DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2012 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Na svim lokacijama detaljno smo pregledali veći broj stabala lipe i izdvojili modelno stablo s kojega smo iz donjega dijela krošnje (do 2m visine) odrezali granu, sve listove sa svake grane na terenu označili smo i herbarizirali. Analizirana su sljedeća svojstva: (1) površina mina na listu (mm2), (2) broj mina na listu i (3) oštećenost lišća (%) (broj miniranog lišća u odnosu na broj lišća na grani), što također odgovara gustoći populacije moljca (broju mina na 100 listova). Obrada podataka s lišća (površine lista i površine mina na listu) provedena je skeniranjem i izračunom programom Digimizer 3.0.0.0. (MedCalc Software, Belgija) (slika 6).
Statistička obrada uključila je skup od više tisuća brojčanih podataka. Za svako svojstvo (karakteristiku) provjereni su osnovni statistički parametri i njihove pogreške, histogrami i normalna raspodjela. Nakon log10(x+1) transformacije varijable su pokazale normalnu raspodjelu (P>0.05, c2-test) i bile su podvrgnute parametarskom testu (dvofaktorska ANOVA). Korišten je program Statgraphics Centurion XVI (Statistical Graphics Corporation, USA). U statističkoj obradi podataka krenuli smo od hipoteze da između aritmetičkih sredina uzoraka lokacija, ekoloških regija, vrsta domaćina i godina nema statistički značajnih razlika za promatrana svojstva (P>0.05).
 
Rezultati
Results
Rezultati analize lišća modelnog drveća na svim lokalitetima i za cijelo razdoblje istraživanja prikazani su u Tablici 1.
Lipin moljac miner raširen je na području cijele Slovenije. Ustanovili smo da je oštećenost lišća, odnosno gustoća populacije