DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2013 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Utjecaj mikroreljefa na morfološke značajke sadnica hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) – Influence of micro-relief on morphological characteristics of sessile oak (Quercus petraea L.) seedlings
U tablici 4. prikazani su podaci deskriptivne statistike za značajnije morfološke parametre sadnica hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) u dobi 2+0, uzgajanih na nagibu i na ravnom terenu.
Prosječna visina sadnica hrasta kitnjaka u dobi 2+0 na nagibu iznosila je 444 mm (165–632 mm), za razliku od prosječnih visina sadnica na ravnom terenu koje su iznosile 366 mm (175–610 mm). Prosječni promjer vrata korijena sadnica na nagibu iznosio je 8,58 mm (5,22–14,51 mm), a onih na ravnom 6,52 mm (4,07–10,00 mm). Prosječna ukupna duljina korijena sadnica na nagibu iznosila je 547,93 cm (113,84–1248,63 cm), a sadnica na ravnom 404,81 cm (154,85–1235,39 cm). Oplošje korijena kod sadnica na nagibu iznosilo je 271,97 cm2 (58,57–633,94 cm2), odnosno kod sadnica na ravnom terenu 186,38 cm2 (80,81–500,89 cm2). Prosječan promjer korijena sadnica na nagibu bio je 1,60 mm (1,17–2,10 mm), a onih na ravnom 1,50 mm (0,94–2,35 mm). Volumen korijena u slučaju sadnica na nagibu iznosio je 10,99 cm3 (2,40–27,21 cm3), odnosno kod sadnica na ravnom 7,11 cm3 (2,49–16,16 cm3). Broj vrhova korijena kod sadnica na nagibu iznosio je 818 kom (111–2551 kom), a onih na ravnom 592 kom (215–1969 kom). T-testom (tablica 5) uspoređivane su dvije grupe sadnica po 50 uzoraka (1 – na nagibu, 2 – na ravnom). Za sve testove razinu značajnosti od 5 % smatrali smo statistički značajnim. Za varijable: visina (p =0,178360), promjer vrata korijena (p=0,077099) i duljina korijena (p =0,148820), utvrđena je razlika varijance veća od postavljene granice (p=0,05).
Za varijable: oplošje korijena (p=0,0161609), prosječan promjer korijena (p=0,041961), volumen korijena (p=0,007279) i broj vrhova korijena (p=0,022785), t-testom nije zadovoljen