DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2014 str. 11     <-- 11 -->        PDF

i pitomoga kestena (Queco–Castaneetum sativae Ht. 1938) (Vukelić i Rauš, 1998).           
Lovnoproduktivna površina za srnu običnu iznosi 3300 ha i odgovara drugom bonitetu.
2.2. Metode rada
Potrebni podaci o tjelesnim i trofejnim parametrima za ovaj rad prikupljani su putem izvršenja redovitog odstrjela tijekom tri lovne godine. Istraživanja su započeta u lovnoj godini 2006/2007, nastavljena su u lovnoj godini 2007/2008, a zaključena s lovnom godinom 2008/2009.
Divljač je odstrjeljivana sukladno planiranom zahvatu propisanom lovnogospodarskom osnovom za pojedino lovište. Tako je planirani odstrjel u državnom lovištu br. IV/9 "POKUPSKI BAZEN" za srnu običnu iznosio 72 grla, a u lovištu br. IV/22 "PETROVA GORA" iznosio je 32 grla srneće divljači. U periodu od tri lovne godine prikupljani su podaci i analizirano je 209 jedinki srneće divljači.
Sve jedinke srneće divljači raspodijeljene su prema dobi u pet kategorija. Jedinke u prvoj godini života svrstali smo u kategoriju mladunčadi. Jedinke u drugoj godini života oz­na­čili smo kao pomladak, a one u trećoj godini života kao mlada grla. Sljedeća kategorija su srednjedobne jedinke, tj. jedinke u četvrtoj i petoj godini života. Jedinke u šestoj godini života i starije svrstane su u kategoriju zrelih jedinki (Anonimus, 2005a., Anonimus, 2006a).
Po obavljenom odstrjelu i nakon obilježavanja krupne divljači evidencijskom markicom pristupalo se vađenju unutarnjih organa, tj. evisceraciji.
Odstrijeljena divljač je u najkraćem vremenu dopremana u objekt za uskladištenje trupova odstrijeljene krupne divljači, u kojemu je divljač obješena radi boljeg hlađenja i iscjeđivanja zaostataka krvi. Nakon vaganja s divljači je postupano u skladu s odredbama Europske Unije (Casoli i sur., 2005), s jednim odstupanjem u činjenici da u Republici Hrvatskoj još uvijek ne postoje osobe obučene po posebnom programu za pregledavanje mesa divljači (ne računajući pri ­tomu veterinarsku inspekciju) te da je taj postupak pred pokretanjem. Pri vaganju trupova krupne divljači korištena je kalibrirana digitalna vaga marke "DIGITRON" JIK – 6CSB s preciznošću ± 200 grama. Divljačina je nakon toga uskladištena u komori za pothlađivanje, te je nakon par dana dalje obrađivana. Svim muškim grlima dobnog razreda mlada, srednjedobna i zrela grla trofeje su nakon obrade ocjenjivane prema važećem Pravilniku o načinu ocjenjivanja trofeja (Anonimus, 2006b., Anonimus, 2008).
Parametri izmjere
Izmjerom su obuhvaćeni sljedeći pokazatelji:
– Tjelesna masa odstrijeljene divljači s glavom, nakon obavljene evisceracije
– Ocjena trofeja u CIC točkama
Dobiveni podaci podijeljeni su prema lovištima, dobi divljači i lovnim godinama, te su tako podijeljeni podaci statistički obrađeni i potom analizirani. Statistički pokazatelji na koje se koncentriralo bili su broj jedinki, minimalna i maksimalna vrijednost, aritmetička sredina i standardna devijacija.
Za sve analizirane varijable napravljena je deskriptivna statistika: aritmetička sredina, standardna devijacija, standardna pogreška procjene i 95% interval pouzdanosti aritmetičke sredine populacije. Deskriptivna statistika i grafički prikazi napravljeni su koristeći statistički paket STATISTICA 7.1 (ref.) Ref.1 (Electronic Version): StatSoft, Inc. (2010). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com/textbook/.
3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
U lovnoj godini 2006/2007. u kojoj smo zabilježili relativno mali odstrjel srneće divljači, uočavamo da su tjelesne mase lanadi više u lovištu br. IV/22 "PETROVA GORA". Tjelesne mase muškog i ženskog pomlatka iz lovišta br. IV/9 "POKUPSKI BAZEN" su istovjetne i nešto više nego u lovištu br. IV/22 "PETROVA GORA". Za dobnu kategoriju mladih dostupni su jedino podaci za lovište br. IV/9 "POKUPSKI BAZEN", a prikazuju da su tjelesne mase muških jedinki više od onih kod ženskih jedinki. Srednjedobni mužjaci bili su teži u lovištu br. IV/22 "PETROVA GORA", dok su srednjedobne ženke bile teže u lovištu br. IV/9 "POKUPSKI BAZEN". Specifičnost srednejdobnih muških jedinki je da postoji značajna razlika tjelesnih masa između lovišta. Tjelesne mase zrelih jedinki oba spola više su u lovištu br. IV/22 "PETROVA GORA".