DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 71     <-- 71 -->        PDF

djelovanje jedne imovne općine, što obogaćuje naše povijesno shvaćanje o razvoju modernoga šumarstva na području Republike Hrvatske u cjelini“.
Mr. sc. Zlatko Virc autor je poglavlja Nastanak i djelovanje brodske imovne općine. To je izuzetno vrijedno štivo, koje na jednostavan i pristupačan način oslikava povijest, organizaciju, djelovanje i značenje Brodske imovne općine kroz sljedeća potpoglavlja: Vojna krajina i šume, Ukidanje Vojne krajine i razdioba šuma, Imovne općine, Osnivanje i djelovanje Brodske imovne općine, Financijsko poslovanje, Upravljanje, ustroj i djelovanje, Pravo služnosti, Drvo za gradnju, Pogorelci (opožareni), Školovanje i stipendije, Pomoć kod poplava – Zaklada, Podupiratelji i sudionici javnih akcija, Zajmovi, Šumokvarci, Zdravstvena zaštita pravoužitnika, Pomaganje razvoja poljoprivrede, Zamjene zemljišta, Poplave i otklanjanje posljedica, Izgradnja prometnica (ceste i željeznice), Doprinost izgradnji školskih, vjerskih i upravnih objekata.
Tekstovi i dio arhivske građe koji su objavljeni u ovoj knjizi (nadajmo se kako će uskoro u sljedećim izdanjima biti objelodanjena cjelokupna arhiva), predstavljaju vrlo važan izvor za istraživanje povijesti šumarstva u Hrvatskoj. Knjiga je još jedan znanstveni prilog o šumarstvu kao znanosti, struci i umijeću gospodarenja šumskim ekosustavima, ali i drugim ekosustavima koji imaju neposredan i posredan dodir sa šumom.
SVEUČILIŠNI UDŽBENIK ŠUMSKO ZELJASTO BILJE HRVATSKE
Ivo Trinajstić
Prošle su četiri godine od izlaska iz tiska udžbenika Šumsko drveće i grmlje Hrvatske naših izuzetno marljivih znanstvenika prof. dr. sc. Joze Franjića i izv. prof. dr. sc. Željka Škvorca, koji s ovim, novim udžbenikom Šumsko zeljasto bilje Hrvatske zatvaraju jednu cjelinu, vezanu za najznačajniju šumsku floru Hrvatske.
Knjiga Šumsko zeljasto bilje Hrvatske ponajprije je udžbenik koji će poslužiti izobrazbi prvostupnika, magistara-inženjera šumarstva i urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša, magistara struke i dr. Nesumnjivo će ona biti od koristi i u izobrazbi šumarskih tehničara, inženjera agronomije, farmaceuta, biologa uopće i svih ljubitelja prirode koji bi htjeli saznati nešto više o zeljastim biljkama s kojima se susreću. Također se navode i niže svojte (taksoni) od vrste (podvrste, varijeteti, forme, križanci) koje daju kompletniju sliku varijabilnosti i primjene neke biljne vrste.
S te dvije knjige obrađen je velik broj šumskih biljnih vrsta i nižih taksona koje se danas mogu sresti u šumama na području Republike Hrvatske, čime se je značajno popravilo stanje u prisutnosti takve literature na hrvatskome jeziku.
U ovome udžbeniku prikazan je samo osnovni dio sveukupnoga šumskoga zeljastoga bilja Hrvatske, a u okviru varijabilnosti vrste navedeni su i neki manje značajni i rijeđi taksoni. Osim toga, prikazane su i neke najčešće i najrasprostranjenije strane (alohtone) vrste zeljastoga bilja koje u vegetaciji Hrvatske imaju značajnu ulogu. Također su navedene i neke vrste koje se javljaju u raznim sukcesijskim fazama vegetacije, šumskim rubovima, šumskim čistinama i sličnim staništima.
Budući da je ponekad relativno teško razdvojiti zeljastu od drvenaste flore, tako su i u ovoj knjizi navedene neke vrste koje su niski grmovi (nanophanerophyta), a koji nisu prethodno obuhvaćeni udžbenikom Šumsko drveće i grmlje Hrvatske.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Sve su vrste razvrstane u osnovne skupine – Crvotočine (Lycopodiidae, = Lycopodiophyta, Lycophyta), Paprati (Monilophyta) – Preslice (Equisetidae, = Equisetopsida, Equisetales, Sphenopsida, Equisetophyta), Tankostjene papratnjače (Polypodiidae, = Polypodiopsida, Pteridopsida, Filicopsida, Pteridophyta), Kritosjemenjače (Magnoliidae, = Magnoliophyta, Angiospermae, Antophyta s. s.) – Prave dvosupnice (Eudicotyledonae), Jednosupnice (Lilianae, = Monocotyledonae, Liliatae), a unutar svake od skupina vrste su razvrstane abecednim redom latinskoga imena.
Ukupno su detaljno obrađene 274 vrste, a uz mnoge su uz njih navedene i srodne vrste, kao i niži taksoni za koje su navedeni samo najosnovniji podaci po kojima se one razlikuju od njima srodnih.
Osim validnih znanstvenih imena navedene su i brojne istoznačnice (sinonimi), sva stručna i gotovo sva dostupna hrvatska narodna imena te brojna strana narodna imena (engleska, njemačka, francuska i talijanska).
Budući da su slikovni prikazi u boji (njih 786) te osim habitusa prikazuju i neke druge detalje (list, cvijet, cvat, plod i dr.), moći će se na vrlo jednostavan način doći do točne determinacije, a uz to još je naveden i detaljan opis. Za vrste koje su detaljno obrađene navedeni su podaci o rasprostranjenosti, staništu, pripadnosti flornome elementu, morfološkim i biološkim značajkama, varijabilnosti, a uz to navedeni su i osnovni podaci o značaju pojedinih biljaka u životu čovjeka (ukras, hrana, lijek, otrovnost i dr.). Na kraju knjige nalazi se kazalo pojmova, znanstvenih imena, istoznačnica (sinonima) i narodnih imena.
Sasvim sigurno, ova će knjiga naći svoju primjenu i izvan granica Hrvatske, što će donekle opravdati znatna ulaganja svih sponzora koji su bili angažirani oko tiskanja iste.
U poplavi prijevoda strane stručne literature iz ovoga područja, bitna je značajka ove knjige što je ona djelo domaćih autora.
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA (ČASOPIS O EKONOMSKIM I TEHNIČKIM ODNOSIMA – IZDANJE AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI – FIRENZE)
Frane Grospić
Iz broja 1 siječanj-veljača 2014 izdvajamo:
Federico Roggero: Regionalni zakon o šumama i pašnjacima Regije Abruzzo
U Službenom glasilu Regije Abruzzo od 10. siječnja 2014. g. objavljen je Regionalni zakon o zaštiti i korištenju šuma, pašnjaka i drvnih zaliha regije Abruzzo. Radi se o prvom regionalnom zakonu kojim se regulira problematika šumarske struke glede načela utvrđenih na nacionalnoj razini, a koji su specifični za ovu regiju.
Radovi na pripremi ovog zakona započeti su u proljeće 2011. g. na inicijativu Regionalnog saveza inženjera šumarstva i poljoprivrede, a prijedlog zakona izradili su profesionalni stručnjaci i predstavnici zaštićenih područja. Uz ovaj prijedlog postojao je i drugi iz 2007. g. izrađen po uzoru na šumsko zakonodavstvo Toskane. Na temelju ova dva prijedloga komisija imenovana od strane Predsjednika savjetodavne poljoprivredne službe donijela je konačni tekst zakona.            
U biti, novi zakon regije Abruzzo zasniva se na tradicionalnim osnovama uz modifikacije koje je malo po malo donijelo novo vrijeme.
Po novom zakonu regije Abruzzo administrativne funkcije pripale su Regionalnoj službi za poslove šumarstva, ali je ostavljena mogućnost dodjele funkcija i nižim ustanovama.
U okviru regionalnih ovlasti predviđena je konferencija između Regije i Uprave državnih šuma, što znači nastavak već tradicionalne suradnje. Ustanovljena je tehničko-savjetnička komisija za proizvodnju i komercijalizaciju šumskih proizvoda i rasadničkog materijala, te posebni odbor za gospodarenje državnim šumama.
Regionalnim zakonom potvrđene su definicije šume i pašnjaka, kao što je to bilo ustanovljeno prethodnim zakonom iz 2001. g.
Šumom se u smislu zakona smatra: „površina pokrivena šumskim drvećem, prirodnog ili umjetnog podrijetla, s većim ili manjim učešćem grmlja, u bilo kojem stadiju razvoja, kao i mediteranska makija. Treba imati sljedeća