DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 60     <-- 60 -->        PDF

D. Matošević: PRVI NALAZ BRIJESTOVE OSE LISTARICE (Aproceros leucopoda), NOVE INVAZIVNE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 57-61


TAKSONOMIJA – Taxonomy


A.leucopodapripada porodiciArgidae (Hymenop-novi ključ za determinaciju vrste, prema kojemu su detera)
koja broji oko 900 vrsta, od toga 68 u Europi terminirani nalazi u Europi i primjerci brijestove ose li(
TaegeriBlank2010).Blanki sur.(2010) donose staricenađeni u Hrvatskoj.


BIOLOGIJA BRIJESTOVE OSE LISTARICE – Biology of A. leucopoda
Vrsta ima četiri generacije godišnje.U Japanu je za


kom srpnja, početkom kolovoza i početkom rujna, a u
bilježen let imaga od sredine do kraja svibnja, počet


Mađarskoj su imaga nađena od sredine travnja do početka
rujna. Stariji larvalni stadiji nađeni su od sredine


Slika 1. Karakteristični cik-cak trag žderanja ličinkiA. leucopoda
na listovima, 11. 5. 2011.


Figure 1Leaf with a zig-zag feeding tracks of A. leucopoda larvae,
11 May 2011


svibnja (Blank i sur.2010). Do sada još nisu zabilježeni
mužjaci,što znači da se vrsta razmnožava partenogenetski.
Ženka odlaže 7–50 jaja u nazubljeni rub lista
brijesta,i nakon eklozije mlade ličinke počinju žderati i
stvarati tipične i lako prepoznatljive tragove na listu,
karakteristični cik-cak uzorak (slika 1). Stariji larvalni
stadiji potpuno konzumiraju list i ostaju samo tvrđe žile
(slika 2).Vrsta ima 6 larvalnih stadija i završava razvoj
za 15–18 dana (Blank i sur. 2010). Ličinka stvara


prozračni kokon (slika 3) koji je pričvršćen s donje
strane lista.Vrlo brzo nakon kukuljenja(4–7 dana) izlaze
imaga (slika 4) koja, bez oplodnje, odlažu jaja u
rub lista.


Slika 3. Prozračni kokon s eonimfom, 11. 5. 2011


Figure 3 Loosely spun cocoon with eonymph, 11 May 2011


Slika 4. Ženka brijestove ose listarice, 13. 5. 2011.


Slika 2. Potpuno pojeden list brijesta, 11. 5. 2011


Figure 2Damage on elm leaf, only midveins are left, 11 May 2011 Figure 4Female of A. leucopoda, 13 May 2011