DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 39     <-- 39 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


UDK 630* 232.5 + 242 (001)


UČINCI PRORJEDE U NASADU TOPOLE KLONA
I-214 RIJETKE SADNJE


EFFECTS OF THINNING INA PLANTATION OF POPLAR
CLONE I-214 WITH WIDE SPACING


123 4


Siniša ANDRAŠEV, Martin BOBINAC, Savo RONČEVIĆ, Milivoj VUČKOVIĆ,


5 67


Branko STAJIĆ , Gojko JANJATOVIĆ , Zoran OBUĆINA


SAŽETAK: U nasadu topole klona I-214, osnovanom pri razmaku sadnje
6 × 6 m u sistemu kvadratne veze na zemljištu srednje povoljnom za uzgoj topola,
analizirani su učinci prorjede koja je izvedena 11 godina nakon osnivanja
nasada. Prorjeda je imala selektivan karakter, odnosno izdvojena je
grupa tzv. perspektivnih stabala u broju koji odgovara prosječnom razmaku
od 8,5 × 8,5 m i uklonjeni su njihovi izraziti konkurenti. Uzgojno neperspektivna
stabla i stabla zaostala u rastu, što je uglavnom posljedica naknadnih
popunjavanja, također su uklonjena.


Prorjedom su uklonjena 122 stabla po hektaru (46 %), 6,45 m2/ha (43 %),
66,08 m3/ha (42 %) i 2645 m2/ha (40 %) površine projekcije krošnje, što je jačina
zahvata iznad tzv. kritične temeljnice. Sortimentna struktura prorjednog
etata pri selektivnoj prorjedi povoljnija je od shematskih prorjeda u mlađim
nasadima na povoljnijim staništima i daje 50 % tehničkog drva, 30 % celuloznog
drva i 20 % otpatka.


Nakon 5 godina na prorijeđenoj je površini srednji promjer po temeljnici
veći za 10,6 %, volumen srednjeg stabla veći je za 21,9 %, a površina projekcije
krošnje srednjeg stabla veća je za 59,0 % u odnosu na neprorijeđenu površinu.
Nasuprot tomu, srednja visina po Loraju na prorijeđenoj je površini za
4,2 % manja u odnosu na neprorijeđenu površinu. Veći tečajni prirast promjera,
volumena i površine projekcije krošnje stabala na prorijeđenoj površini
ukazuje na mogućnost produžetka ophodnje i povoljniju sortimentnu
strukturu u odnosu na kontrolnu površinu.


Ključne riječi:klon topole I-214, rijetka sadnja, selektivna prorjeda,
učinci prorjede, rast


1


Dr. Siniša Andrašev, znanstveni suradnik, Institutut za nizijsko šumarstvo i životnu
sredinu,Antona Čehova 13d, 21 000 Novi Sad, Srbija;
E-mail: andrasev@uns.ac.rs


2


Dr. Martin Bobinac, izvanredni prof., Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet,
KnezaVišeslava 1, 11 030 Beograd, Srbija; E-mail: martin.bobinac@sfb.rs


3


Dr. Savo Rončević, viši znanstveni suradnik, Institutut za nizijsko šumarstvo
i životnu sredinu,Antona Čehova 13d, 21 000 Novi Sad, Srbija;
E-mail: roncevics@uns.ac.rs


4


Dr. Milivoj Vučković, redoviti profesor, Univerzitet u Beogradu – Šumarski
fakultet, KnezaVišeslava 1, 11 030 Beograd, Srbija;
E-mail: milivoj.vuckovic@sfb.rs


5


Dr. Branko Stajić, docent, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet,
KnezaVišeslava 1, 11 030 Beograd, Srbija; E-mail: branko.stajic@sfb.rs


6


Gojko Janjatović, dipl. ing. šum., JP“Vojvodinašume”, ŠG Sremska Mitrovica


7


Zoran Obućina, dipl. ing. šum., JP“Vojvodinašume”, ŠG Sremska Mitrovica
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 40     <-- 40 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


1. UVOD – Introduction


Nasade,odnosno plantaže topola, najintenzivniji su
oblik gospodarenja šumama na našim prostorima.
Omogućuju širok proizvodni program, od sitnog drva
za biomasu i energiju, zadovoljavaju potrebe proizvodnje
celuloze i papira, sve do najvrijednijih sortimenata
za pilansku industriju. Gustoća sadnjeključnije čimbenik
koji određuje namjenu nasada, količinu i strukturu
sortimenata te dužinu same ophodnje.


Zbog sve veće potražnje za drvom topole na tržištu
došlo je do razvojatopolarske proizvodnje. Radi postizanja
maksimalnih proizvodnih učinaka uvedeni su
novi kultivari i klonovi topola većih proizvodnih potencijala,
što zahtijeva proučavanje njihova odnosa s
uvjetima staništa i definiranje tehnologije osnivanja i
njege nasada.


U godinama “zamaha”topolarske proizvodnje, kada
su se intenzivno krčile prirodne šume topola i vrba, nasadi
tzv. kanadskih topolaosnivali su se s većim brojem
biljaka po hektaru, s više od 5000, dok je planirana
ophodnja bila 30 godina.U takvim su se uvjetima, radi
dobivanja tehničkog drva,prorjede provodile i dva puta
tijekomophodnje. Prorjedni etat predstavljao je celulozno
i ogrjevno drvo za podmirenje rastućih potreba
kemijske industrije, kao i potreba lokalnog stanov ništva
za ogrjevnim drvom(Vasilić,1963;Šimunović,
1971).


Kada su početkom 60-ih godina prošloga stoljeća
uvedeni novi talijanski klonovi topola,uvedeni su i veći
razmaci sadnje (5 × 5 m, 5,63 × 6,5 m, 6 × 6 m i 7 × 7 m)
s ciljem proizvodnje tehničkog drva, što je isključivalo
prorjedu u takvim nasadima. Potrebeindustrije celuloze
i papiradijelom su podmirivane iz takvih nasada, a dijelom
iz tzv. namjenskih nasada za proizvodnju celuloznog
drva.Sve veća potreba za celuloznim drvom nijese
mogla zadovoljiti samo iz dijela nasada za proizvodnju
tehničkog drva, gdje je celulozno drvo obujmom manji
dio proizvodnje koji proistječe iz dijela ovrška stabla i iz
granjevine. Isto tako,podizanje “namjenskih” nasada za
proizvodnju celuloznog drva,kao poseban oblik proizvodnje
koji u prvim godinama nakon osnivanja nasada
zahtijeva dodatna ulaganja u odnosu na nasade za proizvodnju
tehničkog drva, nijepratila odgovarajuća podr


2. PREDMET ISTRAŽIVANJA I METODAIstraživanja su obavljena u pokusnomnasadu klona
I-214 koji je osnovan s jednogodišnjim sadnicama tipa
1/1 i razmakom sadnje 6 × 6 m u sistemu kvadratne
veze. Nasad je osnovan naaluvijalnom zemljištu rijeke
Save, na kojemu su izraženi procesi posmeđivanja


(Jović i sur.1994). Nalazi se na području ŠG “Sremska
Mitrovica” u GJ “Neprečava-Varoš-Lazarica”, u


o


odjeljenju 58 b (.
= 4501’22”,.
= 19o11’04”). Do izška
i stimulacija od straneindustrije celuloze i papira te


države, zbog čega se odustalo od masovnijeg podizanja


namjenskih nasada topola.


Povećana potražnja za drvom topole malih dimenzija
80-ih godina prošloga stoljeća dovela je do primjene
tzv. kombiniranih nasada sa srednjom gustoćom
sadnje. To su nasadi s 500–600 stabala po hektaru,
osnovani s razmakom sadnje4,25 × 4,25 m,6 × 3 m,
4 × 4 m, 4,5 × 4,5 m,u kojima se planira jedna shematska
prorjeda od 7. do 10. godine, ovisno o staništu.
Prorjedom 50 % stabala promjera do 20 cm mogao se


3


realizirati drvnivolumen od 70 do 100 m/ha(Marković,
1986).


U nasadima s 400 i manje stabala po hektaru, osnovanim
s razmacima sadnje 5 ×5 m, 6 ×6 m i 7 ×7 m,
nisu bile predviđene prorjede, a tijekomophodnje od
23 do 30 godina proizvodili su se pretežno sortimenti iz
kategorije tehničkog drva (Marković isur., 1997.b).


Aktualna zbivanja vezana uz tranziciju zemalja
bivše Jugoslavijedovela su 90-ih godinaprošlogastoljeća
do određenihporemećajau topolarskoj proizvodnji
i do smanjenja potražnje za celuloznim drvom
topole. Stoga je bila nužna promjena strategije pri osnivanju
nasada topola, odnosno prešlo se na tzv. rijetke
razmake sadnje,s najčešćom gustoćom od 278 stabala
po hektaru (razmaksadnje 6 × 6 m).


Imajući na umu činjenicu da je potražnja za određenim
sortimentima topola, posebice za sortimentima industrije
celuloze i papira, promjenjiva kategorija u
kraćemrazdoblju nego što je dužina ophodnje, nameće
se potreba za prilagođavanjem takvim okolnostima.
Jednoje od mogućih rješenja prorjedau nasadima rijetke
sadnje radi dobivanja tanjih sortimenata, uz istovremeno
stimuliranje debljinskog prirastapreostalih stabala i postizanje
vrijednijih sortimenata na kraju planiraneophodnje,
ilipostizanjeciljnogpromjerauz kraću ophodnju.


U radu se na osnovi elemenata razvoja stabala i nasada
klona I-214, s razmakom sadnje 6 × 6 m, u 11. i 16.
godini od osnivanja nasada, analizirajuučinciprorjede
primijenjene u 11.godini od osnivanja nasada, pri kojoj
je razmak sadnje povećan na prosječno 8,5 × 8,5 m.


RADA– Object of research and work mehod
nasadu su provođene uobičajene mjere njege: dvije go-
dine nakon sadnje izvršeno je popunjavanje i okopavanje
zone oko sadnica širine 1 m, a međuredno tanjuranje
obavljalose svake godine. Izvršeno jei orezivanje donjih
grana do visine od 6 m radi dobivanja najkvalitetnijih
sortimenata na kraju ophodnje.
Jedanaest godina nakon osnivanjanasada izdvojena
sutri bloka s po dvije pokusne plohe veličine 0,2016 ha


n e


dvajanja pokusnih ploha11 godina nakon osnivanja u koje su međusobno odvojene jednim tzv. zaštitnim re
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 44     <-- 44 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


Grafikon 2.Rast i prirast promjera srednjih i dominantnih stabala po presjeku


Figure 2 Growth and increment of diameters of mean and dominant trees


Grafikon 3.Rast i prirast volumena srednjih i dominantnih stabala po presjeku


Figure 3 Growth and increment of volumes of mean and dominant trees


3.1.2.Dvostruka širina goda duž vretena debla


3.1.2. Double ring width along the spindle of tree


Prosječna širina goda duž vretena debla kod analizi-sedme godine širina goda ima minimum u donjem diranih
srednjih i dominantnih stabala pokazuje opada-jelu debla (1,3 m, 3,3 m),što ukazuje na utjecaj sklopa,
jući tijek s porastom visine presjeka u prvih 5 godina, odnosno na početak konkurencije krošnji da bi stabla
što poStamenkovićuiMiščeviću(1970) uka-osigurala što povoljniji položaj prema svjetlosti (Grafizuje
na odsutnost utjecaja sklopa u tom razdoblju. Od kon 4 i 5).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 41     <-- 41 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


dom. Na pokusnim su plohama sva stabla obrojčana te
su imizmjerenadva unakrsna prsnapromjera, s točnošću
od 1 mm, i visine, s točnošću od 1 dm. Stablima su
izmjereni ipolumjeri projekcija krošnji iz 8 položaja,
međusobno zarotiranih za 45o.


U svakom bloku na jednoj pokusnoj plohi izvršena
je selektivna prorjeda(PP-E)pri kojoj je posječeno do
50% stabala, odnosno razmak između stabala povećan
je na prosječno 8,5 × 8,5 m. Prvo je izdvojenagrupa
tzv. perspektivnih stabala, u broju koji odgovara pro-
sječnom razmaku od 8,5 × 8,5 m,te su uklonjeninjihovi
izraziti konkurenti. Uzgojno neperspektivna
stabla i stabla zaostala u rastu, što jeuglavnom posljedica
naknadnih popunjavanja nasada dvije godine
nakon sadnje, također su uklonjena. Preostale tri pokusne
plohe bile su kontrolne (PP-K).


Doznačena su stabla (PP-E)posječena i u oborenom
su stanjuizmjerena dva poprečnapromjeravretena stabla
na dužini sekcija od 1 m. Granjevina preko 3 cm s
korom također je izmjerena metodom sekcioniranja,s
dužinom sekcija od 1 m. U svakom ponavljanju uzeti
su uzorci stabala za dendrometrijsku analizu, po jedno
dominantno (dg20%) i jedno srednje stablo po presjeku
(dg). Koluti, debljine 1–2 cm, uzeti su s visine panja
(0,3 m), zatim s prsne visine (1,3 m) i na svaka sljedeća
2 m visine (3,3 m, 5,3 m, 7,3 m...) do vrha stabla. Na
sakupljenim kolutima izmjerene su širine godova na
dva poprečna promjera.


U 16. godini razvoja nasada ponovo su izmjereni
prsni promjerii visina svakog stabla, kao i polumjeri
projekcija krošnji.


Obrada podataka obuhvatila je kompleksan metodološki
pristup, a sastojala se odizračunavanja volumena
debla s korom po složenoj Smalianovoj formuli
tevolumena grana po Huberovoj formuli.Konstrukcija
volumnih tablica izrađena je pomoću regresijske
analize.


Tablica 1. Pregled korištenih simbola


Table1 Overview of used symbols


Površina projekcije krošnji dobivena je po formuli
površine kruga za srednji polumjer projekcije krošnje.


Radidefiniranjaudjelasortimenata u realiziranom
prorjednom etatu izvršena je konstrukcija izvodnice
(krivulje)oblika debla bez kore, pri čemu su korišteni
predstavnici stabala debljinskih stupnjeva širine 5 cm
detaljno izmjereni metodom sekcioniranja. Promjer
bez kore na pojedinim visinama debla dobiven je na
osnovi modela dvostruke debljine kore i promjera s
korom na osnovi relacije:


dbk=dsk-k


Za konstrukciju modela dvostruke debljine kore korišteni
su podaci iz detaljne analize modelnih stabala.
Izvodnica (krivulja) debla bez kore modelirana je
polinomomV.stupnja, po formuli:


y=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5


gdje je:y– polumjer(d/2) vretena debla,x– visina
izmjere od zemlje, ai – parametri modela koje treba
odrediti. Parametri su određeni pomoću metode najmanjih
kvadrata.


Usvajajući granice sortimenata na tanjem kraju od
7 cm za celulozno drvo, 20 cm za trupac II. klase za piljenje
i 25 cm za trupac I. klase za piljenje, metodom
iteracije određene su dužine na deblu (visine u dubećem
stanju) za granice pojedinih sortimenata.Volumen
pojedinih sortimenata za tako definirane dužine dobiven
je po formuli:


Postupak definiranja sortimenata detaljno je prikazan
u raduAndraševi sur.(2005).
Za usporedbu elemenata rasta stabala (d, h) i nasada
(G, V) korišteni su analiza varijance i t-test.
Pregled i objašnjenje simbola korištenih u radu donesenisu
uTablici1.


Simbol
Symbol
Jedinica
Dimension
Opis
Description
Simbol
Symbol
Jedinica
Dimension
Opis
Description
d [cm] Promjer stabla na prsnoj visini
Tree diameter at breast height iv [m3/god] Tečajni prirast volumena stabla
Current volume increment of tree
dg [cm] Srednji promjer po temeljnici
Mean quadratic diameter ipk [m2/god]
Tečajni prirast površine projekcije
krošnje stabla
Current increment of crown
projection area of tree
dg20% [cm]
Srednji promjer po temeljnici
20% najdebljih stabala
Mean quadratic diameter of
the 20% thickest trees
iG [m2/ha/god]
Tečajni prirast temeljnice po hektaru
Current basal area increment
per hectare
dbk [cm]
Promjer debla bez kore
The diameter of the trunk
without bark
iV [m3/ha/god]
Tečajni prirast volumena po hektaru
Current volume increment
per hectare
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 42     <-- 42 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


Simbol
Symbol
Jedinica
Dimension
Opis
Description
Simbol
Symbol
Jedinica
Dimension
Opis
Description
dsk [cm]
Promjer debla s korom
The diameter of the trunk
with bark
iP [m2/ha/god]
Tečajni prirast površine projekcije
krošnje po hektaru
Current increment of crown
projection area per hectare
k [cm] Dvostruka debljina kore
The double thickness of bark lI [m]
Dužina sortimenta I. klase
trupca za piljenje
Length of the first-class assortment
h [m] Ukupna visina stabla
The total height of the tree lII [m]
Dužina sortimenta II. klase
trupca za piljenje
Length of the second-class
assortment
hL [m] Srednja visina po Loraju
Loray’s mean height lcel [m] Dužina sortimenta celulozno drvo
Length of the pulpwood
hg [m]
Visina stabla koje ima promjerdg
The height of a tree that
has a diameter dg
lotpad [m]
Dužina otpada (neiskorišteni
dio debla)
Length of waste (unused portion
of the trunk)
hg20% [m]
Visina stabla koje ima
promjerdg20%
The height of a tree that has
a diameter dg20%
lvd [m] Ukupna dužina debla
The total length of trunk
vg [m3]
Volumen srednjeg stabla
po temeljnici
Volume of tree that has
a diameter dg
VI [m3/ha]
Volumen po hektaru sortimenta
I.klase trupca za piljenje
Volume per hectare of the
first-class assortment
vg20% [m3]
Volumen srednjeg stabla po
temeljnici 20% najdebljih stabala
Volume of tree that has
a diameter dg20%
VII [m3/ha]
Volumen po hektaru sortimenta
II. klase trupca za piljenje
Volume per hectare of the
second-class assortment
pk [m2]
Površina projekcije krošnje
srednjeg stabla
Crown projection area of
mean tree
Vcel [m3/ha]
Volumen po hektaru sortimenta
celulozno drvo
Volume per hectare of thepulpwood
pk20% [m2]
Srednja površina projekcije
krošnje 20% najdebljih stabala
Crown projection area of tree
that has a diameter dg20%
Votpad [m3/ha] Volumen po hektaruotpada
Volume per hectare of thewaste
lk [m] Dužina krošnje srednjeg stabla
Length of crown of mean tree Vstablo [m3/ha] Ukupan volumen stabla po hektaru
The total volume of trees per hectare
lk20% [m]
Srednja dužina krošnje 20%
najdebljih stabala
Length of crown of tree that
has a diameter dg20%
N [stab./ha/] Broj stabala po hektaru
Number of trees per hectare
id [cm·god-1] Tekući prirast promjera
Current diameter increment G [m2/ha] Temeljnica po hektaru
Basal area per hectare
ih [m·god-1] Tekući prirast visine
Current height increment V [m3/ha] Volumen po hektaru
Volume per hectare
ig [m2·god-1]
Tekući prirast temeljnice stabla
Current basal area
increment of tree
P [m2/ha]
Površina projekcija krošnji
po hektaru
Crown projection area per hectare
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 43     <-- 43 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Research results


3.1. Razvoj stabala do 11. godine


3.1. Development of tree to the 11thyear


3.1.1.Rast i prirast dominantnih i srednjih sastojinskih stabala


3.1.1. Growth and increment of dominant and mean trees


Visine sadnica bile su od 2,1 do 2,4 m, a na kraju cija je nastupila u 4. i 5. godini. Nakon kulminacije,vaprve
godine visinski je prirast iznosio 0,77–0,88 m. riranja prirasta karakteristična su za pojedine vegetacij-
Mali visinski prirast u prvoj godini posljedica je presa-ske periode. Zadržavanje visinskog prirasta modelnih
dnje i potrebe da se formira korijenski sustavkako bi se stabala do 11. godine na veličini preko 1,5 m,ukazuje
osigurala vodnaravnoteža u krošnji. U drugoj i trećoj na to da su ona još uvijek bila u fazi intenzivnog visingodini
visinski jeprirast iznosio preko 2 m, a kulmina-skog prirašćivanja(Grafikon 1).


Grafikon 1.Rast i prirast visina srednjih i dominantnih stabala po presjeku


Figure 1 Growth and increment of heights of mean and dominant trees


Dominantno je stablo u drugoj i trećoj godini ostvarilo
veći visinski prirast u odnosu na srednje stablo, dok
su im u kasnijem razdoblju godišnji prirasti bili približno
istovjetni, što je za posljedicu imalo paralelne tjekove
rasta visina.


Slično tjekovima rasta visina ponašaju se i tjekovi
rasta prsnih promjera. Prsni promjer sadnica bio je od
1,0 do 1,2 cm, a prirast u prvoj godini nakon sadnje
6–8 mm. Kulminacija prirasta promjera nastupila je u
trećoj i četvrtoj godini s veličinom preko 3 cm. U kasnijem
razdoblju došlo je do opadanja tečajnog prirasta
prsnih promjera, s variranjima karakterističnim za
pojedine vegetacijske periode. Zadržavanje debljinskog
prirasta modelnih stabala do 11. godine na veličini
1,5–2,0 cm ukazuje na to da su stabla bila i u fazi
intenzivnog debljinskog prirašćivanja (Grafikon 2).


Dominantno je stablo u razdoblju od druge do pete
godine ostvarilo veći debljinski prirast u odnosu na srednje
stablo po presjeku, dok su im u kasnijem razdoblju
godišnji prirasti bili približno istovjetni, što znači da je
došlo do razdvajanja tjekova rasta prsnih promjera
istraživanih kategorija stabala u nasadu. Razlika u prs nim
promjerima u 11. godini iznosila je 2,2 cm.


Što se tiče rasta volumena istraživanih kategorija
stabala, karakterizira ga nagli, eksponencijalni porast u
početnom razdoblju s ranim i sve izraženijim razdvajanjem
do 11. godine (Grafikon 3). Tekući prirasti volumena
imaju tijek porasta, sa stagnacijom u osmoj
godini nakon sadnje. Budući da je u tom vegetacijskom
periodu zamijećen pad tekućeg prirasta promjera, ali i
visina kod obiju kategorija stabala, može se zaključiti
da je to vjerojatno više posljedica uvjeta rasta u vegetacijskom
razdoblju, a manje unutrašnje izgrađenosti nasada.
Prosječni prirast volumena modelnih stabala ima
tijek porasta do 11. godine i značajno odstupa od tijeka
tečajnogprirasta, što potvrđuje fazu njihova intenzivnog
prirašćivanja.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 45     <-- 45 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


Grafikon 4.Dvostruka širina goda srednjih stabala po presjeku u pojedinim godinama


Figure 4 Double ring width of mean trees in some years


Grafikon 5.Dvostruka širina goda dominantnih stabala u pojedinim godinama


Figure 5 Double ring width of dominant trees in some years


Uz tjekove tečajnog i prosječnog prirasta volumena gorije stabala,ukazuje na to da s biološkog gledišta
po hektaru i širina goda duž vretena debla za obje kate-nema opravdanja prorjedu obavljati prije 7. godine.


3.2.Konstrukcija volumnih tablica


3.2.The construction of volume tables


Posječena i metodom sekcioniranja izmjerena stabla Ukupno su oborena imetodom sekcioniranja izmjerena


na pokusnim plohamaomogućila su konstrukciju volum-74 stabla,što se može smatrati dovoljno velikim uzor


nih tablica i izračunavanje realnog volumena nasada. kom za konstrukciju jednoulaznih (ovisnost volumena
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 46     <-- 46 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


stabla s korom i granjevinom preko 3 cm o prsnompromjeru)
i dvoulaznih volumnih tablica (ovisnost volumena
stabla od prsnog promjera i visine stabla).
Koeficijent determinacije (R2 ) visok je, što ukazuje na
pouzdanost primjene konstruiranih volumnih tablica.
Kod dvoulaznih volumnih tablica standardna pogreška
regresije (se) manja je za 15,8%u odnosu na jednoulaznu
volumnu tablicu,što je u skladu s dosadašnjim spoznajama
da se s povećanjem broja nezavisnih promjenjivih
varijabli povećava preciznost ocjene modela, ovisno o
promjenjivoj varijabli(Grafikon 6,Tablica 2).


Dobiveni modeli volumnih tablica omogućili su
usporedbu s drugim tablicama volumena i tarifama za
euroameričke topole (Tarifni niz 1 u Srbiji, 2005; Cestar
iKovačić,1981;Panić,1973; Trifunović,


Tablica 2. Parametri modela volumnih tablica


Table2 Parameters of the model of volume tables


mjereno (observed)
Grafikon 6.Tarifne linije


Figure 6 Tariff lines


Model volumnih tablica
Model of volume tables
Parametri modela
Parameter of models
Elementi ocjene modela
Elements of model assessment
a b c R2 se n
1
Jednoulazna (model 1)
One input vst = a·d1,3
b 0,0001316 2,552331 -0,96349 0,04781 74
2
Dvoulazna (model 2)
Two inputs vst = a·d1,3
b·hc 0,000028 2,303836 0,755321 0,98365 0,04027 74


1956 iKolomijcevi sur.,1961),što je prikazano u taru. Najmanje odstupanje u odnosu na mjerenivolumen
Tablici3. daju modeli 1 i 2 te tablice poPaniću(1973), od -0,23
i -0,67%, a najveće odstupanje daju tarife u Srbiji i ta-


Iz usporedbe mjerenog volumena prorjednog etata
blice poKolomijcevi sur.(1961),od -6,67 i -6,91%.


po hektaru s konstruiranim modelima i tablicama,proizlazi
da modeli i tablice daju manje volumene po hek-


Tablica 3. Volumen po hektaru u 11. i 16. godini dobiven na osnovirazličitih modela volumnih tablica


Table3 Volume per hectare in the 11thand 16thyear based on a different model of volumetables


Metoda izračuna
V [m
3
ha
-1
] .
[%]
11. god. 16. god. 11. god. 16. god.
volumena nasada
The method of calculating
volume of plantation
11th year 16th year 11th year 16th year
prorjeda
thinning PP-E PP-K PP-E PP-K
prorjeda
thinning PP-E PP-K PP-E PP-K
mjereno–observed 66,40 0,00
1. model 1 66,24 155,90 153,35 183,73 261,45 -0,23 -1,09 -2,12 -10,82 -15,32
2. model 2 66,08 157,62 156,67 206,03 308,74 -0,47 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Tarife, niz 1–Tariff, rank1 61,97 145,71 144,41 170,67 245,26 -6,67 -7,56 -7,82 -17,16 -20,56
4. Cestar-Kovačić (1981) 63,61 151,87 151,33 193,98 299,31 -4,20 -3,65 -3,41 -5,85 -3,05
5. Panić (1973) 65,95 158,12 157,87 211,68 325,08 -0,67 0,32 0,76 2,74 5,29
6. Trifunović (1956) 64,54 153,65 152,99 187,56 283,32 -2,79 -2,52 -2,35 -8,97 -8,23
7. Kolomijcev i sur. (1961)
Kolomijcev et al (1961) 61,81 147,25 146,67 180,53 264,81 -6,91 -6,58 -6,38 -12,38 -14,23


Iz navedenog se može zaključiti da su za izračun
volumena nasada u 11. godini konstruirani modeli 1 i 2
podjednako dobri. Ipak, u usporedbi s modelom 2 jednoulazne
volumne tablice daju niže volumene po hektaru
za 1,09–2,12 %, što je vjerojatno posljedica veće
varijabilnosti promjera i visina svih stabala u odnosu
na stabla posječena prorjednim etatom. Tablice Panića(
1973) daju volumene koji su najpribližniji volumenima
po modelu 2, odnosno daju za svega 0,32 i
0,76 % veće volumene od modela 2. Međutim, tarife u
Srbiji pokazuju najveće odstupanje od modela 2, i to od
-7,56 % do -7,82 %.


Volumeni po hektaru u 16. godini znatno više odstupaju
od modela 2 u odnosu na 11. godinu. Najmanje je
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 48     <-- 48 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


Tablica 5. Srednje vrijednosti elemenata rasta stabala, analiza varijance i test najmanje značajne razlike (NZR )


0.05


na razini rizika od 5%


Table5
Mean values of elements of growth of trees, analysis of variance and least significant difference test (LSD0.05) at the
level of risk of 5 %


Prsni promjeri–Diameters at breast height Visine–Heights
11. god–11th years 16. god–16th years 11. god–11th years 16. god–16th years
dg dg20% dg dg20% hL hg20% hL hg20%
[cm] [cm] [cm] [cm] [m] [m] [m] [m]
PP-E_prije prorj.
PP-E_before thinning 26,7 a 30,3 a --23,36 a 23,88 a --
PP-E_poslije prorj.
PP-E_after thinning 27,5 a 30,0 a 36,4 a 39,9 a 23,78 a 24,28 a 29,54 b 30,24 a
PP-K 26,7 a 30,5 a 32,9 b 38,0 a 23,72 a 24,17 a 30,83 a 31,55 a
F-test 1,40
ns
0,41
ns
58,26
**
5,01
ns
0,99
ns
0,85
ns
8,75
*
4,74
ns
p-value 0,317 0,682 1.58·10
-3
0,0889 0.4256 0,474 0.0417 0,095


Površina projekcije krošnje srednjeg stabla u 16.
godini na PP-K vrlo malo se povećala u odnosu na 11.
godinu i značajno je manja od površine projekcije na
PP-E.Stupanj zastiranja na PP-K iznosi 0,7 i u odnosu
na veličinu u 11. godini pokazuje tendenciju sporog povećanja
i približavanja teorijskomstupnju zastiranja za
kvadratnu vezu. Međutim, na PP-E stupanj zastiranja


Tablica 6. Srednje vrijednosti elemenata rasta stabala


Table6
Mean values of elements of growth of trees


iznosi 0,609, što je manje nego u 11. godini prije prorjede
i ukazuje na to da za 5 godina nije došlo do konkurentskog
odnosa u području krošnji. Dužina krošnji u


16. godini iznosi 18,8–19,5 m kod srednjeg stabla i
20,4–21,3 m kod dominantnog stabla, odnosno relativna
dužina krošnji iznosi od 61 do 70,5 %(Tablica 6).


Površina projekcije krošnje
Crown projection
Dužina krošnje
Length of crown
11. god–11th year 16. god–16th year 16. god–16th year
pk pk20% pk pk20% lk lk20%
[m
2
] [m
2
] [m
2
] [m
2
] [m] [m]
PP-E_poslije prorj.
PP-E_after thinning 27,2 38,1 42,3 63,8 19,50 21,31
PP-K 25,0 36,7 26,6 43,6 18,82 20,41
t-test 1,34
ns
0,36
ns
8,96
***
8,80
***
1,95
ns
0,98
ns


PPE
PPK
PPK
prije prorjede (before thinning)
poslije prorjede (after thinning)
prorjeda (thinning)
poslije prorjede (after thinning)
Grafikon 7.Debljinska struktura stabala po hektaru u 11. i 16. godini


Figure 7
Diameter structure of trees per hectare in the 11th and 16thyear
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 47     <-- 47 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


odstupanje kod tablica Panića (1973), koje daju za
2,74 i 5,29 % veće volumene. Međutim, model 1 daje
volumene niže za 10,8 i 15,3 %, dok tarife u Srbiji daju
volumene niže za čak 20,5 %.


Veće odstupanje modela 1 očekivano je, jer taj mo del
ne uključuje povećanje visina za razdoblje od 5 godina,
te se može primijeniti samo u istraživanjima koja
ne uključuju procjene u idućem razdoblju.


Postavlja se pitanje primjenjivosti modela 2 pri procjeni
volumena stabala za idućih 5 godina, s obzirom


na to da je izrađen na osnovi izmjera stabala u ranijem


razdoblju. Na osnovi analize prosječnog dobnog prira


sta volumena na PP-K za razdoblje od 5 godina vidi se
da tablice Cestara i Kovačića (1981) daju iznos


3


prirasta od 147,98 m/ha, a tablice Panića (1973)


3


prirast od 167,21 m/ha. Prosječni dobni prirast po mo


3


delu 2 iznosi 152,07 m/ha i nalazi se između navedenih
veličina, što ukazuje na to da je primjena modela 2
realna u našem primjeru.


3.3. Elementi rasta nasada u 11. i 16. godini


3.3. Elements of growth in the 11thand 16thyear


3


U11. je godini u nasadu u okviru analiziranih po157,62
m/ha. Primjenom statističkog t-testa nije utvrvršina
utvrđeno prosječno 263–266 stabala po hekđena
značajna razlika u broju stabala, temeljnici i votaru,
što predstavlja postotak preživljavanja sadnica lumenuu okviru analiziranih površina prije primjene
od oko 95 %. Ukupna temeljnica iznosila je u prouzgojnog
tretmana (Tablica4).
2
sjeku 14,70-14,97 m/ha, a volumen od 156,67 do
Tablica4. Osnovni elementi rasta nasada u 11. i 16. godini


Table 4 The basic elements of growth of plantation in the 11thand 16thyear


N G V P
PP-E PP-K
t-test
PP-E PP-K
t-test
PP-E PP-K
t-test
PP-E PP-K
t-test[stabala/ha]
[trees/ha] [m
2
/ha] [m
3
/ha] [m
2
/ha]
11. godina
11th year 266 263 0,34
ns
14,97 14,70 0,38
ns
157,62 156,67 0,10
ns
6564
prorjeda
thinning 122 6,45 66,08 2644
poslije prorjede
after thinning 144 8,52 91,54 3920
16. godina
16th year 144 263 -13,04
***
15,00 22,29 -13,54
***
206,03 308,74 -16,04
***
6098 6979 -2,65
ns


Ukupna površina projekcija krošnji u 11. godini iz


2


nosila je 6564 m/ha, odnosno zastiranje površinama
krošnji iznosilo je oko 66 %.


U razdoblju od 11. do 16. godine na objema serijama
pokusnih ploha nije ustanovljen mortalitet stabala.
Nakon 5 godina od primjene tretmana prorjeđivanja
utvrđena je značajna razlika u broju stabala po hektaru,
temeljnici i volumenu između istraživanih pokusnih
ploha (Tablica 4).


Nakon 5 godina volumen na PP-E povećao se za


33


114,49 m /ha, a na PP-K za 152,07 m/ha, odnosno u 16.


33


godini iznosioje 206,03 m/ha na PP-E i 308,74 m/ha
na PP-K. Ukupna površina projekcija krošnji u 16. go


22


dini iznosila je 6098 m/ha na PP-E i 6979 m/ha na
PP-K, što nijesignifikantno po t-testu.


Srednji promjeri po temeljnici u okviru analiziranih
površina u 11. godini iznosili su 26,7 cm, a dominantni
30,3–30,5 cm. Srednje visine po Loraju iznosile su


23,4–23,7 m, a visine dominantnih stabala 23,9–24,2 m.


Statističkim testom analize varijance i testom najmanje


značajne razlike na razini rizika od 5% nije utvrđena


značajna razlika između promjera i visina u 11. godini u
okviru analiziranih površina (Tablica5).


Površina projekcije krošnje srednjeg stabla u 11. godini
iznosila je 25,0m2, a dominantnog stabla 36,7 m2,
odnosno promjer krošnje srednjeg stabla iznosio je
5,64m, a dominantnog 6,84 m.Stupanj zastiranja, kao
odnos između površine zastiranja krošnje i stajališne
površine(Stamenković iVučković,1988), iznosio
je 0,658.Taj iznos nije daleko od teorijskog stupnja
zastiranja kod kvadratne veze od 0,785 i ukazuje na to
da je u nasadu bila uspostavljena međusobna konkurencija
stabala za prostor za rast(Tablica 6).


U 16. godini, pet godina poslije prorjede, utvrđeni
su značajno veći srednji promjeri po temeljnici na PP-E
u odnosu na PP-K, dok između promjera dominantnih
stabala nisu utvrđene značajne razlike. Međutim, promjene
visina u suprotnosti su s povećanjem promjera
stabala. Nakon 5 godina od prorjedne sječe srednje vi-


sine po Loraju na PP-E su značajno manje u odnosu na


PP-K, dok između visina dominantnih stabala nisu


utvrđene značajne razlike (Tablica 5).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 49     <-- 49 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


Debljinska struktura u 11. godini ima zvonolik oblik u 16. godini pokazuje da postoje znatne razlike između
s izraženom lijevom asimetrijom na objemapokusnim pokusnih ploha. Na PP-E došlo je do povećanja prsnih
plohama. Izražena lijeva asimetrija uvjetovana je pri-promjera i do pomicanja moda (točke s najvećom fresutnošću
zaostalih stabala kao posljedice popunjavanja kvencijom) udesno k jačim promjerima u odnosu na
nasada dvije godine nakon sadnje. Debljinska struktura PP-K (Grafikon 7).


3.4.Karakteristike i učinciprorjede


3.4. Characteristics and effects of thinning


3.4.1.Veličina prorjednog etata


3.4.1.Size of allowable cut in the thinning


3


Na prorijeđenim su površinama uklonjena prosječno (43 %)i 66,08 m volumena(42 %), što premaSta122
stabla (46%) po hektaru koja su bila konkurenti menkoviću i Vučkoviću (1988) te Kotaru
uzgojno najperspektivnijim stablima ili su pripadala ka-(2005)ukazuje na to da je jačina prorjede iznad krititegorijiuzgojno
neperspektivnihstabala(Tablica 4). čne temeljnice.Prorjedom je uklonjeno 2870m/ha ili


2


Ukupno je po hektaru uklonjeno 6,45 mtemeljnice 43,0 % zastrte površine.


3.4.2.Sortimentna struktura prorjednog etata


3.4.2.Assortment structure of allowable cut in the thinning
Da bi se dobila sortimentna struktura prorjednog različitim visinama debla (ki=f(di)) koji je dobiven deetata,
nužno je poznavati promjere stabla bez kore na taljnom analizom modelnih stabala. Model dvostruke
pojedinim visinama, odnosno dužinama debla u obore-debljine kore je polinom III. stupnja,čiji su parametri


nom stanju. U tuje svrhu korišten model dvostruke dani uTablici7.
debljine kore (k) u ovisnosti od promjera s korom na


Tablica 7. Parametri modela dvostruke debljine kore u ovisnosti od promjera debla s korom


Table7
Parameters of the model of double-thickness of bark, depending on the diameter of the trunk with bark


Model– Model Parametri modela– Parameters of models Ocjena modela
Model assessment
a0 a1 a2 a3 R
2
s
e
y=a0+a1x+a2x2+a3x3 0,075107 0,0552308 -0,0023719 6,36·10
-5
0,8020 0,164036


Koristeći promjer debla bez kore na različitim visi-ljinskih stupnjeva širine 5 cm,čiji su parametri dani u
nama debla, dobivena je izvodnica (krivulja) debla Tablici8.
pomoću polinomaV. stupnja za stabla predstavnike deb


Tablica8.Parametri modela izvodnice (krivulje) debla bez kore stabala predstavnika pojedinih debljinskih stupnjeva
širine 5 cm


Table8
Parameters of the model generating spindle stem without bark of trees representative of certain degrees of
thickness, width 5 cm


d Parametri modela izvodnice vretena debla
Parameters of the model generating spindle stem
Ocjena modela
Model assessment
[cm] a0 a1 a2 a3 a4 a5 R2 se
vmjereno
vobserved
vmodel %.
12,5 0,0767268 -0,009871 0,0020383 -0,000259 1,414·10
-5
-2,85·10
-7
0,9927 0,0024 0,1075 0,1067 0,81
17,5 0,0969859 -0,008751 0,0014423 -0,000153 6,798·10
-6
-1,1·10
-7
0,9969 0,0019 0,2211 0,2205 0,27
22,5 0,1210316 -0,008828 0,0011469 -9,74·10
-5
2,948·10
-6
-2,57·10
-8
0,9954 0,0029 0,3763 0,3752 0,31
27,5 0,1488942 -0,015823 0,0028316 -0,000294 1,271·10
-5
-1,97·10
-7
0,9950 0,0036 0,5041 0,5017 0,48
32,5 0,1647179 -0,015145 0,00232 -0,000223 8,89·10
-6
-1,26·10
-7
0,9950 0,0040 0,6456 0,6425 0,49


Dobiveni modeli imaju visok koeficijent determinacije
(R) i osiguravaju dobro slaganje s mjerenim volumenima
debla, uz razliku u volumenu do 0,81%.


Potencijalna struktura prorjednog etata prikazana je


uTablica9. Prorjedni etat činili su trupci I.klase za pi


3


ljenje u količini od 13,59 m/ha, odnosno 20,2%, zatim


3


trupci za piljenje II.klase u količini od 20,20 m/ha ili
30%,koliki je bio i udio celuloznog drva.


U skladu s aktualnim cijenama sortimenata na tržištu
(JP“Vojvodinašume”),vrijednost prorjednog etata
u 11. godini iznosi 1463 €/ha (Tablica 9).


47
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 50     <-- 50 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


Tablica 9. Udio sortimenata u 11. godini kod stabala pojedinih debljinskih stupnjeva širine 5 cm


Table9 Share assortments in the 11thyear for trees of certain degrees of thickness, width 5 cm


d N lI lII lcel lotpad lvd VI VII Vcel Votpad Vstablo
[cm] [stab./ha]
[trees/ha] [m] [m3/ha]
12,5 7 10,27 7,40 17,66 0,64 0,17 0,80
17,5 15 14,72 6,83 21,55 3,15 0,56 3,70
22,5 17 3,61 13,17 5,81 22,59 2,24 3,86 1,51 7,61
27,5 68 2,19 5,51 9,31 5,19 22,20 8,58 14,69 10,29 7,78 41,34
32,5 17 4,84 4,90 8,54 5,42 23,69 5,01 3,27 2,23 3,38 13,89
ukupno
total 122 13,59 20,20 20,16 13,39 67,34
[€/m] 35,00 27,50 21,43
[€/ha] 475,65 555,50 432,03 1463,18


3.4.3.Učinci prorjede na prirast stabala i nasadau periodu od 11. do 16. godine


3.4.3. Effects of thinning on the increment of trees and plantations in the period from 11 to 16 years


U razdoblju od 11. do 16. godine srednja su stabla Prirast temeljnice nasada na PP-E od 6,48 m/ha i


3


na PP-E imala povećanje promjera za 9,0 cm, a domi-volumena od 114,49 m /ha značajno je manji u odnosu
nantna za 9,6 cm,što je značajno više u odnosu na po-na iste veličine na PP-K. Međutim, povećanje temeljvećanje
promjera na PP-K (6,4 i 7,4 cm). Povećanje nice i volumena srednjeg stabla značajno je veće na PPvisina
u suprotnosti je s povećanjem prsnih promjera, a E nego na PP-K (Tablica 10).
razlike između pokusnih ploha značajne su samo kod
dominantnih stabala (Tablica 10).


Tablica 10.Srednje vrijednosti prosječnog dobnog prirasta stabala i nasada u razdoblju od 11. do 16. godine


Table10 Mean values of periodic increment of trees and plantations in the period from 11 to 16 years


Prirast promjera Prirast visina Prirast temeljnice Prirast volumena
Pokusna ploha Increment of diameter Increment of height Increment of basal area Increment of volume
Experimental field idg idg20% ihL ihg20% ig iG iv iV
2 2 3 3
[cm] [cm] [m] [m] [m] [m /ha] [m] [m /ha
PP-E 9,0 9,6 5,72 5,30 0,0450 6,48 0,7951 114,49
PP-K 6,4 7,4 6,94 6,92 0,0289 7,59 0,5782 152,02
t-test 6,57
**
3,07
*
-2,703
ns
-3,83
*
9,72
***
-6,02
**
6,51
**
-14,50
***


Površina projekcije krošnji na PP-E za 5 se godina


2


povećala za 2178 m/ha, što iznosi 82,4 % površine
projekcije krošnje uklonjene prorjedom. Na PP-K povećanje
površine projekcije krošnji iznosilo je svega


414 m/ha i značajno je manje od povećanja na PP-E.
Povećanje površine projekcije krošnje srednjeg stabla


2


iznosilo je 15,1 m na PP-E, što je značajno više od po


2


većanja na PP-K, gdje je iznosilo 1,6 m. Dominantno
stablo na PP-E povećalo je površinu projekcije krošnje


2
2


za 25,7 m, što je značajno više u odnosu na 6,9 m na
PP-K (Tablica 11).


Prosječni periodični prirast promjera srednjeg stabla
po temeljnici zarazdoblje od 5 godina na PP-E je
iznosio 1,6 cm, a na PP-K 1,1 cm.Ako se ima na umu
da je na osnovi aproksimativneusporedbe na PP-E prosječni
dobniprirast promjera u razdoblju od 11. do 16.


godine za 2 mm ili 11,5% manja veličina od tečajnog


prirasta srednjeg stabla u 11. godini, a na PP-K za


7 mm ili 37,9%, to se može dovesti u vezu s pozitiv-


Tablica 11.Srednje vrijednosti prosječnog dobnog prirasta
površine projekcije krošnjistabala i nasadau razdoblju
od 11. do 16. godine


Table11
Mean values of periodic increment of the crown
projection area of trees and plantations in the period
from 11 to 16 years


Pokusna
ploha
Experim.
field
Prirast površine
projekcije krošnje
stabla
Increment of crown
projection area
of tree
Prirast površine
projekcije
krošnje nasada
Increment of crown
projection area
of plantation
ipk ipk20% iP
[m
2
] [m
2
] [m
2
/ha]
PP-E 15,1 25,7 2.178
PP-K 1,6 6,9 414
t-test 65,48
**
46,7
***
24,86
***


nom reakcijom stabala na povećanje prostora za rast na
PP-E (Tablica 12).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 51     <-- 51 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


U razdoblju od 11. do 16. godine, manja gustoća naPP-
K veća gustoća nasada utjecala da se prirast visine
sada na PP-E utjecala je na prosječniperiodični prirast smanji za svega 6 cm ili 4,1% (Tablica 12).
visine, koji je smanjen za 33 cm ili 22,3%, dok je na


Tablica 12.Srednje vrijednosti tečajnog prirastapromjera, visine i volumena u 11. godini i prosječnog dobnog
prirasta u idućih 5 godina kod srednjeg stabla po presjeku na pokusnim plohama.


Table 12 Mean values of current increment of diameter, height and volume in the 11thyear and an average periodic
increment in the next five years of mean tree on the experimental fields.


Veličina za usporedbu
Size for comparison
id ih iv
[cm/god] [m/god] [m
3
/god]
PP-E PP-K PP-E PP-K PP-E PP-K
tekući prirast u 11. godini
1
current increment in 11th year 1,8 1,48 0,1002
prosječni periodični prirast za 5 god.
2
average periodic increment for five years 1,6 1,1 1,15 1,42 0,1295 0,0941
.= -0,2 -0,7 -0,33 -0,06 +0,0293 -0,0061


1


Dobiveno detaljnom analizom stabala u 11. godini. / Obtained by a detailed analysis of trees in the 11thyear.


2


Dobiveno kao prosječna razlika u veličinama u 11. i 16. godini. Za prsni promjer korištena je veličina bez kore (uključivanjem modela
dvostruke debljine kore), a za volumen bez kore i granjevine korišten je postotak kore i granjevine (18,6%) dobiven na osnovi potencijalne
sortimentne strukture nasada u 11. godini. / Obtained as the average difference in sizes in the 11thand 16thyear. For diameter atbreast height size was used without the bark (model included a double thickness of bark), and the volume of bark and branchwood usedthe percentage of bark and branchwood (18.6 %) based on a potential assortment structure of plantations in the 11thyear.


Prosječno godišnje povećanje volumena srednjeg
sastojinskog stabla (s korom i granjevinom) u razdo


3


blju od 11. do 16. godine iznosi 0,159 m na PP-E i


3


0,1156 m na PP-K. Na osnovi potencijalne sortimentne
strukture može se zaključiti da udio kore i granjevine
u volumenu stabla iznosi 18,6%te da prosječni
dobniprirast volumena debla bez kore srednjeg stabla
po temeljnici u razdoblju od 11. do 16. godine iznosi


4. RASPRAVA


Bonitet staništa čimbenikje koji određuje karakteristike
rasta stabala i razinu proizvodnosti nasada, ali i
reakciju stabala nakonprimjene mjera njege.Visine modelnih
stabala u istraživanom nasadu (na aluvijalnom
zemljištu na kojemu su izraženi procesi posmeđivanja) u


10. i 11. godini u rangu su s visinama klona I-214 postignutim
pri istom razmaku sadnje na zemljištu tipa livadska
crnica. U odnosu na zemljište tipa pseudoglej
(Pudar, 1986) i tipa eutrični kambisol (Živanov i
sur., 1985)visine su veće, a u usporedbi s visinama na
zemljištu tipa fluvisol visine su niže (Marković i sur.,
1994).S obzirom na to da su visine u određenoj starosti
pouzdana osnova za ocjenu boniteta staništa, na temelju
tih usporedbimože se zaključiti da istraživano stanište
pripada srednje povoljnim uvjetima za uzgoj klona to-
pole I-214.


Izvođenje prve prorjede u prirodnim sastojinama i
kulturama šumskih vrsta drveća povezuje se s vremenomkulminacije
visinskog prirasta, a periodičnost s povećanjem
visine dominantnog stabla (za 2, 3 ili 4 m)
ovisno o intenzitetugospodarenja(Kotar,1987). Nasadi
topola koji se osnivaju s većim razmacima sadnje
odlikuju se ranom kulminacijom visinskog prirasta koja
nije vezana za gustoću nasada, te navedena metoda


33


0,1295 m na PP-E i 0,0941 m na PP-K.Tako dobive ne
vrijednosti uporedive su s veličinom tečajnogprirasta
srednjeg stabla po temeljnici iz detaljne analize
stabla. Usporedba pokazuje da je na PP-E tečajniprirast
volumena srednjeg stabla po temeljnici u razdoblju
od 11. do 16. godine veći od tečajnog prirasta u 11. godini
za 29,3%, a na PP-K manji za 6% (Tablica 12).


– Discussion
odre đenja vremena i periodičnosti prorjeda, koja je u
osnovi zasnovana na biološkim zakonitostima, nije


našla primjenu u njima. U SjevernojAmerici izvođenje
prve prorjede na plantažama topolavezano je uzvrijeme
dostizanja određene temeljnice po hektaru, a periodičnost
prorjede vezana jeuz vrijeme dostizanja određenog
prirasta temeljnice po hektaru nakon prorjede (Krinard
i Johnson,1980, 1984; Krinard i Kennedy,
1983;AndersoniKrinard,1984).U nasadima
topola u našim uvjetima izvođene su shematske prorjedekoje
je uglavnom određivao ekonomskostajalište.
Pri tome je definiran poseban zahtjev da vrijednost sortimenata
prorjednog etata bude veća od samog troška
shematske prorjede i od povećanog troška osnivanja
nasada zbog dvostruko većeg broja sadnica.Takav pristup
primjenjivan je u nasadima s početno većom gustoćom
sadnje, a s ciljem da se u starosti, kada se mogu
dobiti sortimenti promjera do 20 cm za potrebe industrije
celuloze i papira, izvrši prorjeda. Rezultati istraživanja
pokazali su da je takav pristup opravdansamo
na najboljim staništima za uzgoj topola. Na staništima
koja su srednje ili slabo povoljna za uzgoj topola prorjede
nemaju ili imaju vrlo slabu ekonomsku isplativost,
zbog čega se uglavnom nisu ni provodile(Novako
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 52     <-- 52 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


vić, 1981; Mar ković, 1985, 1986; Marković i
sur., 1994, 1997a, 1997b, 2001;Pudar,1986).


Osnovni parametri na temelju kojih je definirana
pro rjeda u istraživanom nasadu su vrijeme izvođenja, jačina
zahvata i karakter prorjede.Kao pogodan element
rasta za određivanje početka prorjede s biološkog stajalištamože
biti širina goda duž vretena stabla. Prvih pet
godina stabla u nasadu imala su potpuno solitaranrast, a
od sedme godine prisutan je konkurentski odnos između
stabala u nasadu,što se manifestiralo promjenom širine
goda duž vretena stabla (Grafikon 4 i 5).To znači da
nema biološkog opravdanja da se u istraživanom nasadu
prorjedna sječa provede prije sedme godine.


Primijenjena prorjeda ima ponajprije selektivan karakter,
pri čemu su u okviru kvadratnograsporeda izdvojenafenotipski
bolje formirana stabla u broju koji
definira prosječan razmak 8,5 × 8,5 m. Osim izrazitih
konkurenata izdvojenim stablima,mogu se uklanjatii
stabla zaostala u rastu te oštećena stabla, kako bi se
grupa preostalih stabala homogenizirala za produkciju
kvalitetnog drvnog volumena na kraju ophodnje. Na
takav pristup prorjeđivanju nasada topola ukazuju i
KrinardiJohnson(1980, 1984).


Na osnovi detaljne analizerasta stabala ustanovljeni
su visoki iznositečajnogdebljinskog i visinskog prirasta
srednjih sastojinskih i dominantnih stabala u periodu
prije prorjede, što prema navodimaStanturfet
al.(2001), Krinard i Johnson (1980)predstavlja
dobru osnovu za adekvatnu reakciju stabala na povećanje
prostora za rast.Prorjedom je uklonjeno 46% sta


bala, 43% temeljnice, 42% volumena i 40% površine


projekcije krošnje(Tablica 13),što predstavlja jak zah


vat i nalazi se iznad tzv. kritične temeljnice (Stamenkovići
Vučković,1988).Tekući prirast temeljnice
i volumena po hektaru na prorijeđenoj površini u razdoblju
od 5 godina nakon prorjede iznosio je85 % prirasta
temeljnice i 75% prirasta volumena od kontrolne
površine, s dvostruko većim brojem stabala (Tablica
14). Za 5 godina pozitivne reakcije na povećanje prostora
za rast preostalih stabala na prorijeđenoj površini
nije nadoknađena veličina ukupne temeljnice i volumena
uklonjenih prorjedom: ukupna temeljnica i volumen
po hektaru iznosili su 2/3, apovršina projekcije
krošnje 87% od veličine na kontrolnoj površini.


Međutim, reakcija stabala na prorijeđenoj površini
za 5 godina je velika i ogleda se u većem srednjem promjeru
po temeljnici za 10,6%, većemvolumenu sred njeg
stabla za 21,9% i većoj površini projekcije krošnje
srednjeg stabla za 59,0% u odnosu na neprorijeđenu površinu
(Slika 1). Suprotno tomu,srednja visina po Loraju
(hL) na prorijeđenoj je površini manja za 4,2% u
odnosu na neprorijeđenu površinu (Tablica 13).


Naznačajnija reakcija stabala na povećanje prostora
za rast utvrđena je kod površine projekcije krošnji na
prorijeđenoj površini, gdje je za 5 godina nadoknađeno
82,4% površine projekcije uklonjene prorjedom. Ukup no
ostvarena površina projekcije krošnji (s prorjednim
etatom) veća je za 25,3% od površine projekcije krošnji
na kontrolnoj površini. Povećanje površina projekcija
krošnji za 5 godina iznosila je 55,6% na PP-E, a na kon-


Tablica 13.Odnosi elemenata rasta stabala inasada u 11. i 16. godini na PP-E i PP-K


Table13. Relations between elements of the growth of trees and plantations in the 11thand 16thyear on the PP-E and PP-K


Pokusna 11. godina– 11th year 16. godina– 16th year
ploha
Experimental
field
N G V P dg hL vg pk G* V P dg hL vg pk
PP-E
nakon prorj.
PP-E after
thinning
0,541 0,569 0,581 0,597 1,030 1,003 1,067 1,086
0,673
(0,962)
0,667
(0,881)
0,874
(1.253)
1,106 0,958 1,2191,590
PP-K 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0001,000


*Vrijednostiu zagradi odnose se na ukupnu produkciju s prorjednim etatom.Figures in parentheses refer to the total
production withthe sizes of allowable cuts in thinning.


Tablica 14. Odnosi tih dobnihprirasta stabala i nasadau razdoblju od 11. do


16.godineizmeđu PP-E i PP-K


Table14. Relations between periodic increments of trees and plantations in the
period from 11 to 16 years, between PP-E and PP-K


Pokusna
ploha
Prirast stabla– Increment of tree Prirast nasada
Increment of plantation
Experimenatl
field id ihL ig iv ipk iG iV iP
PP-E 1,397 0,824 1,557 1,375 9,561 0,854 0,753 5,255
PP-K 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 53     <-- 53 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


trolnoj površini 6,3% u odnosu na stanje u 11. godini.
Budući da su stabla u 11. godini bila u fazi intenzivnog
prirasta, može se zaključiti da su na PP-K, zbog nemogućnosti
širenja krošnji imala veći visinski prirast.
Suprotno tomu, stabla na PP-E bila su oslobođena konkurenata
i imala su veći prirast krošnje u širinu.To je doprinijelo
intenziviranju tečajnog (prosječno dobnog)
volumnog prirasta u odnosu na razdoblje prije primjene
prorjede na prorijeđenoj površini. Veći asimilacijski
aparat stabala na prorijeđenoj površini i veći tečajni prirast
promjera i volumena ukazuju na mogućnost produženja
ophodnje i povoljniju sortimentnu strukturu u
odnosu na kontrolnu površinu.


Slika 1. Tipičan habitus srednjeg stabla na PP-E (lijevo) i PP-K (desno) u 16. godini


Picture 1 Typical habitus of mean tree on the PP-E (left) and PP-K (right) in the 16thyear


U usporedbi s podacima o realiziranom etatu pri
shematskoj prorjedi u ranije objavljenim radovima (Tablica
15) iznos prorjednog etata u istraživanom nasadu
istovjetan je iznosima prorjednog etata klona I-214 na
zemljištu tipa livadska crnica i tipa pseudoglej, pri dvostruko
većem broju stabala i shematskoj prorjedi nakon
8 godina od osnivanja nasada. Međutim, struktura prorjednog
etata pri selektivnoj prorjedi u istraživanom
nasadu znatno je povoljnija u odnosu na podatke o realiziranom
etatu pri shematskoj prorjedi. Potencijalna
sortimentna struktura u istraživanom nasadu povoljnija
je i od prorjednog etata na boljem staništu pri razmaku
sadnje 4,25 ×4,25 m i prorjedi u 6. i 8. godini. Samo na
najboljem staništu za uzgoj topola,prorjeda u 9. godini
sa sličnim brojem stabala pri osnivanju imala je povoljniju
sortimentnu strukturu prorjednog etata u odnosu
na naša istraživanja.


(Foto: S.Andrašev, 2011)


Rezultati istraživanja ukazuju na opravdanost nastojanja
da se prorjeda u nasadima topola tretira i kao
biološka i kao ekonomska kategorija. Kao biološka kategorija
prorjeda doprinosi ubrzanju rasta preostalih,
fenotipski bolje formiranih stabala i postizanju proizvodnog
optimuma. Kao ekonomskom kategorijom pro rje
dom se realizira prethodni prinos, pri čemu se
podrazumijeva da sortimenti iz prorjednog etata pokrivaju
troškove sječe i osnivanja nasada s većim brojem
stabala. U navedenom okviru potrebno je usmjeriti
dalj nja istraživanja, jer su nasadi topola u kojima se
planira prorjeda dovoljno fleksibilni da omoguće prilagođavanje
promjenjivim uvjetima tržišta.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 58     <-- 58 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


mean tree volume by 21.9 % and increased the crown projection area by


59.0 % compared to control plot. In contrast, the mean Lorey’s height at the
experimental plot with thinning treatment decreased by 4.2 % compared to
control plot. This has contributed to the intensification of the current (average
periodic) volume increment compared to the period before applying thinning
operation. Greater assimilation apparatus of trees in the experimental plots
with thinning tretament and higher current diameter and volume increment indicate
the need to extend the production cycle at the best assortment structure
compared to the control plot.


The research results indicate the validity of efforts that the thinning operation
in poplar plantations should be treated as a biological and an economic
category. As a biological category the thinning operation contributes to accelerating
the growth of the remaining phenotypically better established trees
and achieve optimum production. As economic categories with thinning operation
realized the previous crop, and it being understood that the assortment
of allowable cut in the thinning cover cost cutting and the establishment of
plantations with more trees. In this framework it is necessary to direct further
research, because the poplar plantations,which are aimed to applying thinning
operation, are flexible enough to allow adaptation to changing market
conditions.


Key words:poplar clone I-214, wide planting, selective thinning, effects
of thinning, growth
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 54     <-- 54 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


Tablica 15.Uporedba veličine prorjednih etata sa strukturom dobivenih sortimenata s dosadašnjim istraživanjima


Table15 Compare the sizes of allowable cutsto the structure obtainedassortments with previous research


Referenca- Reference VL VI VII Vcel Votpad Vstablo
3
[%] [m/ha]
Naša istraživanja, aluvijalno zemljište s procesom
posmeđivanja, razmak 6,0 x 6,0 m, prorjeda nakon 11
godina intenziteta 46%.
1. Our research, alluvial soil with the process of browning,
space 6,0 x 6,0 m, thinning after 11 years,the
intensity of 46%.
20,2 30,0 29,9 19,9 67,34
Marković,et al.(1994), zemljište tipa fluvisol, razmak
4,25 x 4,25 m, prorjeda nakon 6 godina intenziteta 50%.
2. Marković, et al. (1994), soil type fluvisol, spacing
4.25 x 4.25 m, thinning after 6 years,the intensity of 50%.
36,0 50,0 14,0 100,00
Pudar (1986), zemljište tipa fluvisol, razmak 4,25 x 4,25 m,
prorjeda nakon 8 godina intenziteta 50%.
3. Pudar (1986), soil type fluvisol, spacing 4.25 x 4.25 m,
thining after 8 years,the intensity of 50%.
14,2 31,7 40,8 13,4 115,45
Pudar (1986), zemljište tipa livadska crnica, razmak
4,25 x 4,25 m, prorjeda nakon 8 godina intenziteta 50%.
4. Pudar (1986), soil type meadow soil, spacing 4.25 x 4.25 m,
thining after 8 years,the intensity of 50%.
16,2 71,4 12,4 66,95
Pudar (1986), zemljište tipa pseudoglej, razmak 4,25 x 4,25 m,
prorjeda nakon 8 godina intenziteta 50%.
5. Pudar (1986), soil type pseudogley, spacing 4.25 x 4.25 m,
thining after 8 years,the intensity of 50%.
91,8 8,2 67,52
Novaković (1981), zemljište tipa fluvisol, razmak 6,5 x 5,63 m,
prorjeda nakon 9 godina intenziteta 26,5%.
6. Novaković (1981), soil type fluvisol, spacing 6.5 x 5.63 m,
thinning after 9 years,the intensity of 26.5%.
19,8 29,3 10,3 26,2 14,4 74,80
Marković,et al.(1997), zemljište tipa fluvisol, ilovaste forme,
razmak 2,5 x 2,5 m, prorjeda nakon 9 godina intenziteta 83%.
7. Marković, et al. (1997), soil type fluvisol, loamy forms,
spacing 2.5 x 2.5 m, thinning after 9 years,the intensity of 83%.
86,0 14,0 219,20


5. ZAKLJUČCI – Conclusions


U nasadu klona I-214 na aluvijalnom zemljištu rijeke
Save na kojemu su izraženi procesi posmeđivanja, koji
je osnovan pri razmaku sadnje 6 × 6 m,nakon 11 godina
od osnivanja primijenjena je prorjedna sječa selektivnog
karaktera. U okviru kvadratnog rasporeda stabala izdvojena
su fenotipski bolje formirana stabla u broju koji definira
prosječan razmak stabala od 8,5 × 8,5 m i
uklonjeni su im najznačajniji konkurenti. Na osnovi rezultatausporednih
istraživanja na prorijeđenim i neprorijeđenim
površinama u pokusnom nasadu u 11. i 16.
godini mogu se izvesti sljedeći zaključci:


Razvoj srednjih sastojinskih i dominantnih stabala
pokazao je da je istraživano stanište srednje povoljno
za uzgoj klona I-214;


Kod dominantnih i srednjih sastojinskih stabala
širina goda duž vretena debla u ovisnosti od starosti
pokazuje da su se stabla do sedme godine
razvijala neometano,što pokazuje da s biološkog


gledišta prorjedna sječa prije sedme godine nema
opravdanja;


Konstruirane dvoulaznevolumne tablice, dobivene
na temeljudetaljneizmjeresvih stabala iz prorjednog
etata, u usporedbi s drugim tablicama i mode-
lima predstavljaju najprecizniju aproksimaciju
volumena stabala i nasadau 11.godini razvoja pokusnog
nasada, a mogu se uspješno koristiti pri
aproksimaciji volumena i u idućem razdoblju od
5 godina;


Prorjedom su uklonjena 122 stabla po hektaru


2
3


(46 %), 6,45 m/ha (43 %), 66,08 m/ha(42 %) i


2


2841 m/ha(40 %)površine projekcije krošnje,što je
jačina zahvata iznad tzv. kritične temeljnice. Veličina


prorjednog etata selektivne prorjede od 66,08 m/ha
nalazi se u granicama koje dajushematske prorjede,


na bazi dosadašnjih istraživanja za gustoću od 278


stabala po hektaru i stanište srednje povoljno za raz
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 55     <-- 55 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


voj klona I-214. Međutim, sortimentna struktura
prorjednog etata selektivne prorjede povoljnija je u
odnosu na shematske prorjede u mlađim nasadima na
povoljnijim staništima i daje 50% tehničkog drva,
30% celuloznog drva i 20% otpada;


Reakcija stabala na prorijeđenoj površini za 5 godina
ogleda se u većem srednjem promjeru po temeljnici
za 10,6%, većemvolumenu srednjeg stabla
za 21,9 % i većoj površini projekcije krošnje srednjeg
stabla za 59,0 % u odnosu na neprorijeđenu
površinu. Nasuprot tomu,srednja visina po Loraju
na prorijeđenoj površini manja jeza 4,2% u odnosu
na neprorijeđenu površinu;


Tečajniprirast temeljnice i volumena po hektaru na
prorijeđenoj površini u vremenu od 5 godina nakon
prorjede iznosio je 85 % prirasta temeljnice i 75%
prirasta volumena od kontrolne površine, s dvostru ko
većim brojem stabala;


Veći asimilacijski aparat stabala na prorijeđenoj površini
u odnosu na neprorijeđenu i veći tečajni prirast
promjera i volumena,ukazuju namogućnost produženjaophodnje
i povoljniju sortimentnu struk turu u
odnosu na kontrolnu površinu.


ZAHVALA – Acknowledgement


Ovaj je rad realiziran u okviru projekta “Istraživanje
klimatskih promena na životnu sredinu: praćenje
uticaja, adaptacija i ublažavanje”(43007) koji finan cira
Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije


LITERATURAAnderson,W.C., R. M. Krinard, 1985:The investment
potential of cottonwood sawtimber plantations.
In: E. Shoulders (Ed.), Proceedings of the
Third Biennial Southern Silvicultural Research
Conference, Atlanta, Georgia, November 7–8,
1984,USDA For. Sew. Gen. Tech. Rep. SO-54,
str. 190–197.
Andrašev, S., S. Rončević, B. Kovačević,
2005: Proizvodnost zasada selekcionisanih
klonova crnih topola,Šumarstvo, 1–2:49–58,
Beograd.
Cestar,D., Đ.Kovačić,1981:Tablice drvnih masa
domaćih i euroameričkih topola,Radovi Šumarskog
instituta Jastrebarsko, 42: 1–176, Zagreb.
Jović,D., N.Jović, B.Jovanović, Z. Tomić, S.
Banković, M.Medarević, M.Knežević,


P.Grbić, N.Živanov,P.Ivanišević,1994:
Tipovi šuma Ravnog Srema, atlas, Šumarski fakultet
Univerziteta u Beogradu,Beograd.


Kolomijcev, L., B. Čenčikovski, M. Kalajdžić,
J. Brna, Đ. Nikolandić, 1961: Lokalne
tabele drvnih masa za eurameričke i
domaće topole,Jugoslovenski savetodavni centar
za poljoprivredu i šumarstvo, str. 38, Beograd.


Kotar,M., 1987:Vrsta i kakvoća nekih važnijih informacija
o staništima i sastojinama za potrebe
uređivanja šuma,Glasnik za šumske pokuse,posebno
izdanje, 3: 177–194, Zagreb.


Kotar, M., 2005: Zgradba, rast in donos gozda na
ekoloških in fizioloških osnovah,Zveza gozdarskih
društev Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije,
str. 500, Ljubljana.


u okviru programa Integrisanih i interdisciplinarnih
istraživanja za period 2011–2014. godine.


– References
Krinard, R.M., R. L.Johnson,1980:Fifteen years
of cottonwood plantation growth and yield.
South. J.Appl. For. 4(4): 180–185.
Krinard, R.M., H. E. Jr.Kennedy,1983:Growth,
Thinning Treatments, and Soil Properties in a
10-Year-Old Cottonwood Plantation on a Clay
Site. USDA For. Serv. Research note SO–302.
Krinard, R.M., R. L.Johnson,1984:Cottonwood
plantation growth through 20 years. USDAFor.
Serv. Res. Pap. SO–212.
Marković, J., 1985: Produkcija drvne mase, naravi
rasta i prirasta u zavisnosti od gustine zasada topola,
Radovi Instituta za topolarstvo, 16:67–100,


Novi Sad.
Marković,J., 1986: Zasadi topola i vrba, u: Guzina,


V. (ur.), Topole i vrbe u Jugoslaviji, Institut za topolarstvo,
str. 36–43, Novi Sad.


Marković, J., Z. Pudar, S. Rončević, 1994:
Efekti proreda u nekim zasadima topola,Zbornik
radova sa zaključcima savetovanja “Uzgojno-
biološki i ekonomski značaj proreda u
šumskim kulturama i mladim šumama“, Javno
preduzeće za gazdovanje šumama “Srbijašume“,
str. 107–122, Beograd.


Marković,J., S.Rončević, S.Andrašev,1997a:
Effect of thinning on wood volume production in


rd


poplar plantations, 3 International Conference
on the Development of Forestry, Wood Science


th rd


and Technology (ICFWS), 29 September – 3


October, Belgrade & Mt. Goč, Serbia/Yugoslavia.


Proceedings, vol. II, str.201–208.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 56     <-- 56 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


Marković,J., S. Rončević, Z. Pudar,1997b: Stamenković,V., M. Vučković, 1988: Prirast i
Izbor razmaka sadnje pri osnivanju zasada to-proizvodnost stabala i šumskih sastojina,Šumarpola,
Topola, 159/160, str.7–28. ski fakultet, str. 368, Beograd.


Marković,J., S.Rončević, S.Andrašev,2001: Stanturf, J.A., C. vanOosten, D.A.Netzer, M.


Effect of plantation density on the production of
D. Coleman, C. J. Portwood,2001:Ecopoplar
biomass Populus deltoides Bartr. Third
logy and silviculture of poplar plantations. In: D.
Balkan Conference “Study, conservation and


I.Dickmann, J. G. Isebrands, J. E. Eckenwalder
utilisation of the forest resources“Sofia. Confe


and J. Richardson (Ed.), Poplar Culture in North
rence Proceedings, vol.I, str.435–443.
America. Part


A, Chapter 5, NRC Research
Press, National Research Council of Canada, Ot


Novaković,M., 1981:Utjecaj smanjenja broja sta


tawa, ON KIAOR6, Canada, 153–206.


bala na proizvodnju u plantaži topola “Pampas“,
magistarski rad, Složena šumsko gospodarska


Šimunović, N., 1971: Ispitivanje ekonomičnosti
organizacija “Slavonska šuma“, str. 61, Osijek.


proizvodnje topolovine po tipovima kultura i razmaku
sadnje,Šumarstvo, 1–2: 39–57,Beograd.


Panić,Đ., 1973: Lokalne zapreminske tablice za topoluPopulus
euramericana(Dode) Guinier cv.
Trifunović,D., 1956:Tabele drvnih masa dubecih
“robusta“, Institut za šumarstvo i drvnu indu-
drveta topole Populus × euramericana (Dode)
striju Beograd, posebno izdanje,br. 35, str. 93.


Guinier f. serotina,Beograd.


Vasilić,V.,1963:Topole u Jugoslaviji,Topola,Bildrveta
topole, Populus x euramericana (Dode)


Pudar, Z., 1986: Ekonomski aspekti proizvodnje


ten JKNT, 34–35: 8–15,Beograd.
Guinier, cl. I-214 u zasadima različite gustine,
Živanov, N., P. Ivanišević, P. Grbić, 1985:
Radovi Instituta za topolarstvo, 17: 1–121, Novi


Rezultati uzgoja topola na eutričnom kambi-
Sad.
solu (gajnjača),Topola, Bilten JNKT, 145–146:
27–34, Beograd.


Stamenković, V., V. Miščević, 1970: Razvoj i
prirast kulture topole (I-214) u dolini Crne reke
***
2005: Posebna osnova za gazdovanje šumama za
na oglednom dobru Debeli lug,Šumarstvo, 5–6: GJ “Neprečava-Varoš-Lazarica” za period
21–34, Beograd. 2005–2014, Beograd.


SUMMARY:Research was conducted in the experiment plot of euramerican
poplar, clone I-214, which was founded with one year seedling type 1/1
with spacing 6 × 6 m in the square system on the alluvial soils of river Sava
basin in which browning processes is expressed.


Eleven years after the plantation establishment 3 blocks with two experimental
plot of 0.2016 ha, which are separated by a so-called. protective order,
were singled out. In the experimental plot all the trees were numbered and
measured by two cross-dbh, with an accuracy of 1 mm, and height, with an accuracy
of 1 dm. The crown projection radius of 8 positions, each rotated to
45o, were measured.


On the three experimental plots (one in each block) selective thinning was
carried out (PP-E), at which in each plots 50 % of trees were cut down, or the
distance between the trees raised on average 8.5 × 8.5 m. Firstly, a collective
called. promising trees set aside, in the number that corresponds to an average
distance of 8.5 × 8.5 m, and their main competitors were removed. The
trees behind in development, which is mainly due to additional filling in plantations
two years after planting, are also removed because they were judged
as silvicutural non-perspective. The remaining three experimental plots were
control (PP-K).


In each repetition trees for dendrometric analysis were sampled, the dominant
one (dg20%) and a mean tree which has mean quadratic diameter (dg). In
the 16thyears of plantation development diameters at breast height (dbh) and
height of each tree were re-measured, sa well as crown projection radius.


The development of mean and dominant trees showed that the investigated
habitat is the medium favorable for the cultivation of the poplar clone I-214.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 57     <-- 57 -->        PDF

S.Andrašev, M. Bobinac, S. Rončević, M. Vučković, B. Stajić, G. Janjatović, Z. Obućina: UČINCI PRORJEDE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 37-56


Current increment of diameter, height and volume in the 11thyear was in the
intensive phase, where volume increment has not yet culminated (Figure 1–3).


As a suitable element of growth to determine the start of thinning operation
on a biological point of view, can be ring width along the spindle tree. In the
first five years the tree has had a full solitary growth, and from the seventh
year there is a competitive relationship between trees in plantation, which is
manifested by changing the ring width along the spindle tree (Figure 4 and 5).
This means that before the seventh year thinning does not have any biological
justification.


Models 1 and 2 of volume tables, constructed measuring felled trees from
thinning (Table 2), and which are the dependence of the volume of tree from
diameter at breast height (model 1) and from the diameter at breast and height
(model 2), proved to be equally good at calculating the volume per hectare in
the 11thyear and more convenient compared to other tables and models (Table
3). To calculate the volume in the 16thyear two input volume tables can be
successfully used (model 2), while the application of model 1 is limited at the
11thyear.


In the 11thyear at the experimental plot an average of 263–266 trees per
hectare are found, which represents a survival rate of about 95 %. Total basal
area averaged from 14.70 to 14.97 m2/ha, while volume was an average from


156.67 to 157.62 m3·ha-1. By applying the statistical t-test significant difference
in the number of trees, basal area and volume per hectare was not determined
within the experimental plots before applying the silvicultural
treatments (Table 4).


By applying thinning operation,122 trees per hectare (46%), 6.45 m2/ha
(43 %) of the total basal area, 66.08 m3/ha (42%) of the total volume and
2645 m2/ha (40 %) of the the crown projection area were removed, which represent
a strong procedure and is located above the so-called. critical basal
area (Table 4, 13).Size of allowable cut in the thinning of 66.08 m3/ha was in
the limits expected on the basis of previous research for the density of 278
trees per hectare and the habitat medium favorable for the development of poplar
clone I-214. However, the assortment structureof allowable cut is more
favorable compared to thinning in younger plantations in the more favorable
habitats and produces 50 % of technical wood, 30% of pulpwood and 20 % of
wastewood (Table 4, 9, 15).


Between 11 and 16 years on both series of experimental plot the mortality
of trees was not determined. Five years after application of thinning treatment
a significant difference in the number of trees, basal area, volume and crown
projection areas of trees per hectarewere determined between the experimental
and control plots (Table 4). The significant difference in the mean diameters,
heights and crown projection areas of the mean and the dominant trees
(Table 5, 6), as well as between the diameter strucures (Figure 7) were also
determined between investigated plots.


For a period of 5 years after application of thinning operation at the experimental
field current basal area and volume increment per hectare accounted
85 % of basal area increment and 75 % of volume increment of the control
plots wich had the number of trees twice higher than experimental plots (Table
14). For five years of positive reactions to increase growing space of remaining
trees on the experimental plots the size of the total basal area and volume
of trees removed by thinning operation is not compensated: the total basal
area and the volume per hectare amounted to 2/3, and the crown projection
area amounted 87 % of the size of the control plot.


The reaction of trees on experimental plot with thinning treatment for 5
years is great and is reflected in greater mean diameter by 10.6 %, greater