DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2013 str. 37     <-- 37 -->        PDF

istraživanja je razmatranje utjecaja određenih političkih instrumenata na poslovanje s NDŠP u odabranim zemljama jugoistočne Europe (Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji), te analiza stavova predstavnika MSP NDŠP vezanih za procedure poslovanja s NDŠP i suradnju s nadležnim institucijama. Svrha istraživanja je analiza mogućnosti unapređenja političkih instrumenata i administrativnih procedura vezanih za NDŠP na području odabranih država. Predmet istraživanja bili su strateški, zakonodavni i institucionalni okviri koji se odnose na područje NDŠP, kao i stavovi predstavnika malih i srednjih poduzeća (MSP) o dokumentaciji koja je potrebna za cjelokupan proces otkupa, prerade i plasmana NDŠP i suradnji s nadležnim institucijama.
2. Metode
Methods
Istraživanje se baziralo na komparativnoj analizi određenih instrumenata politike u području šumarstva, zaštite prirode i okoliša, te stavova predstavnika MSP NDŠP u Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji. Prilikom istraživanja političkih instrumenata primijenjen je multisektoralni pristup radi preklapanja nadležnosti između sektora šumarstva te zaštite prirode i okoliša (Nedeljković et al., 2011).
Za istraživanje su odabrane zemlje koje se na području jugoistočne Europe izdvajaju po potencijalima NDŠP resursa (SEE Enterprise Development and The Corporate Citizenship Facility, 2003; FAO, TRAFFIC, 2010; Kathe et al., 2003), kao i MSP sektora baziranog na NDŠP, zbog čega mogu imati značajnu ulogu na tržištima ovih proizvoda i u razvoju njihovih nacionalnih ekonomija. Za usporedbu zakonodavnih instrumenata i nadležnih institucija značajno je da se odabrane zemlje nalaze u različitim stadijima pristupanja Europskoj Uniji4, što daje mogućnost da se na temelju određenih pozitivnih riješenja unaprijede postojeći instrumenti šumarske politike vezani za poslovanje s NDŠP. U prilog tomu govori i podatak da su svi analizirani strateški dokumenti usvojeni nakon 2000. godine u skladu s europskim integracijama odabranih država.
Pri analizi pravnih propisa (strategije, zakoni, podzakonski dokumenti), koji uređuju područje NDŠP i utvrđivanju poslova koje obavljaju nadležne institucije, primijenjena je metoda analize sadržaja. Za uspoređivanje sličnosti i razlika kod pravnih okvira i institucija nadležnih za područje NDŠP u analiziranim zemaljama, primijenjena je komparativna "area studies" (Milosavljević, Radosavljević, 2008) metoda. Svrha korištenja ove metode bilo je proučavanje specifičnosti strateških i pravnih dokumenata, te nadležnosti institucija u odabranim zemljama.
Kao istraživačka tehnika korištena je anketa "od vrata do vrata", za prikupljanje stavova predstavnika MSP NDŠP. Upitnik se sastojao od 51 pitanja, grupiranih u 6 cjelina: 1. socio-demografske karakteristike ispitanika, 2. osnovne informacije o poduzeću, 3. otkup, 4. prerada, 5. plasman NDŠP, 6. analiza poslovanja.
Za potrebe ovoga rada analizirano je 7 pitanja, iz grupe koja se odnosila na analizu poslovanja poduzeća. Pitanja su bila otvorena, zatvorena i s Likertovom skalom (Fishbein, Ajzen, 1975). Uzorak su činili predstavnici 27 MSP NDŠP u Hrvatskoj, 36 u Makedoniji i 91 u Srbiji. Veličina uzorka određena je na osnovi liste registriranih MSP NDŠP, a tamo gdje je bilo potrebno primijenjen je i uzorak snježne pahulje (snowball sample).
U istraživanju je prilikom obrade primarnih podataka primijenjena statistička analiza u programu SPSS (SPSS Inc., 2011). Za utvrđivanje distribucije podataka, odnosno broja slučajeva koji pripadaju pojedinačnoj vrijednosti jedne prekidne promjenljive te njihovog postotnog učešća, korištena je analiza frekvencija kao dio deskriptivne statistike (Soldić-Aleksić, Chroneos Krasavac, 2009). U cilju grupiranja objekata u relativno homogene grupe (tzv. klastere), a uzimajući u obzir grupe varijabli, primijenjena je dvostepena (TwoStep) klaster analiza (Malhotra, 2007). Ova analiza odabrana je iz razloga što nije bilo potrebno unaprijed poznavati broj ni karakteristike klastera. Grupiranje je izvršeno na temelju tri kategorijske varijable: 1) obim, 2) troškovi i 3) vrijeme potrebno za prikupljanje dokumentacije za dobivanje dozvole za komercijalno sakupljanje NDŠP.
Za potrebe analize sadržaja dokumenata korišteni su sekundarni podaci, prikupljeni iz službenih ili internih izvješća, pravnih dokumenata i literature analiziranih zemalja.
3. Rezultati
Results
U okviru poglavlja rezultata, dane su analize:
političkih instrumenata, koji se odnose na NDŠP;
procedura za dobivanje dozvole za komercijalno sakupljanje NDŠP;
stavova predstavnika MSP NDŠP vezanih za:
dokumentaciju koja je potrebna za čitav proces otkupa, prerade i plasmana NDŠP;
suradnje s nadležnim ministarstvima.