DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 7-17


UDK 630* 114.2 + 561 - 562 (Quercus robur L.) (001)


INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI RAST HRASTA
LUŽNJAKA(Quercus robur L.) U POKUSNOM NASADU


PHOTOSYNTESIS INTENSITYAND VEGETATIVE GROWTH OF PEDUNCULATE
OAK (Quercus robur L.) IN COMMON-GARDEN EXPERIMENT


Željko ŠKVORC*, Krunoslav SEVER*, Jozo FRANJIĆ*,
Daniel KRSTONOŠIĆ*, Milan POLJAK**


SAŽETAK: U radu je analiziran utjecaj mikrostaništa na fiziološke značajke
i vegetativni rast hrasta lužnjaka. Istraživanje je provedeno na dvije pokusne
plohe koje se odlikuju različitim kemijskim značajkama, sadržajem
vlage i temperaturom tla. Cilj rada bio je utvrditi utjecaj različitih kemijskih
značajki tla na vegetativni rast i intenzitet fotosinteze hrasta lužnjaka, kao i
odnos koncentracije klorofila i intenziteta fotosinteze. Biljke uzrasle na tlu s
većom koncentracijom humusa, dušika, fosfora i kalija imaju veći intenzitet
fotosinteze, veću koncentaraciju klorofila te bolji vegetativni rast. Zbog povoljnog
odnosa volumetrijskog sadržaja vlage u tlu i vodnog potencijala istraživanih
biljaka, njihov značajniji utjecaj na fiziološke i vegetativne značajke
hrasta lužnjaka nije utvrđen. Rezultati ukazuju na visoku pozitivnu korelaciju
između indeksa ukupnih klorofila u proljetnim listovima i većine fizioloških te
vegetativnih značajki istraživanih biljaka.


Ključne riječi:kemijski sastav tla, sadržaj klorofila, indeks lisne povr
šine, visinski prirast, debljinski prirast


UVOD – Introduction
Utjecaj raznih tipova okolišnoga stresa na šumsko odnosno na nedostatak dušika u tlu (Seletković
drvećenajčešćesemanifestirakrozotežanousvajanje 2006). Ulogadušikakaobiljnogahranivapovezanajes
mineralnihhraniva. Torezultirasmanjenomučinkovito-mnogobrojnimfiziološkimprocesimaodgovornimaza
šćufotosintetskihpigmenataustaničjulista(Bacci i uspješanrastirazvojbiljaka. Primjerice, dušikjeesendr.
1998) iprodukcijomnedovoljnekoličineugljikohi-cijalanelementodgovoranzaneometanoodvijanjefotodratapotrebnezanormalanvegetativnirazvoj(
Jime-sintetskogprocesaivegetativnograstabiljke, ponajprije
nezidr. 1997; Mohammedidr.1997). Zbognaglog zbogulogeusinteziklorofilaipojedinihproteinakao
porastakoncentracijekarotenoidauodnosunaklorofil štojeribuloza-1,5-bifosfatkarboksilaza(Rubisco) koji
kojijepodložannaglojdestrukcijiuslijeddjelovanja jeodgovoranzaasimilacijuCO(Lawlord 2001).


2


stresnih čimbenika, dolazidopromjeneuodnosuukup-


S obzirom na važnu ulogu klorofila kao osnovnog
nihklorofilaikarotenoidaulistu,štose čestokoristikao


fotosintetskogpigmentapovezanogsvitalnošćubiljke,
indikatorstresa(Hendry iPirce 1993). Utomslu


tijekom posljednjih nekoliko desetljeća razvijena je
čaju listovi u krošnji stabla najčešće prijevremeno iz


brza, nedestruktivna metoda klorofilmetrije kojom je
gubezelenubojuipožute. Navedenisimptominajčešće


moguće procijeniti sadržaj klorofila u staničju lista
ukazujunaneadekvatnuishranjenostibiljkesdušikom,


(Loh idr. 2002; Cate iPerkins 2003;Jifon 2005;
Pinkard idr.2006). Metodaklorofilmetrijetemeljise


*
naprimjeniraznihtipovaoptičkihklorofilmetarakao što


Izv. prof. dr. sc. Željko Škvorc, Krunoslav Sever, dipl. ing. šum.,
prof. dr. sc. Jozo Franjić, Daniel Krstonošić, dipl. ing. šum.,


suSPAD-502 (Minoltacrop. Ramsey, N.J.), CCM-200
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 23,


(Opti-sciences,Tyngsboro, Mass.), CM-1000 (Spectrum


10 000, Zagreb


**
Tehnologies, Plainfield Ill) i dr. koji rade po vrlo slič


Prof. dr. sc. Milan Poljak, Agronomski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10 000, Zagreb


nom načelu (Jifon 2005).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Ž. Škvorc, K. Sever, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Poljak: INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 7-17


U svrhu procjene raznih tipova okolišnoga stresa
metoda klorofilmetrije uspješno se primjenjuje kod
mnogih poljoprivrednih usjeva (Marquand i Tipton
1987; Dweyer i dr.1994; Chapman i Barretto
1997) i nekih vrsta šumskoga drveća (Loh i dr.
2002;CateiPerkins2003;Jifon2005;Pinkard
i dr. 2006; Percivali dr. 2008). Uz to, metoda je pronašla
svoju primjenu i prilikom utvrđivanja ishranjenosti
biljaka s dušikom. U tu svrhu, metodu je moguće primijeniti
zahvaljujući bliskoj povezanosti između sadržaja
klorofila u staničju lista i koncentracije dušika koji je
ondje najvećim dijelom sastavni dio molekula klorofi la
(Lambers i dr.2003). U listovima nekih vrsta šum skoga
drveća kao što su hrast lužnjak, obična bukva i
gorski javor,utvrđene su visoke korelacije između klorofilnog
indeksa očitanoga pomoću klorofilmetra i
stvarnih koncentracija klorofila, karotenoida i dušika
(Percival i dr.2008).


U dosadašnjim istraživanjima šumskoga drveća
utvrđene su značajne razlike u intenzitetu fotosinteze i
vegetativnom razvoju s obzirom na različite stanišne
prilike. Te razlike najčešće su uvjetovane – dužinom
trajanja ljetnih suša i visokim temperaturama (Liukang
iBaldocch i2003), intenzitetom osvjetljenja
(Hees 1997), te razlikama između sušnih i vlažnih godina
(Leuschren i dr.2001).


Ovo istraživanje provedeno je u pokusnom nasadu
hrasta lužnjaka u kojemu je tijekom dva vegetacijska
razdoblja vizualno uočena slabija vitalnost biljaka koje
rastu na jednom dijelu pokusne plohe.Cilj ovoga rada
je (1) utvrditi utjecaj mikrostaništa na intenzitet fotosinteze
i vegetativni rast hrasta lužnjaka, (2) utvrditi
vezu između indeksa sadržaja ukupnih klorofila u listu
i intenziteta fotosinteze te vegetativnog rasta hrasta
lužnjaka.


MATERIJAL I METODE – Materials and methods


U proljeće 2008. godine s vegetativno razmnoženim
jedinkama hrasta lužnjaka (klonovima) u dobi odjedne
godine osnovan je klonski test u rasadniku “Brestje”
kojim gospodari javno poduzeće Hrvatske šume d.o.o.
Ukupna površina pokusne plohe iznosi 0,48 ha. Istraživanje
je provedeno tijekom vegetacijskog razdoblja


Biljni materijal i dizajn pokusa –
Sredinom dva vegetacijska razdoblja u srpnju i kolovozu
2008. i 2009. godinevizualno je uočena kloroza
listova na biljakama koje rastu na jednom dijelu pokusne
plohe, dok na ostatku pokusne plohe kloroza nije
uočena.
Na temelju vizualnih razlika u boji listova izdvojene
su manje plohe “klorotična” i kontrola (bez klo-


Kemijske značajke tla –
Radi utvrđivanja razlika u kemijskim značajkama
tla između dviju istraživanih ploha uzorci su prikupljeni
na dubini 0–30 cm. Reakcija tla određena je potenciometarski
pomoću pH metra HACH EC 30 u
suspenziji tla i vode odnosno tla i nKCl. Humus je
određen metodom po Tjurin-u, a ukupni dušik meto-


Meteorološke prilike


Na istraživanim plohama postavljena je po jedna
automatska meteorološka postaja. Tijekom vegetacijskoga
razdoblja na obje postaje istovremeno su mjereni
temperatura tla na dubini od 15 cm i volumetrijski sadr-


Vegetativni rast biljaka


Prije (sredinom ožujka) i nakon vegetacijskoga razdoblja
(sredinom studenoga) istraživanim biljkama izmjeren
je promjer debla na visini od 30 cm iznad tla i
visina. Istovremeno na svakoj biljci utvrđen je broj pri2010.
godine na biljakama u dobi od četiri godine. U
klonskom testu nalazilo se 145 klonova s ukupno 375
rameta, posađenih u međusobnom razmaku od 2,5 ×2,5
metra.Više informacija o načinu i razlozima osnivanja
klonskog testa donoseFranjići dr.(2009).


Plant material and design of field trial


roze), međusobno udaljene oko 30 m. Na svakoj istraživanojplohi
nalazilo se osam biljaka tj. ukupno 16
biljaka. Ukupna prosječna visina istraživanih biljaka
prije početka istraživanja iznosila je 1,96 ± 0,44 m, a
promjer debla mjeren na 30 cm iznad tla, iznosio je
2,5 cm.


Chemical properties of soil


dom po Kjendahl-u. Sadržaj fiziološki aktivnoga
fosfora i kalija utvrđen jeAl-metodom. Fosfor je očitan
na UV/VIS spektrofotometru PE Lambda 1A, dok je
kalij određen izravnoiz filtrata na plamenom fotometru
Eppendorf.


– Weather conditions
žaja vlage u tlu na dubini između 10 i 30 cm. Na jednoj
od meteoroloških postaja bilježene su dnevne vrijedno


sti temperature zraka, relativne vlažnosti zraka i količine
oborina.


– Vegetative plant growth
marnih grana kojima je izmjerena dužina i promjer na
udaljenosti 2 cm od debla. Na temelju tako prikupljenih


podataka izračunat je visinski i debljinski prirast biljaka,
te debljinski i dužinski prirast primarnih grana
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Ž. Škvorc, K. Sever, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Poljak: INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 7-17


Slika1. Debljinski prirast debla (A) i primarnih grana (B), te visinski prirast debla (C) i dužinski prirast primarnih grana (D) između klorotične
i kontrolne plohe (vrijednosti označene različitim slovima statistički su značajno različite na razini p < 0,05 prema t-testu).


Figure 1Differences in stem diameter increment (A), diameter increment of primary branches (B), height increment of the trunk (C) and
length increment of primary branches (D) between the chlorotic and control plot (values marked with the different latter are significant
at p < 0,05 according t-test).


Slika2. Vrijednosti indeksa lisne površine
između klorotične i kontrolne plo he
sredinom i krajem vegetacijsko
ga razdoblja (vrijednosti
označene različitim slovima statistički
su značajno različite na razini
p < 0,05 prema t-testu).


Figure 2Values of leaf area index between
the chlorotic and the control plot
in the middle and end of vegetation
season (values marked with
the different latter are significant
at p < 0,05 according t-test).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Ž. Škvorc, K. Sever, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Poljak: INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 7-17


Intenzitetfotosintezemjerennaproljetnimlistovimaistraživanihbiljakastatističkiseznačajnorazlikuje
između kontrolne i klorotične plohe. Na


-2 -1


kontrolnojplohiiznosioje28,4 µmolCOm s,dok


2


je na klorotičnoj plohi intenzitet fotosinteze iznosio


-2 -1


19,3 µmolCOm s. Izmjerenevrijednostiintenziteta


2


fotosintezenaljetnimlistovimastatističkiseznačajno


Slika4. Vrijednosti indeksa relativnog sadržaja
klorofila (CCI) na klorotičnoj
i kontrolnoj plohi izmjerenih
na proljetnim i ljetnim listovima
(vrijednosti označene različitim
slovima statistički su značajno
različite na razini p < 0,05 prema
t-testu).


Figure 4Values of the chlorophyll content
index (CCI) in chlorotic and control
plots measured in the spring
and summer leaves (values marked
with the different latter are significant
at p < 0,05 according
t-test).


Regresijskom analizom utvrđena je visoka pozitivna
korelacija između indeksa sadržaja ukupnih klorofila
izmjerenoga na proljetnim listovima istraživanih
biljaka s intenzitetom fotosinteze, indeksom lisne površine,
debljinskim prirastom stabla te dužinskim i
deb ljinskim prirastom primarnih grana (tablica 5).
Veza između indeksa sadržaja ukupnih klorofila i vinisurazlikovaleizmeđuistraživanihploha,
nounatoč
tomu, na kontrolnoj plohi vrijednosti su bile također
većeuodnosunaklorotičnuplohu(slika3). Vrijednosti
indeksasadržajaukupnihklorofilaulistovimaistraživanihbiljakastatističkiseznačajnorazlikujusobzirom
naistraživaneplohebilodajesadržajklorofilamjeren
naproljetnimililjetnimlistovima(slika4).


Slika3.
Vrijednosti intenziteta fotosinteze
na klorotičnoj i kontrolnoj
plohi izmjerenih na proljetnim i
ljetnim listovima (vrijednosti označene
različitim slovima statistički
su značajno različite na
razini p < 0,05 prema t-testu).


Figure 3Values of the intensity of pho to-
synthesis in chlorotic and control
plots measured in the spring
and summer leaves (values marked
with the different latter are
signifi cant at p < 0,05 according
t-test).


sinskog prirasta stabla nije utvrđena.Vrijednosti indeksa
sadržaja klorofila izmjerenoga na ljetnim listovi ma
uglavnom imaju slabiju korelaciju s vegetativnim
značajkama istraživanih biljaka u odnosu na vrijednosti
indeksa klorofila izmjerenoga na proljetnim listovima
(tablica 5).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ž. Škvorc, K. Sever, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Poljak: INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 7-17


svake biljke.Na početku vegetacijskoga razdoblja na
primarnim je granama utvrđen broj proljetnih izbojaka
s pripadajućim listovima. Sredinom vegetacijskoga
raz doblja utvrđen je broj ljetnih izbojaka sa
pripadajućim listovima koji surazvijeni u lipnju i srpnju.
Na temelju broja i površine listova,te projekcije
površine krošnje na tlo izračunat je indeks lisne površine
za svako stablo. Indeks lisne površine (LAI) izračunat
je nakon pojave proljetnih izbojaka i potpunog
razvoja njihovih listova, što se odnosi na sredinu vegetacijskoga
razdoblja te ponovo nakon pojave ljetnih
izbojaka i potpunog razvoja njihovih listova, krajem
vegetacijskoga razdoblja.


Intenzitet fotosinteze i indeks sadržaja ukupnih klorofila u listovima


Leaves photosyntesis intensity and clorophyll content index


Izmjere intenziteta fotosinteze i indeksa sadržaja
ukupnih klorofila obavljene su početkom rujna, istovremeno
na proljetnim i ljetnim listovima. Izmjere su
obavljene između 9:00 i 12:00 sati na tri slučajno odabrana
i potpuno razvijena lista iz srednjeg dijela krošnje
koji zauzimaju četvrtu poziciju gledano od vrha
izbojka. Intenzitet fotosinteze mjeren je pomoću prijenosnog
uređaja LCpro+ (ADC BioScentific, 2007).
Sva ki list tijekom izmjere intenziteta fotosinteze bio je


Vodni potencijal


Pomoću prijenosne komore za izmjeru vodnog potencijala
(PMS Instruments, Corvalis, Ore) obavljena
je izmjera vodnog potencijala u listovima (.) istraživanih
biljaka. Izmjera je obavljena u tri navrata, sredinom
srpnja i kolovoza te početkom rujna. Za izmjeru je oda


Statistička analiza


Razlike između vrijednosti dobivenih mjerenjem na
klorotičnim i kontrolnim biljkama testirane su primjenom
t-testa.


Odnos između indeksa relativnoga sadržaja klorofila
i fizioloških te vegetativnih značajki istraživanih


-2 -1


izložen intenzitetu osvjetljenja od 1500 µmol m s,


-1


koncentraciji COod 380 ± 10 µmol mol i temperaturi


2


zraka od 25 ± 2 °C.
Indeks sadržaja ukupnih klorofila utvrđen je na
temelju pet izmjera po jednom listu na slučajno
odabranom mjestu izbjegavajući glavnu lisnu žilu.
Izmjera je obavljena pomoću klorofilmetra CCM-200
(Opti-Sciences, Tyngsboro, MA).


– Water potential
bran jedan list po stablu iz vršnoga dijela krošnje, na


kojemu je odmah obavljena izmjera.Vodni potencijal u
listovima je mjeren dva puta dnevno,prije zore (. )


pd


između 4:00 i 5:00sati, te u podne (. ) između 12:00


md


i 13:00 sati.


– Statistical analysis


biljaka utvrđen je regresijskom analizom. Statističke
analize provedene su programskimpaketom Statistica


7.1.(StatSoft, Inc. 2006).


REZULTATI – Results
Kemijske značajke tla istraživanih ploha prikazane fora na klorotičnoj plohi je ekstremno nizak, dok je
su u tablici 1. Na klorotičnoj plohi tlo je jako kisele kontrolna ploha srednje opskrbljena s fiziološki aktivreakcije,
a na kontrolnoj plohi kisele reakcije. Kloroti-nim fosforom. Na obje istraživane plohe opskrbljenost
čna ploha ističe se jako slabomopskrbljenosti duši-pristupačnim kalijem na donjoj je granici srednje opkom,
dok je kontrolna ploha dobro do umjereno skrbljenosti. Sadržaj humusa na istraživanim plohama
opskrbljena dušikom. Sadržaj fiziološki aktivnoga fos-je vrlo nizak, posebice na klorotičnoj plohi.


Tablica 1. Kemijske značajke tla na klorotičnoj i kontrolnoj plohi


Table 1 Chemical traits of soil on the chlorotic and control plot


Ploha –Plot pH % mg 100 g
-1
tla
H
2
O nKCl humus N P
2
O
5
K
2
O
Klorotična –Chlorotic 5,82 4,28 0,52 0,06 0,90 14,0
Kontrolna –Control 6,63 5,36 1,79 0,10 15,95 15,0


Meteorološke prilike tijekom istraživanog razdoblja,
volumetrijski sadržaj vlage u tlu,te temperatura
tla na istraživanim plohama prikazani su u tablici 2. Na
klorotičnoj plohi utvrđen je veći volumetrijski sadržaj
vlage u tlu, kao i više temperature tla u odnosu na kontrolnu
plohu.


Statistički značajna razlika izmjerenih vrijednosti
vodnoga potencijala biljaka uzraslih na istraživanim
plohama utvrđena je samo prilikom podnevnog mjerenja
tijekom srpnja. U kolovozu i rujnu statistički značaj ne
razlike izmjerenih vrijednosti vodnoga potencijala
nisu utvrđene (tablica 3).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ž. Škvorc, K. Sever, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Poljak: INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 7-17


Tablica 2.Meteorološke prilike, sadržaj vlage i temperature tlana klorotičnoj i kontrolnoj plohi tijekom vegetacijskoga razdoblja(
vrijednosti označene različitim slovima statistički su značajno različite na razini p < 0,05 prema t-testu).


Table 2
Weather conditions, soil moisture and temperature on the chlorotic and control plotduring the growing season
(values marked with the different latter are significant at p< 0,05according t-test).


Volumetrijski sadržaj
vlage u tlu –Volumetric Temperatura tla –
Mjesec
Temperatura
zraka –Air
Relativna
vlažnost zraka –
Oborine–
Precipitation
content of soil moisture
(%)
Soil temperature(°C)
Month temperature
(°C)
Relative humidity
(%)
(mm) Klorotična
ploha
Chlorotic
Kontrolna
ploha
Control
Klorotična
ploha
Chlorotic
Kontrolna
ploha
Control
plot plot plot plot
4. 11,5 65,4 56,5 33,6
a
27,5
b
11,4
a
11,2
a
5. 15,8 70,4 138,7 31,7
a
25,8
b
16,4
a
15,4
b
6. 19,7 67,1 96,7 30,2
a
26,9
b
20,5
a
19,4
a
7. 22,7 65,3 65,7 20,5
a
21,0
a
24,7
a
22,3
b
8. 20,4 74,6 150,7 25,9
a
25,0
a
22,8
a
21,0
b
9. 14,6 82,4 188,5 32,0
a
28,8
b
17,1
a
17,5
a


Tablica 3.Vrijednosti vodnoga potencijala mjerenoga tijekom vegetacijskog razdoblja na klorotičnoj i kontrolnoj plohi(vrijednosti
označene različitim slovima statistički su značajno različite na razini p < 0,05 prema t-testu).
Table 3 Values of water potential (.) measured during the growingseason on the chlorotic and control plot(values marked


with the different latter are significant at p< 0,05according t-test).


Ploha
Plot
.7
pd
.7
md
.8
pd
.8
md
.9
pd
.9
md
MPa
Klorotična
a a a a a a
Chlorotic -0,14 ± 0,04 -0,78 ± 0,18 -0,18 ± 0,06 -0,44 ± 0,23 -0,09 ± 0,05 -0,42 ± 0,13
Kontrolna
a b a a a a
Control -0,19 ± 0,08 -1,08 ± 0,26 -0,15 ± 0,04 -0,53 ± 0,18 -0,08 ± 0,05 -0,39 ± 0,13


Tablica4.Razlikeuvrijednostimaparametaravegetativnogarastaizmeđuklorotičneikontrolneplohe(vrijednostioznačene
različitimslovimastatističkisuznačajnorazličitenarazinip < 0,05 premat-testu).


Table 4
Differences in values of the parameters of vegetative growth between chlorotic and control plot(values marked
with the different latter are significant at p< 0,05according t-test).


Parametri vegetativnog rasta
Parameters of vegetation growth
Ploha –Plot
Klorotična
Chlorotic
Kontrolna
Control
Broj primarnih grana –Number of primary branches 19 ± 3
a
24 ± 7
a
Broj proljetnih izbojaka –Number of spring shoots 130 ± 46
a
204 ± 41
b
Broj listova na proljetnim izbojcima –Number of leaves on spring shoots 966 ± 486
a
1821 ± 490
b
Broj ljetnih izbojaka –Number of summer shoots 8 ± 9
a
40 ± 14
b
Broj listova na ljetnim izbojcima –Number of leaves on summer shoots 77 ± 80
a
604 ± 344
b
Ukupna površina proljetnih listova (m
2
)–Total area of spring leaves (m2) 2,1 ± 0,9
a
5,1 ± 1,1
b
Ukupna površina ljetnih listova (m
2
)–Total area of summer leaves (m2) 0,2 ± 0,2
a
1,4 ± 0,8
b


Svi parametri vegetativnoga rasta istraživanih biljaka
uzraslih na kontrolnoj plohi imaju statistički
značajno veće vrijednosti u odnosu na biljke uzrasle
na klorotičnoj plohi, izuzev broja primarnih grana koji
se između istraživanih ploha statistički značajno ne
razlikuje (tablica 4). Debljinski prirast debla i primarnih
grana kao i dužinski prirast primarnih grana također
je statistički značajno veći na kontrolnoj u odnosu
na klorotičnu plohu, dok se visinski prirast debla između
ploha statistički značajno ne razlikuje (slika 1).


Indeks lisne površine istraživanih biljaka mjeren sredinom
i krajem vegetacijskoga razdoblja statistički je
značajno veći na kontrolnoj u odnosu na klorotičnu
plohu (slika 2).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Ž. Škvorc, K. Sever, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Poljak: INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 7-17


Tablica 5.Koeficijenti korelacije između indeksa relativnog sadržaja klorofila u listovima (CCI) te fizioloških i vegetativnih
značajki.


Table 5
The correlation coefficients between clorophyll content index in the leaves (CCI) and the physiological and vegetative
traits.


Fiziološke i vegetativne značajke istraživanih biljaka
Physiological and vegetative traits of the investigated plants
CCI proljetnih listova
CCI of spring leaves
r2
CCI ljetnih listova
CCI of summer leaves
Intenzitet fotosinteze (µmol CO
2
m
2
s
-1
)
Intensity of photosynthesis(µmol CO2m2 s-1) 0,74 0,54
LAIsredinomvegetacijskograzdoblja (m
2
m
-2
)
LAI in the middle of vegetation period(m2 m-2) 0,70 -
LAIkrajemvegetetacijskograzdoblja(m
2
m
-2
)
LAI on the end of vegetation period(m2 m-2) 0,77 0,81
Visinski prirast stabla (cm)
Height increment of tree (cm) ns ns
Debljinski prirast stabla (mm)
Diameter increment of trees (mm) 0,59 ns
Dužinski prirast primarnih grana (cm)
Increment of length of primary branches (cm) 0,62 0,38
Debljinski prirast primarnih grana (mm)
Diameter increment of primary branches (mm) 0,65 0,29


ns – korelacija nije statistički značajna na razini p < 0,05 /correlation is not significant at p < 0,05
RASPRAVA– Discussion


Rezultatiistraživanjaukazujukakoseklorotičnai
kontrolnaploharazlikujusobziromnakemijskeznačajketla,
sadržajvlageutluitemperaturutla(tablice
1 i2). Sobziromdajenaobjeplohevolumetrijskisadržajvlageutlubiopriličnovisok(
tablica2) možese
pretpostavitidavlagautlunijeimalaznačajnijiutjacaj
nafiziološkeproceseirastistraživanihbiljaka. Tododatnopotvrđujuvrijednostivodnogapotencijalamjerenog
tijekom vegetacijskoga razdoblja koje ukazuju
kakoistraživanebiljkenisubilepodutjecajemsušnoga
stresa. Prema Epronu i Dreyeru (1993) ozbiljan
sušnistreskojinegativnoutječenaintenzitetfotosintezekodhrastalužnjakajavljasekadasevrijednosti
vodnoga potencijala mjerenog pred zoru spuste do
-2 MPa. Prilikomnašegaistraživanjatakoniskevrijednostivodnogapotencijalanisuzabilježene(
tablica3).


Natemeljudobivenihrezultatamožesepretpostaviti
da su razlike u kemijskim značajkama tla imale
odlučujućiutjecajnaishranjenostbiljaka, odnosnona
intenzitetfotosinteze. Većiintenzitetfotosintezeutvrđenjekodbiljakauzraslihnakontrolnojplohikojase
odlikujevećomkoncentracijomhumusaidušikautluu
odnosunaklorotičnuplohu(tablica1). Udosadašnjim
istraživanjima utvrđeno je da su vrijednosti indeksa
klorofila usko povezane s koncentracijom dušika u
listuhrastalužnjaka(Percival idr.2008). Sobzirom
na veći indeks klorofila koji je utvrđen kod biljaka
uzraslihnakontrolnojplohi, možemorećikakosuone
bile bolje ishranjene s dušikom (slika 4). Ekstremno
niskevrijednosifiziološkiaktivnogafosforautvrđene
naklorotičnojplohi(tablica1) takođermogubitijedan
odrazlogaslabijegintenzitetafotosinteze, odnosnovegetativnogarasta.
PremaLambersuidr.(2003) uslijed
neadekvatne opskrbljenosti biljaka anorganskim
fosfatimadolazidonagomilavanjaprodukatafotosintezeukloroplastima,
tepadaintenzitetafotosinteze. U
tom slučaju hraniva se ne premještaju do vršnih i lateralnih
meristema te dolazi do usporavanja vegetativnoga
rasta.


Uspješan vegetativni rast šumskoga drveća usko je
povezan s visokim intenzitetom fotosinteze i koncentracijom
dušika u listovima (Evans 1989;Coll i dr.
2007;Parelle i dr.2006). U skladu s rezultatima navedenih
istraživanja i u našem slučaju uspješniji vegetativni
rast utvrđen je na kontrolnoj plohi.To se ogleda
u boljem visinskom i debljinskom prirastu debla, te
debljinskom i dužinskom prirastu primarnih grana, kao
i u broju proljetnih i ljetnih izbojaka s pripadajućim listovima
(slika 1, tablica 4). Statistički značajno veći
broj proljetnih i ljetnih izbojaka kod biljaka uzraslih na
kontrolnoj plohi (tablica 4) ukazuje na njihovu sposobnost
premiještanja veće količine hraniva iz starijih izbojaka
prema izbojcima u fazi razvoja. Prema Le Hir
i dr. (2005) razvoj ljetnih izbojaka kod hrasta lužnjaka
uz okolišne čimbenike uvjetuje i premiještanje ugljikohidrata
iz listova starijih izbojaka prema ljetnim izbojcima
u razvoju. Broj listova na istraživanim biljkama
statistički se značajno razlikuje između istraživanih
ploha,u korist kontrolne plohe (tablica 4).To je vjerojatno
uvjetovalo i statistički značajno veće vrijednosti
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Ž. Škvorc, K. Sever, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Poljak: INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 7-17


indeksa lisne površine na biljkama uzraslim na kontrolnoj
plohi, bilo da se radi o indeksu lisne površine utvrđenom
sredinom ili krajem vegetacijskoga razdoblja
(slika 2). Iz tog razloga možemo reći kako je indeks
lisne površine istraživanih biljaka također bio uvjetovan
većom količinom dostupnoga hraniva proizvedenoga
fotosintezom. Prema Larcher (2003) indeks
lisne površine pozitivno korelira s intenzitetom fotosinteze
i koncentracijom dušika u listovima na što ukazuju
i rezultati našega istraživanja (tablica 5).


Naši rezultati ukazuju na jaku pozitivnu korelaciju
između klorofilnog indeksa izmjerenoga na proljetnim
listovima i debljinskoga prirasta debla te dužinskoga i
debljinskoga prirasta primarnih grana (tablica 5).To je
u skladu s rezultatima istraživanja koja su proveli
Weihi dr. (2007) prilikom čega je utvrđena visoka povezanost
između produkcije biomase brzorastućih listača
i klorofilnoga indeksa. Percival i dr. (2008)
utvrdili su visoku pozitivnu korelaciju između kloro filnoga
indeksa i učinkovitosti fotosinteze kod hrasta


lužnjaka. Našim je istraživanjem potvrđena visoka po


zitivna korelacija između klorofilnog indeksa i intenzi


teta fotosinteze, bilo da se radi o proljetnim ili ljetnim
listovima (tablica 5).


Nedostatak veze između klorofilnoga indeksa i visinskoga
prirasta debla (tablica 5), kao i statistički neznačajna
razlika između visinskoga prirasta debla na
istraživanim plohama (slika1) možda se može objasniti
načinom alokacije dušika u krošnji stabla tijekom vegetacijskoga
razdoblja. Primjerice, Ueda i dr. (2009)
utvrdili sukod vrsteQuercus serratadase većina remobiliziranog
dušika u krošnji tijekom vegetacijskoga razdoblja
premješta u listove vršnih izbojaka,što uvelike
pridonosi visinskom prirastu. Međutim, koncentracija
dušika u tim listovima nije stabilna. Nakon što vršni izbojak
postigne konačnu dužinu i listovi se potpuno razviju
dolazi do premještanja dušika prema novom
izbojku u fazi razvoja ili prema staničju u kojemu se
skladište rezervna hranjiva.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Rezultatiistraživanjaukazujudakemijskeznačajke
tla utječu na fotosintetsku aktivnost i koncentaraciju
klorofilaulistovimahrastalužnjaka. Većevrijednosti
indeksasadržajaukupnihklorofilaiintenzitetafotosintezezabilježenesukodbiljakauzraslihnatlusvećom
koncentracijomhumusa, dušika, fosforaikalija. Kod
tihbiljakatakođerjeutvrđeniznačajnoboljivegetativnirast.
Pozitivnekorelacijeizmeđuindeksasadržaja
ukupnihklorofilaulistovimaiintenzitetafotosintezete
većineparametaravegetativnogarastaukazujunamo


LITERATURABacci,L., M. De. Vincenzi, B. Rapi, B. Arca,
1998.Two methods for the analysis of colorometric
components applied to plant stress monito


ring. Comp and Elec inAgriculture, 19: 167–186.
Cate, T.M., T.D. Perkins,2003. Chlorophyll content
monitoring in sugar maple (Acer saccharum).


Tree Physiol, 23: 1077–1079.
Chapman,S.C., H.J.Barretto,1997. Using a chlorophyll
meter to estimate specific leaf nitrogen of
tropical maize during vegetative growth.Agron.
J., 89: 557–562.
Coll,L., C.Messier, S.Delegrange,F.Berninger,
2007. Growth, allocation and leaf gas
exchange of hybrid poplar plants in their establishment
phase on previously forested sites: effect
of different vegetation management
techniques.Ann Sci For, 64: 275–285.
Dweyr, L.M., A.M. Andersno, B.L. Ma, D.W.
Stewart, M. Tollenaar, E. Gregorich,
1994. Quantifying the nonlineartity in chlorop


gućnost uspješne primjene klorofilmetrije prilikom
utvrđivanjavitalnostihrastalužnjaka.


Na poslijetku napominjemo kako je u budućnosti
potrebno provesti slično istraživanje, te ga dodatno
upot puniti kemijskim analizama biljnoga materijala s
ciljemutvrđivanjaizravnepovezanostiintenzitetafotosinteze,
vegetativnograstaisadržajaklorofilaskoncentracijomdušikaifosforaulistovimahrastalužnjaka.


– References
hyll meter response to corn leaf nitrogen concentration.
Can. J. Plan Sci.75: 179–182.


Epron,D., E.Dreyer,1993. Long-term of drought
on photosynthesis of adult oak trees (Quercus
petreae(Matt.) Lieb. andQuercus roburL.) in a


natural stand. New Phitology, 125: 381–389.
Evans,J.R. 1989. Photosyntesis and nitrogen relationsheep
in leaves C3 plants. Oecologia, 78: 9–19.
Franjić,J., S.Bogdan, Ž.Škvorc, K.Sever, D.
Krstonošić, 2009: Fenološka sinkroniziranost
klonova hrasta lužnjaka iz klonskih sjemenskih
plantaža u Hrvatskoj. U: Matić, S.,Anić, I.,
(ur.): Znanstveno savjetovanje “Šume hrasta lužnjaka
u promijenjenim stanišnim i gospodarskim
uvjetima”. Zbornik radova, 153–168. Zagreb.
Hees, A.F.M. 1997. Growth and morfology of pedunculate
oak (Quercus roburL.) and beech (Fagus
sylvaticaL.) seedlings in relation to shading and
drought.Ann Sci For, 54: 9–18.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ž. Škvorc, K. Sever, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Poljak: INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 7-17


Hendry, G.A.F., A.H.Pirce,1993. Stress indica


tors: Chlorophylls and carotenoids, pp. 148–152.


In Hendry, G.A.F., and J.P. Grime (Eds.). Methods
in Comparative Plant Ecology. Chapman


and Hall, London, U.K.
Jifon, J.L. 2005. Growth environmentand leaf anatomy
affect nondestructive estimates of chlorophyll
and nitrogen in Citrus sp. leaves. J.Amer.
Soc. Hor. Sci., 130: 152–158.
Jimenez,M.S., A.M.Gonzalez-Rodriguez, D.
Morales,M.C.Cid,A.R.Socorro, M.Cabalero,
1997.Evaluation of chlorophyll florescence
as a tool for salt stress detection in roses.
Photosyntetica, 33: 291–301.
Lambers,H.,Chapin,F.S.,Pons, T.L. 2003. Plant
Physiological Ecology. Springer, London, U.K.


rd


Larcher,W.2005. Physiological Plant Ecology. 3
Edition. Springer, London, U.K.


rd


Lawlor, D.W.2001. Photosyntesis. 3 Edition. Scientific
Publishers Limited, Oxford, U.K.


Le Hir,R., N.Leduc, E. Jeannette,J.D. Viémont,
S.Pelleschi-Travier,2005. Variations
in sucrose and ABA concentrations are
concomitant with heteroblastic leaf shape changes
in a rhytmically growing species (Quercus
robur).Tree Physiol, 26: 229–238.


Leuschren, C., K., Backes, D. Hertel, F.
Schipka, U. Schmitt, O. Terborg, M.
Runge,2001. Drought responses at leaf, stem
and fine root leaves of competitiveFagus sylvaticaL.
and (Quercus petreae(Matt.) Lieb. trees in
dry and wet years. For Ecol Menage, 149: 33–46.


Loh,F. C.W.,J.C.Grabosky,N.L.Bassuk,2002.
Using the SPAD 502 meter to assess chlorophyll
and nitrogen content of benjamin fig and cottonwood
leaves. HortTehnology, 12: 682–686.


Marquard,R.D., J.L. Tipton,1987. Relationsheep
between extractable chlorophyll and an in situ
method to estimate leaf greenness. HortScience,


22:1327–1329.
Mohammed, G.H., T.L. Noland, W.C. Parker,


R.G. Wagner,1997. Pre-planting physiological
stress assessment to forecast field growth perfor


mance of jack pine and black spruce. For Ecol


Menage, 92: 107–117.


Parelle,J., J.P.Roudaut, M.Ducrey,2006. Light
aclimation and photosintetic response of beech
(Fagus sylvaticaL.) saplings under artifical shading
or natural Mediterranean conditions. Ann
Sci For, 63: 257–266.


Percival,G.C., I.P.Keary, K.Noviss,2008. The
potential of a chlorophyll content SPAD meter to
quantify nutrient stress in foliar tissue os Sycamore
(Acer pseudoplatanus), English oak (Quercus
robur), and European beech (Fagus
sylvatica). Arboriculture & Urban Forestry, 34:
89–100.


Pinkard,E.A., V. Patel, C. Mohammed,2006.
Chlorophyll and nitrogen determination for
plantation-grownEucalyptus nitensandE. globules
using a non-destructive meter. For Ecol
Menage, 223: 211–217.


Seletković, I.2006. Utjecajgnojidbedušikom, fosforomikalijemnarastirazvojsadnicahrasta
lužnjaka (Quercus robur L.). Disertacija, 134
str., Zagreb.


StatSoft, Inc., 2006. STATISTICA(data analysis software
system), version 7.1. www.statsoft.com


Ueda,M.U., E.Mizumachi, N. Tokuchi,2009.
Allocation of nitrogen within the crown during
leaf expansion in Quercus serrata saplings.Tree
Physiol, 10: 1–7.


Weih, M., A.C. Rönnberg-Wästljung, 2007.
Shoot biomass growth is related to the vertical
leaf nitrogen gradient in Salix canopies. Tree
Physiol, 27: 1551–1559.


Xu, L., D.D. Baldocchi, 2003. Sesonal trends in
photosynthetic parameters and stomatal conductance
of blue oak (Quercus douglasii) under prolonged
summer drought and high temperature.
Tree Physiol, 23: 865–877.


SUMMARY: The effect of various types of environmental stress factors on
forest trees is most often manifested through the reduced absorption of mineral
nutriments. This results in lowered efficiency of photosynthetic pigments
on the leaf’s cellular level and production of insufficient amounts of carbohydrates
necessary for normal vegetative growth. Due to sudden increase in
concentration of carotenoids in relation to chlorophyll, which is susceptible to
a sudden destruction under the effect of stress factors, a change takes place in
the relative amounts of chlorophyll and carotenoids. Because of this, the lea
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ž. Škvorc, K. Sever, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Poljak: INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 7-17


ves in the crown of a tree temporarily lose their green color and turn yellow,
which is indicative of plant’s lack of nitrogen nutrition, i.e. the nitrogen deficiency
in the soil. The role of nitrogen as a plant nutriment is connected with
numerous physiological processes responsible for successful growth and development
of plants. For example, nitrogen is an essential element responsible
for an uninterrupted continuation of photosynthetic process and vegetative
plant growth, primarily because of its role in the synthesis of chlorophyll and
certain proteins, such as ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase
(Rubisco), which is responsible for CO2assimilation. In the previous studies
of forest trees, significant differences were determined in the intensity of photosynthesis
and vegetative development regarding the diverse conditions in
the habitats. These variations are usually due to the lengths of summer
droughts and high temperatures, the intensity of illumination, and the differences
between dry and wet years.


The aim of this study was to, (1) determine the effect of various chemical
characteristics of the soil on the intensity of photosynthesis and the vegetative
growth of pedunculate oak, (2) establish a connection between content index
of the total amount of chlorophyll in the leaf, and the intensity of photosynthesis
and the vegetative growth of pedunculate oak.


The study was conducted during the vegetative period in 2010, on 4-yearold
plants, planted with 2 – 2,5 meters of space between plants. Based on visual
differences in the leaf color, two plots have been set aside – the chlorotic
and the control plots (without chlorosis). Each field contained 8 plants, i.e. 16
in total. The average height of the plants under study before the start amounted
to 1.96 ± 0.44 meters, and the diameter of the trunk 2.5 centimeters, measured
30 centimeters above ground.


In order to determine the differences in the soil’s chemical characteristics
between the two studied plots, the samples were taken on the depth of
0–30 centimeters. The soil reaction was determined with a potentiometer in
the suspension of soil and water, i.e. soil and nKCl. Humus was determined by
the Thorin method, and the total nitrogen level by the Kendahl method. The
content of physiologically active phosphorus and potassium was determined
by the Al-method.


The study determined height and diameter increment for the plants studied,
and also height and diameter increment for primary branches of each plant.
The number of spring and summer shoots with its attending leaves was also
determined. Based on the number and surface area of leaves, as well as the
projection of crown surface on the ground, index of leaf surface was calculated
for each tree.


The measurements of photosynthesis intensity and the index of total chlorophyll
content were performed early in September. The photosynthesis intensity
was measured with the help of the infrared gas analizer portable
device LCpro + (ADC BioScientific). While taking photosynthesis intensity
measurements, each leaf was subjected to illumination intensity of 1500
µmol m-2 s-1, CO2concentration of 380 ± 10 µmol mol-1and the air temperature
of 25 ± 2 °C. The chlorophyll content index was determined by using
chlorophyll content meter CCM-200. By using a portable chamber for measuring
water potential, the measurement of water potential was taken in the
leaves (.) of plants under study.


The chemical characteristics of the soil in the test plots were shown in
Table 1. There was an extremely acidic reaction in the chlorotic plot, and acidic
in the control plot. The chlorotic plot was marked by an extremely low nitrogen
supply, while the control plot had a medium to good nitrogen supply.
The content of physiologically active phosphorus in the chlorotic plot was ex
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Ž. Škvorc, K. Sever, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Poljak: INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 7-17


tremely low, while the control plot was averagely supplied with physiologically
active phosphorus. Both plots under study featured accessible potassium
levels on the lower margins of an average supply. The humus content in the
studied plots was very low, especially in the chlorotic plot.


Statistically significant difference in the measured values of water potential
of the plants grown in the plots was determined only during noon measuring
throughout July. In August and September, statistically significant
differences in the measured values of water potential were not determined
(Table 3).


All the parameters of the vegetative growth of the plants under study which
were grown on the control plot had statistically significant higher values compared
to the plants grown on the chlorotic plot, except for the number of primary
branches, which showed no statistically significant differences between
the two studied plot trials (Table 4). Leaf surface index, value of which was
taken in the middle and near the end of the vegetative cycle, was statistically significantly
higher in the control plot than in the chlorotic plot (Figure 2).


There was statistically significant difference in the intensity of photosynthesis
measured on spring leaves of studied plants between the control and the
chlorotic plot. The intensity of photosynthesis on the control plot was 28.4
µmol CO2m-2 s-1, while its value on the chlorotic plot was 19.3 µmol CO2m-2 s-1.
Content index values of total chlorophyll in the leaves of the studied plants
were statistically significantly different regarding the plots under study, no
matter whether the measuring of chlorophyll content was conducted on spring
or summer leaves (Figure 4).


Regression analysis determined a high positive correlation between the
content index of total chlorophyll measured on spring leaves of studied plants
with the intensity of photosynthesis, leaf surface index, tree’s girth increment,
and also length and girth increment in the primary branches (Table 5). The
correlation between content index of total chlorophyll and tree’s height increment
was very weak.


The results of the study indicate that the soil’s chemical characteristics
have an effect on the photosynthetic activity and the concentration of chlorophyll
in the leaves of pedunculate oak. The higher values of the total chlorophyll’s
content index and the intensity of photosynthesis were recorded for
plants grown on the soil with a higher concentration of humus, nitrogen,
phosphorus and potassium. Positive correlations between the content indexes
of total chlorophyll in leaves and the intensity of photosynthesis, as well as
most of the parameters of vegetative growth, indicate the possibility of successful
application of chlorophyll measuring methods when determining vitality
of particular trees and forest stands of pedunculate oak.


Key words: Chemical composition of soil, chlorophyll content, leaf
area index, height increment, diameter increment