DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2012 str. 62     <-- 62 -->        PDF

S              U. minor Mill. (poljski brijest, nizinski brijest); Dab; L
S              U. pinnato-ramosa Dieck ex Koehne (turkestanski brijest); cas; L; srednja Azija
Verbenaceae
G             *Lantana camara L. (uresna lantana, ljetocvjetni udikolisnik); kult; V; tropska Amerika
Gpu       *L. montevidensis (Sprengel) Briquet (puzajuća lantana); kult; V; Južna Amerika
G             Vitex agnus-castus L. (konopljika, fratarski papar); Dab; L
Vitaceae
L              Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon (peteroliskava lozica); cas; L; Sjeverna Amerika
L              P. tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planchon (trošiljkasta lozica); kult; L; istočna Azija
L              Vitis vinifera L. (vinova loza); cas; L; podrijetlo nepoznato
LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES)
Agavaceae
S              Agave americana L. (američka agava); nat; V; Sjeverna Amerika
S              *Cordyline australis (Forst.) Endl. (kordilina); kult; V; Novi Zeland
G             *C. indivisa (Forst.) Steud; kult; L; Novi Zeland
G             Yucca filamentosa L. (končasta juka); kult; V; Sjeverna Amerika
G             Y. gloriosa L. (juka, mekovrha juka); cas; V; Sjeverna Amerika
Arecaceae
G/S        *Butia capitata (Mart.) Beccari (brazilska butija-palma); kult; V; Južna Amerika
G/S        Chamaerops humilis L. (mala žumara, niska žumara); Db; V
S              Phoenix canariensis Chabaud (kanarska datulja); cas; V; sjeverna Afrika (Kanari)
S              *Trachycarpus fortunei (Hooker) Wendl. (velika žumara, visoka žumara, kineska žumara); kult; V; jugoistočna Azija
S              Washingtonia filifera (Linden) H. Wendl. (vašingtonija, stogovača); kult; V; Sjeverna Amerika
S              *W. robusta Wendl. (meksička vašingtonija); kult; V; Sjeverna Amerika
Liliaceae
L              Asparagus acutifolius L. (sparožina); Da; V
L              Smilax aspera L. (tetivika); Da; V
G             Ruscus aculeatus L. (bodljikava veprina); Da; V
Analiza flore
Analysis of the flora
Analizom je obuhvaćeno 239 svojti dendroflore Omiša. Izvršena je taksonomska, ekološka i fitogeografska analiza, a rezultati su predočeni u tablicama 1 i 2.
Taksonomska analiza dendroflore Omiša – Taxonomic analysis woody plants of the Omiš
Taksonomskom analizom dendroflore Omiša (tab. 1) obuhvaćeno je 239 svojti koje su svrstane u 72 porodice i 156 rodova. Najveći broj svojti (205; 85,78 %) pripada dvosupnicama (Dicotyledones).
Od 72 porodice, četiri su zastupljene s više od 10 vrsta i podvrsta. S najvećim brojem vrsta ističu se porodice Rosaceae (33 svojte; 13,80 %), Fabaceae (14; 5,86 %), Oleaceae (13; 5,44 %) i Lamiaceae (11; 4,60 %). Brojem svojti najzastupljeniji je rod Prunus (11 svojti), zatim slijedi Tamarix (5) te rodovi Acer, Lonicera, Populus, Rosa i Ulmus (svi po 4 svojte).
Analiza dendroflore Omiša prema obliku habitusa
Analiza dendroflore Omiša s obzirom na tip habitusa (po Erhardtu i dr. 2002) pokazuje dominaciju grmolikih formi (132 svojte; 55,23 %), a zatim slijede stabla (83; 34,73 %) dok su najslabije zastupljene penjačice (24; 10,04 %). Listopadne svojte (128; 53,56 %) zastupljenije su od vazdazelenih (107; 44,77 %) i zimzelenih (4; 1,67 %).
Analiza autohtone i alohtone dendroflore Omiša – Analysis of the autochthonous and allochthonous woody plants of the Omiš
Od 239 svojti u dendroflori Omiša 89 svojti (37,20 %) su autohtone, a 150 (62,80 %) je alohtonih. Od autohtonih