DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 57     <-- 57 -->        PDF

zastupljen je s 2,72 %, a preostali florni elementi (kultivirane i adventivne biljke, istočnoeuropski-pontski element te ilirsko-balkanski) zastupljeni su u vrlo niskom postotku te broju svojti. Gotovo jednaka zastupljenost mediteranskog flornog elementa (31,15 %) i euroazijskog flornog elementa (29,97 %) ukazuje da se istraživano područje nalazi na prijelazu submediterana prema mediteransko-montanom vegetacijskom području.
Analiza životnih oblika (slika 2) inventariziranih svojti pokazuje da prevladavaju hemikriptofiti (53,83 %) koji su tipični za travnjačku floru pašnjaka i livada, a ukazuju na antropogeni utjecaj koji se odražava kao ispaša i paljenje. Prisutnost jednogodišnjih biljaka terofita (19,33 %), geofita (12,14 %) te trajnica hamefita (9,11 %) u skladu je s prosječnim postotkom zastupljenosti umjerenog klimatskog područja (T = 19 %), a relativno visoka zastupljenost drvenastih biljaka na staništu travnjaka (N i P; 5,59 %) ukazuje na započete procese sukcesije na pojedinim lokalitetima (slika 2).
Sintaksonomska shema istraživanih travnjačkih zajednica je sljedeća:
Razred: FESTUCO-BROMETEA Braun-Blanquet et R. Tüxen 1943
Red: SCORZONERO-CHRYSOPOGONETALIA Horvatić et Horvat (1956) 1958
Sveza Saturejon subspicatae Horvatić 1975
As. Carici humili-Centaureetum rupestris Horvat 1931
            aa) subas. satureetosum variegatae Poldini 1989 (= as. Saturejo subspicatae-Caricetum humilis Trinajstić/ 1981/1999, corr. 2007)
                ab) subas. laserpitietosum sileris Kaligarič et Poldini 1997 – zarastanje (varijanta) s Laserpitium siler
                ac) subas. seslerietosum juncifoliae Horvat 1962 (= as. Seslerio juncifoliae-Caricetum humilis Horvat 1930)
Sveza Scorzonerion villosae Horvatić 1949
As. Danthonio-Scorzoneretum villosae Horvatić (1956) 1958
subas. koelerietosum macranthae Vitasović Kosić 2011.
As. Bromo-Chrysopogonetum grylli Horvat 1960
Red: BROMETALIA ERECTI Braun-Blaunquet 1936
Sveza Bromion erecti W. Koch 1926
As. Koelerio pyramidatae-Brachypodietum rupestris Trinajstić (1981) 2005
Razred: MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tüxen 1937
Red: ARRHENATHERETALIA Pawlowski 1928
Sveza: Arrhenaterion elatioris Braun-Blaunquet 1926
as. Anthoxantho-Brometum erecti Poldini 1980 (= subas. Arrhenatheretum elatioris brometosum erecti Poldini 1989)
Zajednica Carici humili-Centaureetum rupestris laserpitietosum sileris varijanta s Laserpitium siler do sada je bila zabilježena samo u Gorskom kotaru. Livadna zajednica Danthonio-Scorzoneretum villosae koelerietosum macranthae opisana je kao subass. nova (Vitasović Kosić 2011). Također je prvi put na području Hrvatske zabilježena zajednica Anthoxantho-Brometum erecti s varijantom Chrysopogoni gryllus.