DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2013 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Mr. sc. Marija Ravenšćak, dipl. oecc.
Stjepan Posavec
Mr. sc. Marija Ravenšćak, dipl. oecc. obranila je 16. listopada 2012. godine znanstveni magistarski rad pod naslovom "Analiza opravdanosti investiranja kapitala u gospodarenju prirodnim resursima – šumskom biomasom", te time stekla akademski stupanj magistra znanosti, znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje: ekonomija, znanstvena grana: financije.
Javna obrana disertacije održana je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 16. listopada 2012. godine, pred povjerenstvom u sastavu:
Prof. dr. sc. Silvije Orsag, Ekonomski fakultet, Zagreb, predsjednik;
Doc. dr. sc. Stjepan Posavec (mentor), Šumarski fakultet, Zagreb, član;
Doc. dr. sc. Lidija Dedi, Ekonomski fakultet, Zagreb, član
Rad je opsega 123 stranice u okviru kojih se nalaze 10 slikovnih priloga, i 23 tablica, te 53 navoda citirane literature.
Strukturno, rad je podijeljen u 7 osnovnih poglavlja: Uvod, Problematika budžetiranja kapitala, Karakteristike i način gospodarenja obnovljivim prirodnim resursom – šumom u RH, Metoda rada, Procjena opravdanosti ulaganja u proizvodnju toplinske energije iz obnovljivog izvora energije – šumske biomase, Diskusija i zaključak, i Literatura. Uz navedena poglavlja, radu su priloženi temeljna dokumentacijska kartica na hrvatskom i engleskom jeziku, popis slika i tablica te predgovor i životopis.
Životopis
Marija Ravenšćak, rođena je 1969. godine u Karlovcu. Diplomirala je 2000. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1993. godine zaposlena je u državnom poduzeću Hrvatske šume d. o. o. Zagreb. Nakon odrađenog pripravničkog staža u Upravi šuma podružnici Karlovac, radna iskustva stjecala je na poslovima stručnog suradnika za komercijalne poslove (od 1994.–1998.) i stručnog suradnika za financije (od 1998.–2004.). Od 2004. godine do danas radi na poslovima stručnog suradnika za internu reviziju i kontrolu u Direkciji Hrvatskih šuma d. o. o. u Zagrebu.
Sažetak rada
Cilj istraživanja je kroz znanstveni pristup procesa budžetiranja kapitala izvršiti analizu procjene investicijskog projekta na primjeru proizvodnje toplinske energije iz obnovljivog izvora energije – šumske biomase. Kroz procjenu opravdanosti ulaganja u proizvodnju biomase od brzorastućih vrsta izraditi model koji će imati praktičnu primjenu. Temeljnim i dodatnim metodama financijskog odlučivanja utvrditi da li će projekt ulaganja u proizvodnju biomase biti dovoljno profitabilan da pokrije troškove izvora financiranja i da li će poduzeće vrijediti više nakon poslovne odluke. Analizirane su mogućnosti razvoja novih proizvoda i uslu­ga u šumarstvu kao što su proizvodnja biomase od brzorastućih vrsta. Pomoću poslovne analize prikazani su parametri koji upućuju na prognozu budućih kretanja, odnosno parametara na temelju kojih se mogu izvršiti selekcije investicijskih opcija.
Za potrebe istraživanja postavljene su slijedeće hipoteze:
H1 – Budžetiranje kapitala generira investicijske projekte u skladu sa strateškim planovima poduzeća usmjeravanjem na područja u kojima ima komparativne prednosti.
H2 – Specifičnosti investicijskih projekata u šumarstvu prema tipovima investicijskih projekata. Investiranje u nove proizvode ovisi o strateškim odlukama. Početni projekti ne moraju imati pozitivnu neto sadašnju vrijednost ako ih se promatra zasebno, ali bi mogli biti vrlo vrijedni za poduzeće ako mu pružaju opciju ulaganja u projekte koji slijede.
H3 – Analiza opravdanosti investiranja u šumarstvu uvjetovana je ciljevima i načinom gospodarenja šumskim resursima.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2013 str. 107     <-- 107 -->        PDF

H4 – Specifičnost gospodarenja obnovljivim prirodnim resursom – šumom uvjetuje specifične načine analize opravdanosti ulaganja radi razvoja ostalih općekorisnih proiz­voda i usluga koje šumarstvo pruža.
Za dokazivanje postavljenih hipoteza korištene su povijesna metoda, opisna metoda, deduktivna i induktivna metoda, metoda generalizacije, metoda kompilacije, a metodama kvantitativne analize izračunate su vrijednosti pojedinih metoda vrednovanja na stvarnom primjeru.
Prilikom provedbe istraživanja korištene su metode prikupljanja sekundarnih podataka i informacija iz dostupnih izvora: inozemna i domaća znanstvena i stručna literatura iz područja budžetiranja kapitala, računovodstva i financija, iz područja ekonomike šumarstva, zatim internetske baze podataka, internetske stranice Hrvatskih šuma, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Investiranje u obnovljive izvore energije trenutačno je jedno od najatraktivnijih sektora hrvatskog gospodarstva. Prema tome, utvrđivanje učinkovitosti investiranja u obnovljive izvore energije, gdje možda nije najvažnija pozitivna neto sadašnja vrijednost ulaganja, već korisnost projekta ako pruža opciju ulaganja u buduće projekte. Na taj se način izabrana tema "Analiza opravdanosti investiranja kapitala u gospodarenju prirodnim resursima – šumskom biomasom", odnosi na aktualno područje znanstvenog i stručnog interesa.
Na konkretnom primjeru ulaganja u povećanje proizvodnje šumske biomase od brzorastućih vrsta, metodama budžetiranja kapitala ocjenjena je opravdanost projekta. Izvršena je analiza podataka i interpretacija rezultata istraživanja. U području šumarstva ne postoji dovoljno primjera procjene investicijskog projekta ulaganja u proizvodnju biomase, koji bi se mogli koristiti za usporedbu. Stoga je ovo područje budžetiranja kapitala u šumarstvu slabo istraženo u Republici Hrvatskoj.
Temeljem postavljenog cilja na odgovarajući su način postavljene istraživačke hipoteze, a prikaz metoda koje su se koristile u istraživanju odražavaju temeljito pripremljen istraživački zadatak. Tema je aktualna i u okviru domaće prakse i razvoja gospodarenja obnovljivim prirodnim resursima, ali i specifičnog segmenta ekonomike šumarstva vezanog uz spoznaje budžetiranja kapitala.
Istraživački zadatak pravilno je postavljen, a kandidatkinja je pokazala sposobnost korištenja znanstveno istraživačkih metoda za dokazivanje, odnosno odbacivanje postavljenih hipoteza. Zbog toga su sve hipoteze u dovoljnoj mjeri dokazane, što odražava kvalitetnu pripremu istraživačkog zadatka. Postavljenim hipotezama ostvareni su i ciljevi istraživanja. Na taj je način rad rezultirao s teorijskim i aplikativnim doprinosom.
Doprinos ovog rada na teorijskoj razini iz područja opravdanosti investiranja kapitala u gospodarenje prirodnim resursom – šumskom biomasom, ogleda se kroz specifične analize opravdanosti ulaganja radi razvoja općekorisnih proizvoda i usluga koje šumarstvo pruža.
Aplikativni doprinos rada ogleda se u stvaranju novog modela vrednovanja investicijskih projekata koji bi imao širu primjenu u gospodarenju šumom i šumskim zemljištem u RH, te pridonijeti učinkovitijem korištenju prirodnih resursa.
Na temelju provedenih istraživanja u šumarskom poduzeću (Hrvatske šume d.o.o) preporuča se ulaganje u projekte proizvodnje drvne biomase kao energetske sirovine. Opravdanost ulaganja u povećanje proizvodnje šumske biomase je ostvarivanje moguće ekonomske koristi, otvaranje novih i zadržavanje postojećih radnih mjesta, povećanje konkurentnosti šumarstva, proizvodnja jeftinijeg toplinskoga energenta, vezivanje CO2, mogućnost primjene na degradiranim zemljištima i drugo. Osnivanje plantaža (kultura kratkih ophodnji) na velikim površinama, imalo bi za posljedicu angažiranje znatnog kapitala, koji bi dugoročno određivao financijski položaj tvrtke, a time i buduću profitabilnost poduzeća.
Budući da je područje Republike Hrvatske u ekološkom i vegetacijskom smislu vrlo raznoliko, to se izbor površina, izbor vrsta drveća, metodologija i tehnologija podizanja, njege i sječe kultura i svi drugi elementi moraju odrediti za svaku lokaciju (projekt) zasebno. Pri tome je neophodna izrada multidisciplinarne studije o praktičnoj izvedivosti i ekonomskoj opravdanosti projekta. U sklopu studije potrebno je ustanoviti opće i lokalne ekološke uvjete, ponajprije vodni režim, tip i sastav tla i s njima u neposrednu vezu dovesti ekološko-biološka svojstva, količinu prinosa i ogrjevnu vrijednost predviđenih šumskih vrsta. Drugi dio studije trebao bi sadržavati ekonomske pokazatelje i opravdanost cijele investicije s mogućnošću primjene metodologije iz ovih istraživanja. Nakon usvajanja i implementacije projekta nužno je uspostaviti sustav stalnoga nadzora o njegovoj uspješnosti, a nakon njegova završetka izvršiti sve­obuhvatnu reviziju.
Novoj magistri znanosti Mariji Ravenšćak, dipl. oecc. želimo nastavak istraživanja investicijske analize u šumarstvu, te uspješnu primjenu dobivenih rezultata iz područja ekonomike šumarstva.