DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 3     <-- 3 -->        PDF

RIJEČ UREDNIŠTVA


ODLAZAK ČOVJEKA ČIJE JE UREDNIČKO PERO OSTAVILOTRAJAN I NEIZBRISIV
TRAG U NAŠEM ZNANSTVENO-STRUČNOM I STALEŠKOM GLASILU


Po prvi puta, nakon 41. godine uređivanja i skrbi o “Šumarskom listu”, staleškom glasilu Hrvatskog
šumarskog društva, cijenjeno i duboko poštovano ime profesora emeritusa, dr. sc. Branimira Prpića,
silom prirodnih zakona zauvijek odlazi iz kruga našeg uredničkog odbora, seleći se na stranice Hrvatske
znanstvene i stručne šumarske povijesti te u trajno sjećanje brojnih generacija šumarskih stručnjaka i
znanstvenika, ne samo iz Hrvatske. U 135 godina trajanja i redovitog izlaženja našega lista, profesor
Prpić najdugovječniji je njegov urednik, od osnutaka časopisa davne 1877. godine. Glavnim urednikom
“Šumarskog lista” imenovan je 1970. godine i neprekidno obnaša ovu važnu ulogu sve do pretprošle,
2010. godine. Godinu dana nakon njegove posljednje aktivne godine uredništva našega lista, profesor
Branimir Prpić preminuo je u Zagrebu, 1. siječnja 2012. godine.


Na stranicama našega glasila profesor Prpić javlja se u “Riječi glavnog urednika” od 1975. godine,
kada je ovu rubriku i osmislio. U početku povremeno, a s prvim brojem “Šumarskog lista” 1994. godine
redovito potpisuje uvodnu rubriku našega staleškog glasila.Teme su različite, od usko specijalističkih,
do onih toga trenutka aktualnih za šumu išumarsku struku, pa možemo reći da su u određenom smislu
zrcalo povijesti šumarstva u razdoblju od posljednjih 40-ak godina. Da bi mogao meritorno pisati o tako
raznolikim temama struke, sa zaključcima iporukama koje je struka prihvaćala kao misao vodilju, čovjek
mora imati ogromno znanjei iskustvo, što je on svakako imao.Sakupljao je znanje i iskustvo dugi
niz godina, od rada u šumarskoj praksi nakon diplome, asistenta na Šumarskome fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, docenta, izvanrednog profesora, redovitoga profesora do profesora emeritusa, obnašajući dužnosti
predstojnika Zavoda za uzgajanje šuma, Zavoda za istraživanje u šumarstvu, prodekana i dekana.
Ekologiju šuma kao samostalan predmet, naslijedivši tu materiju od akademikaAnića, predavao je od
šk. god. 1968/69.godine, kada većina današnjih “eksperata”iz toga područja još nije niti krenula tražiti
korijen riječi ekologija. Detaljnije o tome segmentu njegovoga nastavnog i znanstvenoga rada i djelovanja,
zapisano je u tekstu kojega smo objavili povodom dodijeljene mu Nagrade za životno djelo– Državne
nagrade za znanost u 2010. god. (Šum.list br. 9–10/2011).


U tome napisu posebno smo se osvrnuli na tekstove s temama iz ove rubrike. Njih možemo podijeliti
u nekoliko cjelina, ovisno o području šumarstva koje tretiraju. Naravno, ponajprije su to ekološke teme,
kao što su propadanje šuma i stabilnost ekosustava o kojemu ovise i slatkovodni ekosustavi,izvorišta
pitke vode i dr., jer su svi brojnim čimbenicima povezani sa šumom.Posebna tema su mu općekorisne
funkciješume, koje jerazvrstao u tri osnovne grupe – ekološke, socijalnei socijalno-ekološke te predložio
način utvrđivanjanjihove novčane vrijednosti. Kako se društvo odnosi prema tim funkcijama šume,
svjedoci smo ovih dana kada se finacijska sredstva namijenjena za očuvanje tih vrijednosti ponovo smanjuju,
i to za 50 %,a svrstavaju se u parafiskalne namete. Laici to smatraju bespotrebnim nametom,a
kvazi poduzetnici trljaju ruke, jer oni kao nisu dužni to plaćati, a za jedne i druge nije sporno da moraju
imati čisti zrak, dovoljno pitke vode, mjesto za rekreaciju, hladovinu u vrućim danima, ljepši krajolik
(možda bi imljepši bio ljuti kamenjar), zaštitu od erozije i da ne navodimo na njegov prijedlog ostale od
15 taksativno u Zakonu o šumamanavedenih općekorisnih funkcija šume.


Svojim radom na uređivanju Šumarskoga lista postavio je visoke standarde, postigavši i njegovu citiranostu
svim relevatnim biotehničkim svijetskim časopisima


Profesor Prpić jesvim generacijama hrvatskihšumara bio uzor, učitelj i prijatelj, stručna te moralna
podrška kolegama koji su mu se obraćali,spreman uvijek nesebično pomagati.Vjerujemo da će šumarska
struka znati cijeniti njegov doprinos razvojui da neće zaboraviti nego širiti barem osnovne postulate
struke, koje je on na temelju znanstvenih i stručnih saznanja zagovarao.


Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 4     <-- 4 -->        PDF

A WORD FROM THE EDITOR


DEPARTURE OFA MAN WHOSE EDITORIALSHIP LEFT A PERMANENT AND
UNERASABLE TRACE IN OUR JOURNAL


For the first time, after the 41 years of editorship and care for the “Jornal of the Forestry Society of
Croatia”, deeply honored and widely respected name of professor emeritus dr. sc. Branimir Prpić, is leaving
its long lasting place within the journal’s editorial board and moving everlastingly into the written
pages of Croatian forestry and science. His name and personality are cherished in the memories of generations
of foresters and scientists, not only in Croatia. During the 135 year long period of the existence of
our journal, professor Prpić steered the journal in the role of the editor-in-chief for the longest time since
it’s founding back in 1877. He was appointed as an editor-in-chief of the “Journal of the Forestry Society
of Croatia” in 1970 and in the uninterrupted row of years he had this position until 2010. One year after
his last active year as an editor-in-chief professor Branimir Prpić died in Zagreb on January 1, 2012.


On the pages of our journal, professor Prpić writes the column “A word from the Editor” which he introduced
in 1975. In the beginning intermittently, but starting with the first issue in 1994, he writes and
signs this column regularly, until his latest active years. The themes he treated were varied, ranging from
strictly specialist to those which reflected the current moment in forestry and the forestry profession. In a
way, his column mirrored the history of forestry during the past 40 years. In order to write with authority
about such different topics and complement them with conclusions and messages which the profession
wholeheartedly adopted as its mission, Professor Prpić had to possess vast knowledge and experience,
which he certainly did. He had acquired and stored the knowledge and experience over many years of
work, first as a practicing forester after graduation, and thenat the Faculty of Forestry of the University
of Zagreb as junior researcher, assistant professor, associate professor, full professor and finally emeritus
professor. He also held the posts of Head of the Department of Silviculture, Head of the Department of Research
in Forestry, Vice Dean and Dean. Inheriting the course of Forest Ecology from Academician Anić,
he taught it as an independentsubject from the academic year 1968/69, when the majority of present-day
“experts”in this field did not have the least idea what the word ecology meant. This segment of his teaching
and scientific work and activity was treated in more detail in the text published on the occasion of his
receiving the Lifetime Achievement Award within the National Award for Science in 2010 (Forestry Journal
No. 9–10/2011).


In the said publication we made particular reference to the articles treating the topics from the column
A Word from the Editor. These articles can be divided into several units, depending on the field of forestry
which they deal with. These are, first of all, ecological topics, such as forest decline and ecosystem stability
on which fresh-water ecosystems depend,e.g. sources of potable water, since they are all connected
with forests by a number of factors.His main focus of interest wason non-market forest functions, which
he classified into three basic groups: ecological, social and socio-ecological, and for which he proposed a
method of determining their monetary value. We are currently witnessing the way in which the society
treats these forest functions: the financial means intended for the preservation of these values are again
being reduced by 50% and are being classed into parafiscal taxes. Those not familiar with this topic consider
the money invested into these functions an unnecessary tax, while quasi entrepreneurs are rubbing
their hands with satisfaction for not having to pay for them. Yet, neither doubt their right to clean air, sufficient
potable water, places for recreation, shade in hot days, beautiful scenery (or perhaps they find bare
stone land a prettier landscape?), protection from erosions and the other 15 non-market forest functions
listed in the Forest Law.


His editorship of the Forest Journal set high standards, owing to which the articles published in this
magazine are being cited in all the relevant biotechnical journals in the world.


Professor Prpić was an ideal, a teacher and a friend to all generations of Croatian foresters. He selflessly
offered both specialist and moral support to all the colleagues who turned to him for help. We are
absolutely certain that the forestry profession will show fullappreciation of his contribution to its development
and that it will continue to expand on the fundamental postulates of the profession which Professor
Prpić advocated using his scientific and specialist knowledge.


Editorial Board