DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Lok1 – šumarija Sokolovac, GJ "Polum – Medenjak" 23d (46,0817°N, 16,3959°E)
Lok2 – šumarija Sokolovac, GJ "Mesarica-Plavo" 1e (46,0537°N, 16,4552°E)
Rasprostranjenost i bionomija Ips cembrae
Distribution and bionomy of the Ips cembrae
Rasprostranjenost je utvrđivana na cijelom području UŠP Koprivnica, gdje europski ariš tvori kulture ili je pomiješan s drugim vrstama drveća. Prisutnost Ips cembrae utvrđivana je skidanjem kore na stojećim odumrlim i živim stablima, te pronalaskom karakterističnih materinskih hodnika, imaga, kukuljica i ličinki. Kartografski prikaz obrađen je u programu Arc GIS (ESRI). Štetnost je utvrđena kroz doznačenu drvnu masu napadnutih stabala prema podacima šumarija (doznačne knjižice).
Bionomija Ips cembrae istraživana je na cijelom području UŠP Koprivnica. Na Lok1 srušeno je 24.5.2009. godine jedno stablo ariša, s kojega je odrezan po jedan trupčić na 2 m (T1) i 21 m (T2) visine za određivanje gustoće populacije. Oba trupčića inkubirana su u laboratoriju Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarskom u kontroliranim klimatskim uvjetima, temperature 20±2 °C, odnosa dana i noći (L:D) 16:8 i relativne zračne vlage 60 %. Visina (h) trupčića T1 bila je 41cm, a promjer mjeren u sredini (d) 33 cm, što čini površinu kore (P) od 0,425 m2. Dimenzije T2 bile su h = 41 cm, d = 17 cm što čini P = 0,219 m2. Trupčići su se redovito vlažili vodom uz pomoć ručne prskalice da se ne bi isušili. Po izlasku imaga sakupljana su u petrijeve posudice, stavljene na hlađenje (4 °C). Nakon što potkornjaci više nisu izlazili, trupčići su okorani te su sakupljeni neizašli potkornjaci. Nakon toga, svi sakupljeni potkornjaci determinirani su i prebrojani te je određen prosječan broj potkornjaka po dm2 površine kore.
Na napadnutim stojećim stablima na Lok1 dodatno je 8.11.2013. godine skidana kora sa 5 napadnutih stabala, na kojima su mjerene dužine po 10 nasumično odabranih materinskih hodnika koji su se nalazili na visini između 2 i 4 m.
Na ostalim lokalitetima od 2008–2013. godine utvrđivani su razvojni stadiji kukaca nakon skidanja kore s napadnutih stojećih stabala, koji su slikani pomoću digitalnog fotoaparata Panasonic DMC FZ 30.
Monitoring Ips cembrae feromonskim klopkama
Monitoring of Ips cembrae by using pheromone traps
Monitoring feromonskim klopkama uspostavljen je za vrijeme vegetacijskog perioda od 2011. do 2013. godine na Lok1 i Lok2. U istraživanju je korišten feromonski pripravak Cembräwit® (Witasek, Austria) deklariran kao feromon za Ips cembrae i standardna suha naletno-barijerna Theysohn® klopka, udaljena uvijek 10 m od ruba šume. Dana 7.4.2011. godine postavljeno je pet feromonskih klopki, četiri na Lok1 i jedna na Lok2. Ulovi su sakupljani tjedno od 14. travnja do kraja kolovoza. Dana 27.4.2012. godine postavljeno je 10 feromonskih klopki, pet na Lok1 i pet na Lok2. Ulovi su sakupljani tjedno od 3. svibnja do kraja kolovoza. Dana 22.4.2013. godine postavljeno je 10 feromonskih klopki, sedam na Lok1 i tri na Lok2. Ulovi su sakupljani tjedno od 29. travnja do kraja kolovoza 2013. godine. Tijekom 2011. godine krajem lipnja zamijenjen je feromon, dok 2012. i 2013. godine feromon nije zamjenjivan. Ulovi su nakon svakog sakupljanja preneseni u plastične posudice sa 70 % etanolom te dalje u laboratorij Hrvatskog šumarskog instituta. Na 100 slučajno odabranih Ips cembrae iz ulova, disekcijom i mikroskopskim pregledom spolnih organa određeni su spolovi jedinki.
Rezultati
Results
Rasprostranjenost i štetnost Ips cembraeDistribution and Harmfulness of the Ips cembrae
Ips cembrae je do rujna 2013. godine nađen na području UŠP Koprivnica u 7 šumarija i 24 odsjeka, u sastojinama starim od 23 do 58 godina te na nadmorskim visinama od 160 do 350 metara u Kalničkom i Topličkom gorju, te Bilogori (Tablica 1.). Prvi nalaz zabilježen je 13.8.2008. godine na području šumarije Sokolovac u GJ "Polum – Medenjak" 23d skidanjem kore na odumrlim stablima i pronalaskom karakterističnih materinskih hodnika, a 13.2.2009. u kori odumrlih stabala pronađena su i prva imaga koja su poslana i determinirana u Hrvatskom šumarskom institutu. Na području UŠP Koprivnica pregledane su sastojine europskog ariša i na napadnutim stablima skidana je kora tijekom sljedećih godina, te je utvrđeno prisutnost imaga, kukuljica i ličinki Ips cembrae:
– 2009. godine na području šumarije Sokolovac u GJ "Polum – Medenjak" 23d (1)
– 2010. godine na području šumarije Sokolovac u GJ "Polum – Medenjak" 23d (1) i na novom lokalitetu GJ "Mesarica Plavo" 1e (2) – 9 km istočno od prvog nalaza.
– 2011.godine na istim lokalitetima kao i u 2010. godini
– 2012. godine utvrđena je prisutnost na istim lokalitetima kao i u 2010. i 2011 godini, te na novim lokalitetima:
prema jugu na području šumarije Križevci u GJ "Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna" ("J–K–B–D") 83e (4) – 9,5 km od prvog nalazišta
prema zapadu na području šumarije Ludbreg u GJ "Kalnik" 51f (5) i 32b (6) – 14,5 km od prvog nalazišta