DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Zakonom o udrugama uvedene su i prekršajne odredbe za osobu odgovornu za zastupanje i pravnu osobu, što nije bilo predviđeno prethodnim Zakonom o udrugama.
Za HŠD je važno:
– evidenciju članstva uskladiti sa zakonskom odredbom,
– uskladiti Statut sa Zakonom, naime propisane su obavezne odredbe statuta, a rok za usklađenje je 30. rujan 2015.,
– u Statut moramo upisati gospodarske djelatnosti kojima se bavimo, a to su iznajmljivanje poslovnog prostora i izdavačka djelatnost,
– puno detaljnije trebamo regulirati postupke vezane za prestanak djelovanja i likvidaciju udruge. Propisani su postupci i uveden je institut likvidatora udruge.
ZAKON O POREZU NA DOBIT Izmjene i dopune stupile su na snagu 11. prosinca 2014. 
– Prijava poreznoj upravi u registar obveznika poreza na dobit je upitna, za što se treba konzultirati u poreznoj upravi.
– Odredba o obvezi osnivanja profitnog poduzeća nije donesena u sklopu Zakona o neprofitnim organizacijama, ali je zato na snazi odredba prema kojoj su pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu dužne u roku 8 dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika pri Poreznoj upravi, radi utvrđivanja obveze poreza na dobit.
– Prema neusvojenoj odredbi 230.000,00 kn prihodi od iznajmljivanja prostora bili su izuzeti. Naša druga gospodarska djelatnost prema kategorizaciji Zakona o porezu na dodanu vrijednost je Šumarski list. Kako on nije na otvorenom tržištu i nije konkurencija nekom drugom časopisu, upitno je da li je prihod predmet oporezivanja porezom na dobit?
ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – Zakon je donesen 3. studenog 2014., a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. Provedbeni dio reguliran je kroz tri pravilnika.
– Prvi je Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu. On regulira računovodstveni dio koji je u glavnini prema novom Zakonu nepromijenjen.
– Drugi pravilnik je Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija. S obzirom da smo mi obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva, najveće promjene za HŠD su javnost financijskih izviješća i objava u registru udruga te obavezan uvid u financijske izvještaje putem ovlaštenog revizora, s obzirom da smo u kategoriji neprofitnih organizacija s ukupnim prihodom većim od 3 mil. kuna.
– Treći je Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova NO. Prvi plan po odredbama ovog pravilnika radit ćemo za 2016. godinu. Sastoji se od plana prihoda i rashoda, obrazloženja financijskog plana eventualnog zaduživanja i otplata. Financijski plan treba biti usklađen s planiranim aktivnostima iz djelatnosti udruge prema izvorima financiranja. Plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije tj. tijelo koje je na temelju Statuta za to ovlašteno.
Nastavno na činjenicu da financijski plan donosi Skupština, pojavljuje se potreba da se pomakne termin za održavanje sjednice skupštine u prosinac. Međutim, da bi završni račun kao vjerodostojni dokument mogao biti predan Ministarstvu financija, trebat će se održati i skupština prije 28. veljače kada je rok za predaju godišnjeg obračuna poslovanja.
Prema gore spomenutom kriteriju, obvezni smo angažirati ovlaštenu revizorsku kuću za davanje mišljenja o financijskom izviješću i isto smo dužni priložiti uz završni račun.
Ova obveza nametnula je hitno usklađivanje i donošenje pravilnika. Naime, prvo što revizija traži su Statut i pravilnici.
• U skladu s time na usvajanje su predloženi:
PRAVILNIK O RADU, usklađen s odredbama Zakona o radu,
POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA HŠD-a,
IZMJENA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE HŠD-a.
• Nakon kraće rasprave sva tri dokumenta su jednoglasno usvojena
Tijekom 2015. godine obavezni smo izraditi i usvojiti PRAVILNIK O FINANCIJSKOM POSLOVANJU kojim se propisuje razina ovlaštenja, ovjera dokumenata i donošenja odluka.
Ad. 3.
• Oliver Vlainić izvijestio je o sastanku Povjerenstva za obilježavanje 250. godišnjice hrvatskoga šumarstva koje se 29. listopada 2014. sastalo u Šumarskom domu.
Kao rezultat tog sastanka poslano je pismo sa zamolbom za pokroviteljstvo:
Iduće, 2015. godine Hrvatsko šumarstvo obilježava značajan jubilej, 250 godina organizirane šumarske struke. Iako prvi pisani dokumenti u kojemu se regulira odnos čovjeka prema šumi na našem prostoru potječu iz XII. stoljeća, osnutak prvih šumarija 1765. godine na području tadašnje Otočačke pukovnije u Krasnu, Ličke pukovnije u Oštarijama i Ogulinske pukovnije na Petrovoj gori, može se uzeti kao službeni početak organiziranog šumarstva u Hrvatskoj. Na temelju prvog opisa i karte šuma obavljena je prva razdioba šuma na okružja, šumarije i čuvarije, izrađuju se gospodar­ske osnove i obavlja inventarizacija šuma. Godine 1846. struka se okupila u staleškoj udruzi Hrvatskog šumarskog društva. Razvoj