DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2012 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Komentirajući pozitivno izvješće Agencije Fitch glede kreditnog rejtinga, ocjenjujući ga stabilnim, što daje određenu nadu za skori napredak hrvatskoga gospodarstva, premjer i članovi Vlade zahvalili su građanima na strpljenju i najavili daljnje zadaće neophodne za rast gospodarstva. Na pitanje što je najnužnije učiniti u državnim poduzećima, ministar financija odgovorio je kako ih ponajprije treba restrukturirati, navodeći kao primjer Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste, Hrvatske vode i Hrvatske šume te zaključio kako će biti i otpuštanja, jer nam trebaju vlastita sredstva za investiranje a ne za trošenje.
Neprestano slušamo o restrukturiranju, pa da razjasnimo taj pojam i pokušamo sugerirati što bi po našem mišljenju bilo restrukturiranje u šumarstvu, konkretno u Hrvatskim šumama d.o.o.? Prema Riječniku stranih riječi latinski structura znači slagati, sklapati, ustrojiti, sastaviti, a suklad no tomu restrukturirati bi značilo presložiti ili preustrojiti. Preslagali su nas umjesto primjerice Austrijanaca koje smo odbili, Irci koje smo naučili ponešto o šumarstvu plativši im par stotina tisuća dolara, zatim ekonomisti koji su također učili o šumarstvu, za ne znamo koliko novca, ali od svega ništa. Naravno, kao i u svemu, naši šumarski stručnjaci i znanstvenici nisu nam bili dovoljno dobri za taj posao, unatoč 250-godišnjoj tradiciji uspješnog rada i više od 100 godina visokoškolskog šumarskog obrazovanja, u programima kojega postoje predmeti iz područja ekonomike i organizacije rada u šumarstvu. Hrvatsko šumarsko društvo dalo je svojevremeno svoje stavove (www.sumari.hr), koji su i sada aktualni. Jedan bivši čelnik Hrvatskih šuma d.o.o. na početku svoga mandata rekao je "moramo se restrukturirati, jer će to učiniti netko drugi", ali i dalje nije učinjeno ništa. No, prognoza je pogođena i čemu se sada čudimo. Hrvatske šume d.o.o. nisu kreatori šumarske politike, nego izvršitelji povjerenih im zadaća racionalnog gospodarenja, sukladno programima koje kreira vlasnik (Država) putem resornoga Ministarstva ekipiranog najstručnijim kadrom. Kada bi se šumarska struka pitala, po logici stvari presložiti bi trebalo ono što sada nije dobro, a to je ponajprije organizacijska struktura, kompetencije i kontroling. Naime, nikako se ne slažemo s tvrdnjom u izlaganju predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. na 116. redovitoj sjednici skupštine HŠD-a, kako u šumarstvu ne postoje razvijene tehnologije rada, a bilježimo preko 250 godina organiziranog rada u šumarstvu, gdje su tehnologije rasle sukladno novim znanstveno-stručnim saznanjima, na temelju čega i baštinimo najočuvanije šume u Europi. Suglasni smo da neke stvari, ali na temelju suvisle koncepcije, treba mijenjati, posebice kada je riječ o decentralizaciji, broju Službi u Direkciji koje su rasle svakom političkom promjenom strukture vlasti, a čime se neprestano povećavao broj zaposlenih koji su stalno dolazili, ali ne i vraćali se natrag u bazu. I time se pogodovalo centralizaciji (što se čini i dalje samo u drugom obliku), nepotrebnom dupliranju poslova, smanjenju pa i ukidanju kompetencija rukovoditelja poslova u područnim Upravama šuma, a nastavno i u šumarijama, osnovnim ćelijama svih gospodarskih aktivnosti. Naime, nije dovoljno "decentralizirati ljude", nego i kompetencije glede određene samostalnosti, kako u odabiru kadrova po stručnosti na svim razinama, a ne stranačkoj podobnosti, tako i glede određenih financijskih sloboda svakako podređenih pozitivnom poslovanju, jer su one osnovica za stimulaciju kreativnosti, iznalaženju novih ideja i u konačnici za opći uspjeh. Uz stručno jaku Plansku službu u Direkciji i Upravama šuma te Službu interne kontrole na svim razinama, prvi korak, svakako uz zadaće na svekolikoj racionalizacijirada i poslovanja, bio bi učinjen. Što se pak tiče otpuštanja – viška radnika u šumarstvu i neobnavljanja posebice visokoškolskog šumarskog kadra, uz već odmah dostupne količine energetskoga drva koje leži u šumi, uz opožarene površine koje treba pošumiti, jer ćemo se sutra čuditi eroziji, uzgojne radove koji su zapostavljeni itd., bespredmetno je o tome i razgovarati. Nije bit restrukturiranja u šumarstvu u otpuštanju radnika, nego u neophodnom stručnom obavljanju propisanih poslova i u širenju gospodarskih aktivnosti, ako su iste sastavnice općeg napretka društva. Pamtimo vremena kada je šumarstvo bez miješanja politike obavljalo sve poslove po načelima potrajnog gospodarenja, zapošljavalo čak oko 16 000 zaposlenika, bilo nositeljem mnogih gospodarskih aktivnosti na ruralnim područjima i poslovalo pozitivno.


Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 7-8/2012 str. 8     <-- 8 -->        PDF

The positive report on Croatia’s credit rating issued by the Fitch Agency gave rise to hopes for the progress of Croatian economy in the near future. The Prime Minister and the members of the Government commented on the report, thanked the citizens for their patience and announced further tasks aimed at fostering the growth of economy. Talking about measures to be undertaken in state companies, the Minister of Finance stressed that they should first be restructured. He gave the example of Croatian Railways, Croatian Roads, Croatian Waters and Croatian Forests and concluded that there would also be layoffs, because we need our own means for investments and not for spending.
We constantly hear about restructuring: let us fi rst clarify this term and propose measures for restructuring in forestry, or more precisely, in the company Hrvatske Šume. According to the dictionary of foreign terms, the Latin term structura means to construct, put together, organize, compose: hence, to restructure means to reconstruct or reorganize something. Instead of being restructured by the Austrians, whom we refused, we were restructured by the Irish, to whom we paid several hundred thousand dollars for teaching them something about forestry, then the economists who also learned about forestry for an indefinite sum of money, but all this came to nothing. As usual, Croatian forestry experts and scientists were not good enough for the job, despite the 250-year-long tradition of successful work and over 100 years of higher forestry education, off ering, among others, courses in economics and organisation of work in forestry. The Croatian Forestry Association expressed its own attitudes (www.sumari.hr), which are still very topical. One former head of the company Croatian Forests said at the beginning of his mandate that "we should restructure ourselves, otherwise somebody else will do it for us", but again, nothing was done. Yet, the prediction was right, and we should not be in wonders now. Th e company Croatian Forests is not the creator of forestry policy; instead, it executes tasks of rational management set down by the owner (the State) via the Ministry equipped with the most expert personnel. In the opinion of the forestry profession, the primary things that require restructuring are the organisational structure, competences and controlling. We do not at all agree with the General Manager of Croatian Forests, who claimed at the 116th regular meeting of the Croatian Forestry Association Assembly that there were no developed technologies of work in forestry. Our tradition of over 250 years of organized work in forestry, where technologies developed in accordance with new scientific-specialist knowledge, has resulted in the best preserved forests in Europe. We agree that some things, but only if based on a coherent concept, should be changed. This refers particularly to decentralisation and to the number of Services in the Directorate, which increase with every political change in the power structure, leading to a growing number of employees, who constantly arrive but never go back to the operational level. This constitutes yet another form of centralisation and leads to unnecessary multiplication of jobs, as well as the reduction or even abolishment of competences of managers of forest administrations and forest offices as the basic cells of all economic activities. It is not enough to “decentralize” people: competences related to independence in the choice of expert personnel at all levels should also be decentralized. Personnel should be selected according to the knowledge criteria and not according to party membership. Financial freedom should be subordinated to positive business making, since this stimulates creativity, new ideas and general success. Th e first step would be made if a well equipped Planning Service in the Directorate and forest administrations and Internal Control Services were formed at all levels, who would focus on general rationalisation of work and business. As for layoffs – it is pointless to even discuss this issue in view of the immediately available quantities of energy wood lying in forests, burned areas to be reforested (otherwise there will be erosions), and neglected silvicultural activities. The point of restructuring in forestry is not in laying off redundant personnel but in the necessary execution of the prescribed tasks and in the broadening of economic activities that are geared towards the general progress of the society. We remember the time when politics did not meddle into the forestry profession, and when all the forestry tasks based on the principle of sustainable management were carried out, about 16,000 workers were employed, a number of economic activities in rural areas were activated and business was positive.


Editorial Board