DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 97     <-- 97 -->        PDF

REKREACIJA
• godišnje okupljanje članova PD Šumar – Štirovača,
• šumarijski pohod PD Šumar.
Tijekom godine moguće su nenavedene i neplanirane aktivnosti koje će se održavati na razini središnjice i ogranaka.
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2015. GODINU   HŠD UKUPNO HŠD CENTRALA OGRANCI PRIHODI       Prihodi od usluga 0,00 0,00 ,00 Prihodi od članarina 684.000,00 0,00 684.000,00 Prihodi od kamata 40.000,00 35.000,00 5.000,00 Prihodi od iznajmljivanja imovine 1.955.000,00 1.955.000,00 ,00 Prihodi od donacija: Državni proračun/lokalna samouprava 80.000,00 80.000,00 ,00 Ostali prihodi od donacija 260.000,00 0,00 260.000,00 Prihodi od pretplate na Šumarski list 400.000,00 400.000,00 ,00 Prihodi – ostalo 10.000,00 10.000,00 ,00   0,00     UKUPNO PRIHODI: 3.429.000,00 2.480.000,00 949.000,00 RASHODI       Rashodi za zaposlene       Plaće, porezi, prirezi, doprinosi 750.000,00 750.000,00 ,00 Ostali rashodi za zaposlene (naknade) 20.000,00 20.000,00 ,00 Materijalni rashodi       Rashodi za službena putovanja 30.000,00 30.000,00 ,00 Rashodi za materijal i energiju 59.000,00 50.000,00 9.000,00 Rashodi za usluge: Promidžba 100.000,00 100.000,00 ,00 Telefon i pošta 70.000,00 70.000,00 ,00 Usluge tekućeg održavanja 300.000,00 300.000,00 ,00 Komunalne 35.000,00 35.000,00 ,00 Intelektualne usluge 280.000,00 280.000,00 ,00 Računalne usluge 60.000,00 60.000,00 ,00 Grafičke 305.000,00 275.000,00 30.000,00 Ostale 30.000,00 20.000,00 10.000,00 Ostali rashodi poslovanja       Premije osiguranja 30.000,00 30.000,00 ,00 Reprezentacija 550.000,00 150.000,00 400.000,00 Članarine 5.000,00 5.000,00 ,00 Stručna putovanja, savjetovanja 580.000,00 130.000,00 450.000,00 Stručna literatura 20.000,00 15.000,00 5.000,00 Troškovi vanjskih suradnika 85.000,00 65.000,00 20.000,00 Amortizacija 50.000,00 50.000,00 ,00 Bankovne usluge 25.000,00 20.000,00 5.000,00 Ostali rashodi 45.000,00 25.000,00 20.000,00 UKUPNO RASHODI: 3.429.000,00 2.480.000,00 949.000,00 UKUPNO PRIHODI: 3.429.000,00 2.480.000,00 949.000,00 UKUPNO RASHODI: 3.429.000,00 2.480.000,00 949.000,00
 
• Program rada i financijski plan HŠD-a za 2015. godinu jednoglasno su usvojeni
AD. 6.
Prof. dr. sc. Boris Hrašovec, Glavni urednik Šumarskog lista, konstatirao je kašnjenje u izlaženju lista, za što je sam preuzeo odgovornost. Zbog osobne prezauzetosti ostalim radnim obavezama, ne stiže se dovoljno posvetiti uredničkom poslu. Svoju obvezu glede dovršetka izdavanja Šumarskog lista za 2014. godinu će izvršiti, a za nadalje zamolio je Upravni odbor da ga razriješi dužnosti Glavnog urednika. Iskazao je spremnost da novog Glavnog urednika koji će biti imenovan na sljedećoj sjednici U i N odbora HŠD-a uvede u posao.
AD. 7.
Predloženo je povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2014. u sastavu:
– Hranislav Jakovac, dipl. ing. – predsjednik,
– Branko Meštrić, dipl. ing. – član,
– Ana Žnidarec – član,
– Damir Miškulin, dipl. ing. – zamjenik predsjednika
– Jolanda Vincelj, dipl. ing. – zamjenik člana,
– Ivan Krajačić, dipl. ing. – zamjenik člana.
Povjerenstvo je jednoglasno prihvaćeno.
AD. 8.
• Biserka Marković, dipl. oec. istaknula je problem naplate članarine u HŠD-a. Podsjetila je da Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014 od 15. listopada 2014.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015., temeljem čl. 26. st. 2. propisuje sljedeće: „Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se: nerecipročni prihodi (prihodi po posebnim propisima, donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) u izvještajnom razdoblju, a mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćeni najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje. Kako će se prihodi od članarine priznavati samo u izvještajnoj godini, Hrvatsko šumarsko društvo će tijekom 2015. godine uskladiti svoj Statut i promijeniti članak 18. Statuta koji propisuje da članstvo u HŠD-u prestaje neplaćanjem članarine duže od dvije godine i propisati da članstvo prestaje neplaćanjem članarine do kraja kalendarske (izvještajne) godine. Plaćanje članarine temelj je za ostvarivanje članskih prava redovitog članstva. Da bi se moglo ustanoviti tko je od preko 3.000 članova HŠD-a ispunio člansku obvezu plaćanja godišnje članarine, potrebno je uplatu obaviti do 30. rujna kako bi se u razumnom roku mogli napraviti