DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 104     <-- 104 -->        PDF

prednosti i slabosti šumarskog sektora. Na taj su način prepoznati prioriteti i ključne aktivnosti koje bi ulaganjem sredstava iz fonda EAFRD i obvezatnim nacionalnim učešćem RH u idućih 7 godina značajno poboljšale razvoj i osigurale opstojnost šumarskog sektora – izgradnja i održavanje šumske infrastrukture (ceste i vlake), okrupnjavanje šumoposjeda, konverzije degradiranih šuma, ulaganja u šumsku mehanizaciju i drvno-prerađivačku industriju (primarna prerada drva) te izrada šumsko-gospodarskih planova. U mjerama su ugrađene i aktivnosti izrade pilot projekata, edukacije, savjetodavnih usluga, promotivne aktivnosti, lovni turizam, osiguranja od šteta, tradicijski obrti i dr.
Iako je EAFRD pretežito upućen na privatni sektor, u proračunskom razdoblju 2014–2020. g., šumarski su ciljevi definirani primarno prema očekivanim rezultatima, dok je u prošlom razdoblju primaran bio korisnik mjere. Stoga su za hrvatsko šumarstvo unutar PRR-a najviše vrednovane i financijski najizdašnije mjera M08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, odnosno Operacija Prevođenje degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika te mjera M04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Operacija Ulaganje u šumsku infrastrukturu jer su prihvatljivi korisnici mjere privatni šumoposjednici, udruge šumoposjednika, te pravni subjekti koji prema Zakonu o šumama gospodare državnim šumama i šumskim zemljištima (Hrvatske šume d.o.o.).  
Operacija Prevođenje degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika usmjerena je ponajprije prevođenju/konverziji panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u sastojine visokog uzgojnog oblika, te mješovite sastojine s povoljnim udjelom i strukturom glavnih vrsta drveća uključujući prevođenje šumskih monokultura u mješovite šume. Pokriva troškove pripreme šumskog zemljišta za sjetvu i/ili sadnju šumskog reprodukcijskog materijala (npr. uklanjanje nepoželjne vegetacije, čišćenje tla od korova, obrada tla, odvodnja, troškovi uspostave uzgojnih stazica, troškovi postavljanja zaštitnih ograda u svrhu zaštite šumskog reprodukcijskog materijala od divljači i dr.), nabave šumskog reprodukcijskog materijala (sjeme, sadnice i dr.), usluge radova sjetve i/ili sadnje šumskog reprodukcijskog materijala, ponovljene sadnje u slučaju opravdanog neuspjeha i dr. maksimalne vrijednosti prihvatljivih troškova do 500 000 eura.
Operacija Ulaganje u šumsku infrastrukturu namijenjena je projektima izgradnje i rekonstrukcije šumskih cesta i vlaka maksimalne vrijednosti prihvatljivih troškova do 1 milijun eura. Njome se nastoji povećati niska prosječna otvorenost primarno privatnih šumoposjeda (procjena 6,5 km/1000 ha) što će povećati potencijal dobave drva i šumske biomase, omogućiti bolju zaštitu šuma i uopće održivo gospodarenje šumama, što će posljedično pridonijeti i povećanju zaposlenosti na ruralnim područjima.
Značajne alokacije predviđene su i za operacije ulaganja u modernizaciju alata, strojeva i tehnologija u šumarstvu i primarnoj preradi drva u svrhu povećanja učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomičnosti i sigurnosti radnih procesa postojećih te uvođenja novih tehnologija. Operacija Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima će, prema sadašnjem prijedlogu, u 65 %-tnom iznosu sufinancirati troškove nabave strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile i dr.), za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri, žičare, traktorske ekipaže i dr.); za proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači i dr.), za izvođenje šumsko-uzgojnih radova pripreme šumskog zemljišta za sadnju i sjetvu (malčeri i dr.), za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, spremišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri i dr.).
Gotovo istovjetna operacija Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u primarnoj preradi drva predviđena je za drvno-prerađivački sektor i sufinanciranje u 65 %-tnom iznosu prihvatljivih troškova za nabavu strojeva, alata, uređaja i opreme za primarnu preradu drva (blanjalice, pile, strojevi za furnir i dr.); za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka i dr.); za uvođenje i/ili nabavu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u pridobivanju drva i primarnoj preradi drva (software za optimizaciju iskorištenja drvnih sortimenata i dr.); za izgradnju objekata i nabave opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda (sušare, parionice, silosi, spremišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, i dr.) i dr.
Samo za gore navedene četiri operacije predložena je alokacija u visini gotovo 120 milijuna eura do 2020. godine. S obzirom da je ukupna 7-godišnja alokacija PRR-a oko 2 300 milijuna eura, šumarski sektor samo kroz ovdje