DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 61     <-- 61 -->        PDF

fleksibilne troelementne antene Yagi centrirane na 150 MHz. Radio odašiljači emitiraju signal svake dvije sekunde te ga je na prijamniku moguće evidentirati ovisno o konfiguraciji terena na udaljenosti od 2–10 km.
Za određivanje položaja obilježene jedinke korištena je metoda triangulacije. Na terenu su određene fiksne točke s kojih se vršilo utvrđivanje položaja za svaku obilježenu jedinku posebno. Izviđanje se obavljalo svaki dan od 17–19 h. Na radio prijamniku jačina signala očitava se na displeju i putem zvučnog signala. Rotirajući antenu oko vertikalne osi u mjestu za 360 ° određuje se smjer iz kojeg je signal najjači. Taj smjer ujedno određuje i pravac u kojemu se nalazi odašiljač. Za svaki pravac preciznom busolom određen je azimut, kako bi se kasnije isti mogao prenijeti na kartu. Tri pravca u pravilu zatvaraju trokut, u čijem se težištu nalazi radioodašiljač odnosno obilježena jedinka. Kako ne postoji ključ kojim bi se sa sigurnošću mogli ustanoviti uzroci mortaliteta, isti su određivani prema položaju u staništu i stanju u kojemu je pronađena lešina.
Sve jedinke ispuštenih i praćenih trčki koje su pronađene u gustom trnju, živicama ili hrpama drvnog otpada, pri čemu su bile gotovo u potpunosti pojedene od predatora, označavane su kao stradale od dlakavih predatora. Sve one jedinke koje su pronađene na otvorenim poljima, ispod gnijezda grabljivica i nisu bile pojedene u potpunost, i označavane su kao stradale od pernatih predatora.
Podaci prikupljeni na terenu dalje su obrađivani softverskim paketom ArcGis 9.2., dok je za tabličnu obradu korišten Microsoft office Excel. Statistička obrada rađena je programom Statistica 8.(t-test, Deskriptive statistics).
Rezultati
Results
Od ukupno ispuštenih i obilježenih 17 jedinki, 15 radio odašiljača je pronađeno, dok su za dva odašiljača signali izgubljeni te nije bilo moguće utvrditi što se sa jedinkama koje su ih nosile dogodilo. Na temelju materijalnih pokazatelja za tri jedinke je utvrđeno da su stradale od dlakavih