DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2012 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Postupak određivanja dnevne izloženosti vibracijama
Procedure of determining daily vibration exposure
Stručnoj je javnosti poznata činjenica da je sustav šaka-ruka najosjetljiviji na vibracije u frekvencijskom rasponu 6-16 Hz (Goglia et al., 1998; Goglia et al., 2008; Suchomel, J. and Slancik, M. 2005). Uz frekvencijsku karakteristiku samo je po sebi razumljivo da su od važnog značaja još dva parametra za ocjenu opasnosti izlaganja vibracijama. To su:
razine vibracija ili intenzitet i
vrijeme izlaganja.
Stvarni intenzitet vibracija treba promatrati uzimajući usporedno u obzir frekvencijsku karakteristiku i razinu vibracija unutar relevantnog frekvencijskog spektra. Stoga međunarodna norma ISO 5349-1-2001 nalaže da se u izvješću o mjerenju vibracija obavezno navedu vrijednosti vrednovanih ubrzanja po osima. Procjena sveukupne izloženosti vibracijama, koje se prenose na ruke, sukladno preporukama iste međunarodne norme obavljaju se vektorskim zbrojem komponenata ubrzanja u pojedinim osima.
Dnevna izloženost, na temelju koje se procjenjuju rizici izlaganja, uključuje i vrijeme izlaganja. Ukoliko se tijekom radnoga dana mijenja razina vibracija ili se mijenja njihova frekvencijska karakteristika, valja dnevnu izloženost izračunati prema relaciji:
gdje je: To raspoloživo vrijeme od 8 h odnosno 28800 s, ahv(x,y,z)i vrednovana ubrzanja vibracija za pojedine osi i za i-tu operaciju, Ti je vrijeme trajanja te iste operacije, a N je ukupan broj operacija.
Prema prethodnoj relaciji jasno proizlazi da je za određivanje 8-satnog energetskog ekvivalenta ukupne vrijednosti vrednovanih ubrzanja potrebno:
a. pažljivo ustanoviti sve aktivnosti pri obavljanju svakodnevnih radnih zadataka tijekom kojih dolazi do izlaganja vibracijama
b. odrediti ukupno vrijeme trajanja svake od tih aktivnosti tijekom jednog radnog dana
c. izmjeriti razinu vrednovanih ubrzanja po osima za sve aktivnosti
d. izračunati dnevno izlaganja A(8)
e. odrediti postignuti učinak tijekom mjerenja
f. ekstrapolirati tako dobivenu vrijednost prema propisanim radnim normativima te procjeniti njihovu primjenjivost. Na osnovi toga valja izvršiti eventualnu korekciju propisanih normative, ukoliko izračunata vrijednost A(8) prelazi granično dopuštene vrijednosti.
Metodologija utvrđivanja A(8)
Methodology applied in order to determine A(8)
Da bi se ispunili gore postavljeni zahtjevi iznalaženja 8-satnog energetskog ekvivalenta ukupne vrijednosti vrednovanih ubrzanja, za odabrane poslove i zadatke u uzgojnim ra­dovima kod kojih se koristi motorna pila lančanica, valja ponajprije napraviti preciznu sliku radnoga dana. Jedan od načina koji omogućava dobivanje takve slike je cijelodnev­no snimanje filmskom kamerom rada radnika kod kojega se želi utvrditi izloženost vibracijama, kako je to prikazano na sl. 2.
Snimanja kamerom moraju se obaviti tijekom više radnih dana, s ciljem dobivanja reprezentativnog uzorka. Snimke valja potom analizirati. Po analizi treba napraviti popis svih aktivnosti tijekom kojih dolazi do izlaganja vibracijama te utvrditi ukupno vrijeme trajanja svake od tih aktivnosti. Neke osnovne aktivnosti tijekom kojih dolazi do izloženosti vibracijama jedne ili obje ruke pri rukovanju motornom lančanom pilom prikazuje sl. 3.