DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2015 str. 83     <-- 83 -->        PDF

LITERATURA
Baričević, D., 2002: Sinekološko-fitocenološke značajke šumske vegetacije Požeške i Babje gore. Disertacija – Sveučilište u Zagrebu-Šumarski fakultet. Zagreb.
Božuta, Đ., 1957: Flora i vegetacija jugozapadnog dijela okolice Slavonske Požege. Diplomski rad – Sveučilište u Zagrebu-PMF. Zagreb.
Cestar, D., V. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović, Z. Pelcer, 1979: Tipološke značajke šuma Slavonskog gorja. Radovi 39.
Cindrić, M., 1974: Biljni pokrov podnožja Dilj-gore sjeveroistočno od Slavonskoga Broda. Magistarski rad – Sveučilište u Zagrebu-PMF. Zagreb.
Čarni, A., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2002: Vegetacija grmastih šumskih rubova u Slavoniji. Šum. list 126(9–10): 1–10.
Čarni, A., J. Franjić, U. Šilc, Ž. Škvorc, 2005: Floristical, Ecological and Structural Diversity of Vegetation of Forest Fringes of the Northern Croatia Along a Climatic Gradient. Phyton 45(2): 287–303.
Franjić, J., Ž. Škvorc, K. Filipović, I. Vitasović Kosić, 2005: Phytosociological characteristics of Quercus cerris L. forests in east Slavonia (Croatia). Hacquetia 4(2): 27–35.
Gaži-Baskova, V., N. Plavšić-Gojković, K. Dubravec, 1981: Travnjačka vegetacija na području Sovskoga jezera. U: Springer, O., Zbornik sažetaka priopćenja prvog kongresa biologa Hrvatske, 88.
Gaži-Baskova, V., N. Plavšić-Gojković, K. Dubravec, 1983: Travnjačka vegetacija na području Sovskoga jezera. Poljoprivredna znanstvena smotra 61: 215–220.
Hirc, D., 1903–1912: Revizija hrvatske flore. Radovi JAZU. Zagreb.
Hirc, D., 1905: Prirodni zemljopis Hrvatske, Knjiga prva: Lice naše domovine, Zagreb.
Ilijanić, LJ., 1977: O biljnom pokrovu Požeške kotline. U: Strbašić, M. (ur.), Požega 1927–1977, Skupština općine Slavonska Požega, 48–65.
Kauders, A., 1906: Biljnogeografska skica požeške okolice. Glas. Hrvatskog naravoslov. društva 18: 23–33.
Komlanec, I., 1872/73: Zemljopisne bilješke iz okoline i prilozi za povijest slob. i kr. grada Požege i Požeške županije. Požega.
Krstonošić, D., 2013: Sukcesija vegetacije na mezofilnim i kserofilnim travnjacima Slavonskoga gorja. Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet.
Medak, J., J. Medvedović, S. Perić, 2006: Fitocenološka istraživanja u tipu šume II-E-11 na dijelu Slavonskoga gorja. Radovi-izvanredno izdanje 9: 53–64.
Pandža, M., 2010: Flora Parka prirode Papuk. Šum. list 134(1–2): 25–44.
Pavić, A., 1851: Correspondenz aus Posseg in Slawonien. Oesterr. Bot. Wochenblatt I: 124–125, Wien.
Rauš, Đ., J. Vukelić, 1986: Vegetacijske i strukturne osobine fitocenoza obične breze (Betula pendula Roth) na Psunju. Šum. list 110(5–6): 177–187.
Samardžić, I., 2005: Vaskularna flora parka prirode Papuk. Disertacija. Šumarski fakultet, Zagreb.
Schlosser, J., LJ. Vukotinović, 1857: Syllabus Florae Croaticae, Zagreb.
Schlosser, J., LJ. Vukotinović, 1869: Flora Croatica. Zagreb.
Škvorc, Ž., 2006: Florističke i vegetacijske značajke šuma Dilja. Disertacija – Sveučilište u Zagrebu-Šumarski fakultet. Zagreb.
Škvorc, Ž., J. Franjić, D. Krstonošić, K. Sever, I. Alešković, 2011: Vegetacijska obilježja bukovih šuma Psunja, Papuka i Krndije. Croat. Jour. For. Eng. 32(1): 157–176.
Tomašević, M., 1972: Biljni pokrov sjevernih obronaka Požeške gore. Diplomski rad, PMF, Zagreb.
Tomašević, M., 1998: Prilog flori Požeške kotline i okolnoga gorja (Hrvatska). Acta Bot. Croat. 55/56: 119–131.
Trinajstić, I., J. Franjić, I. Samardžić, 1997: O važnosti otkrića vrste Equisetum sylvaticum L. (Equisetaceae) za razumjevanje autoktonosti obične jele (Abies alba Mill., Pinaceae) u Požeškome gorju. Šumarski list 121(11–12): 593–597.
Trinajstić, I, J. Franjić, I. Samarđić, J. Samarđić, 1996: Fitocenološke značajke šuma sladuna i cera (As. Quercetum frainetto-cerris Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska). Šum. list 120(7–8): 299–306.
Vukelić, J., D. Baričević, 2002: Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj. Šum. list 126(9–10): 439–457.
Vukelić, J., D. Baričević, 2003: Šumske zajednice obične bukve u Hrvatskoj. U: Matić, S. (ur.) Obična bukva u Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti, Zagreb.
Vukelić, J., D. Baričević, 2007: Nomenklaturno-sintaksonomsko određenje panonskih bukovo-jelovih šuma (Abieti-Fagetumpannonicum“) u Hrvatskoj. Šum. list 131(9–10): 407–429.
Vukelić, J., Ž. Španjol, 1990: Fitocenološki karakter čistih sastojina obične breze (Betula pendula Roth.) u području panonskih šuma bukve i jele (Fagetum croaticum boreale abietetosum Horv.) na Papuku. Šum. list 114(9–10): 357–368.