR2 između dužina nekroza prouzročenih izolatima
DP06-3 iVIPAVA(p= 0,007509).


Slika14. Dužine nekroza kore prouzrokovane
izolatima gljiveS. sapinea
kod sadnica bez prihrane amonijevim
sulfatom (TR0).


Izmjerene visine sadnica sigifikantno se razlikuju
(p < 0,05) s obzirom na tretman. U testovima parova


Figure 14 Length of bark necrosis caused
by S. sapinea isolates in seedlings
not fertilized with ammonium
sulphate (TR0).


Slika15. Dužine nekroza kore prouzrokovane
izolatima gljiveS. sapinea
kod sadnica prihranjenih amonijevim
sulfatom: 20 g/m (TR1).


Figure 15 Length of bark necrosis caused
by S. sapinea isolates in seedlings
fertilized with ammonium
sulphate: 20 g/m2(TR1).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 32     <-- 32 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


visina /height
nekroza /necrosis
Slika16.
Dužine nekroza kore prouzrokovane
izolatima gljiveS. sapinea
kod sadnica prihranjenih amonijevim
sulfatom: 40 g/m (TR2).


Figure 16 Length of bark necrosis caused
by S. sapinea isolates in seedlings
fertilized with ammonium
sulphate: 40 g/m2(TR2).


Slika17.
Dužine nekroza kore prouzrokovane
izolatima gljiveS. sapinea
kod sadnica prihranjenih amoni


2


jevim sulfatom: 80 g/m (TR3).


Figure 17 Length of bark necrosis caused
by S. sapinea isolates in seedlings
fertilized with ammonium
sulphate: 80 g/m2(TR3).


Legenda:
TR0 – borove sadnice bez prihrane
amonijevim sulfatom;
TR1 – borove sadnice prihranjene


2


amonijevim sulfatom: 20 g/m
TR2 – borove sadnice prihranjene


2


amonijevim sulfatom: 40 g/m
TR3 – borove sadnice prihranjene


2


amonijevim sulfatom: 80 g/m


Legend:


TR0 – pine seedlings not fertilized with
ammonium sulphate


TR1 – pine seedlings fertilized with
ammonium sulphate: 20 g/m2


TR2 – pine seedlings fertilized with
ammonium sulphate: 40 g/m2


TR3 – pine seedlings fertilized with
ammonium sulphate: 80 g/m2


Slika18.
Prosječna visina inokuliranih
sad nica i dužina nekroza po tretma
nima prihrane amonijevim
sul fatom.


Figure 18 Average heights of inoculated
seedlings and lengths of necrosis
according to treatments (fertilization)
with ammonium sulphate.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 33     <-- 33 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


tretmana TR0 ima značajno manju visinu sadnica od
ostalih tretmana,TR1 iTR2 međusobno se značajno ne
razlikuju, dok TR3 ima signifikanto veću visinu sadnica
od ostalih tretmana.Istovremeno, nisu zabilježene
razlike u visini sadnica ni ukupno, ni prema parovima
izolata s obzirom na različite izolate.


Gotovo istovjetne rezultate visinama daje analiza u
kojoj se sadnice uspoređuju prema dužini nekroza, gdje
su zabilježene značajne razlike prema tretmanima, ali
ne i prema izolatima. Istovremeno, visina sadnica značajno
pozitivno korelira s dužinom nekroze. Ta veza
nije jaka (R= 0,2; p< 0,05) ali je statistički značajna uz
postojeću veličinu uzorka (N = 156). Na slici 18.vid ljivo
je navedeno, prihrana borovih sadnica utjecala je
na povećanje visine biljaka, ali isto tako i na dužine nekroza
prouzročenih trima izolatima gljive.


Slika19. Srednje mjesečne temperature
zraka za meteorološku postaju
Čepić.


Figure 19 Average monthly air temperatures
for meteorological station
Čepić.


Slika20. Srednje mjesečne količine oborina
za meteorološku postaju
Čepić.


Figure 20 Average monthly precipitations
for meteorological station
Čepić.


RASPRAVA
U svezi ranijih istraživanja gljiveS. sapinea u nas,
njene pojave i štetnosti, analizirano je 17 izolata gljive iz
Hrvatske te uspoređeno s nekoliko stajališta, a kao referenca
korištena su 3 izolata iz Nizozemske(Diminić i
sur. 2004). Istraživanje je provedeno u cilju utvrđivanja
mogućih razloga spomenutih zapaženih razlika u pojavi
i štetnosti same gljive na terenu. Nisu utvrđene signifikantne
razlike u morfološkim obilježjima izolata, niti u
njihovoj sporulaciji. Utvrđene su jedino signifikantne
razlike u brzini rasta izolata u laboratorijskim uvjetima
na 20 i 25 °C, međutim te razlike ne koreliraju s pojavom
simptoma bolesti na istraživanim lokalitetima. Nadalje,
analizom izolata utvrđeno je da svi pripadaju
istom, patogenijemmorfotipuA, koji je čest i rasprostranjen
u cijelom svijetu.Time je odbačena hipoteza da je
razlog pojave značajnih odumiranja borova na nekim lokalitetima,
a na drugima izostanak istih, različita patoge


– Discussion
nost pojedinih patotipova (grupa) gljive (Diminić i
sur. 2004).
Zdravstvenim pregledom borova u Istri i laboratorijskom
analizom uzoraka utvrđene su kulture dobrog
zdravstvenog stanja i one u kojima je isto narušeno sa
zabilježenim različitim simptomima odumiranja. Na lo


kacijama narušena zdravstvenog stanja utvrđeno je nekoliko
različitih mikoza na iglicama, međutim jedino se


S. sapinea dovodi u izravnu vezu s nastalim simptomima,
uzrokujući odumiranje kore izbojaka i grana. Ova
fitopatogena gljiva glavni je uzrok navedenih simptoma
na lokalitetima: Trošti, Kurbino brdo, Vozilići, Mali
Golji, Ripenda, Lovranska Draga, Puntera i Šušnjevica.


Utjecaj suše, kao predisponirajućeg čimbenika za
nastanak i razvoj bolesti crnoga bora prouzročen gljivomS.
sapineau Hrvatskoj, zabilježen je 90-tih godina
prošloga stoljeća (Diminić 1994, 1999;Diminić i
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 34     <-- 34 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


sur. 2003). U svrhu utvrđivanja mogućeg utjecaja suše


na istraživano područje i predisponirajuću ulogu u na


stanku simptoma, za analizu podataka temperature
zraka i mjesečnih oborina, korišteni su podaci s meteorološke
postaje Čepić, zbog njena geografskog položaja
u odnosu na lokalitete istraživanja (Slika 1).


Prema podacima Državnog hrvatskog meteorološkog
zavoda (DHMZ) za navedenu postaju, suša je (kao
najizraženiji čimbenik stresa) znakovito bila prisutna
krajem prošloga stoljeća na istraživanom području, te u
godinama koje su neposredno prethodile ovom istraživanju.
Uspoređujući tri godine prije provedenog istraživanja
(1999., 2000. i 2001.) s 30-godišnjim prosjekom
1961–1990., mogu se zapaziti odstupanja u srednjim
mjesečnim temperaturama zraka i srednjim mjesečnim
količinama oborina.Tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci
evidentirane su više temperature zraka i manjak oborina.
Temperaturna odstupanja i manjak oborina posebno je
bio izražen u mjesecu svibnju 2000. i 2001., te u kolovozu
1999., 2000. i 2001. Srednja mjesečna temperatura
zraka bila je viša za 2,5 i 2,6 °C u svibnju, te viša za 2,2
i 2,5 °C u kolovozu u odnosu na 30-godišnji prosjek.
Mjesečna količina oborina bila je manja u svibnju za
84 % (2000) i 71 % (2001), te u kolovozu manja za 82 %
(1999), 96 % (2000) i 97 % (2001) u usporedbi s 30-godišnjim
prosjekom. Na slikama 19. i 20. vidljivo je navedeno
na primjeru za 1999. godinu.


Simptomi bolesti u krošnjama borova nakon izraženih
višegodišnjih sušnih razdoblja ili se nisu javili (kulture
na flišu) ili su zabilježeni različiog intenziteta
(kulture na vapnencu-dolomitu) kako je ranije navedeno.


Inokulacijom borovih sadnica, različito prihranje


nih amonijevim sulfatom (NH)SO, trima izolatimaS.


42 4


sapineautvrđeno je slijedeće. Povećanjem koncentracije
amonijeva sulfata rastu vrijednosti visina sadnica i
dužine nekroza kore prouzorčene gljivom. Odnosno,
utvrđen je utjecaj prihrane, a time i dušika, kako na rast
sadnica tako i na veličinu (dužinu) odumrlog tkiva
kore. S druge strane, utvrđeno je da nema razlika u patogenosti
među izolatima gljive. IzolatVIPAVA, dobiven
iz zelenih iglicaprouzročio je podjednake dužine
nekroza kore kao i dva izolata dobivena iz oboljelih
iglica stabla s izraženim simptomima odumiranja izbojaka
i grana crnoga bora. U tretmanu 1. (TR1) izolat
VIPAVA prouzročio je prosječno i najduže nekroze
(Slika 15). Ovime je potvrđena patogenost same gljive


S.sapinea, te dokazana njena sposobnost da iz latentnog
stanja (u zdravim stanicama domaćina), može prijeći
u jakog patogena.


Slične rezultate dobili su De Kam i sur. (1991).
Prihranjivanje inokuliranih sadnica korzičkog crnog
bora (P. nigrassp.laricio/Poir./ Schwarz) amonijevim


sulfatom također je rezultiralo višim rastom biljkama,


te dužim nekrozama staničja kore prouzročenih gljivomS.
sapinea.


Zabilježene signifikantne razlike u rastu kultura u
laboratorijskim uvjetima među izolatima DP04-1 i DP
06-3 (Diminić i sur.2004), te u simptomima bolesti
crnoga bora u trenutku sakupljanja iglica za njihovu
izolaciju (kako je ranije navedeno), nisu potvrđene u
pokusu inokulacije, odnosno oba izolata prouzročila su
nekroze kore bez signifikantnih razlika.


Stanje ishrane borova na istraživanim lokalitetima
utvrđivano je analizom uzoraka borovih iglica. U iglicama
borova koji su rasli na istom tipu tla zabilježene su
slične koncentracije kemijskih elemenata, dok su među
borovima različitih tipova tla zabilježene razlike. Najuočljivije
razlike utvrđene su među lokalitetima u koncentracijama
dušika i kalija, bez obzira na starost iglica.
Statističkom analizom uspoređene su tri grupe lokacija:
A– borove kulture na flišu, I kategorije zdravstvenog
stanja; B – borove kulture na vapnencu i dolomitu, III
kategorije zdravstvenog stanja; i C – borove kulture na
vapnencu i dolomitu, IVkategorije zdravstvenog stanja,
i utvrđene su signifikantne razlike (p < 0,05) među grupama
(Slike 8i 11).


Najniže koncentracije dušika u iglicama utvrđene su
na lokalitetima koji se nalaze na flišnoj matičnoj podlozi
(Paz, Prviž i Lesišćina). Prema literaturnim podacima
(Van den Burg 1990) dobivene vrijednosti ukazuju
na nedostatnu opskrbljenost biljaka dušikom. Međutim,
utvrđene niže vrijednosti nisu utjecale na pojavu vidljivih
simptoma nedostatka dušika. Na drugim lokalitetima
(izuzev Kurbino brdo), koncentracije dušika bile su
adekvatne do optimalne.


Vrijednosti kalija u iglicama borova istraživanih lokaliteta
općenito su u rasponuodgovarajućih vrijednosti.
Suprotno s dušikom, koncentracije kalija su najviše
na lokalitetima flišne matične podloge i približavaju se
optimalnim vrijednostima (. 7 mg/g). Na ostalim lokalitetima
vrijednosti u iglicama približavaju se rasponu nedostane
opskrbljenosti kalijem. Općenito, nizak sadržaj
kalija u dvogodišnjim iglicama (Slike 9i 10) posljedica
je njegove pokretljivosti u biljci, dobro poznatog svojstva
premještanja kalija u mlađe dijelove biljke u slučaju
njegovog nedostatka (Helmisaari 1992). Možemo
zaključiti, da je zadovoljavajuća opskrbljenost jednogodišnjih
iglica postignuta zbog koncentracije u dvogodišnjim
iglicama. S obzirom na važnu ulogu kalija u biljci,
opskrba vodom, otpornost na sušu, patogene organizme,
itd. (Bergmann 1992), uočeni nedostatak kalija u starijim
iglicama zabrinjavajuća je pojava.


Pojedini autori utvrdili su utjecaj ishrane na otpornost
biljaka na neke patogene organizme. Gnojidba, npr.
dušikom, može predisponirati drveće na zarazu patogenim
organizmima kroz neravnotežu odnosa nadzemnog
i podzemnog dijela kao i povećanjem osjetljivosti na
vodni stres (Brown 1999). Suprotno dušiku, visoke
koncentracije kalijapovećavaju otpornost biljaka domaćina
na zarazu patogenim organizmima (Marschner
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 35     <-- 35 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


1995). Navedeno je vidljivo iz primjera raka kore trepetljike
(Populus tremula L.). Osjetljivost topola na rak
kore, koji uzrokuju gljive iz rodaHypoxylon, povećala
se dušičnom gnojidbom, a smanjila dodavanjem kalija
(Teachman i dr.1980, cit.Brown1999).


Općenito, optimalne vrijednosti dušika povezuju se s
povećanom osjetljivošću biljaka na gljivične bolesti, kao
npr. i u slučaju istraživane gljiveS. sapinea(Roelofs i
sur. 1985). Negativan utjecaj povišenih koncentracija
dušika na predispoziciju borova na napad gljiveS. sapineautvrdili
su De Kam i sur. (1991), Van Dijki sur.
(1992) iStanosz i sur.(2004).Huber (1980) ističe
da je razvoj gljivičnih bolesti općenito favoriziran povećanjem
dušika i nedostatkom kalija u biljkama.


U svezi s navedenim, za analizu stanja ishrane i
njena mogućeg utjecaja na predispoziciju borova važan
je odnos dušika i kalija. Statističkom analizom utvrđene
su signifikantne razlike (p < 0,05) između grupeA(borove
kulture na flišu, I kategorije zdravstvenog stanja) i
grupa B i C (borove kulture na vapnencu i dolomitu, III i
IV kategorije zdravstvenog stanja). GrupaAima značajno
niže N/K vrijednosti i razlikuje se od grupa B i C,
dok se se grupe B i C međusobno ne razlikuju (Slika 12).


Na slici 13vidljiv je taj odnos po pojedinim lokalitetima,
kao i trend povećanja vrijednosti od borovih
kultura I do IVkategorije zdravstvenog stanja. Najniže
N/K vrijednosti zabilježene su u iglicama borova u Istri
uzraslih na tlima flišne matične podloge. Na tim lokalitetima
nisu zabilježeni simptomi odumiranja, a gljiva


S.sapineanije utvrđena na uzorkovanim iglicama, ali
je zabilježena na otpalim češerima, što ukazuje na
njenu prisutnost.


S druge strane, na lokalitetima vapnenačko-dolomitne
matične podloge,gdje su utvrđene štete prouzročene
ovom gljivom, pojavu simptoma možemo tek


ZAKLJUČCI
Na temelju dobivenih rezultata možemo zaključiti
sljedeće. GljivaS. sapineaprisutna je na svim istraži


vanim lokalitetima u Istri. Utvrđena je na češerima borova
flišne matične podloge, čime se pretpostavlja
njena prisutnost i u zdravim organima (latentna faza u
iglicama i izbojcima), te kao uzrok odumiranja borova
na tlima vapnenačko-dolomitne podloge. PatogenostS.
sapinea dokazana je u pokusu inokulacije, a sposob


nost izolata gljivedobivenih iz zdravih i oboljelih biljnih
organa jednaka je u smislu nastanka i širenja
zaraze, uzrokujući nekrozu kore.


Analizom zdravstvenog stanja borovih kultura utvrđena
je značajna uloga staništa u predispoziciji crnoga
bora na zarazu gljivom S. sapinea u sušnim razdobljima.
Utjecaj matične podloge i tipa tla kroz ishranu crnoga
bora posebice dolazi do izražaja u sadržaju dušika
i kalija, te njihova odnosa kao važnog predisponirajudjelomično
tumačiti samo višim N/K vrijednostima u
iglicama (Slike 12i 13). Zabilježeni simptomi bolesti
kretali su se od slabo prisutnih do jako izraženih. S obzirom
na to, za pretpostaviti je da su uz ishranu (ponajprije
utvrđen odnos dušika i kalija) i drugi stanišni
čimbenici utjecali na predispoziciju borova. UTablici 1
iskazani su neki podaci o lokalitetima istraživanja. Na
temelju analize obilježja staništa kultura crnoga bora
premaŠkoriću i sur.(1987) može se zaključiti da uz
tip tla važnu ulogu igraju i dubina tla, stjenovitost,
ekspozicija i inklinacija u predispoziciji borova u sušnim
razdobljima. Usporedbenom analizom rezultata
istraživanja i podataka o kulturama, na primjeru pojedinih
lokaliteta, može se zapaziti uloga staništa na povećanu
osjetljivost borova na gljivuS. sapinea, a time i
na pojavu i razvoj simptoma bolesti.


Na primjeru lokaliteta Mali Golji i Šušnjevica vidljiv
je navedeni utjecaj. Lokalitet Mali Golji utvrđen je s najvišim
N/K vrijednostima, a Šušnjevica s nešto nižim
(Slika 13). Štetan utjecaj gljiveS. sapineabio je najizraženiji
u kulturi Šušnjevica (IV kategorija), dok su u
Malim Goljima zabilježeni simptomi odumiranja osrednjeg
intenziteta (III kategorija). Samo temeljem usporedbe
dušika i kalija bilo bi za očekivati da će najlošija
situacija biti u kulturi Mali Golji, što nije bio slučaj. Međutim,
analizom ostalih podataka o staništu, vidljivo je
da je stjenovitost najizraženija u Šušnjevici (25–90 %),
da je tlo plitko i drukčijeg sastava od kulture Mali Golji.
S druge strane kultura Mali Golji ima vrlo nisku stjenovitost
(0–10 %) i tlo je uglavnom srednje duboko. Kultura
Šušnjevica nalazi se u podnožju Ćićarije (južna, jugozapadna
ekspozicija), dok je kultura Mali Golji na ravnom
dijelu platoa zapadne Labinštine. Iz ovih podataka može
se zaključiti da je borovima u sušnim razdobljima problem
dostupnosti vode izraženiji u kulturi Šušnjevica s
obzirom na konfigiraciju tla i matične podloge.


– Conclusions
ćeg čimbenika. U takvim uvjetima ulogakalija u biljci
je važna s obzirom na njegov utjecaj na učinkovito gospodarenje
vodom, otpornosti na sušu i patogene organizme.
Najniže N/K vrijednosti utvrđene su u iglicama
borova na tlima flišne matične podloge, na lokalitetima
na kojima nisu zabilježeni simptomi odumiranja. Na
tlima vapnenačko-dolomitne matične podloge uz ishranu
(utjecanu tipom tla), posebice vidljivo u višim
N/K vrijednostima, u kompleksnoj ulozi staništa dodatno
važnu ulogu igraju dubina tla, stjenovitost, ekspozicija
i inklinacija u predsipoziciji crnoga bora na zarazu
gljivom.
U svezi sa svime navedenim,možemo zaključiti da
gljivaS. sapineamože biti prisutna u borovim organima
(latentana faza) ne uzrokujući patološke promjene. U


razdobljima kada dolazi do promjena u metabolizmu
borova uzrokovanih različitim čimbenicima stresa, po
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 36     <-- 36 -->        PDF

D. Diminić, N. Potočić, I. Seletković: ULOGA STANIŠTAU PREDISPOZICIJI CRNOGABORA... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 19-36


najprije sušom, može doći do aktivacije gljive, prelaska
iz latentnog u aktivno (patogeno) stanje. U takvim uvjetima
uloga staništa igra važu ulogu u predispoziciji
borova, posredno utječući na izostanak ili pojavu simptoma
bolesti različita intenziteta.


Ovi rezultati potvrđuju važnost cjelovitog i kompleksnog
istraživanja šumskih ekosustava i interaktivnog
utjecaja abiotskih i biotskih čimbenika na njihovu stabilnost.


ZAHVALA – Acknowledgment


Istraživanje je provedeno uz potporu Hrvatskih
šuma d.o.o. Izražavamo svoju veliku zahvalnost Maji
Gršković, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.o.o., na svesrdnoj
pomoći u istraživanju zdravstvenog stanja borovih
kultura u Istri. Zahvalnost također upućujemo prof.
dr. sc. Maji Jurc, Biotehniška fakulteta, Univerza v


LITERATURAAOAC, 1996: Official methods of analysis of AOAC
International, Association of Official Analytic
Chemists International,Arlington,VA.
Bergmann,W.(ed.), 1992: Nutritional Disorders of
Plants: Development,Visual and Analytical Diagnosis.
Gustav FischerVerlag, Jena, 741 str.
Brown, K.R., 1999: Mineral Nutrition and Fertilization
of Deciduous BroadleavedTree Species in
British Columbia. Ministry of Forests Research
Program, British Columbia, Victoria, Working
Paper 42, 52 str.
Cech,T.L., 1994: Epidemic occurrence ofSphaeropsis
sapineain EasternAustria. U: P. Capretti, U.
Heiniger, R. Stephan (ur.), Shoot and Foliage Diseases
in Forest Trees, Proceedings of IUFRO
WP S2.06.02 and S2.06.04, Italy, June 6–11,
1994, Universita degli Studi di Firenze, Istituto
di Patologia e Zoologia Forestale eAgraria,Vallombrosa,
Firenze, 263–269.
Chou, C. K.S., M. MacKenzie, 1988: Effect of pruning
and season onDiplodia pineain fectionof
Pinus radiata stem through pruning wounds.
Eur. J. Forest Pathol. 18: 437–444.
De Kam, M., C. M. Versteegen, J. Van den
Burg, D. C. Van der Werf, 1991: Effects of
fertilization with ammonium sulphate and potassium
sulphate on the development ofSphaeropsis
spineain Corsican pine. Neth. J. Plant Pathol.


97:265–274.
Diminić,D., 1994: Prilog poznavanju mikoza borovih
kultura u Istri. [Mycoses in the pine plantations
of Istria (Croatia)]. Glas. šum. pokuse 30:
21–60.


Diminić,D., 1999:The presence of fungus Sphaeropsis
sapineaon pines in Croatia. U: B. Forster,


M. Knížek, W. Grodzki (ur.), Methodology of
Forest Insect and Disease Survey in Central Eu-
Ljubljani, na ljubaznosti kojom nam je ustupila izolat
VIPAVA. Prof. dr. sc. Anja Mariji Jazbec, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebui doc. dr. sc. Olegu Antoniću,
višem znanstvenom suradniku, Institut Ruđer
Bošković,zahvaljujemo na pomoći pri statističkoj analizi
podataka.


– References
7.03.10, Switzerland,April, 20–23, 1999, Swiss
Federal Institute for Forest, Snow and Landscape
Research, Birmensdorf, Sion-Châteauneuf,
189–193.
Diminić, D., B. C. Van Dam, B. Hrašovec,
2004:Sphaeropsis sapinea:The cultural characteristics
of isolates in relation to various impacts
on pines in Croatia.Acta Phytopathol. Entomol.
Hun. 39: 383–397.


Diminić, D., B. Hrašovec, N. Potočić, 2003:
The contributing role of SO and drought in fo


2


rest decline ofAustrian pine in coastal Croatia.
Ekol. Bratislava 22 (Suppl. 1): 80–83.


Diminić, D., M. Glavaš, B. Hrašovec, 1995:
Mikoze i štetni insekti u kulturama crnog
bora na Crikveničko-vinodolskom području u
1993. [Mycoses and insect pests inAustria pine
plantations of Crikvenica-Vinodol area in 1993].
Šumarski list 119 (7–8): 245–252.


Helmisaari, H-S., 1992: Nutrient retranslocation
within foliage ofPinus sylvestris. Treephysiol.


10:45–58.
Huber, D.M., 1980:The role of nutrition in defense.


U: J. G. Horsfall, E. B. Cowling (ur.), How
Plants Defend Themselves, Plant Disease, An
AdvanceTreatise, Vol. 5,Academic Press, New
York, 381–406.


ICPForests, 2010: Manual on methods and criteria for
harmonized sampling, assessment, monitoring
and analysis of the effects of air pollution on forests,
Part IV, Visual Assessment of Crown Condition
and DamagingAgents, Hamburg, 49 str.


Jurc,M., 1996: Endofitne glive in njihove značilnosti
v iglicah črnega bora (Pinus nigraArn.). [Endophytic
fungi and their characteristics in the needles
of Austrian pine (Pinus nigra Arn.)].
Disertacija, Univerza v Ljubljani, Biotehniška


nd


rope, Proceedings of 2 Workshop IUFRO WP fa kulteta, Ljubljana, 198 str.