DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2012 str. 23     <-- 23 -->        PDF

dovode do interesantne kombinacije termofilnih (Ostryo-Carpinion) i mezofilnih (Lamio orvalae-Fagenion) vrsta. Zbog svega toga opisana je nova subas. Seslerio autumnali-Fagetum allietosum ursinii subass. nova hoc loco (usp. sl. 7).
Ona je karakterizirana prisutnošću i velikom pokrovnošću mezofilnih diferencijalnih vrsta – Allium ursinum, Daphne laureola, Corydalis bulbosa, Ilex aquifolium i Leucojum vernum. Osim toga razlikuje se velikom pokrovnošću i drugih mezofilnih vrsta kao što su – Lamium orvala, Erytronium dens-canis, Mercurialis perennis i dr.
Vezu s tipičnim sastojinama asocijacije čini svojstvena vrsta Sesleria autumnalis, koja s manjom pokrovnošću dolazi u većini snimki. Osim toga dolaze i druge termofilne vrste kao što su – Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Cornus mas i Acer obtusatum. S obzirom na uočene sindinamske procese na istraživanom lokalitetu moguće je očekivati da će prilike na ovome lokalitetu postajati još mezofilnije, te da će bukva i drugi mezofilni elementi širiti na okolno područje gdje to mikrostanišni uvjeti budu dozvoljavali.
Premontana bukova asocijacija Ranunculo platanifoliae-Fagetum, često u Hrvatskoj čini gornju granicu šumske vegetacije, posebno na južnim padinama i vrhovima nižim od 1600 m (usp. Vukelić i dr. 2008a). Tako se ona i na području PP Učka razvija u najvišim dijelovima. Na Vojaku čini više manje kompaktan kompleks isprekidan malim površinama