DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2012 str. 13     <-- 13 -->        PDF

subasocijaciju – Seslerio autumnali-Fagetum allietosum ursinii subass. nova (holotypus hoc loco, Tab. 2/1).
Klaster 1b – 12 snimki koji se u usporedbi s literaturnim snimkama ne izdvajaju u poseban klaster, ali kada se provede analiza samo snimki s istraživanoga područja, jasno se razlikuju od ostalih snimki as. Seslerio-Fagetum. Granica između klastera 1b i 1c je nejasna i pojedine snimke se, ovisno o primijenjenoj analizi, mogu svrsti u jednu ili drugu skupinu. Zaključeno je da taj klaster ne treba imati poseban sintaksonomski status, nego da predstavlja sukcesijski stadij as. Seslerio-Ostryetum u kojemu se je zadržao veći ili manji broj elemenata as. Seslerio-Ostryetum.
Klaster 1c – 55 snimki koje predstavljaju tipične sastojine as. Seslerio-Fagetum, koja pridolazi na daleko najvećem dijelu istraživanoga područja.
Klaster 2 – 32 snimke koje prema svim analizama odgovaraju as. Ranunculo platanifoliae-Fagetum.
Sintaksonomska shema
Razred: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937
Red: Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
Sveza: Aremonio-Fagion (Horvat 1938) Borhidi in Tarok et al. 1989
Podsveza: Ostryo-Fagenion Borhidi 1963 As. Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963                 Subas. allietosum ursinii subass. nova hoc loco
Podsveza: Saxifrago rotundifoliae-Fagetum Marinček et. al. 1993 As. Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993
Analiza flornoga sastava
As. Seslerio autumnali-Fagetum – Florni sastav asocijacije Seslerio autumnali-Fagetum prikazan je u tablici 1 na osnovi 67 fitocenoloških snimki. Na snimkama ove asocijacije zabilježeno je ukupno 175 biljnih vrsta. Prosječan broj vrsta po snimci je 26,1 (12–45). U sloju drveća dominira vrsta Fagus sylvatica, dok u podstojnoj etaži povremeno pridolaze vrste – Ostrya carpinifolia, Sorbus aria, Acer obtusatum i A. pseudoplatanus. U sloju grmlja u svim snimkama dolazi vrsta Fagus sylvatica, koja se povremeno, ovisno o otvorenosti sklopa, javlja s većom pokrovnošću. Osim toga česte su svojstvene vrste reda Fagetalia i razreda Querco-FageteaAcer pseudoplatanus, Daphne mezereum, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Rubus idaeus, Rosa spp. i dr. Vrlo su česte i termofilne vrste – Acer obtusatum, Cornus mas, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia i Sorbus aria. U sloju niskoga rašća prisutan je veliki broj vrsta od kojih je najznačajnija svojstvena vrsta asocijacije Sesleria autumnalis, koja svojom velikom pokrovnošću jasno karakterizira ove sastojine. Vrlo su česte vrste sveze Aremonio-Fagion (Cyclamen purpurascens, Cardamine enneaphyllos, Aremonia agrimonoides i Calamintha grandiflora) i reda Fagetalia i razreda Querco-Fagetea (Anemone nemorosa, Euphorbia amygdaloides, E. dulcis, Lathyrus vernus, Mycelis muralis, Cardamine bulbifera, Senecio ovatus i dr.). U okviru ove asocijacije jasno se razlikuju snimke sastojina koje su nastale sukcesijom sastojina crnoga graba, te se od ostalih snimki razlikuju većom prisutnoću i pokrovnošću termofilnih vrsta kao što su – Ostrya carpinifolia, Acer obtusatum, Sorbus aria, Tanacetum corymbosum i dr. (sl. 4).
As. Seslerio autumnali-Fagetum allietosum ursinii – Florni sastav subasocijacije Seslerio autumnali-Fagetum allietosum ursinii prikazan je u tablici 1 na osnovi 15 fitocenoloških snimki. Na snimkama ove subasocijacije zabilježeno je ukupno 76 biljnih vrsta. Prosječan broj vrsta po snimci je 22,1 (16–32). Ova subasocijacija se jasno razlikuje prisutnošću i velikom pokrovnošću mezofilnih diferencijalnih vrsta – Allium ursinum, Daphne laureola, Corydalis bulbosa, Ilex aquifolium i Leucojum vernum. Osim toga razlikuje se velikom pokrovnošću i drugih mezofilnih vrsta kao što su – Lamium orvala, Erytronium dens-canis, Mercurialis