DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Dr. sc. KRUNOSLAV SEVER
Željko Škvorc
Dr. sc. Krunoslav Sever dipl. ing. šumarstva obranio je 19. prosinca 2012. godine doktorski rad pod naslovom "Utjecaj ekofizioloških čimbenika na razvoj rasplodnih organa hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)" i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz biotehničkog područja, znanstvenog polja šumarstvo.
Obrana doktorskoga rada održana je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred povjerenstvom u sastavu: Prof. dr. sc. Jozo Franjić, Prof. dr. sc. Milan Oršanić (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Prof. dr. sc. Tomislav Ćosić (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Doktorski rad izrađen je pod mentorstvom Izv. prof. dr. sc. Željka Škvorca (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Prof. dr. sc. Milana Poljaka (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
Doktorski rad napisan je na 134 + 15 stranica, sadrži 51 sliku, 26 tablica i 241 literaturni navod, a obuhvaća sljedeća poglavlja: Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Rasprava, Zaključci, Literatura, Prilozi i Životopis.
Životopis
Krunoslav Sever, rođen je 19. listopada 1981. godine u Virovitici. Osnovnu školu završava u Slatini 1996. godine, a srednju Šumarsku i drvodjeljsku školu u Karlovcu 2000. godine. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2001. godine, gdje i diplomira 2006. godine. Iste godine prima i rektorovu nagradu za studentski rad pod naslovom "Usporedna analiza metoda prorijede na primjeru sastojine hrasta kitnjaka i običnoga graba". Nakon diplomiranja zapošljava se kao pripravnik u Hrvatskim šuma­ma d.o.o. – UŠP Našice. Od 1. prosinca 2007. godine zaposlen je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu znanstvenoga novaka, u suradničkom zvanju asistenta na Zavodu za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku. Akademske godine 2007/2008. upisuje poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo, smjer Uzgajanje šuma s lovnim gospodarenjem.
U okviru svoje znanstveno-istraživačke djelatnosti bavi se istraživanjima iz područja fiziologije i ekofiziologije šumskoga drveća. Kao istraživač aktivno sudjeluje na znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Hrvatskih šuma d.o.o.
Do sada je kao autor i suautor objavio sedam znanstvenih članka, sudjelovao je na osam međunarodnih i tri domaća simpozija.
Član je Hrvatskoga društva za biljnu fiziologiju, Hrvatskoga botaničkog društva i Hrvatskoga lovačkog saveza.
Sažetak rada
Istraživanje je provedeno 2010. i 2011. godine na pokusnoj plohi, osnovanoj u proljeće 2008. godine koja se nalazi u sklopu Rasadnika "Brestje" (UŠP Zagreb; Šumarija Dugo Selo). Pokusna ploha osnovana je s vegetativno razmnoženim plus stablima hrasta lužnjaka, porijeklom iz klonskih sjemenskih plantaža s područja UŠP Vinkovci, Našice i Bjelovar. Prosječna visina biljaka uključenih u istraživanje u proljeće 2010. godine (na početku istraživanja) iznosila je 187 cm, a promjer debla na visini 30 cm iznad tla iznosio je 1,7 cm. Većina vegetativno razmnoženih biljaka uključenih u istraživanje uredno je cvjetala i plodnosila tijekom istraživanja (2010. i 2011. godine).
Prva skupina ciljeva doktorskoga rada bila je ispitati utjecaj meteoroloških prilika na:
- razvoj listova hrasta lužnjaka,
- razvoj muških i ženskih cvjetova,
- fiziološke značajke polena,
- dinamiku odbacivanja ženskih cvjetova i plodova (u razdoblju od oprašivanja do početka zriobe žira).