DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 59     <-- 59 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 57-61
UDK 630* 453 (Aproceros leucopoda)


PRVI NALAZ BRIJESTOVE OSE LISTARICE (Aproceros leucopoda),
NOVE INVAZIVNE VRSTE U HRVATSKOJ


FIRST RECORD OF ELM SAWFLY (Aproceros leucopoda),
NEW INVASIVE SPECIES IN CROATIA


Dinka MATOŠEVIĆ
1


SAŽETAK: Brijestova osa listarica (Aproceros leucopoda; Hymenoptera,
Argidae) je nova invazivna vrsta koja se širi Europom. Porijeklom je iz Japana,
a prvi nalaz u Europi zabilježen je 2003. U članku se daje prikaz biologije
i štetnosti brijestove ose listarice, lokaliteti prvog nalaza i prognozira se
njezino širenje i štete u Hrvatskoj. Potencijalni domaćini u Europi su sve autohtone
i alohtone vrste brijesta i njihovi kultivari. Vrsta ima četiri generacije
godišnje, razmnožava se partenogenezom, a ličinke stvaraju tipične i lako
prepoznatljive tragove na listu, karakteristični cik-cak uzorak. One imaju sposobnost
potpuno obrstiti brijestova stabla. Brijestova osa listarica je prvi puta
u Hrvatskoj nađena 2011. godine na nekoliko lokaliteta, ali ni na jednom nije
došlo do značajnije defolijacije. Ova osa listarica može se smatrati invazivnom
vrstom u Hrvatskoj, pa se očekuje njezino širenje u cijeloj Hrvatskoj, povećanje
gustoće populacije i štete na brijestovim stablima.


Ključne riječi:brijest, osa listarica, invazivna vrsta, štetnost, prognoza
širenja


UVOD – Introduction
Intenzivan promet roba i putnika među kontine-Osa je prvi puta opisana na otoku Hokkaido u Japanu
ntima omogućio je slučajno unošenje brojnih stranih 1939. godine. Prvi nalaz u Europi zabilježen je 2003. u
vrsta, uključujući i kukce, u nova područja. Određen Mađarskoj i Poljskoj (Blank i sur.2010), a od tada je
broj stranih vrsta, među kojima i nekoliko invazivnih, zabilježena uAustriji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Ukraudomaćilo
se i širi se u šumskim ekosustavima Hrvat-jini, Moldaviji i Srbiji (Timusi sur.2008; Zandiske.
(Matošević iPernek2011), a unesene suvrlo giacomo2011) gdje uzrokuje značajnu defolijaciju
sličnim putovima kao i u drugim europskim zemljama brijestovih stabala u šumama i u drvoredima. U Hrvat(
DAISIE 2009). skoj je brijestova osa listarica prvi puta zabilježena
2011. godine.


Odnedavno se još jedna invazivna vrsta kukca širi
Europom, istočnoazijska osa listarica na brijestuApro-U ovom članku daje seprikaz biologije i štetnosti
ceros leucopoda Takeuchi (Hymenoptera, Argidae) brijestove ose listarice, lokaliteti prvoga nalaza i pro(
Blank i sur.2010; Zandigiacomoi sur. 2011). gnozira se njezinoširenje i štete u Hrvatskoj.


DOMAĆINI – Host plants
Domaćini ove vrste u Europi su gorski brijest Mill.)sibirski brijest (Ulmus pumilaL.)i turkestanski
(Ulmus glabra Huds.) nizinski brijest (Ulmus minor brijest (Ulmus pumilaL.var.arborea Litv.)koji se sadi
kao ukrasna vrsta u drvoredima. U Japanu su toUlmus
japonica(Rehder) Sarg.i U. pumila.Potencijalni do-
Dr. sc. Dinka Matošević, dinkam@sumins.hr


maćini u Europi su sve autohtone i alohtone vrste brije-


Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje Hrvatski


sta i njihovi kultivari (Blank i sur.2010).


šumarski institut, Jastrebarsko